Post-Windows NT 4.0 d?ch v? gói 6a Security Rollup gói (SRP)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299444
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 6.0 trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows Server 2003. IIS 6.0 làm tăng đáng k? Web cơ s? h? t?ng b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b?o m?t Rollup gói (SRP) cho Windows NT 4.0 bao g?m các ch?c năng t? t?t c? các b?n vá l?i b?o m?t phát hành cho Windows NT 4.0 t? vi?c phát hành c?a Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a). Này rollup nh?, toàn di?n các b?n s?a l?i bài-SP6a cung c?p m?t d? dàng hơn S?a ch?a các cơ ch? cho vi?c qu?n l? các bu?i gi?i thi?u c?a an ninh. Áp d?ng các SRP th? không thay đ?i m?c m?t m? hoá máy tính c?a b?n.

Compaq Array đi?u khi?n ngư?i dùng

N?u b?n đ? cài đ?t chương tr?nh đi?u khi?n b? đi?u khi?n Array Compaq (Cpqarray.sys) t? trang Web Compaq, Compaq FTP Site ho?c Compaq SmartStart, Xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft v? vi?c B? đi?u khi?n Compaq m?ng và Windows NT 4.0 SRP:
305228 "STOP 0xA" x?y ra sau khi áp d?ng Windows NT 4.0 Security Rollup gói

V?n đ? ch? k? k? thu?t s?

N?u b?n đang ch?y Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) ho?c Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (SP2) và b?n truy c?p vào b?t k? trang web an toàn (https: / /) mà s? d?ng Secure Sockets Layer (SSL), xem các bài vi?t sau đây trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305929 "Ch?ng ch? này có m?t ch? k? s? không h?p l?" l?i thông đi?p sau khi b?n cài đ?t Windows NT 4.0 Security Rollup gói

Ngư?i dùng Microsoft IntelliPoint

N?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n c?a Microsoft IntelliPoint s?m hơn 2.2, Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft trư?c khi cài đ?t SRP:
305462 Chu?t và bàn phím ng?ng làm vi?c sau khi b?n cài đ?t Windows NT 4.0 Security Rollup gói

Ngư?i s? d?ng máy in HP NTLock

N?u b?n s? d?ng máy in HP NTLock, xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
311860 D?ch v? Hewlett-Packard NTLock không b?t đ?u sau khi b?n cài đ?t Windows NT 4.0 Security Rollup gói
N?u b?n thêm tùy ch?n d?ch v?, b?n ph?i n?p đơn xin l?i các Gói d?ch v? Windows NT 4.0 và sau đó SRP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196269Khi cài đ?t l?i m?t gói d?ch v?
N?u b?n c?n thêm tùy ch?n d?ch v?, làm theo các bư?c sau:
  1. Cài đ?t t?t c? các d?ch v? tùy ch?n và đ?ng hành d?ch v?. B?n s? đư?c nh?c nh? cho các phương ti?n truy?n thông Window NT 4.0 ban đ?u.
  2. Sau khi các t?p tin đ? đư?c cài đ?t t? các phương ti?n truy?n thông ban đ?u, nhưng trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, cài đ?t l?i Windows NT 4.0 SP6a. B?n ph?i cài đ?t l?i SP6a trư?c khi b?n cài đ?t l?i SRP v? SRP đ?i h?i SP6a.
  3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  4. Cài đ?t l?i SRP.
  5. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  6. Cài đ?t khác hotfixes bài-SP6a khi c?n thi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SRP, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
    http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc767870.aspx
  7. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

THÔNG TIN THÊM

B?n vá l?i có s?n t? Web site sau Microsoft (n?u ngôn ng? c?a b?n không đư?c li?t kê, h?y ki?m tra l?i):

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Anh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng ? R?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Trung Qu?c (H?ng Kông)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Trung Qu?c (Ph?n th?) ngôn ng? phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Séc

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Đan M?ch

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hà Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ph?n Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Pháp phiên b?n ngôn ng? (Canada)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Đ?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Do Thái

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hungary

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n NEC ti?ng Nh?t b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tri?u tiên

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Na Uy

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ba Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha (Brazil)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nga

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th?y Đi?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Thái ngôn ng? phiên b?n
Chú ý Vá này yêu Windows NT 4.0 SP6a. Ngày phát hành: 26 tháng 7, năm 2001

