Làm th? nào đ? t?i lên t?p tin vào m?t máy ch? Web trong FrontPage 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299763 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Hư?ng d?n t?ng bư?c này cho th?y làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft FrontPage 2002 đ? nhanh chóng phát tri?n m?t trang t?i lên có hi?u qu? cho phép nhi?u tác ph?m c?a b?t k? lo?i đư?c t?i lên cùng m?t lúc t? tr?nh duy?t c?a b?n.

Yêu c?u ph?n c?ng và ph?n m?m

 • M?t trong nh?ng h? đi?u hành sau:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Internet thông tin Server 5,0 (IIS)
 • Microsoft FrontPage Server năm 2002 ti?n ích m? r?ng đư?c cài đ?t và c?u h?nh IIS. Đ? có đư?c và t?i v? ph?n m? r?ng FrontPage Server, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa140185 (office.10) .aspx
 • FrontPage 2002 đư?c cài đ?t trên máy tính phát tri?n. (FrontPage có s?n như là m?t phiên b?n đ?c l?p ho?c trong Microsoft Office XP Chuyên nghi?p đ?c bi?t Edition.)
 • M?t thành l?p m?ng ho?c k?t n?i Internet đ? các trang Web h? ph?c v?.
 • M?t d? án Web t?o ra trên máy ch? Web và m? cho ch?nh s?a.

Vi?c t?o ra các trang t?i lên

 1. B?t đ?u Microsoft FrontPage. Đ? th?c hi?n vi?c này, đi?m đ?n Chương tr?nh trên các B?t đ?u tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Microsoft FrontPage.
 2. T?o ho?c m? m?t trang Web.

  Đ? t?o m?t trang Web m?i, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Trang ho?c các trang Web.
  2. Trong các M?i trang ho?c các trang Web nhi?m v? ngăn, b?m vào Web có s?n ph?m nào.
  3. Trong các Trang web m?u h?p tho?i h?p, b?m vào các Web có s?n ph?m nào bi?u tư?ng và nh?p vào Ok.
  Đ? m? m?t trang Web hi?n có, nh?p vào M? Web trên các Tệp tr?nh đơn. Trong các M? Web h?p tho?i, ch?n trang Web b?n mu?n m?, và sau đó nh?p vào M?.
 3. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Trang.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Trang ho?c các trang Web. Trong các M?i trang ho?c các trang Web nhi?m v? ngăn, b?m vào Trang tr?ng đ? t?o m?t trang HTML m?i.
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu. Tên t?p tin Upload.htm sau đó b?m Lưu. Trang xu?t hi?n trong các Danh sách thư m?c ngăn và nó c?ng là m? đ? s?a.
 6. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Thư m?c. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i sau đó b?m Cặp. M?t thư m?c m?i xu?t hi?n trong trang Web c?a b?n. Con tr? chu?t đư?c đ?nh v? cho b?n nh?p tên thư m?c. Lo?i T?i lên vaø baám NH?P.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c m?i và sau đó nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn xu?t hi?n. Trong các Thu?c tính h?p tho?i, Click vào đ? xóa các Cho phép các k?ch b?n ho?c các chương tr?nh đ? ch?y h?p ki?m. H?y ch?c ch?n r?ng h?p ki?m tra c?n l?i đư?c l?a ch?n (ki?m tra). Nh?p vào Ok.

  LƯU ?: N?u h?p ki?m tra bóng m?, xác minh r?ng b?n đ? m? ho?c t?o m?t trang Web. Trong d?ng xem c?p, m?c đ?u tiên trong các Danh sách thư m?c ngăn nên hi?n th? m?t URL (http://...), không ph?i là m?t đư?ng d?n t?p (C:\...).
 8. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Trang đ? ch?nh s?a trang Upload.htm m?i đư?c thành l?p c?a b?n. Chuy?n b?nh thư?ng xem, n?u c?n thi?t, b?ng cách nh?n vào Normal ? dư?i cùng c?a c?a s? FrontPage.

