Làm th? nào đ? chuy?n các t?p tin d? li?u gi?a các máy tính trong ti?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300400 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cách d? nh?t đ? chuy?n m?t t?p tin d? li?u Microsoft ti?n đ? m?t máy tính khác nhau là đ? sao lưu t?p tin c?a b?n trên m?t máy tính và sau đó khôi ph?c nó t?i máy tính kia.

N?u b?n đang khôi ph?c b?n sao lưu t? m?t c? hơn Phiên b?n ti?n vào m?t máy tính có m?t phiên b?n m?i hơn c?a ti?n cài đ?t, ti?n khôi ph?c t?p tin, nh?n ra r?ng các t?p tin có m?t c? hơn đ?nh d?ng t?p tin, và sau đó s? t? đ?ng chuy?n đ?i t?p tin v? phiên b?n m?i cho b?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? chuy?n các t?p tin d? li?u ti?n c?a b?n, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp, như là thích h?p đ? h? th?ng c?a b?n.

Sao lưu t?p tin ti?n c?a b?n và lưu tr? nó trên m?t máy tính khác nhau

Đ? đ?c thêm v? th? t?c sao lưu và khôi ph?c Microsoft ti?n trong Microsoft ti?n giúp dư?i "sao lưu." Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
178850Làm th? nào đ? khôi ph?c t?p tin sao lưu m?t trong Microsoft ti?n
265130 Làm th? nào đ? sao lưu m?t t?p tin d? li?u ti?n vào m?t ? đ?a CD ho?c DVD có th? ghi
N?u b?n không c?n có ti?n vào máy tính c?a b?n, và b?n không th? th?c hi?n các th? t?c sao lưu, chuy?n các t?p tin d? li?u t? m?t máy tính khác.

Di chuy?n ho?c sao t?p ti?n c?a b?n vào m?t v? trí ho?c máy tính

Thu?c tính

ID c?a bài: 300400 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
T? khóa: 
kbbackup kbhowto kbinfo kbmt KB300400 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300400

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com