M?t m t? v? cc thay ?i cho thi?t ?t b?o m?t vng n?i dung Web trong Internet Explorer 6

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 300443 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t ny m t? cc thay ?i cho thi?t ?t b?o m?t cho vng n?i dung Web trong Internet Explorer 6.

THNG TIN THM

Tr? khi m?t ngo?i l? ?c li?t k trong cc ph?n sau, thi?t ?t b?o m?t hi?n th?i ?c gi? l?i khi b?n nng c?p ln Internet Explorer 6. Tuy nhin, m?c ? b?o m?t cho t?t c? cc vng ?c thi?t l?p ? Tu? ch?nh.

? bi?t thm chi ti?t v? m?c ? b?o m?t c?a b?n ang ?c thi?t l?p ? ty ch?nh, b?m vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
300891 Vng b?o m?t tu? sau khi nng c?p ln Internet Explorer 6
N?u b?n b?m vo M?c m?c ?nh cho b?t k? vng trn cc Bao mt tab c?a cc Tuy chon Internet h?p tho?i, b?n c th? p d?ng thi?t ?t m?c ?nh m?i.

Thay ?i thi?t ?t t?t c? cc khu

Khi b?n b?m vo M?c ? tu? ch?nh trn cc Bao mt tab c?a cc Tuy chon Internet h?p tho?i trong Internet Explorer 6, cc ci ?t sau y ? ?c g? b? t? cc Thi?t ?t b?o m?t ph?n:
 • Thi?t ?t cookie ? ?c chuy?n t? cc Bao mt tab cho cc Tnh ring t tab. Cc thi?t ?t ny khng ?c gi? l?i khi b?n nng c?p ln Internet Explorer 6.? bi?t thm chi ti?t v? ci ?t cookie, nh?p vo nh?ng con s? bi vi?t d?i y ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
  296363 Thi?t ?t cookie khng ?c gi? l?i sau khi b?n nng c?p ln Internet Explorer 6
  283185 Lm th? no ? qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6
 • Cc thi?t ?t ?c ?t d?i tiu ? Microsoft VM c bi "C?p php Java", khng c m?t n?u my ?o c?a Microsoft (Microsoft VM) khng ?c ci ?t. N?u Microsoft VM ?c ci ?t nh l m?t gi ring ho?c b?ng phng ti?n c?a "ci ?t theo yu c?u", cc thi?t ?t ny ?c thm vo l?i.
Cc thi?t ?t sau m?i ? ?c thm vo cc Thi?t ?t b?o m?t ph?n khi b?n nh?p vo M?c ? tu? ch?nh trn cc Bao mt tab c?a cc Tuy chon Internet h?p tho?i trong Internet Explorer 6:
 • D?i linh tinh nhm ny, cc "?ng nh?c cho khch hng l?a ch?n ch?ng ch? khi khng c ch?ng ch? ho?c ch? c m?t ch?ng ch?" thi?t l?p ?c thi?t l?p ? V hi?u ho ?i v?i t?t c? cc m?c b?o m?t, ngo?i tr? cho m?c ? b?o m?t th?p (theo m?c ?nh, ch? cc "Trusted sites" khu c m?t m?c ? b?o m?t th?p).

  Cc ci ?t tr?c ? ?c thm vo Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 (SP1). Khi ci ?t ny ?c thi?t l?p ? V hi?u hoInternet Explorer khng nh?c b?n b?ng thng bo "Ch?ng th?c s? d?ng" khi b?n k?t n?i ?n m?t trang Web ? khng c ch?ng ch? ho?c ch? c m?t ch?ng ch?. Cc phin b?n c?a Internet Explorer tr?c khi ?n phin b?n 5.5 SP1 hi?n th? thng bo "Xc th?c my khch" sau ngay c? khi cc trang Web khng c ch?ng ch? ho?c ? ch? c m?t ch?ng:
  Nh?n d?ng

