Làm th? nào đ? s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh công c? h? th?ng thông tin (MSINFO32)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300887 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

MSINFO32 hi?n th? m?t cái nh?n toàn di?n c?a ph?n c?ng, các thành ph?n h? th?ng và ph?n m?m môi trư?ng. Bài vi?t này ch?a m?t t?ng quan v? các thi?t b? chuy?n m?ch có s?n có th? đư?c s? d?ng v?i các MSINFO32 l?nh trong Windows 7, Windows Vista, và trong Windows XP.

B?n có th? s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh công c? MSINFO32 làm t?t c? nh?ng đi?u sau đây:
 • S? d?ng h? th?ng thông tin t? m?t t?p tin th?c thi
 • T?o .nfo ho?c .txt t?p ch?a thông tin t? th? lo?i đ? ch? đ?nh.
 • M? thông tin h? th?ng và hi?n th? ch? có chuyên m?c c? th?.
 • Lưu m?t t?p âm th?m (không m? thông tin h? th?ng).
 • Thông tin h? th?ng b?t đ?u k?t n?i v?i máy tính t? xa.
 • T?o l?i t?t m? h? th?ng thông tin c?u h?nh s? d?ng thư?ng xuyên.

Chú ý M?t s? thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh có s?n cho Windows XP không c?n đư?c h? tr? trong Windows Vista ho?c Windows 7.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng cú pháp sau đây đ? ch?y các MSINFO32 l?nh trên máy tính đang ch?y Windows 7, Windows Vista, và Windows XP:
Msinfo32 [/?] [/pch] [/nfo Đường dẫn] [/ báo cáo Đường dẫn] [/computer ComputerName] [/showcategories] [/category categoryID] [/categories categoryID]


Tham s?

Đường dẫn
Ch? đ?nh t?p tin s? đư?c m? trong đ?nh d?ng C:\folder1\File1.xxx nơi C là k? t? ? đ?a, folder1 là thư m?c, File1 là các t?p tin và xxx là ph?n m? r?ng tên t?p.

ComputerName
Đi?u này có th? là m?t tên quy ư?c đ?t tên ph? quát, đ?a ch? IP ho?c hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n.

categoryID
Tham s? này là thu đư?c b?ng cách s? d?ng chuy?n đ?i /showcategories.

Tùy ch?n l?nh đư?c h? tr? trong Windows 7, Windows Vista và Windows XP

/NFO {Đường dẫn}
Lưu t?p đư?c xu?t chuy?n như t?p .nfo. N?u t?p tin tên mà đư?c xác đ?nh trong Đường dẫn hi?n không k?t thúc trong .nfo, m?t .nfo ph?n m? r?ng tên t?p tin s? đư?c n?i thêm vào tên t?p.

/Report {Đường dẫn}
Lưu các t?p tin đư?c xác đ?nh trong Đường dẫn đ?nh d?ng .txt. Tên t?p tin s? đư?c lưu l?i chính xác như nó xu?t hi?n trong đư?ng d?n. Ph?n m? r?ng tên t?p .txt s? không đư?c n?i thêm vào t?p tin, tr? khi nó đư?c xác đ?nh trong Đường dẫn.

/Computer {ComputerName}
B?t đ?u t? h? th?ng thông tin cho các máy tính t? xa đ? ch? đ?nh.
Chú ý Khi b?n k?t n?i t?i máy tính t? xa, b?n ph?i có quy?n thích h?p đ? truy c?p WMI trên máy tính t? xa.

Tùy ch?n l?nh đư?c h? tr? trong Windows XP

/PCH
Hi?n th? l?ch s? xem.


/showcategories
B?t đ?u thông tin h? th?ng v?i th? lo?i ID hi?n th? thay v? nh?ng cái tên thân thi?n ho?c tên b?n đ?a hóa. Ví d?, khi b?n s? d?ng chuy?n đ?i này, th? lo?i môi trư?ng ph?n m?m đư?c hi?n th? như th? lo?i SWEnv. SWEnv là m?t đ?i s? h?p l? categoryID cho các /Category chuy?n đ?i và các /Categories chuy?n đ?i.

/Category {categoryID}
B?t đ?u thông tin h? th?ng v?i các m?c đ? ch? đ?nh đư?c ch?n. S? d?ng /showcategories đ? hi?n th? m?t danh sách có s?n th? lo?i ID.

/Categories {+categoryID(+categoryID) | + t?t c? (-categoryID)}
B?t đ?u thông tin h? th?ng v?i ch? các danh m?c đư?c ch? đ?nh ho?c th? lo?i hi?n th?. Nó c?ng h?n ch? đ?u ra cho th? lo?i đư?c ch?n ho?c th? lo?i. S? d?ng /showcategories đ? hi?n th? m?t danh sách có s?n th? lo?i ID.

/?Hi?n th? m?t b?n tóm t?t ng?n c?a các tùy ch?n d?ng l?nh MSInfo32.

Chú ý M?t s? lo?i thông tin h? th?ng ch?a m?t lư?ng l?n d? li?u. B?n có th? s? d?ng l?nh /wait b?t đ?u đ? t?i ưu hóa hi?u su?t báo cáo cho các lo?i này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ch? đ? liên quan.

Ví d?

Đ? m? h? th?ng thông tin trong l?ch s? xem, g?:
msinfo32 /pch
Đ? t?o m?t t?p .nfo trong c?p C:\Temp v?i tên Test.nfo, g?:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\TEST.NFO
Đ? t?o m?t .txt t?p trong c?p C:\Temp v?i tên Test.txt, g?:
msinfo32 /report C:\TEMP\TEST.NFO
Đ? xem thông tin h? th?ng t? m?t máy tính t? xa v?i tên UNC c?a BIGSERVER, g?:
msinfo32 /computer BIGSERVER
Vào danh sách có s?n th? lo?i ID, g?:
msinfo32 /showcategories
Đ? b?t đ?u h? th?ng thông tin v?i t?t c? các thông tin có s?n hi?n th?, ngo?i tr? n?p module, lo?i:
msinfo32 /categories + t?t c? - loadedmodules
Đ? t?o m?t t?p tin .nfo đư?c g?i là SYSSUM.NFO trong thư m?c C:\Temp ch?a thông tin trong th? lo?i tóm t?t h? th?ng, lo?i:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\SYSSUM.NFO /categories + systemsummary
Đ? t?o ra m?t.NFO t?p tin g?i là cu?c xung Đ?T.NFO trong thư m?c C:\TEMP ch?a thông tin v? ngu?n l?c xung đ?t, lo?i:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\CONFLICTS.NFO /categories + componentsproblemdevices + resourcesconflicts + resourcesforcedhardware

Đ?nh d?ng truy?n thuy?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Định dạng? ngh?a
ItalicThông tin ngư?i s? d?ng ph?i cung c?p
Đ?mY?u t? mà ngư?i dùng ph?i g? chính xác như đư?c hi?n th?
Ellipsis (...)Tham s? có th? đư?c l?p l?i nhi?u l?n trong m?t d?ng l?nh
Gi?a khung ([])Tùy ch?n kho?n m?c
Gi?a ni?ng răng (()); l?a ch?n cách nhau b?ng đư?ng ?ng (|). Ví d?: {even|odd}T?p h?p các l?a ch?n mà t? đó ngư?i s? d?ng ph?i ch?n ch? có m?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 300887 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB300887 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300887

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com