V? mô đ? trích xu?t d? li?u t? m?t bi?u đ? Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300643 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Excel 2000 c?a bài vi?t này, xem 213814.
Đ?i v?i m?t Microsoft Excel 98 và phiên b?n này vi?t, xem 137016.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Excel, b?n có th? l?y d? li?u t? m?t bi?u đ? th?m chí khi d? li?u là ? m?t bên ngoài b?ng tính ho?c b?ng tính. Đi?u này r?t h?u ích trong t?nh hu?ng nơi bi?u đ? đư?c t?o ra t?, ho?c liên k?t v?i, m?t t?p tin là không có s?n ho?c đ? b? hư h?ng m?t cách nào đó. Khi d? li?u ngu?n đ? m?t bi?u đ? là b? m?t, d? li?u có th? v?n c?n đư?c l?y t? các bi?u đ? riêng c?a m?nh, b?ng cách s? d?ng m?t Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n đ? b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t c? th? m?c đích. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các chương tr?nh ngôn ng? đang đư?c ch?ng minh và v?i các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các Ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng c?a b?n yêu c?u c? th?.

V? mô m?u sau đ?t c?a bi?u đ? ngu?n d? li?u trong m?t b?ng g?i là "ChartData" trong b?ng tính ho?t đ?ng, b?t đ?u ? c?t đ?u tiên và hàng đ?u.
 1. Nh?p m? v? mô sau trong m?t mô-đun t?:
  Sub GetChartValues()
    Dim NumberOfRows As Integer
    Dim X As Object
    Counter = 2
  
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values)
  
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values"
  
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
     .Range(.Cells(2, 1), _
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _
     Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues)
    End With
  
    ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection
     Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name
  
     With Worksheets("ChartData")
       .Range(.Cells(2, Counter), _
       .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _
       Application.Transpose(X.Values)
     End With
  
     Counter = Counter + 1
    Next
  
  End Sub
  					
 2. Chèn m?t b?ng tính m?i vào b?ng tính c?a b?n và đ?i tên nó đ? "ChartData" (không có d?u ngo?c kép).
 3. Ch?n b?ng x?p h?ng mà t? đó b?n mu?n gi?i nén các các giá tr? d? li?u n?m bên dư?i.

  LƯU ?: Bi?u đ? ho?c là có th? đư?c nhúng vào m?t b?ng ho?c trên m?t riêng bi?t b?ng x?p h?ng t?.
 4. Ch?y các GetChartValues v? mô.

  Các d? li?u t? b?ng x?p h?ng đư?c đ?t trong các "ChartData" b?ng tính.

Các bư?c đ? liên k?t các bi?u đ? v?i d? li?u khôi ph?c

Đ? có b?ng x?p h?ng đư?c tương tác v?i các d? li?u thu h?i, b?n c?n ph?i liên k?t bi?u đ? v?i d? li?u m?i t? ch? không ph?i là duy tr? các liên k?t đ?n b?ng tính thi?u ho?c h?ng.
 1. Ch?n b?ng x?p h?ng, và nh?n m?t lo?t đ? t?m tên t? mà bi?u đ? đư?c liên k?t trong b?ng tính b? hư h?i ho?c m?t tích. Tên t? xu?t hi?n trong lo?t công th?c trong thanh công th?c.

  LƯU ?: Tên t?m có th? làm theo tên b?ng tính, huy?n này bao quanh t?i qu?ng trư?ng brackets ch?ng h?n như "[Book1]" và đ?ng trư?c d?u ch?m đi?m "!" (ho?c apostrophe và d?u ch?m đi?m "'!") đó ch? ra s? kh?i đ?u c?a m?t t? bào tài li?u tham kh?o. Tên t? bao g?m ch? là các nhân v?t gi?a các đóng c?a Square bracket bi?u tư?ng "]" và d?u ch?m đi?m (ho?c apostrophe và exclamation point). B? ra b?t k? apostrophe n?u nó ngay l?p t?c trư?c khi các đánh d?u ch?m than, b?i v? m?t apostrophe không có th? là nhân v?t cu?i cùng trong m?t t?m tên.
 2. B?m đúp vào tab t?m m?i g?i là ChartData.
 3. G? tên trang tính ban đ?u t? bư?c 1 trong các đánh d?u "ChartData" và nh?n ENTER. Tên này ph?i là gi?ng như các b?ng tên t? b?ng tính b? hư h?i ho?c m?t tích.
 4. N?u b?n không lưu t?p này v?i các b?ng x?p h?ng và d? li?u t?, lưu t?p tin.
 5. Trong Excel 2003 ho?c Excel 2002, nh?p vào Liên kết ngày các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Thay đ?i ngu?n.

  Trong Excel 2007, b?m vào các D? li?u tab, b?m vào Ch?nh s?a các liên k?ttrong các Connenctions nhóm, và sau đó nh?p vàoThay đ?i ngu?n.
 6. Trong các T?p ngu?n h?p, ch?n liên k?t đ? thay đ?i, và sau đó nh?p vào Thay đ?i ngu?n.
 7. Trong các Thay đ?i liên k?t h?p tho?i, ch?n t?p tin m?i v?i d? li?u khôi ph?c và b?ng x?p h?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau
  Công th?c c?a b?n có ch?a m?t tham kh?o bên ngoài không h?p l? đ? m?t b?ng tính.
  nó có kh? năng r?ng các t?m tên mà b?n đ? nh?p trong bư?c 3 không gi?ng như b?n g?c. Tr? l?i bư?c 1.
 9. Các T?p ngu?n h?p bây gi? có th? đ? tr?ng. Đi?u này ch? ra r?ng t?t c? các liên k?t tr? đ?n các ho?t đ?ng t?p tin ch? không ph?i các t?p tin b? thi?u ho?c h?ng. Nh?p vào Đóng.
Bi?u đ? bây gi? tài li?u tham kh?o và tương tác v?i các d? li?u khôi ph?c trên b?ng đ? đ?i tên trong b?ng tính ho?t đ?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300643 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB300643 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300643

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com