Visual Basic ile bir IP adresi, ICMP kullanarak ping işlemi nasıl kullanılır

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 300197 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu adım adım makalede, Visual Basic 6.0 ve icmp.dll dosyasını kullanarak uzak bir ınternet Protokolü (IP) adresine ping işlemi anlatılmaktadır.

ICMP Visual Basic'te ping işlemi yapın.

 1. Microsoft Visual Basic 6. 0'ı başlatın.
 2. Yeni proje) iletişim kutusunda, Standart exe DOSYASı ' nı tıklatıp seçin ve ' ı tıklatın. Tasarım Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar ve Form1 yüklenir.
 3. Bu proje için yeni bir modül eklemek için <a0></a0>, Project1.vbp Project Explorer'ı sağ tıklatın, sonra da Ekle işaret ve Modül</a1>'ı tıklatın.
 4. Modül Ekle iletişim kutusunda, ' ı tıklatın. Module1.bas modülü projeye eklenen ve Kod Düzenleyicisi penceresinde açılır.
 5. Aşağıdaki sabitlerden Module1, <a1>Kod Düzenleyicisi</a1> penceresinin en üstünde, ekleme ve bildirim işlevi:
  Option Explicit
  
  'Icmp constants converted from
  'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmisdk/wmi/win32_pingstatus.asp
  
  Private Const ICMP_SUCCESS As Long = 0
  Private Const ICMP_STATUS_BUFFER_TO_SMALL = 11001          'Buffer Too Small
  Private Const ICMP_STATUS_DESTINATION_NET_UNREACH = 11002      'Destination Net Unreachable
  Private Const ICMP_STATUS_DESTINATION_HOST_UNREACH = 11003     'Destination Host Unreachable
  Private Const ICMP_STATUS_DESTINATION_PROTOCOL_UNREACH = 11004   'Destination Protocol Unreachable
  Private Const ICMP_STATUS_DESTINATION_PORT_UNREACH = 11005     'Destination Port Unreachable
  Private Const ICMP_STATUS_NO_RESOURCE = 11006            'No Resources
  Private Const ICMP_STATUS_BAD_OPTION = 11007            'Bad Option
  Private Const ICMP_STATUS_HARDWARE_ERROR = 11008          'Hardware Error
  Private Const ICMP_STATUS_LARGE_PACKET = 11009           'Packet Too Big
  Private Const ICMP_STATUS_REQUEST_TIMED_OUT = 11010         'Request Timed Out
  Private Const ICMP_STATUS_BAD_REQUEST = 11011            'Bad Request
  Private Const ICMP_STATUS_BAD_ROUTE = 11012             'Bad Route
  Private Const ICMP_STATUS_TTL_EXPIRED_TRANSIT = 11013        'TimeToLive Expired Transit
  Private Const ICMP_STATUS_TTL_EXPIRED_REASSEMBLY = 11014      'TimeToLive Expired Reassembly
  Private Const ICMP_STATUS_PARAMETER = 11015             'Parameter Problem
  Private Const ICMP_STATUS_SOURCE_QUENCH = 11016           'Source Quench
  Private Const ICMP_STATUS_OPTION_TOO_BIG = 11017          'Option Too Big
  Private Const ICMP_STATUS_BAD_DESTINATION = 11018          'Bad Destination
  Private Const ICMP_STATUS_NEGOTIATING_IPSEC = 11032         'Negotiating IPSEC
  Private Const ICMP_STATUS_GENERAL_FAILURE = 11050          'General Failure
  
  Public Const WINSOCK_ERROR = "Windows Sockets not responding correctly."
  Public Const INADDR_NONE As Long = &HFFFFFFFF
  Public Const WSA_SUCCESS = 0
  Public Const WS_VERSION_REQD As Long = &H101
  
  'Clean up sockets.
  'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512
  
  Private Declare Function WSACleanup Lib "WSOCK32.DLL" () As Long
  
  'Open the socket connection.
  'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512
  Private Declare Function WSAStartup Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal wVersionRequired As Long, lpWSADATA As WSADATA) As Long
  
  'Create a handle on which Internet Control Message Protocol (ICMP) requests can be issued.
  'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcesdkr/htm/_wcesdk_icmpcreatefile.asp
  Private Declare Function IcmpCreateFile Lib "icmp.dll" () As Long
  
  'Convert a string that contains an (Ipv4) Internet Protocol dotted address into a correct address.
  'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winsock/wsapiref_4esy.asp
  Private Declare Function inet_addr Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal cp As String) As Long
  
  'Close an Internet Control Message Protocol (ICMP) handle that IcmpCreateFile opens.
  'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcesdkr/htm/_wcesdk_icmpclosehandle.asp
  
  Private Declare Function IcmpCloseHandle Lib "icmp.dll" (ByVal IcmpHandle As Long) As Long
  
