Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng và áp d?ng b?o m?t ki?m toán trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300549 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Hư?ng d?n t?ng bư?c hư?ng d?n này mô t? cách kích ho?t và áp d?ng Windows b?o m?t ki?m toán.

Cho phép Windows b?o m?t ki?m toán

Nó là quan tr?ng là b?n b?o v? thông tin c?a b?n và d?ch v? tài nguyên t? nh?ng ngư?i không c?n truy c?p vào chúng, và cùng lúc làm cho nh?ng ngu?n tài nguyên có s?n cho ngư?i dùng đư?c ?y quy?n. Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng Windows 2000 tính năng b?o m?t ki?m toán truy nh?p tài nguyên.

B?n có th? c?u h?nh các b?n ghi b?o m?t đ? ghi l?i thông tin v? s? ki?n ho?c thư m?c và t?p tin truy c?p ho?c máy ch?. B?n có th? thi?t l?p m?c đ? ki?m đ?nh b?ng cách s? d?ng ki?m toán chính sách trong Microsoft Management Console (MMC). Nh?ng s? ki?n này đư?c đăng nh?p đăng nh?p Windows Security. S? ghi b?o m?t có th? ghi l?i các s? ki?n an ninh, như nh?ng n? l?c đăng nh?p h?p l? và không h?p l?, c?ng như các s? ki?n có liên quan đ?n vi?c s? d?ng tài nguyên, ch?ng h?n như vi?c t?o ra, m? hay xóa các t?p tin. B?n c?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? ki?m soát nh?ng g? các s? ki?n đang đư?c ki?m toán và hi?n th? trong s? ghi b?o m?t.

QUAN TR?NG: Trư?c khi Windows 2000 có th? ki?m tra quy?n truy c?p vào các t?p tin và thư m?c, b?n ph?i s? d?ng chính sách nhóm-theo đ? kích ho?t các thi?t l?p ki?m toán đ?i tư?ng truy c?p trong chính sách ki?m toán. N?u b?n không, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n thi?t l?p ki?m toán cho t?p và c?p, và không có t?p tin ho?c thư m?c đang đư?c ki?m toán. Sau khi b?n kích ho?t tính năng ki?m toán trong chính sách nhóm, xem s? ghi b?o m?t trong tr?nh xem s? ki?n đ? xem l?i nh?ng n? l?c thành công ho?c không thành công đ? truy c?p đư?c ki?m toán các t?p tin và thư m?c.

Đ? b?t đ?a phương Windows b?o m?t ki?m toán:
 1. Đăng nh?p vào Windows 2000 v?i trương m?c có quy?n qu?n tr?. N?u b?n mu?n c?p cho nh?ng ngư?i dùng khác quy?n thi?t l?p ki?m toán, xem "Làm th? nào đ? kích ho?t m?t tài kho?n đ? c?u h?nh ki?m" m?c trong ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này.
 2. Đ?m b?o r?ng chính sách nhóm snap-in đư?c cài đ?t; N?u nó không đư?c cài đ?t, h?y làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "Làm th? nào đ? cài đ?t các nhóm chính sách-theo" trong ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này đ? cài đ?t nó.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 4. B?m đúp Công c? qu?n tr?.
 5. B?m đúp Chính sách b?o m?t c?c b? đ? b?t đ?u cài đ?t b?o m?t c?c MMC snap-in.
 6. B?m đúp Chính sách đ?a phương đ? m? r?ng nó, và sau đó b?m đúp chu?t Chính sách ki?m đ?nh.
 7. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào chính sách mà b?n mu?n kích ho?t ho?c vô hi?u hóa.
 8. B?m vào các Thành công (đư?c ki?m toán an ninh truy c?p c? mà đ? thành công)Th?t b?i (đư?c ki?m toán an ninh truy c?p c? mà không) h?p ki?m cho đăng nh?p và đăng xu?t. Ví d?, v?i cài đ?t này, n? l?c thành công c?a ngư?i s? d?ng đ? đăng nh?p vào h? th?ng đư?c đăng nh?p như là m?t s? ki?n thành công ki?m toán. N?u ngư?i dùng c? g?ng truy c?p vào ? đ?a m?ng và th?t b?i, c? g?ng đư?c đăng nh?p như là m?t s? ki?n ki?m toán th?t b?i.
 9. N?u b?n đang thi?t l?p ki?m toán cho m?t máy ch? Web đang ch?y Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 5.0, h?y xem ph?n "Khuy?n ngh? cho ki?m toán trên m?t máy ch? Web đang ch?y Windows 2000 và Internet Information Services 5.0" trong ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này cho m?t danh sách c?a ki?m toán kho?n.
LƯU ?: N?u b?n là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n, và m?t chính sách tên mi?n c?p đư?c xác đ?nh, tên mi?n c?p thi?t đ?t ghi đè lên các thi?t đ?t chính sách C?c b?.

