Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS cho truy c?p Internet trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300202 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows Server 2003 c?a bài vi?t này, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
323380 Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS cho truy c?p Internet trong Windows Server 2003


Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

H? th?ng tên mi?n (DNS) là công c? phân gi?i tên l?i đư?c s? d?ng trên Internet. DNS x? l? gi?i quy?t gi?a các máy ch? lưu tr? tên và đ?a ch? Internet. Hư?ng d?n t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh DNS cho truy c?p Internet.

B?t đ?u v?i m?t máy ch? đ?c l?p d?a trên Windows 2000

H? ph?c v? này tr? thành m?t máy ch? DNS cho m?ng c?a b?n. Trong bư?c đ?u tiên, b?n ch? đ?nh máy ch? này m?t đ?a ch? giao th?c Internet (IP) t?nh. Các máy ch? DNS không nên s? d?ng đ?a ch? IP đư?c gán t? đ?ng b?i v? thay đ?i năng đ?ng đ?a ch? có th? gây ra khách hàng b? m?t liên l?c v?i các máy ch? DNS.

Bư?c 1: Đ?t c?u h?nh TCP/IP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp M?ng và các k?t n?i Dial-up.
 3. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Ch? đ?nh máy ch? này đ?a ch? IP t?nh, m?t n? m?ng con và c?ng ra đ?a ch?.
 6. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m các DNS tab.
 7. Nh?p vào N?i thêm ti?u h?c và k?t n?i c? th? DNS h?u t?.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ghép h?u t? cha c?a h?u t? DNS chính h?p ki?m.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS h?p ki?m.

  Lưu ? r?ng d?a trên Windows 2000 DNS severs nên ch? cho m?nh cho DNS. N?u máy ch? này c?n ph?i x? l? tên t? nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP), b?n ph?i c?u h?nh m?t forwarder. Forwarders s? đư?c th?o lu?n sau này trong bài vi?t này.
 10. Nh?p vào Ok đ? đóng cài đ?t TCP/IP nâng cao thu?c tính.
 11. Nh?p vào Ok ch?p nh?n nh?ng thay đ?i c?a b?n c?u h?nh TCP/IP.
 12. Nh?p vào Ok đ? đóng thu?c tính k?t n?i khu v?c đ?a phương.

  Chú ý N?u b?n nh?n đư?c m?t c?nh báo t? d?ch v? DNS b? nh? đ?m tr?nh gi?i quy?t, h?y nh?p vào Ok b? qua nh?ng c?nh báo. B? gi?i quy?t b? nh? đ?m là c? g?ng đ? liên l?c v?i các máy ch? DNS, nhưng b?n đ? không hoàn thành c?u h?nh h? ph?c v?.

Bư?c 2: Cài đ?t Microsoft DNS server

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Thêm và lo?i b? c?u ph?n Windows.
 4. Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p vào D?ch v? m?ng, sau đó b?m Thông tin chi ti?t.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các H? th?ng tên mi?n (DNS) ki?m tra h?p và b?m Ok.
 7. Nh?p vào Ok đ? b?t đ?u máy ch? thi?t l?p. DNS server và công c? t?p tin đư?c sao chép vào máy tính c?a b?n.

