Mô t? v? quá tr?nh k?t n?i h? tr? t? xa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300692 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? n?i dung t? xa H? tr? t?p l?i m?i đư?c g?i t? các Novice đ? các chuyên gia. Đi?u này t?p đư?c t?o ra khi các Novice s? d?ng các Thư đi?n t? ho?c Lưu l?i m?i như m?t t?p tin tùy ch?n trong t? xa H? tr?. Bài vi?t này không ch? b?ng cách s? d?ng Windows Messenger đ? thi?t l?p m?t phiên h? tr? t? xa. Thông tin thêm v? h? tr? t? xa, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
300546 T?ng quan v? h? tr? t? xa trong Windows XP.
Bài vi?t này cung c?p thêm thông tin chi ti?t v? cách h? tr? t? xa ho?t đ?ng và gi? đ?nh r?ng b?n, ngư?i đ?c, có m?t s? hi?u bi?t chung c?a h? tr? t? xa như đư?c di?n t? trong bài vi?t Q300546.

THÔNG TIN THÊM

T?p l?i m?i h? tr? t? xa đư?c vi?t b?ng Extensible Markup Language (XML) và có th? đư?c đ?c và s?a trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n ch?ng h?n như Notepad. T?p l?i m?i h? tr? t? xa s? d?ng sau đây ph?n m? r?ng:
.MsRcIncident
Trong Windows XP, ph?n m? r?ng này đư?c liên k?t v?i s? giúp đ? và h? tr? Trung tâm. Khi các chuyên gia th?c hi?n các.MsRcIncident t?p tin, Windows kh?i đ?ng tr? giúp và h? tr?, và sau đó tr? giúp và h? tr? đi nh?ng thông tin đ?n t? xa H? tr?. H? tr? t? xa sau đó phân tích các t?p tin và kh?i đ?ng quá tr?nh Phiên làm vi?c h? tr? t? xa v?i máy tính Novice t?o, m? đ?u các t?p tin.

Trong bài này, các đi?u kho?n ".MsRcIncident file"và"các l?i m?i"đư?c dùng l?n l?n. Thu?t ng? "vé" đ? c?p đ?n các ghi chép v? l?i m?i đư?c t? ch?c trên máy tính c?a ngư?i m?i.

Máy tính Novice có m?t trương m?c ngư?i dùng c?c b? đư?c xây d?ng trong đư?c g?i là HelpAssistant. Trương m?c này b? vô hi?u hoá m?c đ?nh và có m?t m?t kh?u m?nh ng?u nhiên t?o ra. Trương m?c h?n ch? quy?n và đư?c s? d?ng b?i các chuyên gia đ? đăng nh?p vào máy tính Novice trong các Phiên làm vi?c h? tr? t? xa.

Novice m?i các chuyên gia đ? k?t n?i v?i máy tính c?a h?

Khi máy tính c?a ngư?i m?i t?o t?p l?i m?i, các hành đ?ng sau đây x?y ra:
 • HelpAssistant tài kho?n đư?c kích ho?t.
 • M?t m?c nh?p trong các Novice b?ng đư?c t?o ra.
 • Các thông tin sau thu đư?c t? các Novice máy tính: thông IP và máy tính tên tin c?u h?nh trong đó có yêu c?u c?ng ánh x? t? b?t k? đ?a ch? m?ng Universal Plug-and-Play (UPnP) D?ch thu?t (NAT) máy ch? trên t?t c? các giao di?n trên máy tính Novice. N?u m?t UPnP Máy ch? NAT là hi?n nay, nó ph?n ?ng v?i đ?a ch? IP bên ngoài c?a nó và m?t c?ng s? dành riêng cho các máy tính Novice. Máy ch? NAT UPnP b?t đ?u l?p b?n đ? lưu lư?ng truy c?p vào các IP:PORT c?ng 3389 trên máy tính NAT Client Novice.

