Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 300415 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το βοηθητικό πρόγραμμα Diskpart. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, για να επιτρέψετε τη ρύθμιση παραμέτρων αποθήκευσης από μια δέσμη ενεργειών, μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας ή από μια άλλη γραμμή εντολών. Το πρόγραμμα Diskpart βελτιώνει το περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά (GUI) της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Administrator).

Περισσότερες πληροφορίες

Το πρόγραμμα Diskpart διαφέρει σε σχέση με άλλα βοηθητικά προγράμματα γραμμής εντολών, επειδή δεν λειτουργεί σε λειτουργία μιας γραμμής. Αντιθέτως, μετά την εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος, η ανάγνωση των εντολών γίνεται από την κανονική είσοδο/έξοδο (I/O). Μπορείτε να κατευθύνετε αυτές τις εντολές σε οποιονδήποτε δίσκο, διαμέρισμα ή τόμο.

Σύγκριση με τη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management)

Το πρόγραμμα Diskpart ενεργοποιεί ένα υπερσύνολο των ενεργειών που υποστηρίζονται από το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management). Το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) δεν σας επιτρέπει να εκτελέσετε ενέργειες κατά λάθος, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Diskpart με προσοχή, επειδή επιτρέπει το ρητό έλεγχο των διαμερισμάτων και των τόμων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Diskpart, για να μετατρέψετε ένα βασικό δίσκο σε ένα δυναμικό δίσκο. Ο βασικός δίσκος μπορεί να είναι κενός ή να περιέχει πρωτεύοντα διαμερίσματα ή λογικές μονάδες δίσκου. Ο βασικός δίσκος μπορεί να είναι ένας δίσκος δεδομένων ή μονάδα δίσκου συστήματος ή εκκίνησης. Ο βασικός δίσκος δεν είναι δυνατό να περιέχει σύνολα προγράμματος οδήγησης δίσκου ανεκτικού σε σφάλματα (FtDisk), όπως διαγραμμίσεις ή είδωλα. Για να μετατρέψετε βασικούς δίσκους που περιέχουν σύνολα προγράμματος οδήγησης FtDisk, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) στα Windows 2000 ή μετατρέψτε το δίσκο, πριν να κάνετε αναβάθμιση στα Windows XP.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Diskpart, για να μετατρέψετε ένα δυναμικό σε ένα βασικό δίσκο. Πρέπει να διαγράψετε οποιουσδήποτε δυναμικούς τόμους, πριν από τη διαδικασία μετατροπής. Δεν συνιστάται να διαγράψετε διαμερίσματα σε ένα δυναμικό δίσκο, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις. Συνιστάται να διαγράψετε όλους τους τόμους στη μονάδα και στη συνέχεια να μετατρέψετε το δίσκο σε βασικό. Πρέπει να διαγράψετε όλα τα δυναμικά διαμερίσματα δεδομένων. Επίσης, ποτέ μην αναμιγνύετε τα βασικά πρωτεύοντα και τα δυναμικά διαμερίσματα στην ίδια μονάδα δίσκου. Εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην είναι δυνατή η επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Diskpart, για να δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα σε μια ρητή μετατόπιση δίσκου. Το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) τοποθετεί το διαμέρισμα στο τέλος οποιασδήποτε κατειλημμένης περιοχής ή στην πρώτη επαρκώς μεγάλη περιοχή. Σε δίσκους κύριας εγγραφής εκκίνησης (MBR), η μετατόπιση διαμερίσματος και το μέγεθος στρογγυλοποιούνται, ώστε να διατηρηθεί η απαιτούμενη στοίχιση των κυλίνδρων. Οι μετατοπίσεις στρογγυλοποιούνται στην πιο κοντινή έγκυρη τιμή και το μέγεθος στρογγυλοποιείται πάντοτε στην επόμενη έγκυρη τιμή. Το πρόγραμμα Diskpart δεν εκχωρεί ένα γράμμα μονάδας δίσκου σε ένα νεοδημιουργηθέν διαμέρισμα. Χρησιμοποιήστε την εντολή assign, για να εκχωρήσετε είτε ένα σημείο προσάρτησης είτε ένα γράμμα μονάδας δίσκου.

Το πρόγραμμα Diskpart ακολουθεί την ίδια πολιτική με το συμπληρωματικό πρόγραμμα. Οι δυναμικοί δίσκοι είναι δυνατό να δημιουργηθούν μόνο σε σταθερούς δίσκους. Δεν μπορείτε να μετατρέψετε αφαιρούμενους δίσκους, όπως μονάδες δίσκου 1394 ή ενιαίου σειριακού διαύλου (USB), σε δυναμικούς δίσκους.

Το πρόγραμμα Diskpart επιτρέπει συγκεκριμένες λειτουργίες διαγραφής διαμερισμάτων που μπλοκάρονται από το συμπληρωματικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Diskpart, για να διαγράψετε τα διαμερίσματα MBR OEM. Ωστόσο, αυτά τα διαμερίσματα συχνά περιέχουν αρχεία που είναι σημαντικά για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Το πρόγραμμα Diskpart εμποδίζει τη διαγραφή των τρεχόντων τόμων και διαμερισμάτων συστήματος, εκκίνησης ή σελιδοποίησης. Επίσης, το πρόγραμμα Diskpart εμποδίζει τη διαγραφή των διαμερισμάτων που υπόκεινται των δυναμικών δίσκων.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Diskpart, για να δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα σε αφαιρούμενο μέσο. Τα Windows υποστηρίζουν το πολύ ένα διαμέρισμα MBR σε αφαιρούμενα μέσα. Εάν το μέσο έχει κατασκευαστεί με ένα MBR, αυτό το MBR δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί, αλλά ακολουθείται το MBR, ακόμα κι αν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι πολλών διαμερισμάτων ή λογικών μονάδων δίσκου. Εάν το μέσο έχει κατασκευαστεί χωρίς MBR, το μέσο θεωρείται ως "υπερ-δισκέτα" και δεν εγγράφονται δομές διαμερισμάτων στο μέσο.