Thi?t l?p bi?u m?u t?i lên t?p tin

 1. B?m vào nơi b?n mu?n v? trí dư?i d?ng t?p tin t?i lên. Ngày các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n H?nh th?c, sau đó b?m T?i lên t?p tin.

  M?t h?nh th?c xu?t hi?n trên trang c?a b?n, và con tr? chu?t là v? trí gi?a các Tr?nh duy?tGửi nút. Nh?n ENTER vài l?n đ? thêm m?t s? không gian màu tr?ng gi?a ki?m soát t?p tin t?i lên và các Gửi nút. N?u b?n mu?n cho phép đ?ng th?i t?i lên nhi?u t?p, b?m vào các h?nh th?c m?t l?n n?a và sau đó chèn thêm File Upload đi?u khi?n.
 2. Đ? thay đ?i nh?n trên các Gửi nút, nh?p chu?t ph?i vào nút, và sau đó nh?p vào Thu?c tính trư?ng m?u trên tr?nh đơn xu?t hi?n. Trong các Giá tr?/nh?n h?p, lo?i T?i lên, sau đó b?m Ok.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào b?t c? nơi nào trên bi?u m?u và b?m Thu?c tính bi?u m?u trên tr?nh đơn xu?t hi?n.
 4. Ch?n các G?i đ?n tùy ch?n.
 5. Nh?p vào Tuỳ chọn.
 6. Trong các Lưu k?t qu? h?p tho?i h?p, b?m vào các T?i lên t?p tin tab.
 7. Nh?p vào Tr?nh duy?t.
 8. Trong các Hi?n t?i Web h?p tho?i h?p, b?m vào thư m?c t?i lên.
 9. Nh?p vào Ok ba l?n đ? tr? v? m?u.
 10. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu đ? lưu trang C?p Nh?t c?a b?n.

Th? nghi?m trang

 1. Đ? ki?m tra trang c?a b?n, nh?p vào Xem trư?c trong tr?nh duy?t trên các Tệp tr?nh đơn. Upload.htm trang s? m? ra trong tr?nh duy?t c?a b?n.
 2. Nh?p vào Tr?nh duy?t, ch?n m?t t?p tin b?n mu?n t?i lên t? đ?a c?ng c?a b?n lên Web máy ch?, và sau đó nh?p vào M?.
 3. B?m vào các T?i lên (ho?c Gửi) nút.

  Các t?p tin đư?c t?i lên thư m?c t?i lên trên các máy ch? Web. B?n s? th?y xác nh?n t?p tin t?i lên thành công.
Khi b?n có này làm vi?c m?u t?i lên vô danh, b?n có th? nâng cao hơn n?a nó b?ng cách t?o ra m?t trang xác nh?n tùy ch?nh, ho?c b?n có th? t?i lên tài li?u c?a b?n đ?n m?t cơ s? d? li?u ch? không ph?i là m?t thư m?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t đư?c li?t kê trong ph?n "Tham kh?o" sau này trong bài vi?t này.

B?n c?ng có th? cho phép xác th?c, gi?i h?n truy c?p vào các t?p tin đăng nh?p t?i lên ho?t đ?ng trong cơ s? d? li?u, và hi?n th? các thư m?c tài li?u đư?c t?i lên và tài s?n c?a h? đ? ngư?i s? d?ng có mu?n duy?t, ch?nh s?a, ho?c t?i các t?p tin. Đi?u này gi?i pháp t?i lên c?ng làm vi?c trong các chương tr?nh Active Server Pages (ASP) t?o v?i c? khác ngoài FrontPage, mi?n là các d? án đang trên Windows 2000 h? ph?c v? đ? FrontPage ti?n ích m? r?ng năm 2002 Server đư?c c?u h?nh m?t cách chính xác.