Các chuyên gia th?c hi?n t?p l?i m?i

Các chuyên gia th?c hi?n t?p l?i m?i đ? b?t đ?u m?t t? xa H? tr? phiên. Trên máy tính c?a chuyên gia m?t thông đi?p đư?c hi?n th? m?i các chuyên gia đ? k?t n?i v?i máy tính c?a ngư?i m?i. H? tr? t? xa s? d?ng các sau thông tin ch?a trong các.MsRcIncident t?p tin đ? hi?n th? này thông báo:
 • Tên các Novice đ? ch? đ?nh trong vi?c t?o ra l?i m?i đư?c hi?n th? đ? thông báo cho hay nh?c nh? các chuyên gia nh?ng ngư?i g?i l?i m?i:
  Tên ngư?i dùng = "Kim Abercrombie"
 • Hay không m?t kh?u đư?c thi?t l?p b?i các Novice trong các t?o ra các l?i m?i:
  RCTICKETENCRYPTED = "1"
 • Đó là l?i m?i đ? đư?c thi?t l?p đ? h?t h?n th?i sáng t?o. Novice có th? h?t h?n b?t k? l?i m?i b?t c? lúc nào b?ng cách s? d?ng d?ng xem l?i m?i t?nh tr?ng trang:
  DTStart = "992646863" và DTLength = "60"
Tên ngư?i dùng = "Kim Abercrombie"

Tên s? đư?c s? d?ng đư?c ch?a trong trư?ng tên ngư?i dùng như trong ví d? trên nơi Kim Abercrombie là tên Novice ch? đ?nh khi t?o l?i m?i.

Chú ý: Khi các Novice t?o ra l?i m?i, h? tr? t? xa Pre-populates các Nh?p tên c?a b?n h?p v?i tên h? sơ hi?n t?i. Novice có th? thay đ?i đi?u này Tên.

RCTICKETENCRYPTED = "1"

Đ? xác đ?nh có hay không đ? nh?c nh? các chuyên gia cho m?t m?t kh?u, trung tâm tr? giúp và h? tr? nh?n vào l?nh v?c RCTICKETENCRYPTED. N?u nó đ?t thành "0", các chuyên gia không đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u. N?u nó đư?c thi?t l?p đ? "1", các Chuyên gia đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u. M?t kh?u đư?c nh?p b?i các chuyên gia đư?c g?i máy tính c?a ngư?i m?i.

DTStart == "992646863" và DTLength = "60"

H? tr? t? xa s? d?ng các l?nh v?c DTStart và DTLength đ? tính toán th?i gian h?t h?n thi?t l?p b?i các Novice khi l?i m?i t?o ra.

Chú ý: Th?i gian này s? đư?c đi?u ch?nh thành gi? c?c b? c?a các chuyên gia máy tính.

Th?i gian h?t h?n như hi?n th? cho các chuyên gia ch? là thông tin. Novice có th? gây ra l?i m?i đ? h?t h?n vào b?t c? lúc nào b?i cách nh?n vào H?t h?n trong xem l?i m?i t?nh tr?ng trang trong tr? giúp và trung tâm h? tr?. Đi?u này gây ra vé trên máy tính Novice đ? h?t h?n. M?c dù thông báo mà s? đư?c hi?n th? đ? chuyên gia cho th?y r?ng l?i m?i là v?n m? khi m?t k?t n?i là c? g?ng, máy tính Novice t? ch?i k?t n?i v? các vé đ? h?t h?n.

N?u các Novice l?a ch?n đ? h?t h?n trư?c khi vé đ? th?i gian đ?t trư?c theo l?i m?i, l?i m?i các chuyên gia không ph?n ánh đi?u này thay đ?i và các bài vi?t hi?n th? th?i gian h?t h?n b?n g?c đ? đư?c thi?t l?p t?i sáng t?o l?i m?i.

B?n có th? đư?c quan tâm r?ng các chuyên gia có th? "l?a" máy tính Novice b?ng cách đi?u ch?nh th?i gian trên máy tính chuyên gia; Tuy nhiên, đi?u này là không th?. Đ? ch?ng minh đi?u này, tham kh?o như sau Ví d? k?ch b?n:

Ví d?