Το γράμμα της μονάδας δίσκου για μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου συσχετίζεται με τη μονάδα δίσκου και όχι με το μέσο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Diskpart, για να αλλάξετε το γράμμα της μονάδας δίσκου.

Το πρόγραμμα Diskpart προκαλεί τη δημιουργία υπογραφών δίσκου, τη δημιουργία καθολικών μοναδικών αναγνωριστικών (GUID) πίνακα διαμερισμάτων GPT και τη δημιουργία καθολικών μοναδικών χαρακτηριστικών (GUID) διαμερίσματος GPT. Δεν μπορείτε να ορίσετε ρητά αυτά τα στοιχεία, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Diskpart.

Το βοηθητικό πρόγραμμα Diskpart (όπως το συμπληρωματικό πρόγραμμα) περιλαμβάνει υποστήριξη για το νέο σχήμα διαμερισμάτων δίσκου Itanium που ονομάζεται GPT. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκους GPT σε υπολογιστές x86, σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows XP ή στα Windows 2000. Το πρόγραμμα Diskpart επιτρέπει τη μετατροπή του συστήματος διαμερισμάτων GPT σε σύστημα διαμερισμάτων MBR μόνο σε κενούς δίσκους.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Diskpart, για να διαγράψετε δυναμικούς δίσκους που λείπουν. Οι δυναμικοί δίσκοι περιέχουν μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων. Όλοι οι δυναμικοί δίσκοι σε έναν υπολογιστή είναι ενημερωμένοι για την παρουσία όλων των άλλων δυναμικών δίσκων στο συγκεκριμένο υπολογιστή. Όταν μετακινούνται οι δυναμικοί δίσκοι, ο αρχικός υπολογιστής θεωρεί ότι αυτοί οι δίσκοι "λείπουν".

Τα γράμματα μονάδας δίσκου δεν εκχωρούνται αυτόματα, όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Diskpart. Για να διασφαλίσετε ότι ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα ή τόμος περιέχει ένα γράμμα μονάδας δίσκου, πρέπει να εκχωρήσετε ρητά ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Μπορείτε να εκχωρήσετε το γράμμα ή να επιτρέψετε την εκχώρηση του επόμενου διαθέσιμου γράμματος μονάδας δίσκου.

Ορισμός εστίασης

Οι περισσότερες εντολές Diskpart λειτουργούν σε συγκεκριμένο δίσκο, διαμέρισμα ή τόμο προορισμού. Το αντικείμενο προορισμού έχει "εστίαση". Με την εστίαση απλοποιείται η κοινή εργασία ρύθμισης παραμέτρων, κατά την οποία δημιουργείτε πολλαπλά διαμερίσματα στον ίδιο δίσκο. Ένα αντικείμενο τοποθετείται σε εστίαση, μέσω της εντολής select. Όλες οι εντολές, εκτός των list, help, rem, exit ή help απαιτούν εστίαση.

Χρησιμοποιήστε την εντολή select, για να αλλάξετε ρητά την εστίαση. Για να αλλάξετε σιωπηρά την εστίαση, χρησιμοποιήστε μια εντολή όπως η create. Πρέπει να ορίσετε την εστίαση δίσκου, πριν να διαχειριστείτε ένα βασικό δίσκο. Σε βασικούς δίσκους, η εστίαση διαμερίσματος και τόμου είναι η ίδια. Εάν αλλάξετε την εστίαση ενός στοιχείου, αλλάζετε την εστίαση και στο άλλο στοιχείο. Σε δυναμικούς τόμους, μόνο η εστίαση τόμου είναι σημαντική, επειδή η προηγούμενη εστίαση διαμερίσματος χάνεται πάντοτε και η εστίαση δίσκου είναι σημαντική μόνο για απλούς τόμους.

Μελετήστε τα ακόλουθα παραδείγματα ενός υπολογιστή που περιέχει δύο δίσκους:
 • Κάθε δίσκος περιέχει δύο πρωτεύοντα διαμερίσματα. Ο πρώτος δίσκος περιέχει τα διαμερίσματα C και D. Ο δεύτερος δίσκος περιέχει τα διαμερίσματα E και F. Πρέπει να ορίσετε την εστίαση δίσκου στο δίσκο 1, πριν να ορίσετε την εστίαση διαμερίσματος είτε στο διαμέρισμα C είτε στο D. Μπορείτε να ορίσετε την εστίαση τόμου σε ένα από τα διαμερίσματα C, D, E ή F οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτό το παράδειγμα, εάν ορίσετε την εστίαση τόμου στο διαμέρισμα C ή D, η εστίαση δίσκου δεν αλλάζει. Ωστόσο , εάν ορίσετε την εστίαση τόμου στα διαμερίσματα E ή F, η εστίαση δίσκου μπορεί να μετακινηθεί στον άλλο δίσκο.
 • Κάθε δίσκος είναι δυναμικός και περιέχει έναν απλό τόμο και ελεύθερο χώρο. Ο πρώτος δίσκος περιέχει το διαμέρισμα C και ο δεύτερος δίσκος περιέχει τα διαμερίσματα E. Μπορείτε να ορίσετε την εστίαση δίσκου, πριν να προσθέσετε έναν απλό τόμο στον πρώτο δίσκο. Για να επεκτείνετε το διαμέρισμα C, πρέπει να ορίσετε μόνο την εστίαση τόμου. Με παρόμοιο τρόπο, για να προσθέσετε ένα είδωλο στο διαμέρισμα E, πρέπει να ορίσετε μόνο την εστίαση τόμου για το διαμέρισμα E. Εάν δημιουργήσετε έναν απλό τόμο ή επεκτείνετε έναν υπάρχοντα τόμο στο ίδιο δίσκο, δεν αλλάζετε την εστίαση του δίσκου. Εάν προσθέσετε ένα είδωλο, δημιουργήσετε ένα σύνολο διαγραμμίσεων ή επεκτείνετε έναν υπάρχοντα τόμο σε ένα διαφορετικό δίσκο, μπορείτε να προκαλέσετε την απώλεια της εστίασης δίσκου.