Khắc phục sự cố

 • H?y nh? r?ng các t?p tin t?i lên gi?i pháp đư?c gi?i h?n trong các c?m giác r?ng b?n không th? m? r?ng kh? năng c?a các thành ph?n t?i lên. Tuy nhiên, b?n có th? xác đ?nh m?t trang xác nh?n tùy ch?nh, ho?c t?o ra m?t trang "k?t qu?" d?a trên ASP đó chèn các l?nh v?c vào cơ s? d? li?u ho?c mà nào khác x? l? tùy ch?nh. V? v?y, trong khi các thành ph?n m? c? đ?nh, b?n có th? xây d?ng m?i m? tùy ch?nh xung quanh các thành ph?n đ? th?c hi?n nhi?m v? c?n thi?t.
 • N?u b?n mu?n s? d?ng m?t gi?i pháp WebDav, FrontPage Server Ph?n m? r?ng 2002 nên b? g? cài đ?t t? IIS.Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
  221600 Làm vi?c v?i phân ph?i Authoring và Versioning (DAV) và c?p Web
  WebDAV là m?t t?p m?i c?a ph?n m? r?ng đ? HTTP giao th?c và cho phép phân ph?i Authoring và Versioning. Nó đư?c kích ho?t trên Windows 2000 và IIS 5 dư?i h?nh th?c C?p web và có th? t? Office 2000 và Internet Explorer 5.0 ho?c cao hơn, ho?c t? tu? ch?nh m? hoá các gi?i pháp.
 • M?c dù đáng tin c?y b?nh thư?ng m?t khi h? đ? cài đ?t, FrontPage Ph?n m? r?ng h? ph?c v? yêu c?u c?u h?nh ban đ?u. Tuy nhiên, b?n có th? có quy?n truy c?p ho?c s? d?ng v?n đ? v?i trang web c?a b?n n?u c?u h?nh b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i trong cài đ?t ho?c b?ng ph?n m?m đang đư?c cài đ?t trên máy ch?. B?i v?, các Ph?n m? r?ng FrontPage Server là m?t công ngh? trư?ng thành, các v?n đ? v?i h? là thư?ng đư?c gi?i quy?t khá nhanh chóng, và h? cho phép m?t s? thu?n ti?n và tính năng m?nh m? trong m?t s? s?n ph?m c?a Microsoft. Ví d?, tr?c quan Interdev s? d?ng các ph?n m? r?ng t? xa t?o và qu?n l? các ?ng d?ng Web trên IIS.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
288328 FP2002: tr?ng gi?y: làm th? nào đ? g?i k?t qu? m?u cơ s? d? li?u và m?t ngư?i nh?n thư đi?n t? và s? d?ng thành ph?n t?i lên t?p tin đ?ng th?i
281532 FP2002: Các thành ph?n mà đ?i h?i ph?i có ph?n m? r?ng FrontPage 2002 Server
221600 Làm vi?c v?i phân ph?i Authoring và Versioning (DAV) và c?p Web
299692 Làm th? nào đ?: T?i lên t?p tin vào m?t máy ch? Web b?ng cách s? d?ng ASP
294826 Làm th? nào đ?: Cài đ?t các ph?n m? r?ng FrontPage Server trong ch? đ? im l?ng
269647 FP2002: Ph?n m? r?ng FrontPage đang không đư?c nâng c?p trong lúc thi?t l?p

Bên th? ba các ngu?n l?c cho các thành ph?n t?i lên

B?n có th? t?m th?y các thành ph?n t?i lên bên th? ba t?i các trang web sau đây các trang web:
MSN

15 Giây danh sách tài nguyên

Persits Soptware Inc

Advantys

SoftArtisans

T? do bên th? ba thành ph?n

T?i lên nhi?u t?p t? 15 giây

aspSmartUpload t? aspSmart

ABCUpload t? WebSuperGoo


Thu?c tính

ID c?a bài: 299763 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbwebpublishing kbwebserver kbconfig kbctrl kbdeployment kbhowtomaster kbsecurity kbserver kbsetup kbmt KB299763 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299763

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com