Làm th? nào đ? ngăn ch?n ngư?i dùng truy c?p trái phép các web site trong ISA Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300492 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào ngư?i qu?n tr? có th? ngăn ngư?i dùng truy c?p trái phép các web site b?ng cách s? d?ng các công c? đư?c xây d?ng vào Internet Security và Acceleration (ISA) máy ch?. Ngoài ra, bài vi?t này mô t? làm th? nào ngư?i qu?n tr? có th? làm cho trư?ng h?p ngo?i l? cho quy t?c ch?n, d?a trên th?i gian trong ngày và tu?n, ho?c d?a vào các nhóm.

Làm th? nào đ? cho phép ngư?i dùng đ? xem cho phép web site

Các quy t?c web site và n?i dung có th? đư?c áp d?ng cho ngư?i s? d?ng ho?c kích ho?t ho?c t? ch?i truy c?p c? th? các web site, máy tính ho?c ph?m vi s? Giao th?c Internet (IP). V?i ISA Server, các qu?n tr? viên có th? s? d?ng hai phương pháp ki?m tra khác nhau đ? qu?n l? khách hàng máy tính truy c?p vào trang Web:
 • Ngư?i qu?n tr? có th? cho phép ngư?i dùng truy c?p vào web site b?t k? và t?t c? ngo?i tr? m?t s? web site c? th? b? ch?n.
 • Ngư?i qu?n tr? có th? t? ch?i ngư?i dùng truy c?p vào web site b?t k? và t?t c? ngo?i tr? nh?ng ngư?i đ?c bi?t đư?c ?y quy?n.
Đ? cho phép ngư?i dùng đ? xem cho phép trang Web:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, b?m vào Microsoft ISA Server, và sau đó nh?p vào ISA qu?n l?. C?a s? qu?n l? ISA s? đư?c hi?n th?.
 2. B?m vào các dấu cộng (+) đ? m? r?ng Máy ch? và các m?ng, và sau đó b?m vào các dấu cộng (+) đ? m? r?ng Tên_máy_ph?c_v?, và m? r?ng cây.
 3. Trên cây, b?m vào các dấu cộng (+) đ? m? r?ng Y?u t? chính sách.
 4. B?m chu?t ph?i vào các Đi?m đ?n b? m?c tin thư thoại, và m?t menu con đư?c hi?n th?.
 5. B?m chu?t M?i, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p.

  LƯU ?: Đ? t?o ra m?t danh sách các web site c? th? mà khách hàng đư?c phép truy c?p vào, các qu?n tr? viên đ? t? nh?p danh sách cho phép các web site b?ng cách s? d?ng tên c?a web site (ví d?, www.msn.com) ho?c đ?a ch? IP c?a web site (ví d?, 207.46.179.143), ho?c c? hai. (Ho?c, ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng kí t? đ?i di?n đ?i di?n, ch?ng h?n như, *. microsoft.com, ho?c/th? nghi?m * trong các Đư?ng d?n h?p).
 6. B?m vào các Thi?t l?p đi?m đ?n m?i hộp thoại. Nh?p tên thân thi?n cho danh sách c?a b?n cho phép web site, ch?ng h?n như, "cho phép trang Web".

  LƯU ?: Ngoài ra, b?n có th? thêm m?t b?nh lu?n h?u ích, ch?ng h?n như, ngày danh sách đ? đư?c nh?p vào.
 7. B?m chu?t Thêm, và m?t hộp thoại s? đư?c hi?n th?. Nh?p vào m?t trong hai Thêm đi?m đ?n ho?c Ch?nh s?a đi?m đ?n, tu? đi?u ki?n nào là thích h?p.

