Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng IIS đăng nh?p trang web ho?t đ?ng trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300390 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t hư?ng d?n t?ng bư?c đ? t?o đi?u ki?n cho IIS đăng nh?p vào m?t trang Web.

Kích ho?t tính năng đăng nh?p vào m?t trang Web

IIS vư?t xa ph?m vi c?a các tính năng ghi nh?t k? s? ki?n ho?c giám sát hi?u su?t c?a Windows 2000. Các b?n ghi có th? bao g?m thông tin như nh?ng ngư?i đ? truy c?p trang web c?a b?n, nh?ng g? khách truy c?p xem và khi các thông tin đ? đư?c xem cu?i. B?n có th? giám sát n? l?c, ho?c là thành công ho?c không thành công, đ? truy c?p vào các trang Web, thư m?c ?o ho?c t?p tin c?a b?n. Đi?u này bao g?m các s? ki?n như đ?c t?p tin ho?c ghi vào t?p tin. B?n có th? ch?n nh?ng s? ki?n mà b?n mu?n ki?m toán cho b?t k? trang web, thư m?c ?o ho?c t?p tin. B?i thư?ng xuyên xem l?i nh?ng t?p tin này, b?n có th? phát hi?n các khu v?c c?a máy ch? c?a b?n ho?c các trang web c?a b?n có th? b? t?n công ho?c các v?n đ? b?o m?t khác. B?n có th? cho phép ghi s? cho các trang Web cá nhân và ch?n đ?nh d?ng đăng nh?p. Khi đăng nh?p đư?c kích ho?t, nó đư?c kích ho?t cho t?t c? các trang web thư m?c, nhưng b?n có th? vô hi?u hóa nó cho thư m?c c? th?.

Chú ý Đ? cho phép khai thác g?, b?n ph?i b?m vào đ? ch?n c? các Cho phép ghi s? h?p ki?m tra trên các Trang web tab và các Đăng nh?p truy c?p h?p ki?m tra trên các Thư m?c chính tab.

Đ? cho phép đăng nh?p vào m?t trang Web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? IIS. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? d?ch v? Internet. (Trong Windows 2000 Professional, B? công c? n?m ? B?ng đi?u khi?n.)
 2. Nh?p vào d?u c?ng (+) bên c?nh đ?n tên máy ch? c?a b?n.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web ho?c trang web FTP và nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các Trang web ho?c FTP Site tab, ch?n Cho phép ghi s?.
 5. Trong các Đ?nh d?ng ho?t đ?ng đăng nh?p danh sách, ch?n m?t đ?nh d?ng. Theo m?c đ?nh, Cho phép ghi s? đư?c ch?n và đ?nh d?ng W3C m? r?ng đ?nh d?ng t?p tin đăng nh?p, v?i các l?nh v?c sau đây đư?c kích ho?t cho đăng nh?p: Giờ, Đ?a ch? IP c?a khách hàng, Phương pháp, URI Stem, và HTTP Status. Ch?n m?c b?n mu?n giám sát trong đăng nh?p, đ? l?i các giá tr? m?c đ?nh tr? khi b?n mu?n tu? ch?nh c?a b?n giám sát.LƯU ?: N?u là đ?nh d?ng b?n ch?n ODBC đăng nh?p, b?m Thu?c tính và sau đó nh?p tên ngu?n d? li?u và tên c?a b?ng là trong ph?m vi cơ s? d? li?u trong h?p văn b?n. N?u m?t tên ngư?i dùng và m?t kh?u đư?c yêu c?u đ? truy c?p vào cơ s? d? li?u, lo?i này c?ng và nh?p vào Ok.

 6. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.

Vô hi?u hoá ho?c cho phép ghi s? cho m?t thư m?c c? th? trên m?t trang web

 1. M? IIS. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? d?ch v? Internet. (Trong Windows 2000 Professional, B? công c? n?m ? B?ng đi?u khi?n.)
 2. Nh?p vào d?u c?ng (+) bên c?nh đ?n tên máy ch? c?a b?n.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web ho?c trang web FTP và nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các Thư m?c chính ho?c Thư mục tab, xác đ?nh v? trí Đăng nh?p truy c?p. (Theo m?c đ?nh, Đăng nh?p truy c?p đư?c ch?n.)
 5. Đ? vô hi?u hóa đăng nh?p cho thư m?c, xóa Đăng nh?p truy c?p; đ? cho phép ghi s?, ch?n Đăng nh?p truy c?p.

Lưu t?p nh?t k? IIS

B?n có th? ch? đ?nh thư m?c trong đó t?p tin đăng nh?p đư?c lưu và thi?t l?p tùy ch?n có ?nh hư?ng đ?n khi t?p tin đăng nh?p m?i đang b?t đ?u.

