Làm th? nào đ? t?i lên t?p tin vào m?t máy ch? Web b?ng cách s? d?ng ASP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299692 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Đ?i v?i m?t Microsoft Visual Basic.NET Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 315832.

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách b?t máy ch? Web c?a b?n nh?n đư?c giao d?ch chuy?n t?p tin t? các trang Microsoft Active Server Pages (ASP) b?ng cách s? d?ng m?t phía máy ch? Microsoft COM + thành ph?n.

Lưu ?: H? tr? c?a Microsoft ranh gi?i cho phát tri?n Visual Basic 6 đ? thay đ?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xemhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/vstudio/ms788708.

Yêu c?u

 1. Microsoft Windows 2000 thông tin Internet c?a Microsoft Server 5,0 (IIS) đư?c cài đ?t và c?u h?nh
 2. N?u máy tính c?a b?n phát tri?n là m?t máy tính khác nhau hơn máy ch?, b?n ph?i có m?t m?ng h?p l? ho?c Internet k?t n?i t?i h? ph?c v? mà ch? các trang ASP.

Thi?t l?p d? án Microsoft Visual Basic 6 và m? s?

 1. B?t đ?u Visual Basic, và sau đó b?t đ?u m?t DLL ActiveX m?i d? án.
 2. Tên d? ánASPFileUpload.
 3. Thay đ?i tên c?a Class1 đ?T?p tin.
 4. Trên các D? án tr?nh đơn, nh?p vào Tài li?u tham kh?o.
 5. Trong các Tài li?u tham kh?o h?p tho?i, b?m đ? ch?n các tùy ch?n sau đây, và sau đó nh?p vào Ok:
  • Visual Basic cho các ?ng d?ng
  • Các đ?i tư?ng runtime Visual Basic và th? t?c
  • Các đ?i tư?ng Visual Basic và th? t?c
  • OLE t? đ?ng hóa
  • COM + d?ch v? lo?i thư vi?n
  • Microsoft Active Server Pages đ?i tư?ng thư vi?n
  • Microsoft Script Runtime
 6. Trên các D? án tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính aSPFileUpload.
 7. Trong các Thu?c tính d? án h?p tho?i, Click vào đ? ch?n Th?c hi?n không giám sátCó th? gi? l?i b? nh?, sau đó b?m Ok.
 8. Dán m? sau đây đ? File.cls:
  Option Explicit
  
  Const ERR_INVALID_FILENAME = vbObjectError + 1000
  Const ERR_INVALID_TARGET = vbObjectError + 1001
  Const ERR_FILE_EXISTS = vbObjectError + 1002
  Const ERR_UPLOAD_CALLED = vbObjectError + 1003
  Const VB_ERR_PATH_NOT_FOUND = 76
  
  Private m_objContext As ObjectContext
  Private m_objRequest As ASPTypeLibrary.Request
  
  Private m_strTarget As String
  Private m_strFileName As String
  Private m_blnOverWrite As Boolean
  Private m_blnUploaded As Boolean
  Private m_lngTotalBytes As Long
  
  'All other form elements go here.
  Private m_formCol As Scripting.Dictionary
  
  Implements ObjectControl
  
  Private Function ObjectControl_CanBePooled() As Boolean
   ObjectControl_CanBePooled = False
  End Function
  
  Private Sub ObjectControl_Activate()
   Set m_objContext = GetObjectContext()
   Set m_objRequest = m_objContext("Request")
   Set m_formCol = New Scripting.Dictionary
  End Sub
  
  Private Sub ObjectControl_Deactivate()
   Set m_objContext = Nothing
   Set m_objRequest = Nothing
   Set m_formCol = Nothing
  End Sub
  
  Public Sub Upload()
   
   Const DEFAULT_CHUNK_SIZE = 262144 '256kb
   
   Dim bytBeginOfChunk() As Byte
   Dim bytEndOfChunk() As Byte
   Dim bytBeginOfName() As Byte
   Dim bytEndOfName() As Byte
   Dim bytBeginOfFile() As Byte
   Dim bytEndOfFile() As Byte
   Dim bytBeginOfValue() As Byte
   Dim bytEndOfValue() As Byte
   Dim bytName() As Byte
   Dim bytValue() As Byte
   Dim bytThisChunk() As Byte
   Dim bytFileName() As Byte
   Dim lngBeginOfChunk As Long
   Dim lngEndOfChunk As Long
   