Δημιουργία δεσμών ενεργειών

Το πρόγραμμα Diskpart υποστηρίζει τις λειτουργίες μέσω δεσμών ενεργειών. Για να προετοιμάσετε τη δέσμη ενεργειών Diskpart, χρησιμοποιήστε την εντολή diskpart /s script.txt. Μπορείτε να δημιουργήσετε δέσμη ενεργειών του Diskpart στα Windows XP, τα Windows 2000, τα περιβάλλοντα εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση των Απομακρυσμένων υπηρεσιών εγκατάστασης (Remote Installation Services - RIS) ή το περιβάλλον Προεγκατάστασης των Windows (Windows Preinstall Environment) (PE) για OEM.

Από προεπιλογή, το πρόγραμμα Diskpart είναι δυνατό να διακόψει την επεξεργασία των εντολών και να εμφανίσει κωδικό σφάλματος, εάν προκύψει ζήτημα με τη δέσμη ενεργειών. Για να συνεχίσετε να εκτελείτε μια δέσμη ενεργειών σε αυτό το σενάριο, συμπεριλάβετε την παράμετροnoerr στην εντολή. Αυτή η παράμετρος σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μία δέσμη ενεργειών, για να διαγράψετε όλα τα διαμερίσματα σε όλες τις μονάδες δίσκου δεδομένων, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό των μονάδων δίσκου. Ωστόσο, η παράμετρος noerr δεν υποστηρίζεται από όλες τις εντολές. Ακόμα κι αν χρησιμοποιήσετε την παράμετρο noerr, εμφανίζεται πάντοτε ένα σφάλμα, όσον αφορά τα σφάλματα σύνταξης εντολών.

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τους κωδικούς σφαλμάτων για το πρόγραμμα Diskpart:
 • 0 - Δεν παρουσιάστηκε λάθος. Το σύνολο της δέσμης ενεργειών εκτελέστηκε χωρίς αποτυχία.
 • 1 - Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτη εξαίρεση. Ίσως να υπάρχει ένα σοβαρό θέμα.
 • 2 - Τα ορίσματα που έχουν καθοριστεί σε μια γραμμή εντολών Diskpart ήσαν εσφαλμένα.
 • 3 - Το πρόγραμμα Diskpart δεν ήταν δυνατό να ανοίξει την καθορισμένη δέσμη ενεργειών ή το αρχείο εξόδου.
 • 4 - Απέτυχε μια από την υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα Diskpart.
 • 5 - Παρουσιάστηκε λάθος στη σύνταξη της εντολής. Υπήρξε αποτυχία στη δέσμη ενεργειών, επειδή ένα αντικείμενο επελέγη λανθασμένα ή δεν ήταν έγκυρο για χρήση με αυτήν την εντολή.
Μετά την εκτέλεση του Diskpart, εμφανίζεται η έκδοση του Diskpart και το τρέχον όνομα του υπολογιστή.

Σύνοψη των εντολών

Εντολές για ορισμό εστίασης

select

Χρησιμοποιήστε την εντολή select, για να ορίσετε την εστίαση προς τον καθορισμένο προορισμό. Για να λάβετε μια λίστα των τύπων εστίασης, αφήστε το πεδίο Type κενό. Εάν δεν ορίσετε έναν αναγνωριστικό αριθμό (ID), εμφανίζεται το τρέχον αντικείμενο εστίασης.

select disk[=n]

Χρησιμοποιήστε την εντολή select disk, για να ορίσετε την εστίαση στο δίσκο, ο οποίος περιέχει τον καθορισμένο αριθμό δίσκου των Windows NT. Εάν δεν ορίσετε έναν αριθμό δίσκου, η εντολή εμφανίζει τον τρέχοντα δίσκο που βρίσκεται σε εστίαση.

select partition[=n/l]

Χρησιμοποιήστε την εντολή select partition, για να ορίσετε την εστίαση προς το καθορισμένο διαμέρισμα. Εάν δεν ορίσετε διαμέρισμα, εμφανίζεται το τρέχον διαμέρισμα που βρίσκεται σε εστίαση.

Σε βασικούς δίσκους, μπορείτε να ορίσετε το διαμέρισμα κατά ευρετήριο, κατά γράμμα μονάδας δίσκου ή κατά σημείο ενεργοποίησης. Μπορείτε να ορίσετε το διαμέρισμα μόνο κατά ευρετήριο σε δυναμικούς δίσκους.

select volume[=n/l]

Χρησιμοποιήστε την εντολή select volume, για να ορίσετε την εστίαση προς τον καθορισμένο τόμο. Εάν δεν ορίσετε έναν τόμο, η εντολή εμφανίζει τον τρέχοντα τόμο που βρίσκεται σε εστίαση.

Μπορείτε να ορίσετε τον τόμο κατά ευρετήριο, κατά γράμμα μονάδας δίσκου ή κατά διαδρομή σημείου ενεργοποίησης. Σε ένα βασικό δίσκο, εάν επιλέξετε έναν τόμο, το αντίστοιχο διαμέρισμα τοποθετείται σε εστίαση.

Εντολές για την εμφάνιση των παραμέτρων δίσκου

Χρησιμοποιήστε την εντολή list, για να εμφανίσετε μια σύνοψη. Για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες, ορίστε την εστίαση και χρησιμοποιήστε την εντολή detail.

detail disk

Χρησιμοποιήστε την εντολή detail disk, για να λάβετε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα δίσκο που βρίσκεται σε εστίαση. Για παράδειγμα:
Diskpart> select disk 3 
 
Ο δίσκος 3 είναι τώρα ο επιλεγμένος δίσκος. 
 