  'Information about the Windows Sockets implementation
  'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512
  Private Type WSADATA
    wVersion As Integer
    wHighVersion As Integer
    szDescription(0 To 256) As Byte
    szSystemStatus(0 To 128) As Byte
    iMaxSockets As Long
    iMaxUDPDG As Long
    lpVendorInfo As Long
  End Type
  
  'Send an Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request, and then return one or more replies.
  'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcetcpip/htm/cerefIcmpSendEcho.asp
  Private Declare Function IcmpSendEcho Lib "icmp.dll" _
    (ByVal IcmpHandle As Long, _
    ByVal DestinationAddress As Long, _
    ByVal RequestData As String, _
    ByVal RequestSize As Long, _
    ByVal RequestOptions As Long, _
    ReplyBuffer As ICMP_ECHO_REPLY, _
    ByVal ReplySize As Long, _
    ByVal Timeout As Long) As Long
   
  'This structure describes the options that will be included in the header of an IP packet.
  'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcetcpip/htm/cerefIP_OPTION_INFORMATION.asp
  Private Type IP_OPTION_INFORMATION
    Ttl       As Byte
    Tos       As Byte
    Flags      As Byte
    OptionsSize   As Byte
    OptionsData   As Long
  End Type
  
  'This structure describes the data that is returned in response to an echo request.
  'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcesdkr/htm/_wcesdk_icmp_echo_reply.asp
  Public Type ICMP_ECHO_REPLY
    address     As Long
    Status     As Long
    RoundTripTime  As Long
    DataSize    As Long
    Reserved    As Integer
    ptrData         As Long
    Options    As IP_OPTION_INFORMATION
    Data      As String * 250
  End Type
  
  '-- Ping a string representation of an IP address.
  ' -- Return a reply.
  ' -- Return long code.
  Public Function ping(sAddress As String, Reply As ICMP_ECHO_REPLY) As Long
  
  Dim hIcmp As Long
  Dim lAddress As Long
  Dim lTimeOut As Long
  Dim StringToSend As String
  
  'Short string of data to send
  StringToSend = "hello"
  
  'ICMP (ping) timeout
  lTimeOut = 1000 'ms
  
  'Convert string address to a long representation.
  lAddress = inet_addr(sAddress)
  
  If (lAddress <> -1) And (lAddress <> 0) Then
      
    'Create the handle for ICMP requests.
    hIcmp = IcmpCreateFile()
    
    If hIcmp Then
      'Ping the destination IP address.
      Call IcmpSendEcho(hIcmp, lAddress, StringToSend, Len(StringToSend), 0, Reply, Len(Reply), lTimeOut)
  
      'Reply status
      ping = Reply.Status
      
      'Close the Icmp handle.
      IcmpCloseHandle hIcmp
    Else
      Debug.Print "failure opening icmp handle."
      ping = -1
    End If
  Else
    ping = -1
  End If
  
  End Function
  
  'Clean up the sockets.
  'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512
  Public Sub SocketsCleanup()
    
    WSACleanup
    
  End Sub
  
  'Get the sockets ready.
  'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512
  Public Function SocketsInitialize() As Boolean
  
    Dim WSAD As WSADATA
  
    SocketsInitialize = WSAStartup(WS_VERSION_REQD, WSAD) = ICMP_SUCCESS
  
  End Function
  
  'Convert the ping response to a message that you can read easily from constants.
  'For more information about these constants, visit the following Microsoft Web site: 
  'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmisdk/wmi/win32_pingstatus.asp
  
  Public Function EvaluatePingResponse(PingResponse As Long) As String
  
   Select Case PingResponse
    
   'Success
   Case ICMP_SUCCESS: EvaluatePingResponse = "Success!"
        