Đ? đ?t tùy ch?n đ? lưu t?p tin đăng nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? IIS. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? d?ch v? Internet. (Trong Windows 2000 Professional, B? công c? n?m ? B?ng đi?u khi?n.)
 2. Nh?p vào d?u c?ng (+) bên c?nh đ?n tên máy ch? c?a b?n.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web ho?c trang web FTP và nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các Trang web tab, b?m vào Thu?c tính (n?m dư?i các Cho phép ghi s? ph?n).
 5. Trên các Thu?c tính chung tab, ch?n tùy ch?n đ? s? d?ng khi b?t đ?u m?t t?p s? ghi m?i. Các tùy ch?n là như sau:
  • T?ng gi?: T?p tin ghi đư?c t?o ra hàng gi?, b?t đ?u v?i m?c nh?p đ?u tiên x?y ra cho m?i gi?. Tính năng này thư?ng đư?c s? d?ng cho các trang Web âm lư?ng cao.
  • Hàng ngày: T?p tin ghi đư?c t?o ra hàng ngày, b?t đ?u v?i m?c nh?p đ?u tiên x?y ra sau khi n?a đêm.
  • Lư?t: T?p tin ghi đư?c t?o ra hàng tu?n, b?t đ?u v?i m?c nh?p đ?u tiên x?y ra sau khi n?a đêm th? b?y.
  • Hàng tháng: T?p tin ghi đư?c t?o ra hàng tháng, b?t đ?u v?i m?c nh?p đ?u tiên x?y ra sau khi n?a đêm c?a ngày cu?i cùng c?a tháng. LƯU ?: "Midnight" là n?a đêm local time cho t?t c? các đăng nh?p t?p tin đ?nh d?ng ngo?i tr? World Wide Web Consortium (W3C) m? r?ng đăng nh?p t?p tin đ?nh d?ng. Đ?i v?i đ?nh d?ng t?p tin này, "n?a đêm" là n?a đêm nê (GMT) theo m?c đ?nh, nhưng có th? đư?c thay đ?i thành gi? c?c b? n?a đêm. Đ? m? m?i các b?n ghi c?a W3C m? r?ng đăng nh?p t?p tin đ?nh d?ng s? d?ng local time, ch?n S? d?ng local time t?p tin đ?t tên và tái đ?u tư. Đăng nh?p m?i b?t đ?u lúc n?a đêm gi?, nhưng th?i gian đư?c ghi l?i trong các t?p tin log v?n là GMT.

  • Không gi?i h?n kích thư?c: D? li?u luôn luôn đư?c n?i thêm vào cùng m?t t?p tin đăng nh?p. B?n có th? truy nh?p t?p s? ghi này ch? sau khi b?n ng?ng các trang web.
  • Khi đ?t t?i kích thư?c t?p tin: M?t t?p s? ghi m?i đư?c t?o ra khi các t?p tin log hi?n nay đ?t đ?n m?t kích thư?c c? th?. B?n ph?i xác đ?nh kích thư?c mà b?n mu?n.
 6. Dư?i T?p s? ghi, g? thư m?c nơi t?p s? ghi s? đư?c lưu l?i. Thư m?c ph?i có m?t ? đ?a đ?a phương và ph?i danh sách đư?ng d?n toàn b? (không ph?i tương đ?i). B?n không th? s? d?ng đư?c ánh x? ? đ?a ho?c đư?ng d?n UNC ch?ng h?n như \\server1\share1\, ho?c th?i gian (.) hay th?i k? và backslach (. \) k? t? khi b?n ch? ra thư m?c t?p tin đăng nh?p.
 7. Nh?p vào Áp d?ng.

Phát hi?n v?n đ? b?o m?t có th? b?ng cách xem t?p tin đăng nh?p IIS

 1. S? d?ng các bư?c đư?c li?t kê trong ph?n 3 đ? lưu các t?p tin log.
 2. Sau khi t?p tin đư?c lưu, m? tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad. Đ? m? Notepad, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Ph? ki?n, và nh?p vào Notepad.
 3. M? t?p s? ghi trong Notepad. Đ? làm đi?u này, b?m M? trên các Tệp tr?nh đơn và các lo?i v? trí nơi mà các t?p tin đăng nh?p đư?c lưu.
 4. Ki?m tra các b?n ghi cho các s? ki?n an ninh đáng ng?, bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
  • Nhi?u l?nh không thành công c? g?ng ch?y t?p tin th?c thi hay k?ch b?n. (B?n ch?t ch? nên theo d?i thư m?c t?p l?nh.)
  • Đăng nh?p không thành công quá nhi?u n? l?c t? m?t đ?a ch? IP duy nh?t, v?i ? đ?nh có th? tăng lưu lư?ng m?ng ho?c t? ch?i truy c?p cho ngư?i dùng khác.
  • Th?t b?i khi c? g?ng đ? truy c?p và s?a đ?i t?p tin .bat ho?c .cmd.
  • Nh?ng n? l?c không đư?c phép đ? t?i lên t?p vào m?t c?p có ch?a t?p th?c hi?n.