Diskpart> detail disk 
 
Maxtor 90432D2
Disk ID: F549D151
Type  : IDE
Bus  : 0
Target : 0
LUN ID : 0 
 
 Volume ### Ltr Label    Fs   Type       Size   Status   Info 
 ---------- --- ----------- ----- ---------------- ------- --------- -------- 
 Volume 0   F  My RAID Set NTFS  RAID-5      4096 MB Healthy 
 Volume 1   G  FATSTRIPE  FAT32 Stripe      6144 MB Healthy 
 Volume 2   H  My Mirror  NTFS  Mirror      2048 MB Healthy
 Volume 3   I  My Span   NTFS  Spanned       9 GB Healthy
				
detail partition

Χρησιμοποιήστε την εντολή detail partition, για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τρέχον διαμέρισμα που βρίσκεται σε εστίαση.
Diskpart> select disk 0 

Ο δίσκος 0 είναι τώρα ο επιλεγμένος δίσκος.

Diskpart> select partition 1

Το διαμέρισμα 1 είναι τώρα το επιλεγμένο διαμέρισμα.

Diskpart> detail partition

Partition 0
Type : 07
Hidden: No
Active: Yes

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
* Volume 2  C         NTFS  Partition  4110 MB Healthy  System
				
detail volume

Χρησιμοποιήστε την εντολή detail volume, για να λάβετε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα τόμο που βρίσκεται σε εστίαση. Για παράδειγμα:
Diskpart> select volume 1 
 
Ο τόμος 1 είναι τώρα ο επιλεγμένος τόμος. 
 
Diskpart> detail volume 
 
 Disk ### Status   Size   Free   Dyn Gpt 
 -------- ---------- ------- ------- --- --- 
 Disk 1  Online     8 GB   0 B  * 
 Disk 2  Online     8 GB   0 B  * 
 Disk 3  Online     8 GB   0 B  *
				
list disk

Χρησιμοποιήστε την εντολή list disk, για να λάβετε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε έναν από τους δίσκους στον υπολογιστή. Ο δίσκος με τον αστερίσκο (*) έχει την τρέχουσα εστίαση. Παρατίθενται μόνο οι σταθεροί δίσκοι (για παράδειγμα, οι δίσκοι integrated device electronics [IDE] ή small computer system interface [SCSI]) ή οι αφαιρούμενοι δίσκοι (για παράδειγμα οι δίσκοι 1394 ή USB). Οι αφαιρούμενες μονάδες δίσκου δεν εμφανίζονται.
Diskpart> select disk 3 
 
Ο δίσκος 3 είναι τώρα ο επιλεγμένος δίσκος. 
 
Diskpart> list disk 
 
 
 Disk ### Status   Size   Free   Dyn Gpt 
 -------- ---------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online   4118 MB   0 B
 Disk 1  Online     8 GB 4002 MB  * 
 Disk 2  Online     8 GB   0 B  * 
* Disk 3  Online     8 GB   0 B  * 
 Disk M0  Missing    8 GB   0 B  *
				
list partition

Χρησιμοποιήστε την εντολή list partition, για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με κάθε ένα από τα διαμερίσματα στο δίσκο που βρίσκεται σε εστίαση. Για παράδειγμα:
Diskpart> select disk 4 
 
Ο δίσκος 4 είναι τώρα ο επιλεγμένος δίσκος. 
 
Diskpart> list partition 
 
 Partition ### Type       Size   Offset 
 ------------- ---------------- ------- ------- 
 Partition 1  Primary      4094 MB  31 KB 
 Partition 2  Extended     4581 MB 4094 MB 
 Partition 3  Logical      2047 MB 4094 MB 
 Partition 4  Logical      2533 MB 6142 MB
 
Εμφανίζονται όλα τα διαμερίσματα (ανεξαρτήτως τύπου).
				
list volume

Χρησιμοποιήστε την εντολή list volume, για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με κάθε έναν από τους τόμους στον υπολογιστή. Για παράδειγμα:
Diskpart> list volume 
 
 Volume ### Ltr Label    Fs   Type       Size   Status   Info  
 ---------- --- ----------- ----- ---------------- ------- ---------- --------
 Volume 0   F  My RAID Set NTFS  RAID-5      4096 MB Healthy
 Volume 1   G  FATSTRIPE  FAT32 Stripe      6144 MB Failed
 Volume 2   H  My Mirror  NTFS  Mirror      2048 MB Healthy
 Volume 3   I  My Span   NTFS  Spanned       9 GB Healthy
 Volume 4   D        CDFS  CD-ROM        0 B
 Volume 5   C        NTFS  Partition     2047 MB Healthy   System
 Volume 6   E        NTFS  Partition     2063 MB Healthy   Boot
 Volume 7   J  My Primary  NTFS  Partition     4095 MB Healthy
 Volume 8   K  My Logical  NTFS  Partition     2047 MB Healthy
 Volume 9   L  My Next Log NTFS  Partition     2534 MB Healthy
				

Εντολές για τη διαχείριση βασικών δίσκων

Αυτή η ενότητα περιγράφει εντολές, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να δημιουργήσετε και να διαγράψετε διαμερίσματα και για να εκχωρήσετε γράμματα μονάδας δίσκου καθώς και σημεία ενεργοποίησης. Οι εντολές σε αυτήν την ενότητα εφαρμόζονται μόνο σε βασικούς δίσκους. Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες για εντολές που είναι έγκυρες σε δυναμικούς δίσκους ή για εντολές, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να μετατρέψετε βασικούς δίσκους σε δυναμικούς δίσκους.

Σε όλους τους δίσκους MBR, οι παράμετροι size ή offset στρογγυλοποιούνται με βάση τη στοίχιση κυλίνδρων. Σε δίσκους GPT, οι παράμετροι size ή offset στρογγυλοποιούνται με βάση τη στοίχιση τομέων. Εάν η παράμετρος offset δεν έχει καθοριστεί, το διαμέρισμα τοποθετείται στην πρώτη μη χρησιμοποιούμενη συνεχόμενη επέκταση δίσκου που έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος. Εάν η παράμετρος size δεν παρατίθεται, το διαμέρισμα μπορεί να επεκταθεί, ώστε να καταλάβει την καθορισμένη επέκταση δίσκου, μέχρι να συμπληρωθεί το μέγεθος όλου του δίσκου.