  LƯU ?: M?i web site tên ho?c đ?a ch? IP có th? là nh?p vào m?t lúc m?t th?i gian. Sau khi b?n đ? th?c hi?n m?t danh sách các web site đư?c cho phép, b?n ph?i quay tr? l?i chính sách truy c?p"" trong cây Panel điều khiển.
 8. B?m vào các dấu cộng (+) đ? m? r?ng Chính sách truy nh?p. B?m chu?t ph?i vào web site và n?i dung quy đ?nh, b?m vào M?i, b?m vào Quy t?c, và web site m?i và n?i dung quy t?c hư?ng d?n đư?c hi?n th?.
 9. Nh?p tên thân thi?n, ch?ng h?n như, cho phép web site, các web site và n?i dung tên quy t?c h?p, và sau đó b?m vào Ti?p theo. Các Hành đ?ng quy t?c hộp thoại s? đư?c hi?n th?.
 10. B?m chu?t Cho phép, mà đư?c li?t kê trong d?ng "Đáp ?ng yêu c?u c?a khách hàng đ? truy c?p", và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Các C?u h?nh quy t?c hộp thoại s? đư?c hi?n th?.
 11. B?m chu?t Cho phép truy c?p D?a trên đ?a đi?m, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Các Đi?m đ?n b? hộp thoại s? đư?c hi?n th?.
 12. Trong các Áp d?ng này quy t?c cho danh sách, h?y nh?p vào Thi?t l?p ch? đ?nh đi?m đ?n. Ki?m tra các Tên danh sách. B?n có th? quan sát tên thân thi?n c?a danh sách mà b?n đ? nh?p khi b?n th?c hi?n lên danh sách các web site đư?c cho phép (trong ví d? này, b?n đ?t tên cho nó "cho phép trang Web"). Nh?p vào danh sách cho phép các web site c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 13. M?t màn h?nh tóm t?t đư?c hi?n th?, mà hi?n th? các l?a ch?n c?a b?n. N?u các l?a ch?n là chính xác, h?y nh?p vào K?t thúc. Thu?t s? đ? bi?n m?t, và b?n đang quay tr? l?i c?a s? ISA qu?n l?. Quy t?c m?i c?a b?n đư?c hi?n th? trong khung bên ph?i c?a c?a s?.
 14. N?u có b?t k? quy t?c nào đư?c hi?n th? trong khung bên ph?i c?a c?a s? qu?n l? ISA, b?n có th? t?t các quy t?c b?ng cách tr? đ?n các quy t?c, B?m chu?t ph?i vào các quy t?c, và sau đó nh?p vào Vô hi?u hoá. M?t quy t?c Khuy?t t?t Hi?n th? m?t m?i tên màu đ? bên c?nh tên c?a quy t?c.

Làm th? nào đ? ch?n quy?n truy c?p vào m?t danh sách các web site

Ví d? này ch?ng t? làm th? nào ngư?i qu?n tr? có th? cho phép khách hàng đ? truy c?p vào web site b?t k? và t?t c? ngo?i tr? m?t s? web site c? th? b? ch?n. Trư?c tiên, b?n ph?i t?o m?t web site và n?i dung các quy t?c cho phép truy c?p đ?n t?t c? các web site. Sau đó, b?n ph?i ngăn ch?n quy?n truy c?p vào m?t s? web site đ? ch?n:
 1. ? web site và n?i dung quy đ?nh, b?m chu?t ph?i vào M?i, và sau đó nh?p vào Quy t?c. web site m?i và n?i dung quy t?c hư?ng d?n đư?c hi?n th?.
 2. T?o m?t tên thân thi?n cho quy t?c c?a b?n, ch?ng h?n như, quy?n truy c?p cho phép t?t c? m?i ngư?i vào b?t c? đi?u g?. Tên này trong các web site và n?i dung tên quy t?c h?p, và sau đó b?m vào Ti?p theo Khi b?n đ? k?t thúc.
 3. Trên màn h?nh k? ti?p, màn h?nh hành đ?ng quy t?c, b?m vào Cho phép, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trên màn h?nh k? ti?p, màn h?nh c?u h?nh quy t?c, b?m vào Cho phép truy c?p D?a trên đ?a đi?m, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên màn h?nh k? ti?p, b? đích screen, trong các Áp d?ng quy t?c này danh sách, h?y nh?p vào T?t c? các đi?m đ?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Sau khi màn h?nh tóm t?t s? đư?c hi?n th?, h?y ki?m tra c?u h?nh c?a b?n. N?u các c?u h?nh là chính xác, h?y nh?p vào K?t thúc. Quy t?c m?i c?a b?n "Cho phép t?t c? m?i ngư?i truy c?p đ? Anything" đư?c hi?n th? trong khung bên ph?i c?a c?a s? qu?n l? ISA.
Đ? ch?n quy?n truy c?p vào m?t s? trang Web:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, b?m vào Microsoft ISA Server, và sau đó nh?p vào ISA qu?n l?. C?a s? qu?n l? ISA s? đư?c hi?n th?.
 2. B?m vào các dấu cộng (+) đ? m? r?ng Máy ch? và các m?ng, và sau đó b?m vào các dấu cộng (+) đ? m? r?ng Tên_máy_ph?c_v?, và m? r?ng cây.
 3. Trên cây, b?m vào các dấu cộng (+) đ? m? r?ng Y?u t? chính sách.
 4. B?m chu?t ph?i vào các Đi?m đ?n b? m?c tin thư thoại, và m?t menu con đư?c hi?n th?.
 5. B?m chu?t M?i, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p.LƯU ?: Như là m?t qu?n tr? viên, b?n ph?i th?c hi?n m?t danh sách các web site c? th? mà b?n mu?n ch?n quy?n truy c?p. Các qu?n tr? viên đ? theo cách th? công vào m?t danh sách các web site b? ch?n b?ng cách s? d?ng tên c?a web site (ví d?, www.msn.com) ho?c đ?a ch? IP c?a web site (ví d?, 207.46.179.143), ho?c c? hai. Ho?c, b?n có th? s? d?ng kí t? đ?i di?n đ?i di?n, ch?ng h?n như, *. Microsoft.com, ho?c th? nghi?m / * trong các Đư?ng d?n h?p.
Đ? t?o m?t danh sách các web site b? ch?n:
 1. B?m vào các Thi?t l?p đi?m đ?n m?i hộp thoại h?p, và sau đó nh?p tên thân thi?n cho danh sách các web site b? t? ch?i, ch?ng h?n như, "ch?n trang Web". (Ngoài ra, b?n có th? thêm m?t b?nh lu?n h?u ích, ch?ng h?n như, ngày danh sách đ? đư?c nh?p vào.)
 2. B?m chu?t Thêm. Khi m?t hộp thoại s? m? ra, h?y nh?p vào m?t trong hai Thêm đi?m đ?n ho?c Ch?nh s?a đi?m đ?n, tu? đi?u ki?n nào là thích h?p.