N?u m?t l?i m?i đư?c t?o ra t?i Dallas và m?t th?i gian h?t h?n c?a 10: 00 PM th?i gian trung tâm, và các chuyên gia s? m? ra l?i m?i ? v? trí 1 gi? đ?ng sau th?i gian Dallas, ch?ng h?n như Provo Utah, lúc 3: 35 PM Provo (4: 35 PM th?i gian Dallas) thông báo s? hi?n th? vé như h?t h?n b?i v? nó s? là 4: 35 PM t?i Dallas, và các máy tính Novice s? có thi?t l?p t?nh tr?ng c?a vé đ? h?t h?n.

N?u các chuyên gia ? Utah đ? thi?t l?p các h? th?ng đ?ng h? trên máy tính c?a h? như v?y là đ? làm cho tin nh?n l?i m?i xu?t hi?n như là chưa h?t h?n trên máy tính chuyên gia, các chuyên gia s? sau đó có th? c? g?ng k?t n?i cho các Novice. Khi máy tính Novice s? nh?n đư?c các th? nó ngay l?p t?c t? ch?i đ? b?t đ?u m?t phiên h? tr? t? xa. Có không có s? tương tác ngư?i dùng yêu c?u trên máy tính c?a ngư?i m?i khi đi?u này x?y ra.

B?t đ?u t? phiên làm vi?c h? tr? t? xa

Khi các chuyên gia nh?p chu?t các Có nút, h? tr? t? xa các cu?c g?i s? giúp đ? và h? tr? các API đ? b?t đ?u Phiên làm vi?c. Tr? giúp và h? tr? d?a vào d?ch v? đ?u cu?i đ? thương lư?ng các Phiên làm vi?c. Tr? giúp và trung tâm h? tr? qua l?i m?i h? tr? t? xa t?p tin vào Các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i. D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i dùng thông tin nó nh?n đư?c trong các RCTICKET trư?ng thương lư?ng k?t n?i v?i d?ch v? đ?u cu?i ngày Novice máy tính.

Trư?ng RCTICKET ch?a m?t danh sách t?t c? các đ?a ch? IP trên các máy tính Novice t?i th?i đi?m c?a s? sáng t?o l?i m?i v?i s? hi?u c?ng đ?nh d?ng IP:PORT.

H? tr? t? xa làm cho vi?c s? d?ng UPnP NAT qu?n l?, cho phép h? tr? t? xa đ? làm vi?c khi nào h? tr? t? xa Novice là đ?ng sau NAT thi?t b? UPnP tuân th?.

Windows XP Internet Chia s? k?t n?i là NAT gi?i pháp duy nh?t mà là UPnP tuân th?.

Ví d?

Chú ý: Văn b?n sau đây gói cho đ?c ch? v?i m?c đích.
  RCTICKET="65538,1,128.54.161.5:3389;kim.redmond.microsoft.com:
  3389;10.0.0.5:3389,5UACB9zFYZnq5tcVDHA=,Aujb46Sne5TByHUYLgGYO2oavzR+ZPBvhOo/OkTN5GI=,
  SolicitedHelp,50dQeOP0esX18JQjTVzkC/fmJFj/XxsB5DcbU8hk5k6nk+QegA03gA==,
  eS69KnKxOHg2wZtNCkm4ixs8AuI="
				
65538,1: Đi?u này là dành cho thông tin Phiên b?n và c?.

128.54.161.5:3389;kim.Redmond.Microsoft.com:3389;10.0.0.5:3389: Đây là m?t danh sách các đ?a ch? IP và c?ng s? đư?c hi?n t?i trên máy tính Novice lúc l?i m?i n?p t?o ra.

D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i b?t đ?u c? g?ng k?t n?i v?i các giao di?n đ?u tiên trong danh sách, 1128.54.161.5:3389 trong trư?ng h?p này. N?u không có không có ph?n ?ng trong 30 giây, GA D?ch v? chuy?n ti?p theo giao di?n, kim.Redmond.Microsoft.com:3389, và cu?i cùng d?ch v? đ?u cu?i s? c? g?ng đ? k?t n?i v?i 10.0.0.5:3389.