Μετά τον εντοπισμό των νέων δίσκων για πρώτη φορά, θεωρούνται ότι είναι δίσκοι MBR. Πρέπει να μετατρέψετε ρητά ένα δίσκο σε GPT, πριν να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα GPT. Προτείνεται να δημιουργήσετε το MSR, ως το πρώτο διαμέρισμα σε κάθε δίσκο δεδομένων και το δεύτερο διαμέρισμα (μετά το ESP) σε κάθε δίσκο συστήματος ή εκκίνησης. Μετά τη μετατροπή από MBR σε GPT, το διαμέρισμα MSR δημιουργείται αυτόματα στο δίσκο.

Μετά τη δημιουργία οποιουδήποτε νέου διαμερίσματος, το νεοδημιουργηθέν διαμέρισμα αποκτά εστίαση διαμερίσματος. Αφού διαγράψετε οποιοδήποτε διαμέρισμα, χάνεται η εστίαση του διαμερίσματος. Η εστίαση δίσκου παραμένει αναλλοίωτη σε όλες τις περιπτώσεις.

active

Χρησιμοποιήστε την εντολή active, για να ορίσετε το τρέχον διαμέρισμα που βρίσκεται σε εστίαση, σε "ενεργό". Αυτή η ρύθμιση πληροφορεί το υλικολογισμικό ότι το διαμέρισμα είναι έγκυρο διαμέρισμα συστήματος. Το πρόγραμμα Diskpart δεν επικυρώνει τα περιεχόμενα του διαμερίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, ίσως να μην είναι δυνατή η επανεκκίνηση του υπολογιστή.

assign [[letter=l]/[mount=path]] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή assign, για να εκχωρήσετε ένα γράμμα ή σημείο ενεργοποίησης στο τρέχον διαμέρισμα που βρίσκεται σε εστίαση. Εάν δεν ορίσετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου, εκχωρείται το επόμενο διαθέσιμο γράμμα της μονάδας δίσκου. Εάν το γράμμα ή το σημείο ενεργοποίησης χρησιμοποιείται ήδη, δημιουργείται σφάλμα, εκτός εάν χρησιμοποιήσετε την παράμετρο noerr.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, για να αλλάξετε το γράμμα της μονάδας δίσκου που συσχετίζεται με μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

Η εκχώρηση γράμματος στη μονάδα δίσκου εμποδίζεται στους τόμους συστήματος, εκκίνησης ή σελιδοποίησης. Αυτή η εντολή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την εκχώρηση ενός γράμματος μονάδας δίσκου σε ένα διαμέρισμα OEM ή σε οποιοδήποτε διαμέρισμα GPT, εκτός του διαμερίσματος Msdata.

create partition primary [size=n] [offset=n] [id=byte/guid] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή create partition primary, για να δημιουργήσετε ένα πρωτεύον διαμέρισμα μήκους, μεγέθους και μετατόπισης διεύθυνσης εκκίνησης στην τρέχουσα μονάδα δίσκου.

Εάν ένα αναγνωριστικό byte δεν έχει καθοριστεί σε ένα δίσκο MBR, αυτή η εντολή δημιουργεί ένα διαμέρισμα του τύπου "0x6." Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο ID, για να καθορίσετε τον τύπο του διαμερίσματος. Δεν υπάρχει εγκυρότητα ή άλλος έλεγχος του αναγνωριστικού byte.

Εάν δεν ορίσετε ένα αναγνωριστικό GUID σε ένα δίσκο GPT, αυτή η εντολή δημιουργεί ένα διαμέρισμα Msdata. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο ID, για να καθορίσετε οποιοδήποτε GUID. Δεν υπάρχει εγκυρότητα, αναπαραγωγή ή άλλος έλεγχος του GUID. Το GUID παρουσίας διαμερίσματος δημιουργείται αυτόματα.

Τα διαμερίσματα MBR και GPT δημιουργούνται, ώστε τα Windows να μην εκχωρήσουν γράμματα σε μονάδες δίσκου με αυτόματο τρόπο. Πρέπει να εκχωρήσετε ρητά ένα γράμμα σε μονάδα δίσκου.

create partition extended [size=n] [offset=n] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή create partition extended, για να δημιουργήσετε ένα εκτεταμένο διαμέρισμα μήκους μεγέθους και μετατόπισης διεύθυνσης εκκίνησης στην τρέχουσα μονάδα δίσκου. Η μονάδα δίσκου πρέπει να είναι δίσκος MBR.

Μετά τη δημιουργία του διαμερίσματος, το νέο εκτεταμένο διαμέρισμα αποκτά την εστίαση. Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα εκτεταμένο διαμέρισμα. Μπορείτε να δημιουργήσετε λογικές μονάδες δίσκου μόνο αφού δημιουργήσετε ένα εκτεταμένο διαμέρισμα.

create partition logical [size=n] [offset=n] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή create partition logical, για να δημιουργήσετε μια λογική μονάδα δίσκου μεγέθους μήκους και μετατόπισης διεύθυνσης εκκίνησης σε ένα υπάρχον εκτεταμένο διαμέρισμα στον τρέχοντα δίσκο. Η μονάδα δίσκου πρέπει να είναι δίσκος MBR.

Εάν δεν παρατίθεται μετατόπιση, η λογική μονάδα δίσκου τοποθετείται στην πρώτη μη κατειλημμένη συνεχόμενη επέκταση δίσκου στο εκτεταμένο διαμέρισμα που έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος. Εάν δεν παρατίθεται μέγεθος, το διαμέρισμα μπορεί να επεκταθεί, ώστε να καταλάβει το σύνολο του εκτεταμένου διαμερίσματος.