N?u thư m?c ho?t đ?ng đư?c kích ho?t, qu?n tr? viên có th? giám sát truy c?p vào thư m?c ho?t đ?ng, mà nguyên nhân thành công và "th?t b?i" ki?m toán c? g?ng đăng nh?p d?ch v? thư m?c s? k? s?. Đăng nh?p t? ch?c s? ki?n này là hi?n nay ch? trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000.

Đ? kích ho?t tính năng ki?m toán c?a Active Directory:
 1. Đăng nh?p vào đ? Windows 2000 v?i trương m?c có quy?n qu?n tr?, n?u b?n mu?n cung c?p cho nh?ng ngư?i khác đ?t ki?m toán quy?n xem tham kh?o ph?n dư?i đây.
 2. Đ?m b?o nhóm chính sách-theo đư?c cài đ?t, n?u nó không đư?c cài đ?t theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t nó đư?c li?t kê trong ph?n dư?i đây
 3. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo b?ng cách nh?n vào B?t đ?u, ch? các chương tr?nh, và sau đó ch? vào Công c? qu?n tr?.
 4. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tính năng nâng cao.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các B? ki?m soát mi?n container, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. B?m vào các Chính sách Nhóm tab.
 7. Nh?p vào Chính sách m?c đ?nh Domain Controller, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 8. B?m đúp vào các m?c sau đây đ? m? chúng: C?u h?nh máy tính, Thi?t đ?t Windows, Thi?t đ?t b?o m?tĐ?a phương Chính sách, Chính sách ki?m đ?nh.
 9. Trong ngăn bên ph?i, m? Ki?m toán Directory d?ch v? truy c?p.
 10. B?m vào các tùy ch?n thích h?p: ho?c là Ki?m toán n? l?c thành công, Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng, ho?c c? hai.
 11. N?u b?n đang thi?t l?p ki?m toán cho m?t máy ch? IIS 5.0 Web, h?y xem ph?n "Khuy?n ngh? cho ki?m toán trên m?t máy ch? Web đó là ch?y Windows 2000 và Internet Information Services 5.0" trong ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này cho m?t danh sách c?a ki?m toán kho?n.
LƯU ?: Thăm d? ? trong Windows 2000, b? đi?u khi?n vùng ki?n cho nh?ng thay đ?i chính sách m?i năm phút. Các b? ki?m soát mi?n trong doanh nghi?p nh?n đư?c nh?ng thay đ?i này kho?ng th?i gian c?ng v?i th?i đi?m nhân b?n.

LƯU ?: N?u vi?c ki?m tra h?p dư?i Truy c?p trong các Ki?m đ?nh h?p có bóng m?, ho?c n?u các Gỡ bỏ nút là không có s?n trong các Thi?t đ?t đi?u khi?n truy c?p h?p tho?i, ki?m toán đ? đư?c th?a k? t? c?p cha m?. B?i v? Nh?t k? b?o m?t đư?c gi?i h?n trong kích thư?c, ch?n t?p và c?p mà b?n mu?n đư?c ki?m toán m?t cách c?n th?n. C?ng nên có dung lư?ng đ?a b?n đang s?n sàng đ? c?ng hi?n cho s? ghi b?o m?t. Kích thư?c t?i đa đư?c xác đ?nh trong Event Viewer.

