Làm th? nào h? th?ng khôi ph?c s? d?ng công c? x? l? đ?a c?ng không gian

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300044 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách công c? khôi ph?c h? th?ng x? l? s? d?ng không gian đ?a c?ng, đ?c bi?t là nơi mà các v?n đ? không gian đ?a th?p có liên quan.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, khôi ph?c h? th?ng đư?c kích ho?t trên t?t c? các phân vùng đ?a c?ng sau khi hoàn t?t Windows XP Home Edition và cài đ?t Windows XP Professional. Tuy nhiên, sau khi cài đ?t h? đi?u hành, khôi ph?c h? th?ng b? s? t? đ?ng ngưng khi không ít hơn 200 megabyte (MB) không gian đ?a c?ng tr?ng trên ? đ?a h? th?ng. D?ch v? t? đ?ng l?i ti?p t?c các ho?t đ?ng giám sát ti?p theo h? th?ng nhàn r?i th?i--ngay sau khi 200 MB dung lư?ng đ?a c?ng có s?n. Hành vi cùng d? ki?n sau khi cài đ?t Windows XP n?u b?t k? các phân vùng tr? thành th?p trên không gian đ?a c?ng s?n dùng.

Ngoài ra, n?u s? d?ng không gian đ?a encroaches kích thư?c lưu tr? d? li?u, v?i không theo d?i các t?p tin ví d?, khôi ph?c h? th?ng luôn luôn yields c?a nó không gian lưu tr? d? li?u h? th?ng. Đi?u này là do kích thư?c lưu tr? d? li?u không ph?i là m?t không gian dành riêng và luôn luôn đư?c tính như hi?u qu? Kích thư?c. Ví d?, n?u d? li?u lưu tr? kích thư?c đư?c c?u h?nh đ? 500 MB, trong đó 200 MB đ? đư?c s? d?ng, và hi?n t?i mi?n phí không gian đ?a c?ng là ch? 150 MB, kích thư?c có hi?u qu? là 350 MB (200 + 150), không 500 MB. Nói cách khác, kích thư?c lưu tr? d? li?u luôn luôn gi?i h?n b?i không gian có s?n đ?a c?ng mi?n phí. C? th?, lưu ? các đi?u ki?n sau đây:
  • Khi đ?a c?ng nh?t đ?nh có ít hơn 80 MB không gian đ?a c?n l?i, khôi ph?c h? th?ng thanh tr? các c?a hàng d? li?u xu?ng đ?n 75 ph?n trăm c?a kích thư?c c?a nó, ho?c thanh tr? đi?m khôi ph?c ít nh?t m?t (đây là trư?ng h?p n?u các c?a hàng d? li?u đ? là dư?i 75 ph?n trăm). Khôi ph?c h? th?ng không d?ng sáng t?o đi?m khôi ph?c. Nó ti?p t?c t?o ra th?i gian nhàn r?i ki?m đi?m như th?i gian nhu c?u, và gi? purging trên m?t đ?u tiên trong, l?n đ?u tiên ra cơ s? (FIFO), là v? tr? nhu c?u.
  • Khi m?t đ?a có ít hơn 50 MB c?n tr?ng, khôi ph?c h? th?ng thanh tr? c?a hàng d? li?u hoàn toàn và đ?nh ch? khôi ph?c h? th?ng trên t?t c? các ? đ?a)đóng băng phù h?p) cho đ?n khi không gian t?i thi?u đ?a (200 MB) đư?c t?o ra m?t l?n n?a. Sau đó, khôi ph?c h? th?ng kh?i đ?ng giám sát.

