Không th? t?i v? Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299328
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? t?i m?t t?p tin v?i Microsoft Internet Explorer, m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra:
 • N?u b?n nh?p vào m?t liên k?t đ? t?i m?t t?p tin, không có g? s? x?y ra.
 • N?u b?n b?m chu?t ph?i vào liên k?t, và sau đó nh?p vào Lưu m?c tiêu là trên tr?nh đơn phím t?t xu?t hi?n, các Löu laøm h?p tho?i s? xu?t hi?n m?t th?i gian ng?n và sau đó bi?n m?t.
B?n không th? t?i m?t file t? m?ng Internet.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra trong t?nh hu?ng sau đây:
 • Đi!Zilla đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

  - và -
 • Đư?ng đi!Zilla cài đ?t đ? b? h?ng.
LƯU ?: Đ? xác đ?nh li?u v?n đ? này là do đi!Zilla, b?m phím ALT trong khi b?n nh?p vào m?t liên k?t đ? t?i m?t t?p tin. Nếu Tải xuống Tệp h?p tho?i xu?t hi?n, m?t b? hư h?ng đi!Zilla vi?c cài đ?t có th? là nguyên nhân c?a v?n đ? này.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày.LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Phương pháp 1: G? b? đi!Zilla

Đ? g? cài đ?t Go!Zilla, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên thanh công c?, nh?p B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong các Thêm/lo?i b? chương tr?nh thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Đi!Zilla, sau đó b?m Thêm/lo?i b?.
 4. Trong các Ch?n g? cài đ?t phương pháp h?p tho?i h?p xu?t hi?n, nh?p vào T? đ?ng, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào K?t thúc. N?u m?t Lo?i b? c?u ph?n đư?c chia s? h?p tho?i xu?t hi?n, nh?p vào Vâng, t?t c?.
 6. Nh?p vào Ok kh?i đ?ng l?i máy tính.

Cách 2: S?a ch?a Microsoft Internet Explorer

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, c? g?ng s?a ch?a Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên thanh công c?, nh?p B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong các Thêm/lo?i b? chương tr?nh thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Internet Explorer 5.5 SP1 và công c? Internet, sau đó b?m Thêm/lo?i b?.
 4. Trong các Internet Explorer 5.5 và công c? Internet h?p tho?i h?p, b?m vào S?a ch?a Internet Explorer, sau đó b?m Ok, sau đó b?m Có xác nh?n s?a ch?a.
 5. Nh?p vào Có kh?i đ?ng l?i máy tính.

Bư?c 3: Cài đ?t l?i Microsoft Internet Explorer

N?u b?n không th? s?a ch?a Internet Explorer, có đư?c và cài đ?t m?t b?n sao m?i c?a nó.

Phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft Internet Explorer có s?n t?i Web site sau Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? g? r?i Windows Millennium Edition, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267288 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition
302463 Thông báo l?i: Iexplore gây ra m?t l?i trang không h?p l? trong mô-đun không r? v?i SaveNow ho?c New.net cài đ?t
302591 Thông báo l?i: Iexplore gây ra m?t l?i trang không h?p l? trong mô-đun không bi?t lúc 0000: 00000000

Thu?c tính

ID c?a bài: 299328 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kb3rdparty kbprb kbui kbmt KB299328 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299328
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com