Không th? đ? thương lư?ng Kerberos xác th?c sau khi nâng c?p lên Internet Explorer 6

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299838 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n nâng c?p lên Internet Explorer 6 ho?c Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), Internet Explorer không th? thương lư?ng Kerberos xác th?c v?i máy ch? Web h? tr? Kerberos (ví d?, Microsoft Internet Information Services b?n 5.0).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra b?i v? Internet Explorer 6 ho?c cao hơn cho Windows 2000 không tr? l?i m?t negotiate thách th?c và m?c đ?nh là xác th?c NTLM, ho?c Windows NT Challenge/Response, theo m?c đ?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cho phép Internet Explorer 6 đ? đáp ?ng v?i m?t thách th?c negotiate và th?c hi?n Kerberos xác th?c:
  1. Trong Internet Explorer, nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Công cụ tr?nh đơn.
  2. B?m vào các Nâng cao tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép xác th?c tích h?p Windows (yêu c?u kh?i đ?ng l?i) ki?m tra h?p trong các Bảo mật ph?n, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Khởi động lại Internet Explorer.
Qu?n tr? viên có th? kích ho?t tính năng tích h?p Windows xác th?c b?ng cách thi?t l?p giá tr? EnableNegotiate DWORD 1 trong khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Chú ý Internet Explorer 6, khi đư?c dùng v?i Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, và Microsoft Windows NT 4.0 không đáp ?ng v?i m?t thách th?c negotiate và m?c đ?nh đ? xác th?c NTLM (ho?c Windows NT Challenge/Response) ngay c? khi các Cho phép xác th?c tích h?p Windows (yêu c?u kh?i đ?ng l?i) ki?m tra h?p đư?c ch?n v? Kerberos xác th?c không s?n dùng trên các h? đi?u hành.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Các Cho phép xác th?c tích h?p Windows (yêu c?u kh?i đ?ng l?i) ki?m tra h?p đư?c ch?n theo m?c đ?nh trong Internet Explorer 6 cho Windows XP và Windows Server 2003, do đó, các thông tin trong bài vi?t này ch? áp d?ng cho Internet Explorer 6 ho?c sau này cho Windows 2000. Lưu ? r?ng giao th?c xác th?c Kerberos v?n giao th?c m?c đ?nh cho các h?nh th?c khác c?a m?ng xác th?c trên Windows 2000 d?a trên các máy tính v?i các phiên b?n Internet Explorer 6 ho?c m?i hơn.

C? Internet Explorer phiên b?n 5.x ho?c 6 và sau đó h? tr? Kerberos xác th?c v?i m?t máy ch? proxy, ngay c? khi xác th?c tích h?p c?a Windows đư?c kích ho?t. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
321728Internet Explorer không h? tr? Kerberos xác th?c v?i máy ch? proxy
Đ? bi?t thêm thông tin v? Integrated Windows Authentication v?i Internet thông tin d?ch v? 5.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
215383Làm th? nào đ? c?u h?nh IIS h? tr? c? giao th?c Kerberos và giao th?c NTLM cho m?ng xác th?c
294382 Xác th?c có th? th?t b?i v?i l?i "401.3" N?u trang Web "Host Header" khác v?i tên NetBIOS c?a máy ch?

Thu?c tính

ID c?a bài: 299838 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbinterop kbnetwork kbprb kbmt KB299838 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299838

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com