B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "thao tác này không th? th?c hi?n" trong Microsoft ti?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300226 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
Thao tác này không th? th?c hi?n
B?n nh?n đư?c thông báo l?i này khi b?n c? g?ng m?t ho?c nhi?u hành đ?ng sau đây trong Ti?n Microsoft:
 • B?n c? g?ng đ? m? danh sách các hóa đơn & m?.
 • B?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t kho?n thanh toán kho?n vay đư?c li?t kê trong các kho?n n? Gi?m Planner ho?c xem xét ti?n m?t sau khi b?n nh?n th?y r?ng các reoccurring thanh toán đư?c nhân đôi trong danh sách các hóa đơn & m?.
 • B?n c? g?ng nh?p m?t spin-off.
 • B?n c? g?ng s? d?ng các l?n hơn và ít hơn (<>) các bi?u tư?ng trong tên ngư?i nh?n thanh toán c?a b?n.
B?n ti?p t?c nh?n đư?c thông báo l?i m?i vài giây, nhưng các thông báo l?i xu?t hi?n trong t?p tin m?u ti?n ho?c trong m?t v?a đư?c t?o t?p tin.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u sau đây đi?u ki?n là đúng:
 • B?n c? g?ng th?c hi?n m?t hành đ?ng khi có C?p Nh?t tr?c tuy?n trong s? ti?n b?.
 • B?n có m?t trư?ng h?p hóa đơn b? hư h?i trong các hóa đơn khu v?c.
 • B?n không th? s? d?ng các l?n hơn và ít hơn (<>) bi?u tư?ng trong các Ngư?i nh?n thanh toán l?nh v?c ti?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng phương pháp sau đây trong các Th? t? mà chúng đư?c tr?nh bày.

Phương pháp 1: H?y ch?c ch?n r?ng t?t c? các thông tin C?p Nh?t tr?c tuy?n đư?c hoàn t?t trư?c khi b?n c? g?ng th?c hi?n hành đ?ng

Đ? th?c hi?n vi?c này, ki?m tra sau đây trên màn h?nh ti?n:
 • ? góc trên bên ph?i c?a màn h?nh ti?n, b?n nên xem m?t d?u h?i. D?u h?i là bi?u tư?ng tr? giúp. Ngay bên c?nh đ? tr? giúp các bi?u tư?ng là m?t bi?u tư?ng đôi m?i tên. Khi bi?u tư?ng đôi m?i tên này là di chuy?n, tr?c tuy?n c?a b?n C?p Nh?t v?n c?n x?y ra. Khi m?i tên đôi ng?ng di chuy?n, C?p Nh?t c?a b?n s? đư?c hoàn t?t.

  N?u b?n không th?y bi?u tư?ng đôi m?i tên, h?y th? đang ch? nhieàu thôøi gian. Sau đó, h?y th? th?c hi?n hành đ?ng. N?u b?n v?n c?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng", b?n có th? có m?t trư?ng h?p b? hư h?i hóa đơn. Làm theo các bư?c trong các "phương pháp 2: xoá trùng l?p m?c có hóa đơn ho?c cho vay thanh toán hóa đơn m?c"ph?n.

Cách 2: Thay đ?i tên ngư?i nh?n thanh toán v? v?y mà nó không bao g?m các l?n hơn ho?c ít hơn (<>) các bi?u tư?ng

 1. M? danh sách ngư?i nh?n thanh toán. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • Trong Microsoft ti?n 2005 và phiên b?n m?i nh?t, b?m Hoạt động ngân hàng, b?m Tài kho?n công c?, b?m Th? lo?i & Payees, sau đó b?m Payees.
  • Microsoft ti?n 2004 và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào Các hóa đơn tài kho?n &, b?m Th? lo?i & Payees, sau đó b?m Payees.
 2. T?m ngư?i nh?n thanh toán có ch?a các l?n hơn ho?c ít hơn (<>) bi?u tư?ng, và sau đó nh?p chu?t ph?i vào ngư?i nh?n thanh toán.
 3. Nh?p vào Đ?i tên.
 4. Thay đ?i tên ngư?i nh?n thanh toán v? v?y mà nó không ch?a các l?n hơn ho?c ít hơn (<>) các bi?u tư?ng.
 5. Nh?p vào Ok