   Dim lngBeginOfAttribute As Long
   Dim lngEndOfAttribute As Long
   Dim lngBeginOfValue As Long
   Dim lngEndOfValue As Long
   Dim blnEndOfData As Boolean
   Dim lngChunkSize As Long
   Dim lngBytesLeft As Long
   Dim lngFileNum As Long
   Dim strFileName As String
   
   On Error GoTo UploadErr
   
   If Uploaded Then
    Err.Raise ERR_UPLOAD_CALLED, App.Title, "The Upload method has already been called."
   End If
     
   bytBeginOfChunk = StrConv("-----------------------------", vbFromUnicode)
   bytEndOfChunk = StrConv("-----------------------------", vbFromUnicode)
   
   bytBeginOfName = StrConv("name=", vbFromUnicode) & ChrB(34)
   bytEndOfName = ChrB(34)
   
   bytBeginOfFile = StrConv("filename=", vbFromUnicode) & ChrB(34)
   bytEndOfFile = ChrB(34)
   
   bytBeginOfValue = ChrB(13) & ChrB(10) & ChrB(13) & ChrB(10)
   bytEndOfValue = ChrB(13) & ChrB(10) & StrConv("-----------------------------", vbFromUnicode)
     
   'Initialize the chunk size.
   If m_objRequest.TotalBytes <= DEFAULT_CHUNK_SIZE Then
    lngChunkSize = m_objRequest.TotalBytes
   Else
    lngChunkSize = DEFAULT_CHUNK_SIZE
   End If
    
   'Get the chunk from the request object.
   bytThisChunk = m_objRequest.BinaryRead(CVar(lngChunkSize))
  
   'Initialize the value.
   lngBeginOfChunk = 1
   
   'Repeat until the end of the data.
   Do While Not blnEndOfData
    'Begin the chunk.
    lngBeginOfChunk = InStrB(lngBeginOfChunk, bytThisChunk, bytBeginOfChunk) + UBound(bytBeginOfChunk)
    
    'Get name of the item.
    lngBeginOfAttribute = InStrB(lngBeginOfChunk, bytThisChunk, bytBeginOfName) + UBound(bytBeginOfName) + 1
    lngEndOfAttribute = InStrB(lngBeginOfAttribute, bytThisChunk, bytEndOfName)
    bytName = MidB(bytThisChunk, lngBeginOfAttribute, lngEndOfAttribute - lngBeginOfAttribute)
    
    'Get the value of the item.
    lngBeginOfValue = InStrB(lngEndOfAttribute, bytThisChunk, bytBeginOfValue, vbBinaryCompare) + UBound(bytBeginOfValue) + 1
    lngEndOfValue = InStrB(lngBeginOfValue, bytThisChunk, bytEndOfValue, vbBinaryCompare)
    
    If lngEndOfValue = 0 Then
     'The item extends the past current chunk.
     bytValue = MidB(bytThisChunk, lngBeginOfValue, lngChunkSize)
    Else
     'The item value exists in the current chunk.
     bytValue = MidB(bytThisChunk, lngBeginOfValue, lngEndOfValue - lngBeginOfValue)
    End If
    
    If UCase(StrConv(bytName, vbUnicode)) = "FILE" Then
     lngBeginOfAttribute = InStrB(lngBeginOfChunk, bytThisChunk, bytBeginOfFile, vbBinaryCompare) + UBound(bytBeginOfFile) + 1
     lngEndOfAttribute = InStrB(lngBeginOfAttribute, bytThisChunk, bytEndOfFile, vbBinaryCompare)
     
     bytFileName = MidB(bytThisChunk, lngBeginOfAttribute, lngEndOfAttribute - lngBeginOfAttribute)
     
     If UBound(bytFileName) < 0 Or UBound(bytValue) < 0 Then
      Err.Raise ERR_INVALID_FILENAME, App.Title, "Invalid File Name."
     End If
     
     If Me.Target = "" Then
      Err.Raise ERR_INVALID_TARGET, App.Title, "Invalid Target."
     End If
     
     'Use the original file name.
     If Me.FileName = "" Then
     
      'Trim the path from the file name.
      While InStrB(1, bytFileName, StrConv("\", vbFromUnicode), vbBinaryCompare) > 0
       bytFileName = MidB(bytFileName, InStrB(1, bytFileName, StrConv("\", vbFromUnicode)) + 1)
      Wend
      
      'Set the property.
      Me.FileName = StrConv(bytFileName, vbUnicode)
      
