Identifikator ?lanka: 299357 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Podr?ka za operativni sistem Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavljena je 13. aprila 2010. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows se zavr?ava

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Jedna od komponenti Internet veze na ra?unaru jeste ugra?eni skup instrukcija koji se naziva TCP/IP. TCP/IP ponekad mo?e da se o?teti. Ako ne mo?ete da se pove?ete sa Internetom, a poku?ali ste sa svim drugim metodama re?avanja problema, uzrok problema je mo?da TCP/IP.

Po?to je TCP/IP osnovna komponenta operativnog sistema Windows, nije ga mogu?e ukloniti. Me?utim, TCP/IP mo?ete da vratite u originalno stanje pomo?u uslu?nog programa NetShell (netsh).

Ovaj ?lanak opisuje dva na?ina uspostavljanja po?etnih vrednosti za TCP/IP. Morate da se prijavite na ra?unar kao administrator. Prvi metod koristi automatizovano re?enje popravke za uspostavljanje po?etnih vrednosti za TCP/IP. Ovaj metod je dizajniran za korisnike sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Drugi metod opisuje kako se koristi komanda za ru?no uspostavljanje po?etnih vrednosti za TCP/IP. Ovaj metod je dizajniran za napredne korisnike.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50199

Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disk ili CD, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Kori??enje ru?nog metoda uspostavljanja po?etnih vrednosti za TCP/IP

Napomena Ovaj odeljak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o obra?anju podr?ci potra?ite na Veb lokaciji sa kontakt informacijama Microsoft pomo?i i podr?ke:
http://support.microsoft.com/contactus
Komanda reset dostupna je u IP kontekstu uslu?nog programa NetShell. Sledite ove korake da biste koristili komandu reset za ru?no uspostavljanje po?etnih vrednosti za TCP/IP:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni da biste otvorili komandnu liniju. U polju Otvori kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  cmd
 2. Na komandnoj liniji kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?u komandu i pritisnite taster ENTER:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Napomena Ako ne ?elite da navedete putanju direktorijuma za datoteku evidencije, koristite slede?u komandu:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Ponovo pokrenite ra?unar.
Kada pokrenete komandu reset, ona zamenjuje dva klju?a registratora koja koristi TCP/IP. To ima isti rezultat kao uklanjanje i ponovno instaliranje protokola. Komanda reset zamenjuje slede?a dva klju?a registratora:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters\ 
				
Da biste uspe?no pokrenuli ru?nu komandu, morate da navedete ime datoteke za evidenciju u kojoj ?e se zapisivati radnje koje netsh izvr?i. Kada pokrenete ru?nu komandu, uspostavljaju se po?etne vrednosti za TCP/IP, a radnje koje su izvr?ene zapisuju se u datoteci evidencije koja se u ovom ?lanku naziva resetlog.txt.

Prvi primer, c:\resetlog.txt, kreira putanju na kojoj ?e se nalaziti evidencija. Drugi primer, resetlog.txt, kreira datoteku evidencije u trenutnom direktorijumu. U svakom slu?aju, ako navedena datoteka evidencije ve? postoji, nova evidencija ?e biti dodata na kraj postoje?e datoteke.

Vi?e informacija

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314067 Re?avanje problema sa TCP/IP mogu?no??u povezivanja sa operativnim sistemom Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
811259 Kako da utvrdite i oporavite se od Winsock2 o?te?enja

REFERENCE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314053 Parametri TCP/IP i NBT konfiguracije za Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Uzorak datoteke evidencije za NETSH INT IP RESET

Sledi uzorak datoteke evidencije koju generi?e netsh kada se zada komanda za uspostavljanje po?etnih vrednosti IP-a. Stvarna datoteka evidencije mo?e da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije ra?unara. Ako TCP/IP klju?evi registratora nisu menjani u odnosu na originalnu konfiguraciju, mo?da u datoteci nisu evidentirane nikakve radnje.
vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
      stari REG_MULTI_SZ =
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
      stari REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2

izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
dodato SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
      stari REG_DWORD = 0

dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
      stari REG_DWORD = 0

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
      stari REG_MULTI_SZ =
        12.12.12.12

izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
      stari REG_MULTI_SZ =
        0

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
      stari REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
      stari REG_MULTI_SZ =
        0

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
      stari REG_MULTI_SZ =
        0

dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
      stari REG_DWORD = 0

dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
      stari REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2
        

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
      stari REG_MULTI_SZ =
        0
        

dodato  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
      stari REG_DWORD = 0

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
      stari REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.1
        

izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
      stari REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
      stari REG_MULTI_SZ =
        0

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
      stari REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0
        

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
      stari REG_MULTI_SZ =
        0

vra?eno u po?etno stanje  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
      stari REG_MULTI_SZ =
        0

izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
izbrisano SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed>Napomena U sistemu Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 mo?ete da koristite komandu netsh winsock reset da biste popravili Winsock. 

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 299357 - Poslednji pregled: 28. maj 2010. - Revizija: 10.4
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbenv kbnetwork KB299357

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com