Bảo mật

Bi?n pháp b?o v? an ninh phù h?p trên máy ch? Web c?a b?n có th? làm gi?m ho?c lo?i b? các đe d?a b?o m?t khác nhau t? các cá nhân đ?c h?i, c?ng như t? nh?ng well-intentioned ngư?i dùng có th? vô t?nh truy c?p vào thông tin b? h?n ch? ho?c vô t?nh làm thay đ?i t?p tin quan tr?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách th?t ch?t an ninh trên máy ch? Web c?a b?n, xem Web site sau c?a Microsoft:
Danh sách ki?m tra an ninh IIS
http://www.Microsoft.com/Windows/Windows2000/en/Server/IIS/htm/Core/iisckl.htm
Trang web này cung c?p m?t danh sách các g?i ? cho vi?c đ?m b?o máy ch? Web c?a b?n, bao g?m c? Windows cài đ?t, quy?n h?n c?a IIS Web, và an ninh v?t l?.

Đ?i v?i m?t máy ch? s?n xu?t, nó là m?t ? tư?ng t?t đ? di chuy?n các trang ghi danh Active Server Pages (ASP) gi?m giá c?a các máy ch? Web cho phép ngư?i dùng duy?t t?p tin ch?a thông tin v? cách làm cho gi?y ch?ng nh?n. N?u b?n không mu?n di chuy?n các trang ASP, b?n ít nh?t nên h?n ch? truy c?p cho h? đ? h? không ph?i là hi?n th? cho t?t c? ngư?i dùng. Các trang này thư?ng đư?c t?m th?y ? g?c c?a trang Web c?a b?n.

Khắc phục sự cố

Ki?m đ?nh s? d?ng tài nguyên máy tính. Cho hi?u su?t t?i ưu máy ch?, ki?m toán nên đư?c áp d?ng như c? th? càng t?t. Ví d?, n?u m?t thư m?c c? th? có 100 tác ph?m, và ch? là m?t vài trong s? các t?p tin c?n ph?i đư?c ki?m toán, b?n nên đ?t ki?m toán cho các t?p tin đó ch? không ph?i là cho toàn b? thư m?c.

THAM KH?O

Đ? có cái nh?n khái ni?m c?a tính năng b?o m?t máy ch? Web c?a b?n, v?i M?o đ? b?t đ?u và h?c h?i v? cách s? d?ng tính năng Secure Sockets Layer (SSL) b?o m?t cao, xem Web site sau c?a Microsoft:
V? b?o m?t
http://www.Microsoft.com/Windows/Windows2000/en/Server/IIS/htm/Core/iiabtsc.htm
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh xác th?c trong IIS mà s? cho phép qu?n tr? viên đ? xác nh?n danh tính c?a ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i đang c? g?ng thi?t l?p các k?t n?i đ?n n?i dung b? gi?i h?n, xem Web site sau c?a Microsoft:
Xác thực
http://www.Microsoft.com/Windows/Windows2000/en/Server/IIS/htm/Core/iiathsc.htm
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m soát như th? nào ngư?i dùng truy c?p và thao tác các t?p tin và thư m?c, xem Web site sau c?a Microsoft:
Kiểm soát Truy nhập
http://www.Microsoft.com/Windows/Windows2000/en/Server/IIS/htm/Core/iiaclsc.htm
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? b?o v? s? riêng tư c?a thông tin c?a b?n v?i các tính năng m? hóa SSL, xem Web site sau c?a Microsoft:
Mã hoá
http://www.Microsoft.com/Windows/Windows2000/en/Server/IIS/htm/Core/iiencsc.htm
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p k?t n?i an toàn b?ng cách s? d?ng gi?y ch?ng nh?n và các tính năng SSL, xem Web site sau c?a Microsoft:
Chứng chỉ
http://www.Microsoft.com/Windows/Windows2000/en/Server/IIS/htm/Core/iicerts.htm
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? giám sát các ho?t đ?ng an ninh đ? ngăn ch?n gi? m?o và truy c?p trái phép, xem Web site sau c?a Microsoft:
Ki?m toán
http://www.Microsoft.com/Windows/Windows2000/en/Server/IIS/htm/Core/iiaudsc.htm

Thu?c tính

ID c?a bài: 300390 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB300390 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300390

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com