Bư?c 3: Đ?t c?u h?nh h? ph?c v? DNS s? d?ng DNS manager

Các bư?c hư?ng d?n b?n qua c?u h?nh DNS b?ng cách s? d?ng DNS qu?n l? snap-in trong Microsoft Management Console (MMC).
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Nh?p chu?t ph?i Chuy?n ti?p các khu tra c?u, sau đó b?m Khu m?i.
 3. Khi thu?t s? khu v?c m?i b?t đ?u, b?m Ti?p theo. B?n sau đó nh?c nh? cho m?t lo?i khu v?c. Các lo?i khu v?c bao g?m:
  • Ho?t đ?ng thư m?c tích h?p: An Active Directory tích h?p khu lưu tr? thông tin khu DNS trong Active Directory thay v? trong m?t t?p tin .dns.
  • Tiêu chu?n chính: m?t tiêu chu?n chính vùng lưu tr? thông tin khu DNS m?t t?p tin văn b?n .dns thay v? trong Active Directory.
  • Tiêu chu?n trung h?c: m?t khu v?c trung h?c tiêu chu?n sao t?t c? các thông tin t? máy ch? DNS Th?c s? c?a m?nh. M?t máy ch? DNS t?ng th? có th? là m?t Active Directory, ti?u h?c ho?c trung h?c khu đư?c c?u h?nh cho giao d?ch chuy?n vùng. Lưu ? r?ng b?n không th? s?a đ?i d? li?u khu trên m?t máy ch? DNS th? c?p. T?t c? d? li?u c?a nó đư?c sao chép t? máy ch? DNS Th?c s? c?a m?nh.
 4. Khu v?c phía trư?c tra c?u m?i ph?i là m?t ti?u h?c hay m?t vùng Active Directory tích h?p đ? cho nó có th? ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t năng đ?ng. Nh?p vào Ti?u h?c, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Khu v?c m?i có ch?a các h? sơ b? đ?nh v? cho Active Directory d?a trên tên mi?n này. Tên g?i c?a khu v?c ph?i gi?ng v?i tên mi?n Active Directory d?a trên, ho?c là m?t container DNS h?p l? cho r?ng tên. Ví d?, n?u tên mi?n Active Directory d?a trên đư?c đ?t tên là "support.microsoft.com", tên g?i h?p l? khu là "support.microsoft.com" ch?.
 6. Ch?p nh?n tên m?c đ?nh cho t?p tin khu v?c m?i. Nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý Qu?n tr? viên DNS có kinh nghi?m có th? mu?n t?o ra m?t khu v?c đ?o ngư?c tra c?u, và đư?c khuy?n khích đ? khám phá này chi nhánh c?a tr?nh wizard. M?t máy ch? DNS có th? gi?i quy?t hai yêu c?u cơ b?n: m?t tra c?u v? phía trư?c và m?t tra c?u đ?o ngư?c. M?t tra c?u v? phía trư?c là ph? bi?n hơn. M?t tra c?u phía trư?c gi?i quy?t m?t tên máy ch? lưu tr? đ?n đ?a ch? IP v?i m?t "A" hay tài nguyên máy ch? lưu tr? h? sơ. M?t tra c?u đ?o ngư?c quy?t đ?a ch? IP đ?n m?t tên máy ch? v?i m?t h? sơ PTR ho?c tài nguyên con tr?. N?u b?n có c?a b?n khu DNS đ?o ngư?c đư?c c?u h?nh, b?n s? t? đ?ng có th? t?o liên k?t b?n ghi đ?o ngư?c khi b?n t?o h? sơ chuy?n ti?p ban đ?u c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh DNS đ?o ngư?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  174419Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t khu subnetted reverse lookup trên Windows NT, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003
M?t máy ch? Windows 2000 d?a trên DNS sau bư?c c? th? trong quá tr?nh phân gi?i tên c?a nó. M?t máy ch? DNS trư?c tiên truy v?n b? nh? cache c?a nó, sau đó nó s? ki?m tra h? sơ khu c?a nó, sau đó nó s? g?i yêu c?u đ? forwarders, và cu?i cùng nó c? g?ng gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng các máy ch? g?c.

Chú ý M?t máy ch? có th?m quy?n không bao gi? lưu tr? h? sơ khu c?a nó. V? v?y, m?t máy ch? có th?m quy?n luôn checks h? sơ khu c?a nó trư?c khi nó ki?m tra b? nh? cache c?a nó.

Theo m?c đ?nh, m?t h? ph?c v? Microsoft DNS k?t n?i vào Internet đ? ti?p t?c quá tr?nh DNS yêu c?u v?i g?c g?i ?. Khi b?n s? d?ng các công c? Dcpromo đ? thúc đ?y m?t máy ch? đ? đi?u khi?n vùng, b? đi?u khi?n vùng đ?i h?i DNS. N?u b?n cài đ?t DNS trong quá tr?nh xúc ti?n, b?n nh?n đư?c m?t vùng g?c. Vùng g?c này ch? ra cho máy ch? DNS c?a b?n r?ng nó là m?t máy ch? Internet g?c. V? v?y, máy ch? DNS c?a b?n không s? d?ng forwarders ho?c g?i ? g?c trong quá tr?nh phân gi?i tên.