Αφού δημιουργήσετε το διαμέρισμα, η λογική μονάδα δίσκου αποκτά την εστίαση διαμερίσματος.

create partition msr [size=n] [offset=n] [noerr]

Η εντολή create partition msr είναι το ισοδύναμο δημιουργίας του διαμερίσματος με το MSR GUID E3C9E316-0B5C-4DB8-817D-F92DF00215AE.

create partition esp [size=n] [offset=n] [noerr]

Η εντολή create partition esp είναι το ισοδύναμο δημιουργίας του διαμερίσματος με το ESP GUID C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B.

delete partition [noerr] [override]

Χρησιμοποιήστε την εντολή delete partition, για να διαγράψετε το τρέχον διαμέρισμα που βρίσκεται σε εστίαση.

Το πρόγραμμα Diskpart εμποδίζει τη διαγραφή του τρέχοντος τόμου συστήματος, εκκίνησης ή σελιδοποίησης. Για να διαγράψετε ένα διαμέρισμα ESP, MSR ή ένα γνωστό διαμέρισμα OEM, πρέπει να καθορίσετε την παράμετρο override.

extend [size=n][noerr]

Χρησιμοποιήστε την παράμετρο extend, για να προκαλέσετε την επέκταση του τρέχοντος τόμου που βρίσκεται σε εστίαση σε συνεχόμενο χώρο που δεν έχει εκχωρηθεί. Ο χώρος που δεν έχει εκχωρηθεί πρέπει να ακολουθήσει (πρέπει να έχει μετατόπιση υψηλότερου τομέα από) το διαμέρισμα που βρίσκεται σε εστίαση. Αυτή η εντολή προορίζεται για την αύξηση υπάρχοντος διαμερίσματος βασικών δεδομένων σε νεοδημιουργηθέντα χώρο σε ένα εκτεταμένο υλικό Raid λογικού αριθμού μονάδας (LUN).

Εάν το διαμέρισμα είχε μορφοποιηθεί με το σύστημα αρχείων NTFS, το σύστημα αρχείων επεκτείνεται αυτόματα, ώστε να καταλάβει το μεγαλύτερο διαμέρισμα και δεν παρουσιάζεται απώλεια δεδομένων. Εάν το διαμέρισμα είχε μορφοποιηθεί με οποιαδήποτε μορφή συστήματος αρχείων εκτός του NTFS, η εντολή δεν είναι επιτυχής και δεν αλλάζει το διαμέρισμα.

Το πρόγραμμα Diskpart εμποδίζει την επέκταση μόνο του τρέχοντος διαμερίσματος συστήματος ή εκκίνησης.

remove [[letter=l]/[mount=path]/[all]] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή remove, για να καταργήσετε ένα γράμμα ή σημείο ενεργοποίησης από το τρέχον διαμέρισμα που βρίσκεται σε εστίαση. Εάν καθορίσετε την παράμετρο all, καταργούνται όλα τα τρέχοντα γράμματα της μονάδας δίσκου και τα σημεία ενεργοποίησης. Εάν δεν καθορίσετε ένα γράμμα ή σημείο ενεργοποίησης, καταργείται το γράμμα της μονάδας δίσκου.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή, για να αλλάξετε το γράμμα της μονάδας δίσκου που συσχετίζεται με μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

Η κατάργηση γράμματος μονάδας δίσκου εμποδίζεται στους τόμους συστήματος, εκκίνησης ή σελιδοποίησης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, για να καταργήσετε το γράμμα μιας μονάδας δίσκου σε διαμέρισμα OEM, οποιοδήποτε διαμέρισμα GPT με μη αναγνωρισμένο GUID ή οποιαδήποτε από τα ειδικά διαμερίσματα GPT χωρίς δεδομένα, όπως το διαμέρισμα ESP.

Εντολές για τη διαχείριση δυναμικών δίσκων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές οι οποίες περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα για να δημιουργήσετε και να διαγράψετε τόμους, να επιδιορθώσετε τόμους ανεκτικούς σε σφάλματα και να εισαγάγετε δίσκους.

Οι παράμετροι size στρογγυλοποιούνται πάντα με βάση τη στοίχιση MB. Δεν μπορείτε να καθορίσετε ρητή μετατόπιση. Ο τόμος τοποθετείται πάντα στην πρώτη μη κατεχόμενη συνεχόμενη επέκταση δίσκου η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Εάν το μέγεθος δεν παρατίθεται, δημιουργείται ο μεγαλύτερος δυνατός τόμος.

Μετά τη δημιουργία ενός τόμου, η εστίαση τόμου πραγματοποιείται στον νεοδημιουργηθέντα τόμο. Η τρέχουσα εστίαση δίσκου χάνεται, εάν ο τόμος εκτείνεται στους δίσκους. Η εστίαση τόμου χάνεται, εάν διαγραφεί ο τόμος. Εάν υπήρχε έγκυρη εστίαση δίσκου πριν να διαγράψετε τον τόμο, αυτή η εστίαση δίσκου παραμένει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα Diskpart αναγκάζει τη δημιουργία ενός διαμερίσματος MSR σε οποιοδήποτε άδειο δίσκο όταν ο δίσκος αυτός μετατρέπεται σε δυναμικό δίσκο ή δίσκο GPT.

active

Χρησιμοποιήστε την εντολή active, για να ορίσετε τον τρέχοντα τόμο που βρίσκεται σε εστίαση, ως "ενεργό". Αυτή η ρύθμιση πληροφορεί το υλικολογισμικό ότι το διαμέρισμα είναι έγκυρο διαμέρισμα συστήματος. Το πρόγραμμα Diskpart επαληθεύει μόνο ότι ο τόμος είναι ικανός να περιέχει εκκινήσιμη εικόνα του λειτουργικού συστήματος, όμως το βοηθητικό πρόγραμμα δεν επικυρώνει τα περιεχόμενα του διαμερίσματος. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, ίσως να μην είναι δυνατή η επανεκκίνηση του υπολογιστή.

add disk=n [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή add, για να προσθέσετε ένα είδωλο στον τρέχοντα τόμο που βρίσκεται σε εστίαση στον καθορισμένο δίσκο. Υποστηρίζονται μόνο δύο πλέγματα ειδώλων. Ο τρέχον τόμος που βρίσκεται σε εστίαση πρέπει να είναι ένας απλός τόμος.

assign [[letter=l]/[mount=path]] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή assign, για να εκχωρήσετε ένα γράμμα ή σημείο ενεργοποίησης στον τρέχοντα τόμο που βρίσκεται σε εστίαση. Εάν δεν ορίσετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου, εκχωρείται το επόμενο διαθέσιμο γράμμα της μονάδας δίσκου. Εάν το γράμμα ή το σημείο ενεργοποίησης χρησιμοποιείται ήδη, δημιουργείται σφάλμα, εκτός εάν καθορίσετε την παράμετρο noerr.

