Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2002: 04 tháng mư?i năm 2001

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300551 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Outlook 2002. B?n c?p nh?t này bao g?m các b?n s?a l?i đ? c?nh báo b?n khi b?n đang ti?p c?n 2 GB Gi?i h?n kích thư?c (GB) c?a thư m?c cá nhân và các t?p tin lưu tr? Offline (.pst, OST), cùng v?i b?n s?a l?i cho các v?n đ? khác đư?c li?t kê sau này trong bài vi?t này. Đi?u này C?p Nh?t c?ng bao g?m các b?n s?a l?i đư?c phát tri?n t? văn ph?ng Watson l?i bài n?p.

Đi?u này bài vi?t mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t Microsoft Outlook 2002 C?p nh?t lúc: 4 tháng 10 năm 2001.

Chú ý C?p Nh?t công c?ng này là m?t ph?n c?a Microsoft Office XP Service Đóng gói 1 (SP-1), nhưng đ? thu?n ti?n c?a b?n các công c?ng c?ng có b?n C?p Nh?t cá nhân, như đư?c di?n t? trong ph?n "Thông tin thêm" bài vi?t này. N?u b?n đ? áp d?ng Office XP SP-1, b?n không c?n ph?i áp d?ng này công c?ng C?p Nh?t. Cho thông tin thêm v? gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office XP, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
307841OFFXP: Làm th? nào đ? có đư?c Office XP service pack m?i nh?t

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? đ?a CD-ROM, b?n có hai l?a ch?n:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n và Tin C?p Nh?t công c?ng.
 • Cài đ?t ch? nh?ng C?p Nh?t công c?ngb?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c mô t? sau này.
C? hai tùy ch?n yêu c?u b?n có đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n có s?n trong tr?nh cài đ?t.

C?p Nh?t s?n ph?m văn ph?ng

Đ? có s?n ph?m văn ph?ng C?p nh?t trang Web trang web phát hi?n các yêu c?u b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/Default.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t b?n C?p Nh?t ch? Outlook 2002

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t b?n C?p Nh?t khách hàng:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/outlook2002/olk1004/1/w98nt42kme/en-us/olk1004.exe
 2. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a, và sau đó Nh?p vào Ok.
 3. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin olk1004.exe vào c?p đ? ch?n.
 4. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào olk1004.exe.
 5. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?m Có.
 6. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 7. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 8. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra r?ng b?n C?p Nh?t áp d?ng thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t công c?ng, b?n không th? lo?i b? nó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n vá khách hàng, nh?p vào liên k?t dư?i đây Đ?i v?i các văn ph?ng công c? trên Web bài.
http://Office.Microsoft.com/downloads/2002/olk1004.aspx

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i công chúng hành chính C?p Nh?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có máy ch? ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/outlook2002/olk1004/1/w98nt42kme/en-us/olk1004a.exe
 2. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a, và sau đó Nh?p vào Ok.
 3. Nh?p vào Lưu lưu các t?p tin olk1004a.exe vào máy tính c?a b?n.
 4. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào các olk1004a.exe t?p tin.
 5. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 6. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?iC:\olk1004a, sau đó b?m Ok.
 7. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.
 8. Bây gi? b?n ph?i áp d?ng s? d?ng các t?p tin .msp sáu trong C:\OLK1004a thư m?c.

  Đ? áp d?ng các t?p tin đ?u tiên, b?m B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p (t?t c? trong m?t d?ng)

  msiexec /aadmin path\MSI t?p tin p C:\OLK1004a\outlook_admin.msp SHORTFILENAMES = 1

  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho các văn ph?ng XP (ví d?, C:\OfficeXP), và ? đâu MSI t?p MSI gói cơ s? d? li?u cho các s?n ph?m Office XP (cho Ví d?, ProPlus.msi). Nh?p vào Ok.