  Cc trang Web b?n mu?n xem yu c?u ?nh danh. Ch?n ch?ng ch? ? dng khi k?t n?i.
 • D?i tiu ? linh tinh, thi?t l?p "Cho php Meta Refresh" ?c thi?t l?p ? Kch ho?t tnh nng cho t?t c? cc m?c b?o m?t (ngo?i tr? b?o m?t cao c?p) v Meta Refresh thi?t l?p ti?p t?c lm vi?c nh n ? lm trong phin b?n tr?c c?a Internet Explorer. ? m?c ? b?o m?t cao (theo m?c ?nh, ch? cc "Restricted sites" khu c m?t m?c ? b?o m?t cao), thi?t l?p "Cho php Meta Refresh" ?c thi?t l?p ? V hi?u ho v thi?t l?p Meta lm m?i khng ho?t ?ng.

  Meta lm m?i thi?t l?p (t? kha) cho php tc gi? c?a m?t trang Web ? chuy?n h?ng tr?nh duy?t c?a b?n ?n m?t trang Web khc sau khi m?t s? ti?n c?a th?i gian. ? thm thng tin v? thi?t l?p Meta lm m?i, ch? ? sau Web site c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/Aa769236.aspx
  LU ?: Ci ?t ny khng ho?t ?ng trong Internet Explorer 6 cng qua (b?n 6.00.2462.0000). V?n ? ny l?n ?u tin ? ?c s?a ch?a trong lm vi?c Internet Explorer 6 cng chng xem tr?c m?i (b?n 6.00.2479.0006).
 • D?i tiu ? linh tinh, thi?t l?p "Hi?n th? tr?n l?n n?i dung" ?c thi?t l?p ? Nh?c (no l hnh vi tng t? nh phin b?n tr?c c?a Internet Explorer) ? b?o m?t t?t c? cc c?p, v b?n c th? nh?n ?c thng bo "Thng tin b?o m?t" sau trn cc trang Web c ch?a c? an ton (https: / /) v n?i dung ton (http://):
  Trang ny ch?a cc kho?n m?c an ton v ton.

  B?n c mu?n hi?n th? cc kho?n m?c ton?
  N?u thi?t ?t "Hi?n th? tr?n l?n n?i dung" ?c thi?t l?p ? Kch ho?t tnh nng, b?n khng th? nh?n ?c thng bo tr?c v ton n?i dung c th? ?c hi?n th?. N?u thi?t ?t "Hi?n th? tr?n l?n n?i dung" ?c thi?t l?p ? V hi?u ho, b?n khng th? nh?n ?c thng bo tr?c v ton n?i dung khng th? ?c hi?n th?.

Thay ?i ?i v?i c?p cc trang web thi?t ?t vng

Cc sau "B? gi?i h?n cc trang web" ?t vng ? ?c thay ?i:
 • Thi?t ?t Active Scripting ?c thi?t l?p ? V hi?u ho, v thi?t l?p tr?c c?a b?n khng ?c gi? l?i.
 • Thi?t ?t c?p php Java, n?m d?i tiu ? Microsoft VM, ?c thi?t l?p ? V hi?u ho Java, v thi?t l?p tr?c c?a b?n khng ?c gi? l?i.
 • Thi?t l?p "K?ch b?n i?u khi?n ActiveX nh d?u an ton cho k?ch b?n" ?c thi?t l?p ? B? v hi?u ho, nhng thi?t l?p tr?c c?a b?n ?c gi? l?i.
 • Thi?t ?t "Cho php Meta Refresh" ?c thi?t l?p ? B? v hi?u ho.
LU ?: Theo m?c ?nh, "B? gi?i h?n cc trang web" vng ?c s? d?ng b?i Microsoft Outlook Express 6, v c th? ?c s? d?ng b?i Microsoft Outlook ? h?n ch? ho?t ?ng n?i dung trong th i?n t? ngn ng? nh d?u siu vn b?n (HTML).

? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
182569B?o m?t Internet Explorer khu m?c ng k? cho ng?i dng c?p cao

Thu?c tnh

ID c?a bi: 300443 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? kha:
kbenv kbinfo kbmt KB300443 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:300443

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com