Phương pháp 3: Delete d? lu?t trùng l?p m?c ho?c cho vay thanh toán hóa đơn m?c

 1. Sao t?p d? li?u ti?n vào máy tính đ? bàn.

  Chú ý T?p này ph?c v? d? ph?ng.
 2. B?t đ?u ti?n.
 3. Lo?i b? các hóa đơn d? li?u:
  1. Đ?i v?i ti?n 2007 và ti?n Plus, nh?p vào Tệp, b?m T?p tin ti?n s?a ch?a, sau đó b?m Lo?i b? t?t c? các hóa đơn d? li?u.
  2. Đ?i v?i ti?n 2006 ho?c các phiên b?n trư?c đó, b?m vào các Tóm t?t các hóa đơn ho?c các hóa đơn và ti?n g?i danh sách, xem cho b?t k? kho?n cho vay các kho?n thanh toán ho?c b?n sao hóa đơn m?c và sau đó xóa chúng.

   Chú ý N?u b?n có m?t m?c nh?p d? lu?t đ? b? h?ng, b?n có th? ph?i th? ba hay b?n l?n đ? truy c?p danh sách các hóa đơn. N?u sau khi c? g?ng b?n b?n v?n không th? truy nh?p c?nh bill, vào bư?c 4.
 4. S?a ch?a c?a b?n t?p tin ti?n b?ng cách s? d?ng t?p tin nhanh chóng s?a ch?a:
  1. Ti?n 2004 và phiên b?n m?i nh?t, b?m Tệp, b?m T?p tin ti?n s?a ch?a, sau đó b?m T?p tin nhanh chóng s?a ch?a.
  2. Trong ti?n 2003 và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, r?i g? "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s.

   Chú ý N?u b?n cài đ?t ti?n vào m?t v? trí khác ngoài v? trí m?c đ?nh, g? đư?ng d?n t?p tin th?c thi mà ti?n có v? trí. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bao g?m các d?u ngo?c kép, như đư?c ch? ra.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a các t?p tin d? li?u ti?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   182608B?n nh?n đư?c thông báo l?i ho?c thông báo hành vi b?t ng? trong ti?n
 5. Sau khi b?t đ?u ti?n, m? các Tóm t?t các hóa đơn danh sách ho?c các Các hóa đơn & m? danh sách, tùy thu?c vào phiên b?n b?n ti?n. Th? nghi?m đ? xem li?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c thông báo l?i. N?u b?n không c?n nh?n đư?c thông báo l?i, tái t?o cho vay các kho?n thanh toán và hóa đơn mà b?n trư?c đây đ? xoá. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c thông báo l?i, các bư?c ti?p theo là đ? lo?i b? t?t c? các hóa đơn và ti?n g?i reoccurring t? khu v?c các hóa đơn. Trư?c khi b?n làm đi?u này, lưu ? nh?ng thông tin đư?c ch?a trong các hóa đơn. Đi?u này s? giúp b?n t?o l?i các hóa đơn khi b?n hoàn t?t. Khi b?n đ? th?c hi?n m?t b?n sao c?a t?t c? các hóa đơn đư?c li?t kê, đi đ?n bư?c 7.
 6. Khi b?n đang ? trong khu v?c các hóa đơn, xóa t?t c? các kho?n thanh toán reoccurring. Trư?c khi b?n làm đi?u này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t b?n sao c?a t?t c? các thông tin này do đó b?n có th? tái t?o thanh toán reoccurring c?a b?n sau này.
 7. Ra kh?i ti?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i ti?n.
N?u b?n không c?n nh?n đư?c thông báo l?i, tái t?o c?a b?n reoccurring các kho?n thanh toán.

N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c thông báo l?i, có th? b?n có m?t tài kho?n b? hư h?i. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s?a t?p thi?t h?i trong ti?n d? li?u, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
902466Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích Microsoft ti?n tiêu chu?n t?p tin s?a ch?a

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
312814B?n không th? xem báo cáo ti?n m?t c?a b?n trong ti?n Microsoft
179585 Ti?n: Làm th? nào đ? x? l? các v? sáp nh?p ch?ng khoán ho?c spin-offs trong ti?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 300226 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
T? khóa: 
kbbackup kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB300226 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300226

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com