      'Convert the byte to Unicode.
      strFileName = Me.Target & Me.FileName
      
     Else
      strFileName = Me.Target & Me.FileName
     End If
     
     'Check for overwrite.
     If Me.OverWrite Then
      'This is the hack check. Make sure that wildcard characters cannot be used.
      If Not InStr(1, strFileName, "*") Then
       If FileExists(strFileName) Then
        Kill strFileName
       End If
      Else
       Err.Raise ERR_INVALID_FILENAME, App.Title, "The specified file name appears to be invalid."
      End If
     Else
      If FileExists(strFileName) Then
       Err.Raise ERR_FILE_EXISTS, App.Title, "The file already exists."
      End If
     End If
     
     lngFileNum = FreeFile
     
     Open strFileName For Binary Access Write As #lngFileNum
     
     'Write the file to the destination directory.
     Put #lngFileNum, , bytValue
  
     'This chunk is empty. Therefore, get a new chunk.
     lngBytesLeft = m_objRequest.TotalBytes - lngChunkSize
      
     'Start the chunking machine.
     Do While lngBytesLeft > 0
     
      'Get a new chunk.
      bytThisChunk = m_objRequest.BinaryRead(CVar(lngChunkSize))
           
       lngEndOfValue = InStrB(1, bytThisChunk, bytEndOfValue, vbBinaryCompare)
       
       If lngEndOfValue > 0 Then
        'The item value exists in the current chunk.
        bytThisChunk = MidB(bytThisChunk, 1, lngEndOfValue - 1)
       End If
       
       'Append the chunk to the file.
       Put #lngFileNum, , bytThisChunk
       
       lngBytesLeft = lngBytesLeft - lngChunkSize
       
       If lngBytesLeft < lngChunkSize Then
        lngChunkSize = lngBytesLeft
       End If
      Loop
      
      Close #lngFileNum
      
      TotalBytes = FileLen(strFileName)
      
     ' Exit Do
     Else
     If UCase(StrConv(bytName, vbUnicode)) = "SAVEAS" Then
      Me.FileName = StrConv(bytValue, vbUnicode)
     Else 
      'form field other than file, such as textboxes 
      If UBound(bytValue) > 0 And UBound(bytName) > 0 Then 
      m_formCol.Add StrConv(bytName, vbUnicode), StrConv(bytValue, vbUnicode)
      Else
      m_formCol.Add StrConv(bytName, vbUnicode), ""
      End If
     End If
     End If
    
    'Get the next chunk.
    lngBeginOfChunk = lngEndOfValue
    
    If InStrB(lngBeginOfChunk, bytThisChunk, bytBeginOfName, vbBinaryCompare) = 0 Then
     blnEndOfData = True
    End If
   Loop
  
   Uploaded = True
   
   Exit Sub
   
  UploadErr:
   
   If Err.Number = VB_ERR_PATH_NOT_FOUND Then
    Err.Raise ERR_INVALID_TARGET, App.Title, "The Target specified does not exist."
   Else
    Err.Raise Err.Number, Err.Source, Err.Description
   End If
  End Sub
  
  Public Property Get Form() As Collection
    Set Form = m_formCol
  End Property
  Public Property Get FileName() As String
   FileName = m_strFileName
  End Property
  
  Public Property Let FileName(ByVal strNewValue As String)
   If Uploaded Then
    Err.Raise ERR_UPLOAD_CALLED, App.Title, "The Upload method has already been called."
   Else
    m_strFileName = strNewValue
   End If
  End Property
  
  Public Property Get OverWrite() As Boolean
   OverWrite = m_blnOverWrite
  End Property
  
  Public Property Let OverWrite(ByVal blnNewValue As Boolean)
   If Uploaded Then
    Err.Raise ERR_UPLOAD_CALLED, App.Title, "The Upload method has already been called."
   Else
    m_blnOverWrite = blnNewValue
   End If
  End Property
  
  Private Property Get Uploaded() As Boolean
   Uploaded = m_blnUploaded
  End Property
  
  Private Property Let Uploaded(ByVal blnNewValue As Boolean)
   m_blnUploaded = blnNewValue
  End Property
  
  Public Property Get Target() As String
   Target = m_strTarget
  End Property
  
  Public Property Let Target(ByVal NewValue As String)
   If Uploaded Then
    Err.Raise ERR_UPLOAD_CALLED, App.Title, "The Upload method has already been called."
   Else
    m_strTarget = NewValue
   End If
  End Property
  