Đ? lo?i b? vùng DNS g?c

 1. Trong qu?n l? DNS, m? r?ng các H? ph?c v? DNS đ?i tư?ng. M? r?ng các Forward Lookup khu thư m?c.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các "." khu v?c, và sau đó nh?p vào Xóa b?.
Windows 2000 có th? t?n d?ng l?i th? c?a DNS forwarders. Tính năng này chuy?n ti?p DNS yêu c?u đ?n máy ch? bên ngoài. N?u m?t máy ch? DNS không th? t?m th?y m?t b?n ghi tài nguyên t?i các khu c?a nó, nó có th? g?i yêu c?u đ?n m?t máy ch? DNS thêm s? c? g?ng gi?i quy?t. M?t k?ch b?n ph? bi?n có th? là c?u h?nh forwarders đ? các máy ch? DNS c?a ISP c?a b?n.

Đ? c?u h?nh forwarders

 1. Trong qu?n l? DNS, nh?p chu?t ph?i vào các H? ph?c v? DNS đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Forwarders tab.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép Forwarders h?p ki?m.
 4. Trong các Đ?a ch? IP h?p, máy ch? DNS ki?u đ?u tiên mà b?n mu?n chuy?n ti?p và b?m Thêm.
 5. L?p l?i bư?c 4 cho đ?n khi b?n đ? thêm t?t c? các máy ch? DNS mà b?n mu?n chuy?n ti?p.

C?u h?nh g?c g?i ?

Windows bao g?m kh? năng s? d?ng g?i ? g?c. Các b?n ghi tài nguyên g?c G?i ? có th? đư?c lưu tr? trong thư m?c ho?t đ?ng ho?c văn b?n t?p (%SystemRoot%\System32\DNS\Cache.dns). Windows s? d?ng máy ch? tiêu chu?n InterNIC g?c. Ngoài ra, khi m?t máy ch? Windows 2000 d?a trên truy v?n máy ch? g?c, nó b?n C?p Nh?t b?n thân v?i danh sách m?i nh?t c?a máy ch? g?c.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Trong bàn đi?u khi?n qu?n l? DNS, nh?p chu?t ph?i vào tên máy ch?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các G?i ? g?c tab. Các máy ch? g?c c?a máy ch? DNS c?a b?n đư?c li?t kê trên tab này.

  Nếu G?i ? g?c tab là không có s?n, máy ch? c?a b?n v?n đư?c c?u h?nh như m?t máy ch? g?c. H?y xem ph?n "Đ? lo?i b? các g?c khu DNS", bài vi?t này. B?n có th? c?n ph?i s? d?ng tùy ch?nh g?c g?i ? khác nhau t? m?c đ?nh. Tuy nhiên, m?t c?u h?nh mà đi?m đ?n máy ch? cùng cho g?i ? g?c không luôn luôn đúng. B?n không nên s?a đ?i g?i g?c c?a b?n. N?u g?i g?c c?a b?n là không chính xác và c?n ph?i đư?c thay th?, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

  249868 Thay th? g?c g?i ? v?i t?p tin Cache.dns

Đ? c?u h?nh DNS phía sau tư?ng l?a

Proxy và đ?a ch? m?ng (NAT) thi?t b? có th? h?n ch? quy?n truy c?p cho tôi. DNS s? d?ng UDP và TCP c?ng 53. Bàn đi?u khi?n qu?n l? d?ch v? DNS c?ng s? d?ng cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC). RPC s? d?ng c?ng 135. Đây là nh?ng v?n đ? ti?m năng mà có th? phát sinh khi b?n c?u h?nh DNS và tư?ng l?a.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237675Thi?t l?p h? th?ng tên mi?n cho Active Directory
316341 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? DNS phân gi?i tên trên Internet trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 300202 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB300202 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300202

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com