L?i 930; Xác th?c h? ph?c v? đ? không đáp ?ng yêu c?u xác th?c m?t cách k?p th?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299684 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n thi?t l?p d?ch v? xác th?c Internet (IAS) cho d?ch v? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa (cho c? m?ng riêng ?o [VPN] ho?c lưu lư?ng truy c?p dial-up), khách hàng máy tính có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 930: Xác th?c h? ph?c v? đ? không đáp ?ng yêu c?u xác th?c m?t cách k?p th?i.
Trên máy ch? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa, các thông báo l?i sau đây có th? đư?c báo cáo:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: b?
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 20073
Ngày: 22 tháng 5 năm 2001
Th?i gian: 11: 59: 48 ngày
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Computername

Mô t?:
L?i sau x?y ra trong mô-đun Point-to-Point Protocol C?ng: Port, tên đăng nh?p: tên ngư?i dùng. Các máy ch? xác th?c đ? không đáp ?ng yêu c?u xác th?c m?t cách k?p th?i.
Trên máy ch? IAS, thông báo l?i sau đây có th? đư?c thông báo mà IP_Address là giao th?c Internet (IP) đ?a ch? c?a h? ph?c v? truy nh?p t? xa và đ?nh tuy?n:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: IAS
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 13
Ngày: 22 tháng 5 năm 2001
Th?i gian: 11: 59: 48 ngày
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Computername

Mô t?:
Nh?n đư?c m?t yêu c?u t? khách hàng không h?p l? IP đ?a ch? IP_Address.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? đư?c gây ra b?i m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau:
 • M?c đ?nh đư?ng d?n đ?n t?p tin đăng nh?p truy nh?p t? xa đ? b? thay đ?i ho?c là không h?p l?.
 • Đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa máy ch? không đư?c thi?t l?p như là m?t khách hàng t? xa xác th?c quay s?-vào ngư?i s? d?ng d?ch v? (bán kính) t?i IAS Microsoft Management Console (MMC).

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Thay đ?i ho?c ki?m ch?ng đư?ng d?n thư m?c Nh?t k? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa

Trương m?c h? th?ng đ?a phương ph?i có quy?n ghi vào thư m?c m?i. Đư?ng d?n m?c đ?nh là % systemroot%\System32\LogFiles.
 1. B?t đ?u giao di?n đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa.
 2. Nh?p chu?t ph?i Tuy?n đư?ng truy c?p đăng nh?p, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các T?p c?c b? tab.
 4. Thay đ?i ho?c ki?m ch?ng đư?ng d?n thư m?c Nh?t k? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa.

Thêm khách hàng bán kính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Công c? qu?n tr?, sau đó b?m D?ch v? xác th?c Internet.
 2. Nh?p chu?t ph?i Máy khách, sau đó b?m Khách hàng m?i.
 3. Trong các Tên thân thi?n trư?ng, nh?p tên mô t?.
 4. Trong Giao thức, b?m RADIUS, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Trong các Khách hàng đ?a ch? (IP ho?c h? th?ng tên mi?n [DNS]) trư?ng, nh?p đ?a ch? DNS ho?c IP cho khách hàng. N?u b?n s? d?ng m?t tên DNS, nh?p vào Ki?m ch?ng. Trong các Gi?i quy?t DNS tên h?p tho?i h?p, b?m vào Gi?i quy?t, và ch?n đ?a ch? IP mà b?n mu?n k?t h?p v?i tên đó t? "K?t qu? t?m ki?m."
 6. N?u khách hàng là m?t máy ch? truy c?p m?ng (NAS) và b?n d? đ?nh đ? s? d?ng các chính sách truy nh?p t? xa NAS c? th? cho các m?c đích c?u h?nh (ví d?, m?t chính truy nh?p t? xa sách có ch?a các thu?c tính đ?c trưng cho ngư?i bán hàng), b?m vào Ngư?i bán hàng khách hàng, và sau đó nh?p vào tên c?a nhà s?n xu?t. N?u b?n không bi?t tên c?a các nhà s?n xu?t ho?c tên không trong danh sách, b?m vào Bán kính tiêu chu?n. N?u khách hàng bán kính đang ch?y Microsoft Windows NT Server ho?c Windows 2000 Server v?i d?ch v? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa, h?y nh?p vào Microsoft.
 7. Trong các Bí m?t đư?c chia s? trư?ng, nh?p nh?ng bí m?t đư?c chia s? cho các khách hàng và sau đó nh?p nó m?t l?n n?a trong các Xác nh?n đư?c chia s? bí m?t l?nh v?c.
 8. N?u c?a b?n h? tr? NAS s? d?ng thu?c tính ch? k? đ? xác minh (v?i giao th?c xác th?c m?t kh?u [PAP], giao th?c xác th?c b?t tay thách th?c [CHAP] ho?c giao th?c xác th?c b?t tay thách th?c Microsoft [MS-CHAP]), b?m vào đ? ch?n các Khách hàng luôn luôn ph?i g?i các thu?c tính ch? k? trong yêu c?u h?p ki?m.

  LƯU ? N?u NAS không h? tr? các thu?c tính ch? k? cho PAP, CHAP ho?c MS-CHAP, không b?m vào các tùy ch?n trư?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 299684 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbprb kbmt KB299684 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299684

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com