Ki?m đ?nh các s? ki?n trong Windows 2000 Server

Thi?t l?p, xem, thay đ?i ho?c lo?i b? c?a s? t?p tin ho?c thư m?c ki?m toán

B?n thi?t l?p ki?m toán đ? phát hi?n và ghi b?o m?t liên quan đ?n các s? ki?n, ch?ng h?n như khi ngư?i dùng c? g?ng truy c?p vào m?t t?p tin bí m?t ho?c thư m?c. Khi b?n ki?m toán m?t đ?i tư?ng, m?t m?c đư?c vi?t đ? đăng nh?p Windows 2000 b?o m?t b?t c? khi nào các đ?i tư?ng đư?c truy c?p m?t cách nh?t đ?nh. B?n xác đ?nh các đ?i tư?ng ki?m toán, mà hành đ?ng ki?m toán, và chính xác nh?ng lo?i hành đ?ng đang đư?c ki?m toán. Sau khi b?n thi?t l?p ki?m toán, b?n có th? theo d?i c?a ngư?i dùng truy c?p các đ?i tư?ng nh?t đ?nh và phân tích các vi ph?m b?o m?t. Các đư?ng m?n ki?m toán có th? hi?n th? nh?ng ngư?i th?c hi?n các hành đ?ng và nh?ng ngư?i đ? c? g?ng đ? th?c hi?n hành đ?ng không đư?c phép.

Thi?t l?p ki?m toán:
 1. Kh?i đ?ng Windows Explorer (Click vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m Windows Explorer), và sau đó xác đ?nh v? trí t?p ho?c c?p mà b?n mu?n ki?m toán.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t?p tin ho?c thư m?c, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Bảo mật tab.
 3. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m các Ki?m toán tab.
 4. Th?c hi?n m?t trong các th? sau, như sau:
  1. Thi?t l?p ki?m toán cho m?t nhóm m?i ho?c ngư?i s? d?ng:
   1. Nh?p vào Thêm. Trong các Tên h?p, g? tên ngư?i dùng mà b?n mu?n ki?m toán.
   2. Nh?p vào Ok đ? t? đ?ng m? các Ki?m đ?nh h?p tho?i.
  2. Đ? xem ho?c thay đ?i ki?m toán cho m?t ngư?i dùng ho?c nhóm hi?n có, nh?p vào tên và b?m Xem/S?a.
  3. Đ? lo?i b? ki?m toán cho m?t ngư?i dùng ho?c nhóm hi?n có, nh?p vào tên và b?m Gỡ bỏ.
 5. Dư?i Truy c?p, b?m Thành công, Th?t b?i, ho?c c? hai Thành côngTh?t b?i, tùy thu?c vào lo?i truy c?p mà b?n mu?n ki?m toán.
 6. N?u b?n mu?n ngăn ch?n t?p tin và thư m?c con trong cây t? k? th?a nh?ng ki?m toán m?c, nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng nh?ng m?c ki?m đ?nh h?p ki?m.

Ki?m toán đ? phát hi?n các truy c?p trái phép

B?n có th? phát hi?n không đư?c phép truy c?p n? l?c trong đăng nh?p Windows Security, nh?ng c? g?ng có th? xu?t hi?n như là c?nh báo hay l?i đăng nh?p m?c. B?n c?ng có th? lưu tr? các Nh?t k? cho s? d?ng sau này.

Đ? phát hi?n các v?n đ? b?o m?t có th? b?ng cách xem s? ghi b?o m?t Windows:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 3. M? r?ng Công c? h? th?ng, và sau đó m? r?ng Xem s? ki?n.
 4. Nh?p vào S? ghi b?o m?t.

  LƯU ?: N?u b?n không th? xem s? ghi b?o m?t, trương m?c ngư?i dùng mà b?n đang s? d?ng không có đ?c quy?n đ? làm như v?y. V?n đ? này x?y ra v? các chính sách b?o m?t tên mi?n c?p ghi đè lên các chính sách an ninh máy tính c?p đ?a phương, có ngh?a là b?n có th? đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? c?a máy tính đ?a phương c?a b?n, nhưng không có quy?n truy c?p vào s? ghi b?o m?t trên máy tính. Đ? có đư?c các quy?n này, g?p ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách an ninh, xem tài li?u Windows.
 5. Ki?m tra các b?n ghi cho các s? ki?n an ninh đáng ng?, bao g?m các s? ki?n sau đây:
  • N? l?c đăng nh?p không h?p l?.
  • Không thành công s? d?ng các đ?c quy?n.
  • Unsuccessful n? l?c đ? truy c?p và s?a đ?i t?p tin .bat ho?c .cmd.
  • N? l?c đ? làm thay đ?i đ?c quy?n b?o m?t ho?c đăng nh?p ki?m toán.
  • N? l?c đ? đóng c?a h? ph?c v?.