  Sau khi l?nh này đư?c hoàn t?t, ch?y năm sau thêm l?nh tương t? như v?y:

  msiexec /aadmin path\MSI t?p tin p C:\OLK1004a\OLKINTL_admin.msp SHORTFILENAMES = 1

  msiexec /a admin path\MSI t?p tin p C:\OLK1004a\outlcm_admin.msp SHORTFILENAMES = 1

  msiexec /a admin path\MSI t?p tin p C:\OLK1004a\outlctl_admin.msp SHORTFILENAMES = 1

  msiexec /a admin path\MSI t?p tin p C:\OLK1004a\outlmime_admin.msp SHORTFILENAMES = 1

  msiexec /a admin path\MSI t?p tin p C:\OLK1004a\pstprx32_admin.msp SHORTFILENAMES = 1
 9. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t đ? cài đ?t khách hàng hi?n có, Nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y trên máy khách. G? l?nh sau đây trong các M? h?p (t?t c? trong m?t d?ng)

  msiexec/i admin path\MSI t?p tinCài đ?t l?i = OUTLOOKNonBootFiles, OUTLOOKFiles, OutlookImportExportFiles REINSTALLMODE = vomus /q

  nơi admin đư?ng d?n là đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và ? đâu MSI t?p tin là gói ph?n m?m cơ s? d? li?u C?p Nh?t .msi đ?i v?i Office XP trên các hành chính ?nh (ví d?, ProPlus.msi).

  Chú ý T?t c? các tính năng sau khi cài đ?t l?i b?t đ?ng s?n ch?.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai các khách hàng máy tr?m làm vi?c, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348OFFXP: Làm th? nào đ? cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t hành chính
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng.

Ho?c, b?n có th? xem các bài vi?t sau đây theo Microsoft Office XP tài nguyên b?:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/olxp10-4.htm

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u C?p Nh?t công c?ng đư?c cài đ?t

T?p tin c?p nh?t sau khi áp d?ng các mi?ng vá

  Filename   Version
  ------------------------ 
  emsabp32.dll 10.0.3131.0
  emsmdb32.dll 10.0.3311.0
  emsui32.dll 10.0.3117.0
  msmapi32.dll 10.0.3311.0
  mspst32.dll 10.0.3207.0
  outex.dll  10.0.3311.0
  OUTLLIBR.DLL 10.0.2915.0
  OutlCM.dll  10.0.3311.0
  outlctl.dll 10.0.3124.0
  OUTLMIME.DLL 10.0.2909.0
  exsec32.dll 10.0.3228.0
  outllib.dll 10.0.3311.0
  outlook.exe 10.0.3311.0
  OutlPH.dll  10.0.3311.0
  rm.dll    10.0.3012.0
  pstprx32.dll 10.0.3311.0
				
Cho bi?t n?u các b?n vá đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào V? Microsoft Outlook.
 2. N?u các b?n vá đư?c cài đ?t, d?ng đ?u tiên c?a h?p tho?i đ?c như sau:

  V? Microsoft Outlook 2002 (10.3311.2625)

Các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này s?a v?n đ? mô t? trong bài vi?t sau. Nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
297115 OL2002: M?t kh?u IMAP không gi? l?i trong cùng m?t phiên làm vi?c
287803 OL2002: V?n đ? hi?u su?t khi b?n m? thư đ? k? ho?c m?t m? hóa thư
304863 OL2002: G?i thư đ?n h?p thư đ?n d?ng l?i khi thư m?c cá nhân ho?c thư m?c Offline b? đ?y
305108 OL2002: Thông báo l?i khi b?n sao chép t?p tin vào PST vư?t quá 1,82 GB
306076 OL2002: Thông báo l?i x?y ra khi b?n đ?ng b? hóa m?t OST là 1,82 GB Kích thư?c
303671 OL2000: D?ch v? phát hành 1 (SR-1) không th? t?m ngư?i nh?n gi?y ch?ng nh?n
305403 OL2002: Thông báo l?i: các h?nh th?c b?n đ? ch?n... có th? không hi?n th?, h?y liên h? v?i ngư?i qu?n tr?
304008 OL2002: Không th? g?i SMTP thư b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n POP3 và SSL
307592 OL2002: Các l?nh v?c truncate khi b?n tr?c ti?p cu?n sách tài nguyên r?i 7,5
303865 OL2002: H?p tho?i thay đ?i m?t kh?u không t? đ?ng danh sách tên c?a Exchange Server
299374 OL2002: Đăng nh?p IMAP m?c đ?nh t?p trung vào các l?nh v?c 'Tên ngư?i dùng'

B? sung các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

Ngoài ra, các v?n đ? sau đư?c c? đ?nh.

M?t s? k? thư m? ch?m

N?u b?n nh?n đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n không h?p l? lên m?t thư đ? k? đi?n t?, Outlook có th? m? tin nh?n t? t? như nó c? đ? t?i v? đúng gi?y ch?ng nh?n.

