OFFXP: T?ng quan v? Office XP Web thành ph?n Update: 9 tháng 8 năm 2001

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300552
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office XP Web Các thành ph?n.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t các Office XP Web thành ph?n công c?ng Update: 9 tháng 8 năm 2001.

Chú ý C?p Nh?t công c?ng này là m?t ph?n c?a Microsoft Office XP Service Đóng gói 1 (SP-1), nhưng đ? thu?n ti?n c?a b?n các công c?ng c?ng có b?n C?p Nh?t cá nhân, như đư?c di?n t? trong ph?n "Thông tin thêm" bài vi?t này. N?u b?n đ? áp d?ng Office XP SP-1, b?n không c?n ph?i áp d?ng này công c?ng C?p Nh?t. Cho thông tin thêm v? gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office XP, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
307841OFFXP: Làm th? nào đ? có đư?c Office XP service pack m?i nh?t

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n đ? cài đ?t Office XP t? đ?a CD-ROM, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t khách hàng:
 1. V?i tr?nh duy?t c?a b?n, xác đ?nh v? trí trang Web Microsoft sau đây Trang web:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 1A8CE553-AB76-4A63-99DA-B4ED914C1514
 2. Nh?p vào T?i ngay bây gi?. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a, sau đó b?mOk.
 3. Nh?p vào Lưu lưu các t?p tin OxpSp2.exefile vào các l?a ch?n thư m?c.
 4. Trong Microsoft Windows Explorer, b?m đúp vào OxpSp2.exefile.
 5. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?m Có.
 6. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 7. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 8. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra r?ng các cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t công c?ng, b?n không th? b? cài đ?t nó.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i công chúng hành chính C?p Nh?t và tri?n khai r?ng b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng.

N?u b?n là qu?n tr? viên máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? các hành chính C?p Nh?t:
 1. Nh?p vào liên k?t sau đây đ? Microsoft Download Center:
  http://Download.Microsoft.com/Download/OfficeXPProf/Patch/5.0.2919.6304.WC/W982KMeXP/en-US/OWC1001a.exe
 2. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào các owc1001a.exe t?p tin.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 5. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?iC:\owc1001a, sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.
 7. Nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msiexec /a admin path\MSI t?p tin p C:\owc1001a\owc10_admin.msp SHORTFILENAMES = 1
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và

  nơi MSI t?p cơ s? d? li?u MSI tr?n gói cho các s?n ph?m Office XP (ví d?, ProPlus.msi).
 8. Nh?p vào Ok.
 9. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msiexec/i admin path\MSI t?p tin CÀI Đ?T L?I =danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomus
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),

  nơi MSI t?p cơ s? d? li?u MSI tr?n gói cho các s?n ph?m Office XP (ví d?, ProPlus.msi), và
  nơiDanh sách các tính năng là như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
C?nh báo Danh sách các tính năng là ch?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?m là:MSI file là:S? d?ng danh sách Tính năng:
Truy c?p đ?c l?pTRUY C?P.MSIACCESSNonBootFiles, OfficeWebComponents10
Văn ph?ng chuyên nghi?p
v?i FrontPage
PROPLUS.MSIACCESSNonBootFiles, OfficeWebComponents10
Văn ph?ng chuyên nghi?p PRO.MSIACCESSNonBootFiles, OfficeWebComponents10
FrontPage đ?c l?pFP.MSIOfficeWebComponents10
Văn ph?ng tiêu chu?nSTD.MSIOfficeWebComponents10
Excel đ?c l?pEXCEL.MSIOfficeWebComponents10


Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348OFFXP: Làm th? nào đ? cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng cho ti?n tr?nh cài đ?t hành chính
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng.