  Private Function FileExists(ByVal FileName As String) As Boolean
   On Error GoTo FileExistsErr
   
   FileLen FileName
   FileExists = True
   Exit Function
   
  FileExistsErr:
   If Err.Number = VB_ERR_PATH_NOT_FOUND Then
    FileExists = False
   End If
  End Function
  
  Public Property Get TotalBytes() As Long
   TotalBytes = m_lngTotalBytes
  End Property
  
  Private Property Let TotalBytes(ByVal NewValue As Long)
   m_lngTotalBytes = NewValue
  End Property
  
 9. Biên d?ch d? án

ASP Code

 1. Dán đo?n m? sau vào m?t tr?nh so?n th?o như Notepad ho?c Microsoft Visual Interdev, và sau đó lưu nó nhưPostFile.asp:
  <%@ Language=VBScript %>
  <html>
  <head>
  </head>
  <body>
  <form enctype="multipart/form-data" action="uploadfile.asp" method="post" name="main1">
  <input name="file" type="file" size="50">
  <INPUT type="text" id=text1 name=text1><INPUT type="text" id=text2 name=text2>
  <input name="submit" type="submit" value="Upload">
  </form>
  </body>
  </html>
  
 2. Copy đo?n m? sau vào m?t tr?nh so?n th?o như Notepad ho?c Tr?c quan Interdev, và sau đó lưu nó như UploadFile.asp:
  <%@ Language=VBScript %>
  <%
   '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   '// ASPFileUpload.File API
   '// 
   '// Properties
   '//   FileName
   '//    - Read/Write 
   '//    - The file will be saved with this file name. 
   '//    - This property can only be set before calling Upload.
   '//    - If no value is specified, the original file name
   '//    - in the HTTP post will be used.
   '//   
   '//   OverWrite
   '//    - Read/Write
   '//    - This property can only be set before calling Upload.
   '//    - If set to false and if the destination file exists, an error
   '//    - is raised. The default value is False.
   '//   
   '//   Target 
   '//    - Read/Write
   '//    - The file will be written to this folder.
   '//    - This property can only be set before calling Upload.
   '//    - There is no default value for this property and it is required.
   '//    
   '//   Form
   '//    - ReadOnly
   '//    - Scripting.Dictionary object
   '//    - Can access a specific item by using aspfileupload.Form("item").
   '//    - Acts like the asp form collection.
   '//    - Can enumerate all values in a collection with for each.
   '//    - Only filled after the Upload method is called.
   '//     
   '// Methods
   '//   Upload
   '//    - This method parses the HTTP Post and writes the file.
   '// 
   '// Other
   '//  - ASPFileUpload requires COM+
   '//  - Any call to the Request.Form() collection will cause the Upload
   '//   method to fail as the method references the Binary contents of the
   '//   Request object through the Request.BinaryRead method. 
   '//  - Also, if you access a variable in the Request collection without 
   '//   specifying the subcollection that it belongs to, the Request.Form collection 
   '//   may be searched. This causes an error in the Upload method.
   '//   
   '//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   
   Dim strMsg 'As String
   
   ' On Error Resume Next
   dim fuFile
   set fuFile = server.CreateObject("aspFileupload.file") 
   'Set the destination folder.
   fuFile.Target = "C:\TEMP\AspFileUpload\"
   fuFile.Upload
   
   If Err.number = 0 Then
    strMsg = fuFile.FileName & " was uploaded successfully."
   Else
    strMsg = "An error occurred when uploading your file: " & Err.Description 
   End If
   for each o in fuFile.Form
  	Response.Write o & "<BR>"
  	
  	next
  	
  	Response.Write fuFile.Form.item("text1") & " : " & fuFile.Form.item("text2")
  ' Response.Write Request.Form("test")
   set fufile = nothing
  %>
  <html>
  <head></head>
  <body>
  <%=strMsg%>
  </body>
  </html>

Thi?t l?p máy ch?