Η εκχώρηση γράμματος μονάδας δίσκου εμποδίζεται στους τόμους συστήματος, εκκίνησης ή σελιδοποίησης.

break disk=n [nokeep] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή break, για να σπάσετε το τρέχον είδωλο που βρίσκεται σε εστίαση.

Από προεπιλογή, τα περιεχόμενα και των δύο πλεγμάτων ειδώλου δεσμεύονται επειδή και τα δύο πλέγματα γίνονται απλοί τόμοι. Εάν καθορίσετε την παράμετρο nokeep, θα διατηρηθεί μόνο το καθορισμένο πλέγμα και το άλλο θα καταργηθεί και θα μετατραπεί σε ελεύθερο χώρο.

Ο αρχικός τόμος διατηρεί οποιαδήποτε ή όλα τα γράμματα μονάδας δίσκου ή σημεία ενεργοποίησης. Εάν το πλέγμα δεν διατηρηθεί, η εστίαση παραμένει στον απλό τόμο που δεσμεύεται στον καθορισμένο δίσκο. Διαφορετικά, η εστίαση αλλάζει στο καθορισμένο πλέγμα που δεσμεύεται στον καθορισμένο δίσκο. Το πλέγμα γίνεται απλός τόμος, ωστόσο, δεν εκχωρείται γράμμα μονάδας δίσκου στο νέο τόμο.

create volume simple [size=n] [disk=n] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή create volume simple, για να δημιουργήσετε έναν απλό τόμο μεγέθους μήκους στον καθορισμένο δίσκο.

Εάν δεν καθορίσετε μέγεθος, ο νέος τόμος μπορεί να καταλάβει τον υπόλοιπο συνεχόμενο ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Εάν δεν ορίσετε δίσκο, χρησιμοποιείται ο τρέχων δίσκος που βρίσκεται σε εστίαση.

Μετά τη δημιουργία του τόμου, η εστίαση του δίσκου δίνεται στον δίσκο προορισμού.

create volume stripe [size=n] disk=n[,n[,...]] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή create volume stripe, για να δημιουργήσετε έναν τόμο συνόλου διαγραμμίσεων στους καθορισμένους δίσκους. Το συνολικό μέγεθος του τόμου διαγραμμίσεων είναι το μέγεθος επί (*) τον αριθμό των δίσκων.

Εάν δεν καθορίσετε μέγεθος, θα δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός τόμος διαγραμμίσεων. Θα καθοριστεί ο δίσκος με το μικρότερο διαθέσιμο συνεχόμενο ελεύθερο χώρο. Το μέγεθος του ελεύθερου χώρου καθορίζει το μέγεθος του τόμου διαγραμμίσεων. Σε κάθε δίσκο εκχωρείται το ίδιο μέγεθος.

create volume stripe [size=n] disk=n[,n[,...]] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή create volume raid, για να δημιουργήσετε έναν τόμο συνόλου Raid-5 στους καθορισμένους δίσκους. Σε κάθε δίσκο εκχωρείται χώρος ίσος με το "μέγεθος".

Εάν δεν καθορίσετε μέγεθος, θα δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός τόμος Raid 5. Θα καθοριστεί ο δίσκος με το μικρότερο διαθέσιμο συνεχόμενο ελεύθερο χώρο. Το μέγεθος εκείνου του ελεύθερου χώρου καθορίζει το μέγεθος του τόμου Raid 5 και το ίδιο μέγεθος εκχωρείται από κάθε δίσκο. Το πραγματικό μέγεθος του τόμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι μικρότερο από το μέγεθος πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των δίσκων, επειδή ένα τμήμα του χώρου χρησιμοποιείται για την ισοτιμία.

delete disk [noerr][override]

Χρησιμοποιήστε την εντολή delete disk για να διαγράψετε ένα δυναμικό δίσκο που λείπει από τη λίστα των δίσκων.

Εάν δεν καθορίσετε την παράμετρο override, όλοι οι απλοί τόμοι που περιέχονται στο δίσκο διαγράφονται και οποιαδήποτε πλέγματα ειδώλων καταργούνται. Εάν ο δίσκος συμβάλει σε έναν τόμο Raid 5, η εντολή δεν είναι επιτυχής.

delete partition [noerr] [override]

Χρησιμοποιήστε την εντολή delete partition, για να διαγράψετε το τρέχον διαμέρισμα που βρίσκεται σε εστίαση.

Ο πρόγραμμα Diskpart εμποδίζει τη διαγραφή των διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για να περιέχουν υπάρχοντες δυναμικούς τόμους με σύνδεση. Αυτοί οι τόμοι πρέπει να διαγραφούν και ο δίσκος να μετατραπεί σε βασικό. Για να διαγράψετε ένα διαμέρισμα ESP, MSR ή ένα γνωστό διαμέρισμα OEM, καθορίστε την παράμετρο override.

Μπορείτε να διαγράψετε διαμερίσματα από δυναμικούς δίσκους, δεν μπορείτε όμως να τους δημιουργήσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μη ανεγνωρισμένο διαμέρισμα GPT σε ένα δυναμικό δίσκο GPT. Εάν διαγράψετε ένα διαμέρισμα, ο ελεύθερος χώρος δεν καθίσταται διαθέσιμος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για να ανακτήσετε το χώρο σε ένα κατεστραμμένο εκτός σύνδεσης δυναμικό δίσκο σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή clean.

delete volume [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή delete volume, για να διαγράψετε τον τρέχοντα τόμο που βρίσκεται σε εστίαση. Μετά τη χρήση αυτής της εντολής, όλα τα δεδομένα θα χαθούν.

extend disk=n [size=n] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή extend, για να επεκτείνετε τον τρέχοντα απλό ή εκτεταμένο τόμο στον καθορισμένο δίσκο. Η εντολή extend λειτουργεί μόνο με τόμους NTFS.