Ho?c, b?n có th? xem các bài vi?t sau đây theo Microsoft Office XP tài nguyên b?:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/owcxp8-9.htm

Đang C?p Nh?t Microsoft Office XP Web c?u ph?n trên cài đ?t Admin

Trên m?t cài đ?t hành chính văn ph?ng XP, b?n c?ng ph?i C?p Nh?t các Microsoft Office XP c?u ph?n Web (OWC). Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msiexec /a đư?ng d?n admin\OWC10.MSI /p C:\owc1001a\owc10_admin.msp SHORTFILENAMES = 1
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính ch? cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP).
 2. Nh?p vào Ok.

C?p nh?t Workstations v?i Microsoft Office XP Web c?u ph?n đ? cài đ?t

Cho máy tr?m "Microsoft Office XP Web Components" s?n ph?m đư?c cài đ?t, b?n ph?i c?p nh?t các Microsoft Office XP c?u ph?n Web (OWC). Đ? xác đ?nh n?u các Microsoft Office XP c?u ph?n Web đư?c cài đ?t, m? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh m?c trong b?ng đi?u khi?n và t?m Microsoft Office XP C?u ph?n web trong danh sách chương tr?nh đ? cài đ?t.

Chú ý Nó có th? có Microsoft Office c?u ph?n Web cài đ?t mà không c?n các chương tr?nh Microsoft Office XP cài đ?t. Đ? C?p nh?t các máy tr?m, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msiexec/i đư?ng d?n admin\OWC10.MSI cài đ?t l?i = ProductFiles REINSTALLMODE = vomus
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính ch? cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP).

  Chú ý Tính năng tên ch? ra, ProductFiles, là ch?.
 2. Nh?p vào Ok.
Đ? thêm thông tin v? cài đ?t Office Web c?u ph?n, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
288729OFFXP: C?p phép và s? d?ng Office XP c?u ph?n Web
288732 OFFXP: Làm th? nào đ? tri?n khai c?u ph?n Web văn ph?ng

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u C?p Nh?t công c?ng đư?c cài đ?t

Office XP Web thành ph?n Update makes thay đ?i đ? các OWC10.dll. b?n c?a s?n ph?m không thay đ?i khi b?n áp d?ng các mi?ng vá và v?n c?n 10.0.2627.01.

Đ? xác nh?n cho dù vi?c l?p đ?t các C?p Nh?t đ? thành công, ki?m tra các phiên b?n c?a Owc10.dll t?p tin vào c?a b?n h? th?ng là tương đương v?i 10.0.2922.0. Theo m?c đ?nh, các t?p tin Owc10.dll có v? trí sau ngày máy tính c?a b?n: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10 Đ? ki?m tra cu?i b?n ch? s?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, sau đó b?m Windows Explorer.
 2. Trong Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vào file và sau đó nh?p vào Thu?c tính trên menu phím t?t.
 3. B?m vào các Phiên bản tab.

Các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

C?p nh?t các b?n s?a l?i các v?n đ? đư?c mô t? như sau:

B?n s?a l?i b?o m?t trong các thành ph?n văn ph?ng Web: C?p nh?t này bao g?m các b?n s?a l?i cho các thành ph?n Web Chart và OWC10.DLL đ? c?i thi?n an ninh c?a các tính năng này.

Khi b?n s? d?ng b?t đ?ng s?n v?n t?n t?i b?o m?t thông tin b?ng cách s? d?ng t?t c? các trư?ng h?p, b?n nh?n đư?c m?t l?i ADO trong m?t phiên b?n Th? Nh? K? c?a Office XP c?u ph?n Web: Khi b?n m? m?t truy c?p d? li?u d? án (ADP) trong m?t phiên b?n Th? Nh? K? Office XP, và th?c thi m? tương t? như sau trong c?a s? g? l?i
?currentproject.connection.properties("PERSIST SECURITY INFO").name
				
b?n nh?n đư?c m?t l?i ADO.

N?u b?n th?c thi m? tương t? như các sau trong c?a s? g? l?i
?currentproject.connection.properties("Persist Security Info").name
				
l?i không x?y ra.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300552 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
atdownload kbdownload kbinfo kbofficexpsp1fix kbmt KB300552 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300552
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com