B?n không th? g?i ho?c nh?n thư SMTP t? nh?t đ?nh tên mi?n Internet trong Exchange 2000 Server, Exchange Server 2003 và năm nh? Business Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300171 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 322358, 840468 và 924235

Khi b?n c? g?ng g?i ho?c nh?n thư trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server ho?c MIcrosoft Windows nh? Business Server 2003, b?n có kinh nghi?m m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Máy ch? trao đ?i không ch?p nh?n Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) thư t? nh?t đ?nh tên mi?n Internet.
 • Exchange server không th? cung c?p SMTP thư nh?t đ?nh tên mi?n Internet.
N?u b?n làm m?t truy v?n h? th?ng tên mi?n (DNS) đ?o ngư?c, b?n có th? nh?n th?y r?ng các máy ch? Exchange là g?i thư SMTP không th? đư?c gi?i quy?t. N?u b?n có m?t d?u v?t màn h?nh m?ng, b?n có th? nh?n th?y r?ng có nh?ng NBT truy v?n trư?c khi Exchange server ng?t k?t n?i.

Ngư?i g?i có th? nh?n đư?c báo sau chưa g?i cáo (NDR) có ch?a 5.5.0 m? l?i. M? này cho th?y m?t s? th?t b?i chung SMTP.
> Your message did not reach some or all of the intended recipients.
> 
>    Subject:	
>    Sent:	5/24/01 6:41 PM
> 
> The following recipient(s) could not be reached:
> 
> user@destination.com on 5/24/01 6:41 PM
> Your mail system could not find a way to successfully communicate with the destination system. Please notify your administrator. <Server.source.com> #5.5.0
					
Chú ý B?n c?ng có th? nh?n m? l?i sau: # 5.5.4 giao d?ch không thành công.

Ngoài ra, ngư?i xem s? ki?n c?a Windows trên máy ch? Exchange là g?i tin nh?n có th? ch?a m?t s? ki?n 4000 ho?c m?t s? ki?n 4001 đó là tương t? như sau:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: MSExchangeTransport
ID s? ki?n: 4000
Mô t?: Tin nh?n g?i đ?n vùng t? xa ' destination.com ' th?t b?i v? nguyên nhân sau: l?i giao th?c SMTP

NGUYÊN NHÂN

Thông thư?ng, v?n đ? này x?y ra n?u máy ch? SMTP đích th?c hi?n m?t tra c?u đ?o ngư?c và n?u m?t trong các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Đ?a ch? IP không kh?p v?i tên mi?n đư?c s? d?ng trong đ?a ch? tr? l?i c?a thư đi?n t?.
 • M?t h? sơ con tr? (PTR) không t?n t?i ho?c không h?p l? cho đ?a ch? IP c?a máy ch? SMTP c?a ngu?n.
Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây. Tên mi?n đư?c s? d?ng trong đ?a ch? tr? l?i thư là source.com. B?n g?i thư cho m?t tên mi?n khác nhau. Máy ch? đích SMTP sau đó th?c hi?n m?t tra c?u ngư?c v? tin nh?n g?i đ?n. N?u h? sơ PTR cho tên mi?n source.com không t?n t?i ho?c không chính xác, máy ch? SMTP đích không g?i thư.

Chú ýN?u b? đi?u h?p m?ng đư?c k?t n?i v?i Internet b?ng cách s? d?ng m?t đ?ng l?c Đ?a ch? IP, b?n có th? ph?i c?u h?nh Exchange Server đ? l? thư t? nh?ng Source.com tên mi?n thông qua m?t SMTP k?t n?i t?i m?t máy ch? thông minh.

Chú ý B?n có th? c?u h?nh máy ch? trao đ?i t? ch?i k?t n?i đ?n b?ng cách ch? đ?nh m?t tên mi?n trên máy ch? ?o SMTP. Khi đi?u này đư?c th?c hi?n, đ?o ngư?c tra c?u đư?c th?c hi?n trên t?t c? nh?ng n? l?c k?t n?i. Thi?t đ?t này đư?c phát hành theo Đi?u khi?n k?t n?i trên các Truy c?p tab khi b?n b?m chu?t ph?i vào h? ph?c v? SMTP ?o và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

GI?I PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Đ?m b?o r?ng DNS công c?ng c?a b?n ghi l?i r?ng đư?c lưu tr? trên máy ch? DNS c?a b?n là chính xác. Trên máy ch? DNS c?a b?n, ki?m tra sau đây:
  • B?n ph?i có b?n ghi MX cho mi?n c?a b?n tr? đ? m?t b?n ghi máy ch? lưu tr? (A) h?p l?. Ví d?, ghi MX cho Source.com đi?m đ? thư.Source.com. mail.source.com là m?t máy ch? thư đi?n t? h?p l?.
  • Đ?m b?o r?ng các b?n ghi máy ch? lưu tr? (A) ch? ra m?t IP h?p l? Đ?a ch?. Ví d?, h?y ch?c ch?n r?ng mail.source.com đi?m đ?n 209.54.61.76. Đây là đ?a ch? IP công c?ng đúng cho h? ph?c v? thư đi?n t? c?a b?n.
 2. Cho m?i máy ch? SMTP ho?c máy tính Exchange Server s? g?i đi Internet e-mail, ch?c ch?n r?ng có m?t h? sơ PTR h?p l? cho IP công c?ng Đ?a ch? c?a các máy ch? SMTP g?i hay máy tính Exchange Server. Đây có th? là m?t b?c tư?ng l?a, m?t b? đ?nh tuy?n, hay m?t thi?t b? đư?c s? d?ng đ? phát hành thông tin tên mi?n c?a b?n t?i m?t IP Đ?a ch? đư?c nh?n th?y b?i máy ch? Internet.

