Làm th? nào đ? c?u h?nh TCP/IP m?ng trong khi NetBIOS b? vô hi?u hóa trong Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299977 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh m?t máy ch? Windows 2000 v?i TCP/IP m?ng trong khi NetBIOS b? vô hi?u hóa.

Windows 2000 cung c?p cho kh? năng vô hi?u hoá NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) cho các khách hàng đư?c l?a ch?n trên cơ s? "khi c?n thi?t". N?u b?n thích đ? ch? s? d?ng DNS đ? cung c?p đăng k? tên và đ? phân gi?i trên m?t máy tính đư?c ch? đ?nh đư?c s? d?ng trong vai tr? chuyên bi?t ho?c b?o đ?m cho m?ng c?a b?n, b?n có th? ch?n đ? vô hi?u hoá d?ch v? NetBT cho m?t ho?c t?t c? các b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t trên máy tính đó.

Cài đ?t

Đ? vô hi?u hoá th?ng/NetBT tên gi?i quy?t:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m M?ng và các k?t n?i Dial-up.
 2. Nh?p vào k?t n?i khu v?c đ?a phương mà b?n mu?n đư?c t?nh c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính trên cácTệp tr?nh đơn.
 3. Nh?p vào Internet Protocol(TCP/IP), b?m Thu?c tính, b?m Nâng cao, sau đó b?m các ĐO?T GI?I tab.
 4. Nh?p vào Vô hi?u hoá NetBIOS trên TCP/IP.
 5. Nh?p vào Ok, b?m Ok, sau đó b?m Ok.
LƯU ?: Tùy ch?n, b?n có th? ch?n thi?t đ?t s? d?ng NetBIOS t? h? ph?c v? DHCP n?u b?n đang s? d?ng m?t máy ch? DHCP có th? ch?n l?c cho phép và vô hi?u hoá NetBIOS c?u h?nh thông qua các lo?i tùy ch?n d?ch v? DHCP. NetBIOS trên TCP/IP c?ng có th? vô hi?u hoá cho máy tính ch?y Windows 2000 b?ng cách s? d?ng các lo?i tùy ch?n DHCP đư?c h? tr? b?i các d?ch v? Windows 2000 DHCP Server.

Khắc phục sự cố

Máy tính ch?y Windows 2000

 • Máy tính không c?n nghe cho lưu lư?ng truy c?p d?ch v? datagram NetBIOS và ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) c?ng 138, d?ch v? tên NetBIOS t?i c?ng UDP 137 ho?c d?ch v? phiên NetBIOS t?i Transmission Control Protocol (TCP) c?ng 139.
 • N?u máy tính c?n ph?i tham gia vào th?ng là m?t khách hàng, nó ph?i là th? ch?t multihomed (có ngh?a là, nó ph?i có k?t n?i m?ng v?t l? khác ho?t đ?ng và có s?n đ? s? d?ng) đ? nó ti?p t?c liên l?c v?i và b?ng cách s? d?ng m?t h? ph?c v? WINS.

Máy tính đi?u hành như th?ng khách hàng

 • Máy tính không c?n có th? ho?t đ?ng như h? ph?c v? WINS đ? ph?c v? khách hàng th?ng qua k?t n?i tr? khi NetBT là re-enabled.
 • Cho các b? đi?u h?p m?ng s? d?ng th?ng, b?n ph?i t? c?u h?nh danh sách các máy ch? th?ng trên các k?t n?i NetBT kích ho?t ho?c cung c?p như m?t danh sách cho các k?t n?i t? m?t máy ch? DHCP.

  LƯU ?: Máy ch? th?ng có th? đư?c c?u h?nh trong thu?c tính TCP/IP cho b? đi?u h?p m?ng b? vô hi?u hoá không áp d?ng cho các b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t.

Xu?ng c?p khách hàng, d?ch v? và chương tr?nh

 • NetBIOS đ?nh ngh?a m?t giao di?n ph?n m?m và m?t quy ư?c đ?t tên, không ph?i là m?t giao th?c. NetBIOS trên TCP/IP cung c?p NetBIOS l?p tr?nh giao di?n qua giao th?c TCP/IP, m? r?ng t?m tay NetBIOS máy khách và h? ph?c v? các chương tr?nh v? WAN và cung c?p kh? năng tương tác v?i các h? đi?u hành khác.
 • Các máy tr?m d?ch v?, máy ch? d?ch v?, tr?nh duy?t, Messenger và Net đăng nh?p d?ch v? là t?t c? tr?c ti?p NetBT khách hàng. H? s? d?ng TDI (v?n t?i Driver Interface) đ? giao ti?p v?i NetBT. Microsoft Windows NT và Windows 2000 c?ng bao g?m m?t gi? l?p NetBIOS. B? mô ph?ng s? tiêu chu?n NetBIOS yêu c?u t? các chương tr?nh NetBIOS và d?ch chúng đ? tương đương TDI nguyên th?y.
 • Windows 2000 s? d?ng NetBIOS trên TCP/IP liên l?c v?i các phiên b?n trư?c c?a Windows NT và các khách hàng khác, ch?ng h?n như Microsoft Windows 95. Ki?m tra c?n th?n nên đư?c th?c hi?n trư?c khi vô hi?u hóa NetBIOS trên TCP/IP trong b?t k? môi trư?ng s?n xu?t. Các chương tr?nh và các d?ch v? ph? thu?c vào NetBIOS không c?n ho?t đ?ng sau khi b?n vô hi?u hoá d?ch v? NetBT, do đó, nó là r?t quan tr?ng mà b?n xác minh r?ng khách hàng và các chương tr?nh c?a b?n không c?n c?n h? tr? NetBIOS trư?c khi b?n vô hi?u hóa nó.

  LƯU ?: Máy tính ch?y h? đi?u hành trư?c khi đ?n Windows 2000 s? không th? duy?t qua, xác đ?nh v? trí ho?c t?o t?p tin và in chia s? k?t n?i đ?n m?t máy tính Windows 2000 v?i NetBIOS b? vô hi?u hoá.

Thu?c tính

ID c?a bài: 299977 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB299977 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299977

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com