   'Some error occurred
   Case ICMP_STATUS_BUFFER_TO_SMALL:  EvaluatePingResponse = "Buffer Too Small"
   Case ICMP_STATUS_DESTINATION_NET_UNREACH: EvaluatePingResponse = "Destination Net Unreachable"
   Case ICMP_STATUS_DESTINATION_HOST_UNREACH: EvaluatePingResponse = "Destination Host Unreachable"
   Case ICMP_STATUS_DESTINATION_PROTOCOL_UNREACH: EvaluatePingResponse = "Destination Protocol Unreachable"
   Case ICMP_STATUS_DESTINATION_PORT_UNREACH: EvaluatePingResponse = "Destination Port Unreachable"
   Case ICMP_STATUS_NO_RESOURCE: EvaluatePingResponse = "No Resources"
   Case ICMP_STATUS_BAD_OPTION: EvaluatePingResponse = "Bad Option"
   Case ICMP_STATUS_HARDWARE_ERROR: EvaluatePingResponse = "Hardware Error"
   Case ICMP_STATUS_LARGE_PACKET: EvaluatePingResponse = "Packet Too Big"
   Case ICMP_STATUS_REQUEST_TIMED_OUT: EvaluatePingResponse = "Request Timed Out"
   Case ICMP_STATUS_BAD_REQUEST: EvaluatePingResponse = "Bad Request"
   Case ICMP_STATUS_BAD_ROUTE: EvaluatePingResponse = "Bad Route"
   Case ICMP_STATUS_TTL_EXPIRED_TRANSIT: EvaluatePingResponse = "TimeToLive Expired Transit"
   Case ICMP_STATUS_TTL_EXPIRED_REASSEMBLY: EvaluatePingResponse = "TimeToLive Expired Reassembly"
   Case ICMP_STATUS_PARAMETER: EvaluatePingResponse = "Parameter Problem"
   Case ICMP_STATUS_SOURCE_QUENCH: EvaluatePingResponse = "Source Quench"
   Case ICMP_STATUS_OPTION_TOO_BIG: EvaluatePingResponse = "Option Too Big"
   Case ICMP_STATUS_BAD_DESTINATION: EvaluatePingResponse = "Bad Destination"
   Case ICMP_STATUS_NEGOTIATING_IPSEC: EvaluatePingResponse = "Negotiating IPSEC"
   Case ICMP_STATUS_GENERAL_FAILURE: EvaluatePingResponse = "General Failure"
        
   'Unknown error occurred
   Case Else: EvaluatePingResponse = "Unknown Response"
      
   End Select
  
  End Function
  						
  projenize bu kod kopyaladığınızda, satır kaydırma için Not izle. Bu kod, icmp.dll dosyaya erişmek için işlevler sağlar. Satır içi açıklamalar sabitler, bildirimleri ve işlev çağrıları açıklaması</a1> konusuna bakın.
 6. Proje Gezgini'nde, Form1 ' ı sağ tıklatın ve Görünüm nesnesi</a1>'ı tıklatın. Form1 Designer penceresinde yükler.
 7. Form1 gövde'ı çift tıklatın. Aşağıdaki kodu Kod Düzenleyicisi penceresi açar:
  Private Sub Form_Load()
  
  End Sub
  					
 8. Form_Load yöntemi kodu aşağıdaki kodla değiştirin:
  Private Sub Form_Load()
  
    Dim Reply As ICMP_ECHO_REPLY
    Dim lngSuccess As Long
    Dim strIPAddress As String
    
    'Get the sockets ready.
    If SocketsInitialize() Then
     
    'Address to ping
    strIPAddress = "192.168.1.1"
    
    'Ping the IP that is passing the address and get a reply.
    lngSuccess = ping(strIPAddress, Reply)
     
    'Display the results.
    Debug.Print "Address to Ping: " & strIPAddress
    Debug.Print "Raw ICMP code: " & lngSuccess
    Debug.Print "Ping Response Message : " & EvaluatePingResponse(lngSuccess)
    Debug.Print "Time : " & Reply.RoundTripTime & " ms"
     
    'Clean up the sockets.
    SocketsCleanup
     
    Else
    
    'Winsock error failure, initializing the sockets.
    Debug.Print WINSOCK_ERROR
    
    End If
    
  End Sub
  					
 9. Aşağıdaki kod satırlarını bulun:
    'Address to ping
    strIPAddress = "192.168.1.1"
  						
  strIPAddress bir IP adresine ping işlemi yapmak istediğiniz Değiştir.
 10. Proje ve projeyle ilişkili dosyaları kaydetmek için <a0></a0>, Dosya menüsünde Kaydet Project ' i tıklatın.
 11. Sonuç kodu hemen penceresine yazılır dikkat edin. Komut penceresi açık olduğunu doğrulamak için <a0></a0>, Görünüm menüsünden Anlık pencere ' i tıklatın.
 12. Bu kod sınamak için F5 tuşuna basın. Sonuçlar, anlık pencerede görüntülenir. Sonuçları aşağıdaki sonuçları benzer:
  Address to Ping: 192.168.1.1
  Raw ICMP code: 0
  Ping Response Message : Success!
  Time : 10 ms
  						
Not Bir etki alanı adı için ping işlemi yapmak için <a0></a0>, ilk etki alanı adı için bir adresi çevirmesi gerekir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
154512Örnek: Winsock.exe HostAddress Windows Sockets kullanarak alma

Referanslar

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
160215Windows Sockets kullanarak ana bilgisayar IP adresi nasıl elde edilir
154512Örnek: Winsock.exe HostAddress Windows Sockets kullanarak alma
Win32_PingStatus
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa394350.aspx

WSACleanup
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms741549.aspx

WSAStartup
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms742213.aspx

IcmpSendEcho
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366050.aspx

Icmpcreatefile
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366045.aspx

IcmpCloseHandle
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366043.aspx

Özellikler

Makale numarası: 300197 - Last Review: 14 Eylül 2005 Çarşamba - Gözden geçirme: 1.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowto kbhowtomaster KB300197 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:300197

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com