Thư m?i đư?c nhân đôi n?u thư m?c đ? đư?c b?t trong th?i gian đ?ng b? hóa v?i Hotmail

N?u b?n chuy?n sang m?t thư m?c Hotmail trong khi thư m?c đó đang đ?ng b? hóa b?i m?t ho?t đ?ng n?n, thư m?i có th? đư?c nhân đôi ? các đ?a phương PST (nhưng không ph?i trên h? ph?c v? Hotmail). N?u b?n xóa b? b?n sao tin nh?n, d? li?u s? b? m?t.

Cá nhân (.pst) thư m?c m? t?p trong Windows Explorer Corrupts d? li?u

N?u b?n m? m?t t?p tin thư m?c cá nhân (.pst) trong khi trong Windows Thám hi?m và liên k?t t?p tin v?i "M? v?i Outlook", có th? t?p .pst b? l?i.

H? tr? thêm cho ph?n m? r?ng ch?ng nh?n m?i S/MIME

H? tr? đ? đư?c thêm cho m?t ph?n m? r?ng m?i đ? ch?ng nh?n r?ng xác đ?nh kh? năng S/MIME c?a khách hàng.

Di chuy?n kho?n m?c gi?a Outlook thư m?c có th? m?t đ?n 30 giây

N?u b?n kéo kho?n m?c gi?a các c?p v?i m?t máy ch? Exchange và m?t Tài kho?n Hotmail trong h? sơ cùng m?t thư đi?n t?, Outlook có th? ng?ng đáp ?ng (hàng). Đi?u này ch? x?y ra n?u các tài kho?n Hotmail trong h? sơ thư đi?n t?.

SPA không nh?c cho thông tin đăng nh?p và tin nh?n NDRs

Khi b?n k?t n?i thông qua m?t ISP khác nhau hơn m?t mà đ?i h?i SPA, SPA không nh?c b?n cho thông tin đăng nh?p, và sau đó b?n nh?n đư?c m?t NDR.

Các cu?c h?n đánh d?u tư nhân là nh?n th?y đư?c v?i ngư?i xem quy?n

Khi b?n ngh? ngơi con tr? chu?t trên ngư?i khác c?a tư nhân cu?c h?n trong cu?c h?p B? l?p l?ch planner, các ch? đ? cu?c h?n tư nhân đư?c th?y như m?t ToolTip.

Outlook th?c hi?n AutoComplete tên t? t? trong Meeting Planner

Khi b?n ch?n các cu?c h?p, Outlook t? t? th?c hi?n các AutoComplete e-mail tên kh?i danh sách đ?a ch? toàn c?u, n?u danh sách không danh sách đ?a ch? m?c đ?nh c?a b?n.

Vô hi?u hóa m?t kh?u b? nh? đ?m vào trương m?c IMAP đư?c thêm

Kh? năng t?t tùy ch?n "H?y nh? m?t kh?u" vào IMAP tài kho?n Google, đ? vô hi?u hóa m?t kh?u b? nh? đ?m, đư?c thêm vào.

Outlook không ki?m tra s? đ?a ch? cá nhân cho ngư?i nh?n ch?ng ch?

Khi b?n g?i m?t thư đi?n t? đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng Outlook 2000 SR-1, và Outlook c?u h?nh đ? tu? ch?n "Gi? đ?a ch? cá nhân trong" m?t .pab t?p tin, Outlook không t?m th?y gi?y ch?ng nh?n c?a ngư?i nh?n. K?t qu? là các thông báo l?i sau:
Microsoft Outlook có v?n đ? m?t m? hóa thư b?i v? nh?ng ngư?i nh?n sau đ? b? thi?u ho?c không h?p l? gi?y ch?ng nh?n, ho?c xung đ?t ho?c không đư?c h? tr? kh? năng m?t m? hóa.

"@ hotmail.com" không n?i thêm vào tên ngư?i dùng khi b?n t?o tài kho?n m?i

Khi b?n t?o m?t trương m?c thư đi?n t? Hotmail m?i, "@ hotmail.com" là không n?i thêm vào tên ngư?i dùng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300551 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
atdownload kbfix kbupgrade kbinfo kbofficexpsp1fix kbmt KB300551 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300551

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com