Th?c hi?n m?t SQL phân ph?i truy v?n b?ng cách s? d?ng ADSI

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299410 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin v? vi?c s? d?ng các nhà cung c?p Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI) OLEDB t? SQL Server đ? th?c hi?n m?t truy v?n đư?c phân ph?i.

THÔNG TIN THÊM

Yêu c?u và thông tin chung

M?t truy v?n đư?c phân ph?i cho phép các nhà phát tri?n đ? cư trú m?t SQL Server b?ng ho?c xem v?i d? li?u trong Active Directory ho?c máy ch? Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) khác. Đ? th?c hi?n m?t truy v?n đư?c phân ph?i b?ng cách s? d?ng ADSI, h? ph?c v? ph?i ch?y SQL Server 7.0 ho?c cao hơn. ADSI là m?t thành ph?n h? th?ng c?a Windows 2000 v? v?y không có cài đ?t b? sung trong yêu c?u trên h? đi?u hành đó. N?u h? đi?u hành c?a máy ch? Windows NT 4.0, các ho?t đ?ng thư m?c khách hàng Extension (DSClient) cho Windows NT 4.0 ph?i đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
288358Làm th? nào đ? cài đ?t ph?n m? r?ng ho?t đ?ng thư m?c khách hàng
M?t th? t?c theo t?ng bư?c đ? th?c hi?n m?t truy v?n đư?c phân ph?i b?ng cách s? d?ng ADSI có th? đư?c t?m th?y dư?i "Gia nh?p d? li?u không đ?ng nh?t" trong bài vi?t thư vi?n MSDN sau đây:
Gia nh?p d? li?u không đ?ng nh?t
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa746379.aspx
Khi l?nh OPENQUERY đư?c ban hành, SQL Server s? g?i nhà cung c?p c?a ADSI OLEDB, ADsDSOObject, mà đ? đư?c thi?t l?p trong các sp_addlinkedserver ch?c năng. Các nhà cung c?p s? vư?t qua các truy v?n cho n?m bên dư?i ADSI lDirectorySearch ch?c năng giao di?n. Các ch?c năng này ADSI s? làm cho các cu?c g?i LDAP c?n thi?t vào h? ph?c v? mong mu?n. Các ph?n ?ng t? h? ph?c v? sau đó s? đư?c thông qua tr? lên cùng m?t l?p v?i SQL Server.

M?t truy v?n trong LDAP ho?c SQL phương ng? có th? đư?c s? d?ng. Thông tin b? sung vào t?m ki?m b?ng các ADSI c?a OLEDB nhà cung c?p có th? đư?c t?m th?y dư?i bài vi?t MSDN sau:
T?m ki?m Active Directory
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa746468 (VS.85) .aspx
Th?o lu?n v? các phương ng? hai loài này dư?i subtopic sau đây trong MSDN:
Phương ng?
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa772377 (VS.85) .aspx
N?u d?u hoa th? (*) là ch? đ?nh cho các thu?c tính danh sách, các nhà cung c?p ADSI OLEDB tr? v? m?t recordset có ch?a ch? là ADsPath c?a m?i m?c. ADsPath là phía khách hàng t?o ra thu?c tính và đư?c đ?m b?o đ? đư?c tr? l?i như là m?t thu?c tính có giá tr? singled.

M?t chu?i serverless ràng bu?c là m?t trong đó không có tên ho?c đ?a ch? IP c?a máy ch? m?c tiêu. Serverless g?n đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí ki?m soát mi?n Windows 2000 t?t nh?t đ? x? l? yêu c?u. Serverless g?n không th? đư?c s? d?ng khi máy ch? m?c tiêu không ph?i là b? ki?m soát mi?n Windows 2000 tên mi?n m?c đ?nh. Đ? có thêm thông tin v? serverless g?n, xem
Ràng bu?c Serverless và RootDSE
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms677945.aspx
Trong ví d? trong gi?y tr?ng, h? ph?c v? LDAP s? đư?c liên l?c b?ng cách s? d?ng ?y nhi?m theo đó các OPENQUERY cu?c g?i đư?c th?c hi?n. Tùy thu?c vào cách ?ng d?ng c?a b?n đư?c thi?t k?, đi?u này có th? ho?c có th? không mong mu?n. N?u SQL Server xác th?c thay v? c?a Windows xác th?c đư?c s? d?ng, các ch?ng ch? SQL s? đư?c chuy?n t?i vào thư m?c. V?n đ? xác th?c c?ng s? x?y ra n?u d?ch v? thư m?c đích không h? tr? xác th?c c?a Windows.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng ADSI đ? truy v?n các máy ch? LDAP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
251195Làm th? nào đ? s? d?ng ADSI đ? truy v?n máy ch? LDAP c?a bên th? ba
N?u nó không ph?i là mong mu?n liên h? v?i thư m?c b?ng cách s? d?ng các ch?ng ch? tương t? như các OPENQUERY g?i, m?t sp_addlinksrvlogin có th? đư?c s? d?ng đ? làm thay đ?i danh tính theo đó m?t máy ch? t? xa đư?c liên h?. Khi các sp_addlinksrvlogin đư?c th?c hi?n ADSI s? g?i m?t ràng bu?c đơn gi?n t?i m?c tiêu d?ch v? v?i các thông tin đư?c ch? r? trong các rmtuserrmtpassword các tham s?. Nó là quan tr?ng c?n lưu ? r?ng m?t ràng bu?c đơn gi?n s? truy?n t?i thông tin đăng nh?p vào h? ph?c v? thư m?c trong văn b?n r? ràng. Đi?u này có l?i th? mà nó s? đư?c hi?u b?i nhi?u thư m?c máy ch?, nhưng m?t như?c đi?m là tên ngư?i dùng và m?t kh?u s? đư?c hi?n th? trên m?t màn h?nh m?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đơn gi?n g?n xem:
ldap_simple_bind_s
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa366995.aspx
Sau khi nh?p, các sp_addlinksrvlogin có th? đư?c g? b? b?ng cách g?i sp_droplinkedsrvlogin.