    LƯU ?: 200 MB là c?n thi?t trên ? h? th?ng ch?.
N?u b?t k? đ?a b? đ?nh ch?, khôi ph?c h? th?ng b? đ?nh ch? trên t?t c? các đ?a. N?u b?n ki?m tra thu?c tính khôi ph?c h? th?ng giao di?n ngư?i dùng (UI), nó cho th?y các ? đ?a như b? đ?nh ch?. L? do cho hành vi này là khôi ph?c r?ng, n?u khôi ph?c h? th?ng th?c hi?n m?t h? th?ng treo đ?c l?p (đóng băng), và sau đó b?n th?c hi?n m?t ph?c h?i, b?n s? l?i m?t s? ? đ?a nhưng không ph?i nh?ng ngư?i khác n?u ngư?i dùng không ph?i đ? làm vô hi?u m?t cách r? ràng các ? đ?a đó. K?ch b?n này s? đ?t các h? th?ng trong tr?ng thái r?t không phù h?p, đ?c bi?t là n?u b?n đang cài đ?t chương tr?nh trên m?t ? đ?a h? th?ng không. N?u b?n c? g?ng đ? b?t đ?u khôi ph?c h? th?ng khi nó ? nhà nư?c b? đ?nh ch?, b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
Khôi ph?c h? th?ng b? ngưng vào ? đ?a k? t? ? đ?a v? không có đ? không gian đ?a s?n dùng. Kh?i đ?ng l?i khôi ph?c h? th?ng, mi?n phí t?i thi?u 200 MB không gian đ?a. B?n có mu?n kh?i đ?ng tr?nh d?n đ?a đ? gi?i phóng thêm không gian đ?a bây gi? không?
Khi máy tính b?t đ?u nh?n đư?c th?p trên không gian đ?a, b?n nh?n đư?c m?t c?nh báo bóng chú thích b?t ra trong khay h? th?ng (Systray), c?nh báo cho b?n r?ng máy tính c?a b?n đang ? m?c th?p, ho?c là trong s?, dung lư?ng đ?a, khi các ngư?ng đang ti?p c?n (trong đó là 200 MB, 80 MB, và 50 MB, tương ?ng). N?u b?n b?m bóng, ti?n ích d?n đ?a (DCU) t? đ?ng b?t đ?u trong m?t n? l?c đ? gi?i phóng thêm không gian đ?a. N?u không gian t? do là không đ?, b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo đư?c li?t kê trong các ph?n sau c?a bài vi?t này. Vào th?i đi?m đó, b?n có cơ h?i đ? b?t đ?u các ti?n ích thêm/b?t chương tr?nh đ? g? b? cài đ?t m?t s? chương tr?nh và t?o thêm không gian trên đ?a c?ng.

B?n nh?n đư?c "th?p disk space" c?nh báo t? d?n đ?a khi ? đ?a c?a b?n tr? nên th?p trên không gian và khôi ph?c h? th?ng b?o v? là nguy cơ. N?u b?n ch?n đ? b? qua nh?ng thông đi?p ? ngư?ng 200 MB và tr? thành thi?u nghiêm tr?ng không gian đ?a, b?n s? ti?p t?c nh?n đư?c thông báo và c?nh báo t?i kho?ng 80 MB và 50 MB dung lư?ng đ?a tr?ng.

? đ?a không h? th?ng, b?n nh?n đư?c c?nh báo, nhưng không ph?i là nh?ng c?nh báo b? sung, sau khi b?t đ?u DCU.

Khí c?u thư

B?n s? nh?n đư?c thông báo bóng khác nhau liên quan đ?n kho?ng tr?ng đ?a. Chúng bao g?m sau đây.
T?i 200 MB dung lư?ng đ?a tr?ng:
Dung lư?ng đ?a th?p

B?n đang ch?y không gian đ?a trên đ?a c?c b?)k? t? ? đ?a). Đ? gi?i phóng không gian trên ? này b?ng cách xóa b? t?p c? ho?c không c?n thi?t, b?m vào đây...
80 MB và 50 MB c?a không gian đ?a c?n l?i:
Dung lư?ng đ?a th?p

B?n đang ch?y r?t th?p trên không gian đ?a trên đ?a c?c b?)k? t? ? đ?a). Đ? gi?i phóng không gian trên ? này b?ng cách xóa b? t?p c? ho?c không c?n thi?t, b?m vào đây...

