Gi?i thích v? các tính năng t? đ?ng Metric cho các tuy?n giao th?c Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299540 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tính năng t? đ?ng Metric đư?c s? d?ng trong Windows XP cho các tuy?n giao th?c Internet (IP).

THÔNG TIN THÊM

M?t s? li?u là m?t giá tr? đư?c gán cho m?t tuy?n đư?ng IP cho giao di?n m?ng c? th? xác đ?nh chi phí đư?c k?t h?p v?i vi?c s? d?ng con đư?ng đó. Ví d?, các s? li?u có th? có giá tr? v? t?c đ? n?i k?t, Bá tư?c hop ho?c th?i gian tr?. T? đ?ng Metric là m?t tính năng m?i trong Windows XP t? đ?ng c?u h?nh các s? li?u cho các tuy?n đư?ng đ?a phương d?a trên t?c đ? n?i k?t. Tính năng t? đ?ng Metric đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh, và nó có th? c?ng đư?c c?u t? h?nh đ? ch? đ?nh m?t s? li?u c? th?.

Tính năng t? đ?ng Metric có th? h?u ích khi b?ng đ?nh tuy?n có ch?a nhi?u tuy?n đư?ng cho đích đ?n cùng. Ví d?, n?u b?n có m?t máy tính v?i m?t giao di?n m?ng 10 megabit (Mb) và m?t giao di?n m?ng 100 Mb, và máy tính có m?t c?ng m?c đ?nh đư?c c?u h?nh trên c? hai giao di?n m?ng, tính năng t? đ?ng Metric s? gán m?t s? li?u cao cho giao di?n m?ng ch?m hơn. Tính năng này có th? ép bu?c t?t c? lưu lư?ng truy c?p m?nh cho Internet, ví d?, s? d?ng giao di?n m?ng nhanh nh?t có s?n.

LƯU ?: Thông thư?ng, Microsoft không đ? ngh? b?n thêm c?ng n?i m?c đ?nh trên các m?ng. Ví d?, c?nh các máy ch?, ví d? như, đ?a ch? m?ng (NAT) và máy ch? proxy, thông thư?ng đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i hai ho?c nhi?u các m?ng: Internet công c?ng và m?t ho?c nhi?u m?ng n?i b? tư nhân. Trong t?nh hu?ng này, b?n không nên ch? đ?nh Gateway m?c đ?nh trên giao di?n tư nhân, v? làm như v?y có th? d?n đ?n trong không đúng đ?nh tuy?n m?ng c?a b?n.

B?ng sau phác th?o các tiêu chí đư?c s? d?ng đ? ch? đ?nh s? li?u cho các tuy?n đư?ng b? ràng bu?c đ? giao di?n m?ng t?c đ? khác nhau.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?c đ? n?i k?tS? li?u
L?n hơn ho?c b?ng đ?n 2 GB5
L?n hơn 200 Mb10
L?n hơn 20 Mb, và nh? hơn ho?c b?ng 200 Mb20
L?n hơn 4 Mb, và nh? hơn ho?c b?ng 20 Mb30
L?n hơn 500 kilobits (Kb), và nh? hơn ho?c b?ng 4 Mb40
Nh? hơn ho?c b?ng 500 Kb50

B?ng dư?i đây li?t kê các liên k?t t?c đ? và s? li?u cho các máy tính ch?y Windows XP Service Pack 2.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?c đ? n?i k?tS? li?u
L?n hơn 200 Mb10
L?n hơn 80 Mb, và nh? hơn ho?c b?ng 200 Mb20
L?n hơn 20 Mb, và nh? hơn ho?c b?ng 80 Mb25
L?n hơn 4 Mb, và nh? hơn ho?c b?ng 20 Mb30
L?n hơn 500 Kb, và nh? hơn ho?c b?ng 4 Mb40
Nh? hơn ho?c b?ng 500 Kb50

Tính năng t? đ?ng Metric đư?c c?u h?nh m?t cách đ?c l?p cho m?i giao di?n m?ng trong m?ng. Tính năng này r?t h?u ích trong nh?ng t?nh hu?ng mà b?n có nhi?u hơn m?t giao di?n m?ng c?a cùng m?t t?c đ?, ví d?, khi m?i giao di?n m?ng đ? đư?c ch? đ?nh m?t c?ng m?c đ?nh. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? mu?n t? c?u h?nh các s? li?u trên m?t giao di?n m?ng, và kích ho?t tính năng t? đ?ng Metric đ? c?u h?nh các s? li?u khác giao di?n m?ng. Thi?t l?p này có th? cho phép b?n ki?m soát giao di?n m?ng đư?c s? d?ng l?n đ?u tiên trong vi?c đ?nh tuy?n IP giao thông.

Ngoài ra, các s? li?u đư?c gán cho c?ng n?i m?c đ?nh c? th? có th? đư?c c?u h?nh m?t cách đ?c l?p cho m?i c?ng. Thi?t l?p này cho phép m?t m?c đ? thêm v? ki?m soát và các s? li?u đư?c s? d?ng cho các tuy?n đư?ng đ?a phương. Ví d?, có th? kích ho?t tính năng t? đ?ng Metric đ? c?u h?nh các tuy?n đư?ng đư?c ch? đ?nh cho giao di?n m?ng, và cùng m?t lúc đ? c?u h?nh các s? li?u đư?c gán cho c?ng m?c đ?nh.

LƯU ?: N?u m?t s? li?u đư?c xác đ?nh ? c?p đ? giao di?n m?ng, nhưng m?t c?a ng? thêm và c?u h?nh cho các tính năng t? đ?ng Metric, là c?a ng? có th? k? th?a các s? li?u đư?c gán cho giao di?n m?ng. Ví d?, n?u b?n ch? đ?nh m?t s? li?u c?a năm ? c?p đ? giao di?n m?ng, và sau đó b?n thêm m?t c?a ng? và đ? l?i các tính năng t? đ?ng Metric ki?m tra đ?i v?i c?ng n?i, là c?a ng? c?ng đư?c phân công m?t s? li?u c?a năm.

Các tính năng t? đ?ng Metric là khác nhau t? các tính năng Dead Gateway phát hi?n có th? ép bu?c m?ng chuy?n đ?i c?ng m?c đ?nh d?a trên Transmission Control Protocol (TCP) retransmissions. Ngoài ra, các tính năng đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa không kích ho?t tính năng phát hi?n c?ng ch?t. Kích ho?t này đư?c th?c hi?n b?i TCP/IP ngăn x?p trên máy tính s? kh?i t?o phiên TCP.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
205027 Ch?t Gateway Detection v?i RRAS và các k?t n?i quay s? theo yêu c?u
Đ? c?u h?nh các tính năng t? đ?ng Metric:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào m?t giao di?n m?ng và b?m Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao.
 5. Đ? ch? đ?nh m?t s? li?u, trên các Thi?t đ?t IP tab, b?m vào đ? xóa các Đ? đo t? đ?ng ki?m tra h?p, và sau đó nh?p các s? li?u mà b?n mu?n trong các Đ? đo giao di?n l?nh v?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 299540 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB299540 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299540

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com