H?n ch?

Quá tr?nh s? d?ng tuyên b? OPENQUERY đ? kéo thông tin t? h? ph?c v? LDAP b? m?t s? h?n ch?. Nh?ng h?n ch? có th? đư?c circumvented trong m?t s? trư?ng h?p, nhưng nh?ng ngư?i khác thi?t k? ?ng d?ng ph?i đư?c thay đ?i. M?t ?ng d?ng bên ngoài ho?c COM đ?i tư?ng s? d?ng ADSI đ? l?y thông tin t? h? ph?c v? LDAP và sau đó xây d?ng m?t bàn trong SQL b?ng cách s? d?ng ADO hay các phương pháp ti?p c?n d? li?u là m?t phương pháp kh? thi.

Gi?i h?n đ?u tiên là đ?c tính không th? đư?c tr? l?i trong k?t qu? thi?t l?p đ? SQL Server. ADSI s? đ?c gi?n đ? thông tin t? h? ph?c v? LDAP giúp xác đ?nh c?u trúc và cú pháp c?a các l?p h?c và các thu?c tính đư?c s? d?ng b?i các máy ch?. N?u các thu?c tính đư?c yêu c?u t? h? ph?c v? LDAP đư?c đ?nh ngh?a trong lư?c đ? như đang đư?c đ?c, nó không th? đư?c tr? l?i trong m?t tuyên b? OPENQUERY.

Nó là đi?n h?nh cho h? ph?c v? thư m?c đ? thi hành m?t máy ch? h?n ch? v? s? lư?ng các đ?i tư?ng s? đư?c tr? l?i cho m?t truy v?n đư?c đưa ra. Đi?u này là đ? ngăn ch?n các cu?c t?n công t? ch?i d?ch v? và m?ng quá t?i. Đ? đúng cách truy v?n các máy ch? thư m?c, truy v?n l?n nên đư?c chia thành nhi?u cái nh? hơn. M?t cách đ? làm đi?u này là thông qua m?t quá tr?nh đư?c g?i là phân trang. Trong khi phân trang có s?n thông qua ADSI c?a OLEDB nhà cung c?p, không có hi?n nay không có cách nào s?n dùng đ? th?c hi?n nó t? m?t truy v?n SQL đư?c phân ph?i. Đi?u này có ngh?a r?ng t?ng s? các đ?i tư?ng có th? đư?c tr? l?i cho m?t truy v?n là gi?i h?n máy ch?. Trong Windows 2000 Active Directory, gi?i h?n máy ch? m?c đ?nh là các đ?i tư?ng 1.000. Thông tin thêm v? phân trang có th? đư?c t?m th?y dư?i ch? đ? thư vi?n MSDN sau đây:
Phân trang v?i IDirectorySearch
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa746414 (VS.85) .aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a đ?i các gi?i h?n máy ch? cho maxPageSize b?ng cách s? d?ng NTDSUtil, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315071Làm th? nào đ? xem và chính sách LDAP đ?t trong thư m?c ho?t đ?ng b?ng cách s? d?ng Ntdsutil.exe

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
187529Làm th? nào đ? s? d?ng ADO truy c?p các đ?i tư?ng thông qua m?t nhà cung c?p ADSI LDAP
Thêm chi ti?t, bao g?m m?t m?u, có th? đư?c t?m th?y trong ph?n ADSI c?a n?n t?ng SDK, thêm thông tin v? mà có th? đư?c t?m th?y t?i Web site sau Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 149187AC-7008-4F49-A00A-26DCEBE0FC32 & displaylang = en

Liên k?t ? trên c?ng có thông tin v? nơi đ? t?i xu?ng cho các c?a s? SDKs ? dư?i cùng c?a trang dư?i sectiont có tiêu đ?: "Nh?ng ngư?i khác đang t?i v?".

Thu?c tính

ID c?a bài: 299410 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdswadsi2003swept kbinfo kbmt KB299410 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299410

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com