วิธีการเรียกใช้ SQL Server เก็บกระบวนการจากการเพจ ASP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300488 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่เรียกใช้ SQL Server กระบวนการและพารามิเตอร์การใช้จากเพจที่มี Active Server หน้า (ASP) ในการจัดเก็บ

บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการใช้วัตถุ ActiveX ข้อมูล (ADO) ในเพจที่มี ASP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่าง step-by-Step

 1. เรียกใช้แบบสอบถามต่อไปนี้ในตัววิเคราะห์คำถามของ SQL Server หรือ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL จากฐานข้อมูล Pubs:
  CREATE proc MyProc
  (
  	@price smallint,
  	@out smallint OUTPUT
  )
  AS
  Select @out = count(*) from titles where price < @price
  GO
  						
  กระบวนงานที่เก็บไว้ ("MyProc") ใช้พารามิเตอร์สำหรับการป้อนค่าหนึ่ง ("@ ราคา") และส่งกลับค่าพารามิเตอร์ขาออกที่หนึ่ง ("@ ออก")

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น ฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind และฐานข้อมูลตัวอย่าง pubs จะไม่ติดตั้งใน SQL Server 2005 ฐานข้อมูลเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind และฐานข้อมูลตัวอย่าง pubs แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143221.aspx
 2. ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ของ ASP เรียกกระบวนการจัดเก็บที่สร้างขึ้นใหม่ คุณสามารถใช้รหัส ASP นี้เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการป้อนค่า และรันการสอบถาม
  1. ใช้แบบCreateParameterวิธีการสร้างพารามิเตอร์ในวัตถุข้อมูล ActiveX ของ Microsoft (ADO) เป็นต่อไปนี้:
   Set myParameter = Command.CreateParameter (Name, [Type], [Direction], [Size], [Value])
   						
  2. ผนวกพารามิเตอร์ไปยังพารามิเตอร์คอลเลกชันดัง:
   Command.Parameters.Append myParameter
   							
   หมายเหตุ:: พารามิเตอร์ในการพารามิเตอร์คอลเลกชันต้องตรงกับลำดับของพารามิเตอร์ในกระบวนงานที่เก็บไว้
  3. เรียกใช้คำสั่งการส่งค่าพารามิเตอร์ในและนอกของกระบวนงานที่เก็บไว้เป็นดังนี้:
   <%
   Dim cmd
   Dim ln
   Dim retCount
   
   Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
   	
   With cmd
     .ActiveConnection = "Paste your connection string here"
     .Commandtext = "MyProc"
     .CommandType = adCmdStoredProc
     .Parameters.Append .CreateParameter("@price", adSmallInt, adParamInput, 10)
     .Parameters("@price") = 22
     .Parameters.Append .CreateParameter("@retValue", adSmallInt, adParamOutput, 10)
     .Execute ln, , adExecuteNoRecords
     retCount = .Parameters("@retValue")
   End with
   
   Response.Write retcount
   
   Set cmd = Nothing
   %>
   						
  หมายเหตุ::ค่าคงที่ใช้ในตัวอย่างนี้สามารถพบได้ในแฟ้ม Adovbs.inc แฟ้มนี้ถูกติดตั้งในระหว่างการตั้งค่าหน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ และวางลงในโฟลเดอร์ที่ \Aspsamp\Samples ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในโฟลเดอร์ \Inetpub ขอแนะนำการฝึกการเขียนโปรแกรมจะใช้ค่าคงไม่ใช่ค่าเป็นตัวเลขเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ของคุณเพื่อให้รหัสของคุณง่ายต่อการอ่าน และการเก็บรักษาไว้
  <%@ LANGUAGE = VBScript %>
  <!-- #INCLUDE VIRTUAL="/ASPSAMP/SAMPLES/ADOVBS.INC" -->
  					
 3. แก้ไขสายอักขระการเชื่อมต่อ ADO ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
 4. บันทึกเพ ASP และดูในเบราว์เซอร์

  หมายเหตุ::มันจะยากต่อการตรวจสอบวิธีการเรียกกระบวนงานที่เก็บไว้อย่างถูกต้องหากคุณ unaware ข้อมูลพารามิเตอร์ของกระบวนงานเก็บไว้ ไม่ มีข้อมูลที่ถูกต้อง คุณไม่สามารถสร้างพารามิเตอร์ ADO อย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้ได้ฟื้นฟูวิธีการนี้พารามิเตอร์วัตถุการเติมข้อมูลนั้นพารามิเตอร์คอลเลกชันโดยอัตโนมัติ โดยยึดตามคำจำกัดความของกระบวนงานเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่าง::
  Command.Parameters.Refresh
  					

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
306574ที่เก็บวิธีการเรียกใช้ SQL Server อยู่กระบวนงานใน ASP.NET โดยใช้ Visual Basic .NET
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรีเฟรช คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
165156วิธีการกำหนดข้อกำหนดพารามิเตอร์สำหรับกระบวนงานที่เก็บไว้ใน ASP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูล (.udl) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อสาย คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
189680วิธีการใช้แฟ้มข้อมูลการเชื่อมโยงกับ ADO
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้ชุดระเบียนจาก Oracle คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
229919วิธีการเรียกเป็นชุดระเบียนจาก Oracle เก็บไว้กระบวนงานที่ใช้ ADO ใน ASP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300488 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbhowto kbmt KB300488 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300488

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com