  LƯU ?: M?i web site tên ho?c đ?a ch? IP có th? là nh?p vào m?t lúc m?t th?i gian. Sau khi b?n đ? th?c hi?n m?t danh sách các web site b? ch?n, b?n ph?i xác đ?nh "chính sách truy c?p" trong cây.
 3. B?m vào các dấu cộng (+) đ? m? r?ng Chính sách truy nh?p. B?m chu?t ph?i vào web site và n?i dung quy đ?nh, b?m vào M?i, và sau đó nh?p vào Quy t?c. web site m?i và n?i dung quy t?c hư?ng d?n đư?c hi?n th?.
 4. Nh?p tên thân thi?n, ch?ng h?n như, ch?n web site, các web site và n?i dung tên quy t?c h?p, và sau đó b?m vào Ti?p theo. Các Hành đ?ng quy t?c hộp thoại s? đư?c hi?n th?.
 5. B?m chu?t T? ch?i, mà đư?c li?t kê trong d?ng "Đ? đáp ?ng v?i khách hàng yêu c?u đ? truy c?p", và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Các C?u h?nh quy t?c hộp thoại s? đư?c hi?n th?.
 6. B?m chu?t T? ch?i truy c?p D?a trên đ?a đi?m, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Các Đi?m đ?n b? hộp thoại s? đư?c hi?n th?.
 7. ? Áp d?ng này quy t?c cho danh sách, h?y nh?p vào Thi?t l?p ch? đ?nh đi?m đ?n. Trong các Tên danh sách, b?n có th? quan sát tên thân thi?n c?a danh sách mà b?n đ? nh?p khi b?n th?c hi?n lên danh sách cho phép các web site đ? đư?c đ?t tên là "trang Web ch?n" (trong ví d? này). Nh?p vào danh sách các web site b? ch?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. M?t màn h?nh tóm t?t đư?c hi?n th?, mà hi?n th? các l?a ch?n c?a b?n. N?u l?a ch?n c?a b?n là chính xác, h?y nh?p vào K?t thúc. Thu?t s? đ? bi?n m?t, và b?n đang quay tr? l?i c?a s? ISA qu?n l?. Quy t?c m?i c?a b?n đư?c hi?n th? trong khung bên ph?i c?a c?a s?.
 9. N?u có b?t k? quy t?c nào đư?c hi?n th? trong khung bên ph?i c?a c?a s? qu?n l? ISA, b?n có th? t?t các quy t?c b?ng cách tr? đ?n các quy t?c, B?m chu?t ph?i vào các quy t?c, và sau đó nh?p vào Vô hi?u hoá. M?t quy t?c Khuy?t t?t Hi?n th? m?t m?i tên màu đ? bên c?nh tên c?a quy t?c.

