Mô t? c?a các tài kho?n c?a khách trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300489 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các trương m?c khách trong Microsoft Windows XP Home Edition và trong Microsoft XP Professional.

Khi m?t máy tính không tham gia đ? m?t tên mi?n, trương m?c khách ph?c v? nhi?u ch?c năng đ?c bi?t có liên quan đ?n b?o m?t và m?ng chia s?.

B?n có th? s? d?ng các Ngư?i s? d?ng Tài kho?n công c? trong b?ng đi?u khi?n đ? t?t trương m?c khách. Khi b?n t?t trương m?c khách, b?n lo?i b? trương m?c khách t? các Chuy?n nhanh ngư?i dùng màn h?nh Chào m?ng. Tuy nhiên, trương m?c khách không ph?i là vô hi?u.

Chúng tôi không khuyên b?n t?t trương m?c khách. N?u b?n t?t trương m?c khách, b?n không th? truy nh?p tài nguyên m?ng. Ngoài ra, b?n không th? truy nh?p tài nguyên trên m?t máy tính c?c b? t? máy tính khác trên m?ng.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng trương m?c khách trên máy tính c?c b?

Khi b?n không có m?t tài kho?n ngư?i s? d?ng th?c t? trên các đ?a phương máy tính, b?n có th? s? d?ng trương m?c khách đ? đăng nh?p vào máy tính. Gi? s? r?ng b?n yêu c?u t?m quy?n truy c?p vào m?t máy tính và r?ng các qu?n tr? viên không mu?n t?o m?t trương m?c ngư?i dùng cho b?n. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? s? d?ng trương m?c khách truy c?p máy tính. Khi tài kho?n c?a b?n b? vô hi?u hóa nhưng không b? xóa, b?n c?ng có th? s? d?ng trương m?c khách đ? truy c?p t?m th?i.

Theo m?c đ?nh, các khách m?i trương m?c b? vô hi?u hóa trong Windows XP Home Edition và Windows XP Professional. Trong Windows XP Professional, b?n có th? b?t ho?c t?t trương m?c khách khi b?n đăng nh?p như ngư?i qu?n tr?. Trong Windows XP Home Edition, b?n ph?i truy c?p vào tài kho?n qu?n tr? t? ch? đ? an toàn.

B?n có th? thi?t l?p quy?n và quy?n h?n cho trương m?c khách như b?n s? b?t k? tài kho?n ngư?i dùng. B?i m?c đ?nh, trương m?c khách là thành viên c?a nhóm khách đư?c xây d?ng trong. Nhóm khách cho phép m?t ngư?i dùng đăng nh?p vào v?i m?t máy tr?m ho?c máy ch? tài kho?n c?a. Ch? là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có th? c?p cho thêm quy?n và b?t k? đi?u kho?n vào nhóm khách.

Khi b?n s? d?ng trương m?c khách đ? đăng nh?p, các ho?t đ?ng sau đây áp d?ng:
  • B?n không c?n m?t kh?u.
  • B?n không th? cài đ?t ph?n m?m ho?c ph?n c?ng.
  • B?n không th? thay đ?i lo?i trương m?c khách.
  • B?n không th? t?o m?t kh?u cho các tài kho?n.
  • B?n không th? thay đ?i trương m?c khách h?nh ?nh.
  • B?n không th? truy c?p các ?ng d?ng đ? đư?c cài đ?t trên máy tính.
  • B?n không th? truy c?p các t?p tin trong tài li?u chia s? thư m?c.
  • B?n không th? truy c?p các t?p tin trong các khách m?i h? sơ.

S? d?ng trương m?c khách đ? đăng nh?p vào m?t máy tính c?c b? t? máy tính khác trên m?ng

Trong Windows XP Home Edition, t?t c? các k?t n?i m?ng ánh x? thông qua các trương m?c khách. N?u trương m?c khách không đư?c phép ho?c n?u trương m?c khách không có quy?n chia s? thích h?p, các k?t n?i không làm vi?c m?t cách chính xác. N?u trương m?c khách có đ? ph?n quy?n, nhưng trương m?c khách không đư?c ch? đ?nh h? th?ng t?p tin NTFS c?p phép, b?n có th? s? d?ng trương m?c khách đ? k?t n?i v?i máy tính đ?a phương. Tuy nhiên, trong trư?ng h?p này, b?n không th? truy nh?p t?p hay thư m?c.

Theo m?c đ?nh, trên máy tính đang ch?y Windows XP Professional và r?ng có không gia nh?p m?t tên mi?n, t?t c? các k?t n?i m?ng bu?c ph?i s? d?ng trương m?c khách. Ngoài ra, trên máy tính s? d?ng mô h?nh b?o m?t chia s? đơn gi?n, các Bảo mật Thu?c tính h?p tho?i s? đư?c thay th? b?i m?t đơn gi?n Thu?c tính tài li?u dùng chungh?p tho?i.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? trương m?c khách, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://support.Microsoft.com/kB/300489/

Thu?c tính

ID c?a bài: 300489 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB300489 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300489

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com