N?u k?t n?i này không ph?i là thành công, thi?t b? đ?u cu?i D?ch v? thông báo cho tr? giúp và d?ch v? h? tr?, mà l?n lư?t s? cho bi?t t? xa H? tr? mà t?o ra các thông báo sau:
T? xa H? tr?

Không th? thi?t l?p m?t k?t n?i h? tr? t? xa. B?n có th? mu?n ki?m tra các v?n đ? m?ng ho?c xác đ?nh n?u l?i m?i đ? h?t h?n ho?c b? h?y b? b?i ngư?i đ? g?i nó.

[OK]
Thi?t b? đ?u cu?i D?ch v? trên máy tính chuyên gia đi ?y nhi?m cho HelpAssistant tài kho?n cho GINA trên máy tính c?a ngư?i m?i. N?u các ch?ng ch? đư?c ch?p nh?n, các chuyên gia các b?n ghi máy tính c?a ngư?i m?i s? d?ng tài kho?n HelpAssistant.
H? tr? t? xa s? hi?n th? m?t thông báo h?i các Novice, n?u h? mu?n b?t đ?u m?t phiên h? tr? t? xa v?i các chuyên gia t?i th?i đi?m đó. N?u các Novice đư?c đăng nh?p vào đ? nhi?u phiên ch?y, m?i phiên làm vi?c nh?n đư?c đi?u này d?u nh?c.


Trư?c khi các chuyên gia đư?c cho phép đ? k?t n?i cho các Novice máy tính, thi?t đ?t chính sách nhóm đang ki?m tra. N?u các chính sách cho phép Novice đ? nh?n đư?c h? tr? t? xa k?t n?i t? ch?i.
N?u t?t c? ?y nhi?m đư?c đáp ?ng các phiên h? tr? t? xa đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng các Giao th?c RDP và c?ng 3389 thông qua d?ch v? đ?u cu?i trên kinh nghi?m và chuyên gia các máy tính.

T?i th?i đi?m này các chuyên gia ch? có th? xem các Novice máy tính đ? bàn. Các chuyên gia ph?i yêu c?u đ? ki?m soát các Novice máy tính và Novice ph?i cho phép ki?m soát b?ng cách b?m có đ? nh?c tương ?ng. N?u Novice mu?n l?y l?i quy?n ki?m soát t?i b?t k? th?i đi?m nào trong phiên, ESC ch?a khóa có th? ép.

Khi vé h?t h?n


H? tr? t? xa duy tr? m?t b?ng m? t?t c? các vé trong các HKEY_LOCAL_MACHINE hive c?a s? đăng k?. Khi không có không có vé m?, t? xa H? tr? vô hi?u hóa tài kho?n HelpAssistant và lo?i b? đăng nh?p cho phép thông qua d?ch v? đ?u cu?i ph?i trong m?t gi?. H? tr? t? xa c?ng t?t b?t k? ánh x? c?ng trên thi?t b? UPnP tuân th? NAT.

Vé h?t h?n t? đ?ng khi gi?i h?n th?i gian đ? h?t h?n. M?t ngư?i dùng là thành viên c?a các Ch? s? h?u ho?c nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính Novice c?ng có th? gây vé h?t h?n t?i b?t c? lúc nào b?ng cách th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?.
 2. B?m vào các H? tr? t? xa liên k?t.
 3. B?m vào các Xem tr?ng thái l?i m?i liên k?t.
 4. Ch?n m? vé mong mu?n đ?n h?t h?n.
 5. B?m vào các H?t h?n nút.
Khi m?t vé là bang h?t h?n, b?t k? t?p l?i m?i đó đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i máy tính Novice fails và không có thông báo ho?c đăng nh?p đ? thông báo cho các Novice r?ng h? tr? t? xa đ? t? ch?i m?t h?t h?n vé.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300692 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB300692 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300692

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com