  Ví d?, c?a b?n Exchange Server máy tính là phía sau m?t tư?ng l?a v?i m?t IP n?i b? c?a 10.10.10.1, và các tư?ng l?a có m?t IP bên ngoài c?a 4.3.2.1.

  Khi máy tính Exchange Server g?i đi?n t? đ? Source.comtên mi?n thông qua tư?ng l?a, ti?p nh?n thư máy ch? th?y r?ng 4.3.2.1 đ?a ch? IP k?t n?i cho truy?n thông SMTP. H? ph?c v? thư đi?n t? nh?n đư?c th?c hi?n m?t tra c?u DNS đ?o ngư?c đ?i v?i IP này Đ?a ch?, không nh?t thi?t ph?i ghi MX. H? ph?c v? thư đi?n t? ph?i t?m m?t PTR cho 4.3.2.1 tr? đ?n m?t b?n ghi máy ch? lưu tr? h?p l? trong các Source.com tên mi?n.

THÔNG TIN THÊM

Reverse Lookup nguyên nhân b? sung trên cao trên máy ch?, nhưng thư?ng đư?c s? d?ng đ? ngăn ch?n môi trư?ng t? nh?n thư đi?n t? không đư?c yêu c?u tin nh?n (thư rác). B?n có th? c?u h?nh máy ch? SMTP c?a b?n đ? th?c hi?n tra c?u ngư?c trên các thư đi?n t?. Đi?u này đ?m b?o r?ng đ?a ch? IP và tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) c?a h? ph?c v? thư đi?n t? c?a ngư?i g?i thư kh?p v?i tên mi?n c?a ngư?i g?i.

Máy ch? email c?a m?t s? tên mi?n Internet yêu c?u b?n t?o m?t h? sơ PTR h?p l? đi?m đ?a ch? IP c?a máy ch? g?i đ?n không gian tên mi?n SMTP đ?a phương. Đôi khi các máy ch? email yêu c?u ghi PTR phù h?p v?i FQDN th?c t? c?a máy ch? SMTP ?o c?a h? trên trao đ?i. Thông thư?ng, đây là b?n ghi MX. Các tên mi?n Internet bao g?m AOL.com, Qwest.net, Mindspring, Earthlink và Hotmail. G?i thư đ?n các tên mi?n này, t?o ra m?t PTR h?p l? ho?c m?t k? l?c đ?o ngư?c tra c?u trên c?a công ty b?n bên ngoài ho?c Internet DNS server.

N?u b?n telnet đ?n máy ch? đích SMTP c?ng và sau đó c? g?ng SMTP m?t h?i tho?i, cu?c đàm tho?i s? trông gi?ng như sau:
C:\telnet server.destination.com 25 
220 mail.destination.com ESMTP Postfix 
helo source.com 
250 mail.destination.com 
mail from:user@source.com 
250 Ok 
rcpt to:user@destinationdomain.com 
554 <user@source.com>: Sender address rejected: Domain not found
Ngoài ra, n?u b?n telnet vào c?ng 25 trên m?t trong các b?n ghi AOL MX, sau đây xu?t hi?n:
220-rly-ya06.mx.aol.com ESMTP mail_relay_in-ya6.3; Fri, 20 Jan 2006 22:15:42 -05 00 
220-America Online (AOL) and its affiliated companies do not 
220- authorize the use of its proprietary computers and computer 
220- networks to accept, transmit, or distribute unsolicited bulk 
220- e-mail sent from the internet. Effective immediately: AOL 
220- may no longer accept connections from IP addresses which 
220 have no reverse-DNS (PTR record) assigned.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tra c?u DNS đ?o ngư?c cho các tin nh?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
297412Các tùy ch?n "Th?c hi?n Reverse DNS Lookup cho các tin nh?n" là cho đ? phân gi?i tên máy ch? lưu tr?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? sơ PTR, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
166753Microsoft DNS đ?o ngư?c tra c?u l?i h? ph?c v? thêm b?n ghi máy ch? lưu tr?
322856 Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS đ? s? d?ng v?i Exchange Server
Đ? bi?t thêm thông tin v? DNS và v? đ?o ngư?c tra c?u khu, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh m?t tr?nh k?t n?i SMTP trong Exchange 2000 và Exchange Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265293Làm th? nào đ? c?u h?nh k?t n?i SMTP trong Exchange
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng c?ng 25 đ? th? nghi?m truy?n thông SMTP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
153119Telnet đ?n c?ng 25 đ? th? nghi?m truy?n thông SMTP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? tương t? trong Microsoft Exchange Server 5.5, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
198981SMTP thư không đư?c chuy?n giao cho tên mi?n nh?t đ?nh

Thu?c tính

ID c?a bài: 300171 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB300171 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300171

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com