Thông đi?p c?nh báo

B?n s? nh?n đư?c thông báo c?nh báo khác nhau liên quan đ?n kho?ng tr?ng đ?a. Chúng bao g?m sau đây.

Ngư?ng 200 MB dung lư?ng đ?a tr?ng:
? đ?a Windows c?a b?n đ? ch?)s? lư?ng MB) không gian đ?a có s?n.
Nên có ít nh?t m?t ít nh?t 200 MB tr?ng trên ? đ?a Windows c?a b?n đ? đ?m b?o đ? tin c?y c?a h? th?ng. B?n có th? gi?i phóng th?m chí thêm không gian đ?a b?ng cách lo?i b? các chương tr?nh mà b?n không s? d?ng.

B?n có mu?n làm đi?u đó bây gi??
Ngư?ng 80-MB dung lư?ng đ?a tr?ng:
? đ?a Windows c?a b?n đ? ch?)s? lư?ng MB) không gian đ?a có s?n. Đây là m?t dung lư?ng đ?a thi?u nghiêm tr?ng. N?u b?n không gi?i phóng t?i thi?u 200 MB trên ? đ?a này, khôi ph?c h? th?ng không th? theo d?i hay hoàn tác các thay đ?i gây h?i máy tính c?a b?n. B?n có th? gi?i phóng th?m chí thêm không gian đ?a b?ng cách lo?i b? các chương tr?nh mà b?n không s? d?ng. B?n có mu?n làm đi?u đó bây gi??
Chú ý N?u h? th?ng đ?t đ?n ít hơn 80 MB không gian đ?a c?ng mi?n phí, và b?n c? g?ng đ? b?t đ?u khôi ph?c h? th?ng, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Khôi ph?c h? th?ng

B?n không có đ? không gian đ?a trên ? h? th?ng (k? t? ? đ?a:\) đ? th?c hi?n khôi ph?c. Xin vui l?ng mi?n phí ít nh?t 80 MB không gian đ?a trên ? đ?a này.
B?n có mu?n kh?i đ?ng tr?nh d?n đ?a đ? gi?i phóng thêm không gian đ?a bây gi? không?
T?i ngư?ng 50 MB dung lư?ng đ?a tr?ng:
? đ?a Windows c?a b?n đ? ch?)s? lư?ng MB) không gian đ?a có s?n. Đây là m?t dung lư?ng đ?a thi?u nghiêm tr?ng. Khôi ph?c h? th?ng đ? đ?nh ch? theo d?i thay đ?i đ?i v?i máy tính c?a b?n v? không có đ? không gian đ?a s?n dùng. Đi?u này có ngh?a là khôi ph?c h? th?ng s? không th? hoàn tác các thay đ?i gây h?i n?u chúng di?n ra. Đ? kích ho?t l?i khôi ph?c h? th?ng, mi?n phí t?i thi?u 200 MB không gian đ?a. B?n có th? gi?i phóng th?m chí thêm không gian đ?a b?ng cách lo?i b? các chương tr?nh mà b?n không s? d?ng.
B?n có mu?n làm đi?u đó bây gi??
Chú ý N?u b?n b? qua c?nh báo, sau khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u khôi ph?c h? th?ng, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Khôi ph?c h? th?ng b? ngưng v? không có đ? không gian đ?a s?n dùng trên ? h? th?ng (k? t? ? đ?a). Kh?i đ?ng l?i khôi ph?c h? th?ng, đ?m b?o r?ng ít nh?t 200 MB dung lư?ng đ?a tr?ng có s?n trên ? đ?a này.
B?n có mu?n kh?i đ?ng tr?nh d?n đ?a đ? gi?i phóng thêm không gian đ?a bây gi? không?
Đ? có thông tin thêm v? ti?n ích này khôi ph?c h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299904Ti?n ích khôi ph?c h? th?ng có th? b? đ?nh ch? trên m?t ? đ?a h? th?ng m?c dù có đ? không gian đ?a
295659 Các khóa Registry và các giá tr? cho h? th?ng khôi ph?c ti?n ích

Thu?c tính

ID c?a bài: 300044 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB300044 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300044

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com