 1. T?o m?t thư m?c trên máy ch? Web đó s? nh?n đư?c các t?i lên t?p tin, ch?ng h?n nhưC:\TEMP\AspFileUpload.
 2. Sao chép các t?p tin ASPFileUpload.dll vào máy ch? Web, và sau đó đăng k? nó b?ng cách s? d?ng l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  regsvr32 PathToDLL\ASPFileUpload.dll
 3. Áp d?ng t?p c?p phép (Write access) cho nh?ng ngư?i b?n mu?n đ? có th? t?i lên các t?p tin s? d?ng.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThi?t đ?t, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 5. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Hành chính Công c?, sau đó b?m Thành ph?n d?ch v? đ? m? Thành ph?n d?ch v? trong Microsoft Management Console (MMC).
 6. M? r?ng các Thành ph?n d?ch v? nút, cácMáy vi tính nút, các Máy tính c?a tôi nút, và cácCOM + các ?ng d?ng nút.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào nút, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m?ng d?ng.
 8. Trong các Cài đ?t ho?c t?o ra m?t ?ng d?ng m?i h?p tho?i h?p, b?m vào T?o m?t ?ng d?ng có s?n ph?m nào, tên ?ng d?ng, h?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n H? ph?c v? ?ng d?ng, sau đó b?m Ti?p theo.
 9. Trong các Đ?t ?ng d?ng nh?n d?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Ngư?i dùng này, và sau đó nh?p ?y nhi?m cho các trương m?c ngư?i dùng thích h?p. Trương m?c ngư?i dùng ph?i có quy?n truy c?p ghi vào thư m?c mà s? nh?n đư?c các t?p tin đư?c t?i lên.
 10. Nh?p vào K?t thúc.
 11. M? r?ng nút mà b?n đ? t?o này ?ng d?ng.
 12. Nh?p chu?t ph?i vào g?t, đi?m đ?n M?i, và sau đó b?m Thành ph?n.
 13. Nh?p vào Cài đ?t các thành ph?n m?i, và xác đ?nh v? trí thư m?c nơi b?n đ? lưu và đăng k? .dll t?p, b?m các t?p tin, nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?mK?t thúc.
 14. Sao chép các t?p tin Postfile.asp và các t?p tin Uploadfile.asp Web thư m?c g?c c?a b?n. Theo m?c đ?nh, thư m?c g?c c?a trang Web là C:\Inetpub\Wwwroot.
 15. Ch?nh s?a thư m?c đích c?a Uploadfile.asp đ? ph?n ánh các thư m?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 1. Phân công c?p đích là th? d?ng m? sau đây:
  fuFile.Target = "C:\TEMP\AspFileUpload\"
  					

G?i tác ph?m

 1. Tr?nh duy?t Web, m? trang Postfile.asp ? các URL sau:
  http://YourWebServer/Postfile.asp
 2. Ch?n m?t t?p tin mà b?n mu?n t?i lên, và sau đó nh?p vàoT?i lên.
 3. Ki?m tra thư m?c t?i lên c?a b?n. Các t?p tin mà b?n t?i lên s? xu?t hi?n trong c?p này.

Gi?i đáp th?c m?c

 • N?u b?n không ph?i g? tên t?p, và n?u b?n c? g?ng g?i các trang Postfile.asp, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i chung chung, phía máy ch?. B?n có th? mu?n thay đ?i m? đ? cung c?p m?t thông báo l?i thân thi?n hơn vào m?t khách hàng bên ho?c v? phía máy ch?.
 • N?u b?n yêu c?u s? lư?ng l?n t?i lên năng l?c, Microsoft khuy?n cáo b?n mua ho?c xây d?ng m?t thành ph?n biên so?n, multithreaded có th? nhi?u hi?u qu? x? l? t?i hơn này thành ph?n Visual Basic.
 • M?t nguy cơ b?o m?t ti?m năng t?n t?i b?t c? khi nào b?n cho phép ngư?i dùng đ? t?i lên t?p tin vào máy ch? Web c?a b?n. Đi?u này đ?c bi?t đúng n?u máy ch? c?a b?n trên Internet, và n?u b?n cho phép chưa xác đ?nh ngư?i t?i lên. B?n ph?i chính xác c?u h?nh c?p phép Windows và IIS ngư?i dùng xác th?c đ? đ?m b?o r?ng b?n cung c?p cho ngư?i s? d?ng ch? truy c?p mà h? yêu c?u. Đi?u này là quan tr?ng đ? b?n không cho phép ngư?i dùng m?t cách đ? đư?c truy c?p b?i b? qua ki?m soát an ninh c?a b?n h? th?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 299692 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbaspobj kbcodesnippet kbconfig kbdeployment kbfile kbfso kbguidelines kbhowto kbsample kbscript kbsecurity kbserver kbsetup kbwebserver kbmt KB299692 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299692

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com