Các tính năng c?a khách hàng máy tính t? xa trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300698 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tính năng c?a máy s? d?ng Remote Desktop Protocol (RDP) 5.1, đư?c bao g?m trong Windows XP. Các tính năng này có s?n khi khách hàng k?t n?i đ?n m?t máy ch? t? xa Windows XP b?ng cách s? d?ng k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.

THÔNG TIN THÊM

Dùng k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa, nh?n vào đây B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, b?m Truy?n thông, sau đó b?m K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.

Các tính năng này là:

Chuy?n hư?ng máy in m?ng

Chuy?n hư?ng máy in m?ng cho phép b?n có máy in m?ng đư?c cài đ?t trên máy tính đ?a phương chuy?n hư?ng trong phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn. B?n có th? g?i cho công vi?c in đ? máy in m?ng c?a b?n mà không c?n ph?i thay đ?i c?u h?nh, ho?c cài đ?t máy in b? sung. Tính năng này có th? b? vô hi?u t? các Đ?a phương tài nguyên th? c?a khách hàng máy tính đ? bàn t? xa.

Vi?c chuy?n hư?ng c?a ? đ?a đ?a phương

Các ? đ?a trên máy tính đ?a phương có th? đư?c chuy?n hư?ng t?i k? h?p đ? các t?p tin có th? d? dàng đư?c chuy?n t? máy ch? lưu tr? đ?a phương đ?n máy tính t? xa. Bao g?m các ? đ?a c?ng, ? đ?a m?m, và ? đ?a m?ng đ? ánh x?.

Các ? đ?a có th? đư?c hi?n th? trong Máy tính của tôi là "A ngày ComputerName"và"C ngày ComputerName"cho m?i ? đ?a chuy?n hư?ng. Ví d?, n?u máy tính đ?a phương có tên "WinXP", và ? đ?a c trên máy tính đ?a phương đư?c chuy?n hư?ng, ? đ?a có th? đư?c hi?n th? trong phiên làm vi?c t? xa như là "C trên WinXP".

Sao chép và dán t?p

B?n có th? sao chép và dán các t?p gi?a phiên làm vi?c t? xa và máy tính c?c b? ho?c ngư?c l?i, b?ng cách s? d?ng tính năng sao chép và dán.

H? tr? cho màu s?c hơn 256

RDP 5,1 cho phép b?n tr?i nghi?m 15-bit, 16-bit, và 24-bit màu sâu khi b?n k?t n?i v?i m?t máy tính d?a trên Windows XP (trên đi?u ki?n r?ng v? đ?a phương có kh? năng s?a đ? sâu video).

Âm thanh chuy?n hư?ng

Âm thanh chuy?n hư?ng cho phép khách hàng đ? nh?n đư?c b?t k? âm thanh hay âm thanh đó chơi trong phiên làm vi?c t? xa (trên đi?u ki?n là các máy tính đ?a phương có b? đi?u h?p âm thanh làm vi?c).

Vi?c chuy?n hư?ng c?a các k?t h?p phím Windows

B?n có th? chuy?n hư?ng t? h?p phím Windows, như ALT + TAB và CTRL + ESC, n?u b?n ch?n thi?t đ?t phù h?p. Tính năng này có th? đư?c c?u h?nh trên các Đ?a phương tài nguyên tab trên các khách hàng máy tính đ? bàn t? xa.

K?t n?i Bar

Ch?c năng k?t n?i thanh cho phép b?n d? dàng gi?m thi?u và t?i đa hóa m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn toàn màn h?nh. N?u pushpin đư?c b?t lên cho thanh k?t n?i, nó luôn luôn là hi?n th?. N?u pushpin không b?t t?m thanh k?t n?i, nó ch? đư?c hi?n th? khi b?n di chuy?n chu?t trên màn h?nh. Thanh k?t n?i tính năng có th? đư?c vô hi?u hóa trong các Tùy ch?n hi?n th? keá tieáp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300698 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB300698 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300698

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com