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Chú ý Khi b?n áp d?ng Post-Windows NT 4.0 SP6a SRP (trong đó bao g?m an ninh vá đư?c đ? c?p trong bulletin MS01-026), đư?c nh?n th?c r?ng các Post-Windows NT 4.0 SP6a SRP có th? gi?i thi?u nh?ng v?n đ? m?i. Đ? kh?c ph?c nh?ng m?i v?n đ?, cài đ?t các b?n vá l?i b? sung đư?c mô t? ? đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299273 Tùy ch?n đăng nh?p UPN không ho?t đ?ng sau khi b?n áp d?ng s?a ch?a t? MS01-026 security bulletin
269430 Thông báo l?i không đúng, b?m-đúp vào bi?u tư?ng khóa trong k?t n?i SSL b?o đ?m

B?n s?a l?i đư?c bao g?m trong SRP

SRP bao g?m t?t c? các b?n s?a l?i bài-SP6a đ? đư?c chuy?n giao qua Microsoft Security Bulletins. Ngoài ra, nó c?ng bao g?m m?t s? b?n s?a l?i chưa đư?c th?o lu?n trư?c đó. B?i v? b?n tin an ninh là gây r?i đ?n khách hàng th? t?c b?nh thư?ng b?o tr?, thư?ng Microsoft các v?n đ? h? ch? khi m?t b?o m?t v?n đ? đ?t ra m?t m?i nguy hi?m ngay l?p t?c cho h? th?ng c?a b?n. Các v?n đ? không đáp ?ng tiêu chu?n này đư?c đ? c?p thư?ng thông qua các phương ti?n giao hàng như v?y như gói d?ch v?, ho?c trong trư?ng h?p này, SRP.
241041 Cho phép NetBT đ? m? c?ng IP đ?c quy?n
243649 MS99-047: B? đ?m in không ch?n b? đ?m có th? phơi bày h? th?ng d? b? t?n thương
243835 MS99-046: Làm th? nào đ? ngăn ch?n kh? báo TCP/IP s? th? t? ban đ?u
244599 S?a ch?a c?n thi?t trong TCSEC C2 an ninh th?m đ?nh c?u h?nh cho Windows NT 4.0 Service Pack 6a
246045 MS99-055: Đ?i s? đ?m b? thay đ?i tài nguyên có th? làm đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng và các d?ch v? khác c?a h? th?ng th?t b?i
247869 MS00-003: Cu?c g?i th? t?c đ?a phương có th? cho phép vi?c s? d?ng trái phép tài kho?n
248183 Syskey công c? reuses keystream
248185 An ninh đ?nh danh đ?m ch?c năng trong LSA có th? không x? l? đ?i s? đúng cách
248399 MS00-007: Thi?t l?p tr?m làm vi?c đư?c chia s? có th? cho phép truy nh?p t?i thùng rác t?p
249108 Cơ quan đăng k? d? li?u là có th? xem đư?c m?i ngư?i s? d?ng trong th?i gian C?p Nh?t s?a ch?a Rdisk
249197 Internet Explorer không cho phép s? d?ng đơn SGC ch?ng ch? v?i m? hóa 128-Bit cho các trang web ?o
249863 SGC các k?t n?i có th? th?t b?i t? khách hàng trong nư?c
249973 MS00-005: Default xem t?p RTF ng?t ch? bi?n chương tr?nh b?nh thư?ng
250625 MS00-024: M?c đ?nh đăng k? chính quy?n có th? cho phép đ? cao đ?c quy?n
252463 MS00-006: Thông báo l?i máy ch? ch? s? cho th?y v? trí v?t l? c?a c?p Web
257870 B? thay đ?i yêu c?u in có th? d?ng d?ch v? in ?n Windows 2000 TCP/IP
259042 X? l? r? r? trong tr?nh sau khi áp d?ng Windows NT 4.0 Service Pack 6
259496 MS00-008: Thi?t l?p cơ quan đăng k? không đúng có th? cho phép th?a hi?p phím m?t m? h?c
259622 MS00-027: B? x? l? l?nh có th? không parse quá nhi?u đ?i s? đúng cách
259728 MS00-029: Windows treo c?ng v?i phân m?nh IP cùng
259773 MS00-003: Không chính xác đ? đáp ?ng v?i cu?c g?i th? t?c đ?a phương gây ra "Stop" thông báo l?i
262388 Cu?c t?n công t? ch?i d?ch v? t?t t? khách hàng Linux RPC
262694 MS00-036: Đ?c h?i ngư?i dùng có th? t?t d?ch v? tr?nh duy?t máy tính
264684 MS00-040: Patch cho "Remote Registry truy c?p xác th?c" l? h?ng
265714 MS00-095: Windows NT 4.0 SNMP m?c đăng k? có th? đ?c đư?c
266433 MS00-070: Patch cho nhi?u l? h?ng trong các cu?c g?i h? th?ng c?ng LPC
267858 "B? nh? có th? không đư?c đ?c" l?i thông đi?p trong khi th?c hi?n thao tác t?p
267861 MS00-095: RAS đăng k? s?a đ?i đư?c cho phép mà không có quy?n qu?n tr?
267864 MS00-095: MTS gói qu?n tr? chính bao g?m thông tin v? ngư?i dùng
268082 B?n ghi DNS SOA có th? ti?t l? tên trương m?c ngư?i qu?n tr?
269049 MS00-052: Các chương tr?nh vi?n d?n đăng k? s? d?ng tiêu chu?n t?m ki?m con đư?ng
269239 MS00-047: NetBIOS d? b? t?n thương có th? gây ra trùng l?p tên vào các cu?c xung đ?t m?ng
271216 S?a ch?a cho các v?n đ? thư đi?n t? gi?a m? hóa 128-bit và 56-bit dùng thi?t đ?t này trong khu v?c Pháp
274835 MS00-083: L?i tràn b? đ?m trong màn h?nh m?ng có th? gây ra t?n thương
275567 MS00-091: Nhi?u NetBT phiên có th? treo máy ch? lưu tr? đ?a phương
276575 MS00-094: Vá có s?n đ? d? b? t?n thương "L?i tràn b? đ?m s? đi?n tho?i d?ch v?"
279336 MS01-003: Vá có s?n cho Winsock mutex d? b? t?n thương
279843 M?t s? h? th?ng đư?c đ?t tên theo ?ng không đư?c t?o ra v?i quy?n truy c?p thích h?p
280119 MS01-008: M?t b?n vá có s?n cho các l? h?ng v? đ?c quy?n NTLMSSP
283001 MS01-009: Vá có s?n đ? sai d?ng PPTP gói d?ng l? h?ng
293818 MS01-017: Sai VeriSign phát hành ch?ng ch? k? thu?t s? đưa ra gi? m?o nguy hi?m
294472 MS99-057: Ch?c năng t?m ki?m h? ph?c v? ch? m?c có đánh d?u b? đ?m
296185 MS01-025: Vá có s?n cho phiên b?n m?i c?a "sai d?ng Hit-Highlighting" l? h?ng
298012 MS01-041: Yêu c?u sai d?ng RPC có th? gây ra v?n đ? d?ch v?
300972 MS01-033: Đánh d?u b? đ?m trong ch? m?c máy ch? ISAPI m? r?ng có th? cho phép th?a hi?p h? ph?c v? Web
303628 V?n đ? đư?ng d?n tương đ?i có th? cho phép chương tr?nh đ? ch?y theo ng? c?nh h? th?ng