Làm vi?c v?i các b?n ghi b?o m?t c?a Windows

Làm th? nào đ? lưu tr? m?t Nh?t k? b?o m?t c?a Windows

Đ? lưu tr? m?t đăng nh?p Windows b?o m?t:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 3. M? r?ng Công c? h? th?ng, và sau đó m? r?ng Xem s? ki?n.
 4. Nh?p vào Bảo mật.
 5. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Lưu t?p nh?t k? như.
 6. Trong các Löu laøm h?p tho?i, b?m vào các thư m?c mà b?n mu?n lưu các t?p tin, và sau đó g? vào tên t?p.
LƯU ?: Nh?t k? b?o m?t có th? đư?c lưu dư?i d?ng t?p tin s? ki?n (.evt), m?t t?p tin văn b?n (.txt) ho?c m?t t?p tin d?u ph?y phân cách (.csv).

Làm th? nào đ? m? m?t c?a s? lưu tr? b?o m?t đăng nh?p

Đ? m? m?t s? ghi b?o m?t Windows lưu tr?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 3. M? r?ng Công c? h? th?ng, và sau đó m? r?ng Xem s? ki?n.
 4. Trên các Đăng nh?p tr?nh đơn, nh?p vào Bảo mật.
 5. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, đi?m đ?n M? t?p s? ghi.
 6. Trong các M? tho?i h?p, b?m các đăng nh?p đư?c lưu trư?c đó ho?c thay đ?i v? trí trong các T?m trong danh sách và tr?nh duy?t t?p.
 7. Trong các Đăng lo?i danh sách, b?m vào Bảo mật.
 8. Nh?p vào Ok đ? m? t?p trong tr?nh xem.

Khắc phục sự cố

B?i v? Nh?t k? b?o m?t đư?c gi?i h?n trong kích thư?c, ch?n t?p và c?p mà b?n mu?n đư?c ki?m toán m?t cách c?n th?n. C?ng nên có dung lư?ng đ?a b?n đang s?n sàng đ? c?ng hi?n cho s? ghi b?o m?t. Kích thư?c t?i đa đư?c xác đ?nh trong Event Viewer.

QUAN TR?NG: Trư?c khi Windows 2000 có th? ki?m tra quy?n truy c?p vào các t?p tin và thư m?c, b?n ph?i s? d?ng chính sách nhóm-theo đ? kích ho?t các thi?t l?p ki?m toán đ?i tư?ng truy c?p trong chính sách ki?m toán. N?u b?n không, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n thi?t l?p ki?m toán cho t?p và c?p, và không có t?p tin ho?c thư m?c đang đư?c ki?m toán. Sau khi b?n kích ho?t tính năng ki?m toán trong chính sách nhóm, xem s? ghi b?o m?t trong tr?nh xem s? ki?n đ? xem l?i nh?ng n? l?c thành công ho?c không thành công đ? truy c?p đư?c ki?m toán các t?p tin và thư m?c.
THAM KH?O

Làm th? nào đ? cài đ?t nhóm chính sách-theo

Đ? s? d?ng tính năng ki?m toán bài vi?t này mô t?, b?n c?n ph?i cài đ?t chính sách nhóm snap-in. Này-theo không đư?c bao g?m trong giao di?n đi?u khi?n qu?n l? máy tính, và b?n c?n ph?i t?o m?t giao di?n đi?u khi?n m?i cho chính sách nhóm snap-in. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c thêm MMC snap-in, xem tài li?u Windows 2000.

T?o m?t giao di?n đi?u khi?n MMC m?i và thêm chính sách nhóm-theo:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Trong các Ch?y h?p tho?i, lo?i MMC đ? b?t đ?u m?t MMC m?i giao di?n đi?u khi?n.
 2. Trong các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 3. Trong các Thêm/lo?i b?-theo h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
 4. Trong các Thêm Standalone-theo h?p tho?i h?p, b?m vào Chính sách Nhóm t? danh sách có s?n snap-ins. Click Thêm.
 5. Trong các Ch?n nhóm đ?i tư?ng chính sách h?p tho?i, Click vào m?t trong hai K?t thúc ki?m toán máy tính đ?a phương, ho?c Tr?nh duy?t đ?nh v? máy tính b?n mu?n ki?m toán.
 6. N?u b?n nh?p vào Tr?nh duy?t, ti?n hành bư?c 7. N?u b?n nh?p vào K?t thúc, đi đ?n bư?c 9.
 7. Trong các Duy?t t?m m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm h?p tho?i h?p, b?m vào các Máy vi tính tab, b?m vào M?t máy tính khác, tr?nh duy?t máy tính mà b?n mu?n ki?m toán và b?m Ok.
 8. Trong các Ch?n nhóm đ?i tư?ng chính sách h?p tho?i h?p, b?m vào K?t thúc.
 9. Đóng các Thêm Standalone-theo h?p tho?i.
 10. Nh?p vào Ok.
 11. Trong các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, ch?n Lưu Lưu bàn đi?u khi?n m?i vào đ?a c?ng c?a b?n. Đây là giao di?n đi?u khi?n mà b?n s? s? d?ng đ? c?u h?nh các tính năng ki?m toán.

