Jei kilo interneto ry?io problem?, pabandykite i? naujo nustatyti TCP/IP. ?iame straipsnyje apra?omi du TCP/IP nustatymo i? naujo b?dai. Nor?dami i? naujo nustatyti TCP/IP automati?kai, eikite ? skyri? Pataisyti u? mane. Jei norite patys i? naujo nustatyti TCP/IP, eikite ? skyri? Leiskite taisyti pa?iam.


Pataisyti u? mane

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Jei norite, kad ?i problema b?t? i?spr?sta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vediklyje Fix it nurodytus veiksmus.

Sistemose ?Windows 8.1?, ?Windows 8?, ?Windows RT?, ?Windows 7?, ?Windows Server 2012 R2?, ?Windows Server 2012?, ?Windows Server 2008 R2?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 20140
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Sistemose ?Windows Vista?, ?Windows XP?, ?Windows Server 2008? arba ?Windows Server 2003?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50199
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Pastabos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 • ?is vediklis gali b?ti teikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba kompaktiniame diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje Fix it for me arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


Leiskite taisyti pa?iam

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Nor?dami patys i? naujo nustatyti TCP/IP, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba. Nor?dami atlikti ?iuos veiksmus, turite prisijungti prie kompiuterio kaip administratorius.

Sistemose ?Windows 8? ir ?Windows 8.1?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Prad?ios ekrane ?veskite CMD. Ie?kos rezultatuose de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 2. Komandin?s eilut?s lange ?veskite toliau pateikt? komand?, tada paspauskite ?Enter?:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Pastaba. Jei nenorite nurodyti ?urnalo failo katalogo kelio, naudokite ?i? komand?:
  netsh int ip reset 
 3. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sistemose ?Windows 7? ir ?Windows Vista?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

 1. Atidarykite komandin? eilut? spustel?dami Prad?ti, tada lauke Ie?koti program? ir fail? ?veskite cmd.
 2. Dalyje Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite CMD.exe piktogram?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 3. Pasirod?ius langui Vartotojo abonemento valdymo tarnyba spustel?kite Taip.
 4. Komandin?s eilut?s lange ?veskite toliau pateikt? komand?, tada paspauskite ?Enter?:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Pastaba. Jei nenorite nurodyti ?urnalo failo katalogo kelio, naudokite ?i? komand?:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sistemoje ?Windows XP?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Spustel?dami Prad?ti, tada spustel?dami Vykdyti atidarykite komandin? eilut?. Lauke Atidaryti ?veskite toliau pateikt? komand? ir paspauskite ENTER:
  cmd
 2. Komandin?s eilut?s lange ?veskite toliau pateikt? komand?, tada paspauskite ?Enter?:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Pastaba. Jei nenorite nurodyti ?urnalo failo katalogo kelio, naudokite ?i? komand?:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Vykdant nustatymo i? naujo komand? i? naujo perra?omi ?ie registro raktai, kuriuos abu naudoja TCP/IP:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
Taip pasiekiamas toks pat rezultatas, kaip pa?alinant ir v?l ?diegiant TCP/IP. Nor?dami s?kmingai ?vykdyti neautomatin? komand?, turite nurodyti ?urnalo failo, kuriame bus ?ra?yti netsh atlikti veiksmai, pavadinim?. (Neautomatin?se proced?rose anks?iau ?iame skyriuje ?is ?urnalo failas nurodomas kaip ?resetlog.txt?.)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Daugiau informacijos

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei taip, toliau skaityti ?io straipsnio nebereikia. Jei problemos i?spr?sti nepavyko, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?.

NETSH INT IP RESET ?urnalo failo pavyzdys

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Toliau pateikiamas ?urnalo failo pavyzdys, kur? sugeneruoja netsh inicijavus IP nustatymo i? naujo komand?. Tikrasis ?urnalo failas gali skirtis atsi?velgiant ? kompiuterio konfig?racij?. Jei pradin? TCP/IP registro rakt? konfig?racija nebuvo pakeista, u?registruot? veiksm? faile gali neb?ti.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
      old REG_MULTI_SZ =
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        12.12.12.12

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
      old REG_MULTI_SZ =
        0
        

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.1
        

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed>Pastaba. Sistemoje ?Windows Server 2003? su 1 pakeitim? paketu galite pataisyti ?Winsock? naudodami komand? netsh winsock reset. 
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Nor?dami gauti daugiau informacijos spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
314067 Kaip ?alinti TCP/IP jungiamumo su ?Windows XP? triktis
811259 Kaip nustatyti ir atkurti po ?Winsock2? sugadinimo naudojant sistem? ?Windows Server 2003?, ?Windows XP? ir ?Windows Vista?
314053 TCP/IP ir NBT konfig?ravimo parametrai sistemai ?Windows XP?

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 299357
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. liepos 29 d.
Taikoma:: Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.