Εάν δεν καθορίσετε ένα μέγεθος, ο τόμος μπορεί να καταλάβει όλο τον ελεύθερο χώρο του καθορισμένου δίσκου. Τυχόν υπάρχουσα εστίαση δίσκου θα χαθεί.

import [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή import, για να εισαγάγετε όλους τους δίσκους από κάποια ομάδα ξένων δίσκων.

Εάν ρυθμίσετε την εστίαση σε οποιοδήποτε δίσκο της ομάδας ξένων δίσκων, μπορείτε να εισαγάγετε όλους τους δίσκους στην ομάδα. Μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, οποιαδήποτε υπάρχουσα εστίαση τόμου ή δίσκου θα χαθεί.

online [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή online, για να επαναφέρετε σε σύνδεση ένα δίσκο ή έναν τόμο που προηγουμένως είχε τεθεί εκτός σύνδεσης. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή δεν προκύπτει αλλαγή στην εστίαση.

remove [[letter=l]/[mount=path]/[all]] [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή remove, για να καταργήσετε ένα γράμμα ή σημείο ενεργοποίησης από τον τρέχοντα τόμο που βρίσκεται σε εστίαση. Εάν χρησιμοποιήσετε την παράμετρο all, καταργούνται όλα τα τρέχοντα γράμματα της μονάδας δίσκου και τα σημεία ενεργοποίησης. Εάν δεν καθορίσετε γράμμα ή σημείο ενεργοποίησης, η διαδρομή που θα παρουσιαστεί πρώτη θα καταργηθεί.

Η κατάργηση γράμματος μονάδας δίσκου εμποδίζεται στους τόμους συστήματος, εκκίνησης ή σελιδοποίησης.

retain

Χρησιμοποιήστε την εντολή retain, για να ετοιμάσετε ένα δυναμικό απλό τόμο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως τόμος εκκίνησης ή συστήματος.

Εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή retain σε υπολογιστή x86, θα δημιουργηθεί ένα διαμέρισμα MBR στο δυναμικό απλό τόμο με εστίαση. Για τη δημιουργία διαμερίσματος MBR, ο δυναμικός απλός τόμος πρέπει να ξεκινά από τη στοιχισμένη μετατόπιση κυλίνδρου και το μέγεθος του να είναι ένας ακέραιος αριθμός κυλίνδρων.

Εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή retain σε υπολογιστή Itanium, η εντολή retain θα δημιουργήσει ένα διαμέρισμα GPT στο δυναμικό απλό τόμο με εστίαση.

Εντολές για τη μετατροπή δίσκων

convert mbr [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή convert mbr, για να ορίσετε το στυλ δημιουργίας διαμερίσματος του τρέχοντος δίσκου σε MBR. Ο δίσκος μπορεί να είναι ένας βασικός δίσκος ή ένας δυναμικός δίσκος, ο οποίος όμως δεν πρέπει να περιέχει κανένα διαμέρισμα ή τόμο έγκυρων δεδομένων.

convert gpt [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή convert gpt, για να ορίσετε το στυλ δημιουργίας διαμερίσματος του τρέχοντος δίσκου σε GPT. Ο δίσκος μπορεί να είναι ένας βασικός ή ένας δυναμικός δίσκος, ο οποίος όμως δεν πρέπει να περιέχει κανένα διαμέρισμα ή τόμο έγκυρων δεδομένων. Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο σε υπολογιστές Itanium, ενδέχεται να μην είναι επιτυχής σε υπολογιστές x-86.

convert dynamic [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή convert dynamic, για να αλλάξετε ένα βασικό δίσκο σε δυναμικό. Ο δίσκος μπορεί να περιέχει διαμερίσματα έγκυρων δεδομένων.

convert basic [noerr]

Χρησιμοποιήστε την εντολή convert basic, για να αλλάξετε έναν κενό δυναμικό δίσκο σε βασικό.

Διάφορες εντολές

exit

Χρησιμοποιήστε την εντολή exit, για να σταματήσετε το πρόγραμμα Diskpart και να επαναφέρετε τον έλεγχο στο λειτουργικό σύστημα.

clean [all]

Χρησιμοποιήστε την εντολή clean, για να καταργήσετε τη διαμόρφωση διαμερίσματος ή τόμου από τον τρέχοντα δίσκο που βρίσκεται σε εστίαση μηδενίζοντας τους τομείς. Από προεπιλογή, μόνο οι πληροφορίες δημιουργίας διαμερίσματος MBR ή GPT και οι τυχόν πληροφορίες για κρυφούς τομείς σε δίσκους MBR αντικαθίστανται. Εάν καθορίσετε την παράμετρο all, όλοι οι τομείς μπορούν να μηδενιστούν και όλα τα δεδομένα που περιέχονται στη μονάδα δίσκου μπορούν να διαγραφούν.

rem [...]

Η εντολή rem δεν κάνει τίποτα και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να σχολιάσετε αρχεία δέσμης ενεργειών.

rescan

Χρησιμοποιήστε την εντολή rescan, για να σαρώσετε ξανά όλους τους διαύλους εισόδου/εξόδου (I/O) και να οδηγήσετε στην ανακάλυψη οποιουδήποτε νέου δίσκου έχει προστεθεί στον υπολογιστή.

Εντολές βοήθειας

help

Χρησιμοποιήστε την εντολή help, για να εμφανίσετε μια λίστα με όλες τις εντολές.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα Diskpart, αναζητήστε το Diskpart από το Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows XP.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 300415 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 1.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbproductlink KB300415

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com