IIS b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong SRP

252693 Chunked yêu c?u m? hóa v?i không có d? li?u gây r? r? b? nh? IIS
254142 MS00-023: 100% CPU s? d?ng x?y ra khi b?n g?i m?t chu?i l?n thoát
260205 MS00-030: Yêu c?u HTTP v?i m?t s? l?n các d?u ch?m ho?c s? d?ng CPU cao c?a dot-slashes nguyên nhân
260838 MS00-031: IIS ngưng ph?c v? yêu c?u HTR
267559 MS00-044: Nh?n đư?c trên HTR t?p tin cancCause m?t "Denial of d?ch v?" ho?c cho phép thư m?c xem
269862 MS00-057: Patch phát hành đ?i v?i canonicalization l?i v?n đ?
271652 MS00-063: Patch phát hành đ?i b? thay đ?i URL c?a t?n thương vô hi?u hóa các ph?n ?ng máy ch? Web
274149 Cookie không đư?c đánh d?u là SSL b?o đ?m trong IIS
277873 MS00-086: Vá có s?n cho "phân Web Server t?p yêu c?u tích" l? h?ng
285985 MS01-004: Vá có s?n cho phiên b?n m?i c?a t?p m?nh đ?c qua.HTR l? h?ng
295534 Th?a gi?i m? chi?n d?ch có th? cho phép th?c hi?n l?nh thông qua IIS
Các b?n s?a l?i đư?c li?t kê trong các ph?n 14 tháng 5 năm 2001 các sau bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft đư?c bao g?m trong các Post-Windows NT 4.0 SP6a SRP:
297860 MS01-044: IIS 5,0 an ninh và post-Windows NT 4.0 SP5 IIS 4.0 vá rollup

Thu?c tính

ID c?a bài: 299444 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbfix kbinfo kbqfe kbmt KB299444 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299444

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com