Làm th? nào đ? kích ho?t tài kho?n khác đ? đ?t c?u h?nh ki?m toán

Theo m?c đ?nh, ch? có thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có quy?n đ? c?u h?nh ki?m toán. B?n có th? phân b? nhi?m v? c?u h?nh ki?m toán c?a các s? ki?n máy ch? trương m?c ngư?i dùng khác b?ng cách c?p quy?n qu?n l? ki?m toán và s? ghi b?o m?t trong chính sách nhóm.

Đ? kích ho?t tài kho?n đ? c?u h?nh ki?m toán:
 1. Trong console chính sách nhóm mà b?n t?o ra, m? r?ng các tr?nh đơn sau đây theo th? t? sau:
  1. C?u h?nh máy tính
  2. Thi?t đ?t Windows
  3. Thi?t đ?t b?o m?t
  4. Local chính sách
  5. Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng
 2. Nh?p vào Qu?n l? ki?m toán và b?o m?t đăng nh?p, b?m Hành đ?ng, sau đó b?m Bảo mật.
 3. Trong các Qu?n l? ki?m toán và b?o m?t đăng nh?p h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.

  LƯU ?: N?u các Thêm nút không có s?n (xu?t hi?n dimmed), nh?n vào đây đ? xóa các Lo?i tr? t? chính sách C?c b? h?p ki?m đ? kích ho?t các Thêm nút.
 4. Click vào thích h?p ngư?i dùng hay nhóm ngư?i s? d?ng t? danh sách và b?m Thêm. Nh?p vào Ok.

Khuy?n ngh? cho ki?m toán trên máy ch? Web Windows 2000 IIS 5,0

Cho m?t d?a trên Windows 2000 Server tính đang ch?y IIS 5.0, b?n nên ki?m toán b?ng cách s? d?ng các s? ki?n Windows sau đây. "Ki?m toán n? l?c thành công" ch? ra r?ng b?n quan tâm đ?n s? ki?n thành công, và "Ki?m toán không th? n? l?c" cho th?y r?ng b?n quan tâm đ?n th?t b?i khi s? ki?n đó đư?c th?c hi?n. Đư?c ki?m "Trên" có ngh?a là r?ng s? ki?n này đang đư?c ki?m toán, trong khi "t?t" có ngh?a là s? ki?n này không đư?c toán.

Danh sách sau đây cung c?p các ki?m đ?nh góp ? cho các s? ki?n khác nhau trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 là m?t máy ch? IIS Web:
 • Đăng nh?p tài kho?n
  Ki?m toán n? l?c thành công: ON

  Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng: ON
 • Qu?n l? tài kho?n
  Ki?m toán n? l?c thành công: t?t

  Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng: ON
 • Truy c?p d?ch v? thư m?c
  Ki?m toán n? l?c thành công: t?t

  Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng: ON
 • Đăng nhập
  Ki?m toán n? l?c thành công: ON

  Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng: ON
 • Ti?p c?n đ?i tư?ng
  Ki?m toán n? l?c thành công: t?t

  Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng: t?t
 • Thay đ?i chính sách
  Ki?m toán n? l?c thành công: ON

  Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng: ON
 • S? d?ng đ?c quy?n
  Ki?m toán n? l?c thành công: t?t

  Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng: ON
 • Quá tr?nh theo d?i
  Ki?m toán n? l?c thành công: t?t

  Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng: t?t
 • Các vấn đề
  Ki?m toán n? l?c thành công: t?t

  Ki?m đ?nh th?t b?i khi c? g?ng: t?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 300549 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbperformance w2000perf kbmt KB300549 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300549

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com