Làm th? nào đ? làm cho trư?ng h?p ngo?i l? quy t?c

Các qu?n tr? viên có th? th?c hi?n c?i ti?n quan tr?ng danh sách truy c?p web site ho?c các quy t?c danh sách ch?n truy c?p đ? đư?c th?c hi?n lên. Hai c?i ti?n quan tr?ng nh?t đ? các quy t?c web site là các trư?ng h?p ngo?i l? đư?c d?a trên th?i gian trong ngày và tu?n, ho?c các trư?ng h?p ngo?i l? đư?c th?c hi?n b?i nhóm bảo mật ho?c Nhóm ngư?i dùng.

Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t ngo?i l? quy t?c d?a trên th?i gian trong ngày hay tu?n:
 1. N?u b?n mu?n s? d?ng các quy t?c truy c?p ho?c t? ch?i ch? vào các th?i đi?m nh?t đ?nh, b?m chu?t ph?i vào các quy t?c đư?c hi?n th? trong khung bên ph?i c?a c?a s? qu?n l? ISA, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các L?ch tr?nh tab, b?m vào Luôn luôn, và sau đó nh?p vào m?t trong hai gi? làm vi?c ho?c Cu?i tu?n như th?i gian quy t?c này là đ? đư?c s? d?ng. Khi hoàn t?t, h?y nh?p vào Ok. gi? làm vi?c m?c đ?nh là 8 gi? 30 sáng đ?n 4: 30 gi? chi?u t? th? hai đ?n th? sáu. M?c đ?nh này, Tuy nhiên, có th? đư?c thay đ?i.
Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t ngo?i l? quy t?c d?a vào các nhóm bảo mật ho?c ngư?i dùng:
 1. Các qu?n tr? viên có th? làm cho trư?ng h?p ngo?i l? cho quy t?c ngăn ch?n web site d?a vào các nhóm, ch?ng h?n như, qu?n tr? viên, qu?n l?, giám đ?c đi?u hành, m?t s? ngư?i dùng, và như v?y. Đ? th?c hi?n m?t ngo?i l?, các qu?n tr? viên, trong ngăn bên ph?i c?a c?a s? qu?n l? ISA, ph?i b?m chu?t ph?i vào các web site và n?i dung quy t?c mà qu?n tr? viên mu?n làm cho m?t ngo?i l?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Áp d?ng cho tab, b?m vào Ngư?i dùng và nhóm đ? ch? đ?nh dư?i đây, và sau đó nh?p vào Thêm. Các Ch?n ngư?i dùng và nhóm hộp thoại s? đư?c hi?n th?.
 3. Ngư?i qu?n tr? ph?i bao g?m trong các Áp d?ng cho yêu c?u đ?n t? h?p t?t c? các nhóm bảo mật mà các quy t?c áp d?ng. B?m chu?t Thêm, và sau đó nh?p vào Ok đ? tr? v? các Áp d?ng cho tab. T?t c? các nhóm đ? ch?n đư?c hi?n th? trong các Áp d?ng cho yêu c?u đ?n t? h?p. Khi hoàn t?t, h?y nh?p vào Ok.
 4. B?m chu?t Thêm, đó là bên c?nh các Trư?ng h?p ngo?i l? h?p, và sau đó m? các Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p. Ch?n nh?ng nhóm ho?c ngư?i dùng b?n mu?n mi?n các quy t?c và sau đó nh?p vào Ok đ? tr? v? các Áp d?ng cho tab. T?t c? các nhóm đ? ch?n đư?c hi?n th? trong các Trư?ng h?p ngo?i l? h?p.
 5. B?m chu?t Ok, và thu?t s? đ? bi?n m?t. Quy t?c trư?ng h?p ngo?i l? c?a b?n đư?c hi?n th? trong khung bên ph?i c?a c?a s? qu?n l? ISA.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300492 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB300492 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 300492

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com