Làm th? nào đ? áp d?ng m?t bi?n đ?i XSL t? m?t tài li?u XML cho m?t tài li?u XML b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300929 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này minh ho? cách áp d?ng m?t Extensible Stylesheet ngôn ng? (XSL) chuy?n đ?i (XSLT) đ? đánh d?u m?t m? r?ng Ngôn ng? (XML) tài li?u b?ng cách s? d?ng các XslTransform l?p đ? t?o m?t tài li?u XML m?i. XSL là m?t ngôn ng? d?a trên XML mà đư?c thi?t k? đ? bi?n đ?i m?t tài li?u XML thành m?t tài li?u XML ho?c m?t Tài li?u XML vào b?t k? tài li?u có c?u trúc khác.

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, cơ s? h? t?ng m?ng và gói d?ch v? mà b?n c?n:
 • Microsoft Visual Studio.NET
 • Microsoft.NET Software Development Kit (SDK) Quickstarts
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các ch? đ? sau:
 • Thu?t ng? XML
 • Vi?c t?o và đ?c m?t t?p tin XML
 • Cú pháp XML đư?ng d?n ngôn ng? (XPath)
 • XSL

Các bư?c đ? xây d?ng các m?u

Ví d? này s? d?ng hai t?p tin có tên là Books.xml và Books.xsl. B?n có th? t?o riêng c?a b?n Books.xml và Books.xsl các t?p tin ho?c s? d?ng m?u t?p tin đó đư?c bao g?m trong các.NET ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK) QuickStarts. B?n ph?i sao chép các t?p tin Books.xml và Books.xsl vào thư m?c \Bin đư?c đ?t bên dư?i thư m?c mà b?n t?o ra d? án này. Trong ph?ng thu tr?c quan.NET 2003, nh?ng t?p tin này có th? loài này có ? thư m?c sau đây:
..\Program Files\Microsoft visual Studio.M?NG 2003\SDK\v1.1\QuickStart\Howto\Samples\Xml\Transformxml\Vb
Trong ph?ng thu tr?c quan.NET 2002, nh?ng t?p tin này có th? loài này có ? thư m?c sau đây:
..\Program Files\Microsoft visual Studio.NET\FrameworkSDK\Samples\QuickStart\Howto\Samples\Xml\Transformxml\Vb
 1. T?o m?t ?ng d?ng giao di?n đi?u khi?n m?i trong Visual Basic .NET.
 2. Đ?m b?o r?ng các d? án có ch?a m?t tham chi?u đ?n các System.xml không gian tên, và thêm m?t tài li?u tham kh?o n?u nó không.
 3. S? d?ng các Nh?p kh?u tuyên b? v? s? XMLXSL không gian tên do đó b?n không ph?i vư?t qua v?ng lo?i t? khai trong nh?ng không gian tên sau trong m? c?a b?n. B?n ph?i s? d?ng các Nh?p kh?u tuyên b? trư?c đ? b?t k? t? khai khác:
  Imports System.Xml
  Imports System.Xml.Xsl
  					
 4. Khai báo các bi?n thích h?p. Tuyên b? m?t XslTransform đ?i tư?ng đ? bi?n đ?i các tài li?u XML:
  Dim myXslTransform As XslTransform
  					
 5. Xây d?ng m?t m?i XslTransform đ?i tư?ng. Các XslTransform l?p h?c là m?t b? x? l? XSLT th?c hi?n XSLT Phiên b?n 1.0 khuy?n ngh?:
  myXslTransform = New XslTransform()
 6. S? d?ng các T?i phương pháp đ? t?i các XslTransform đ?i tư?ng v?i phong cách trang. Bi?u đ?nh ki?u này bi?n th? chi ti?t c?a các t?p tin Books.xsl vào m?t đơn gi?n qu?c t? tiêu chu?n sách s? Danh sách (ISBN) c?a cu?n sách.
  myXslTransform.Load("books.xsl")
  					
 7. G?i cho các Bi?n đ?i phương pháp đ? b?t đ?u chuy?n đ?i, đi qua trong m? ngu?n XML tài li?u và tên g?i chuy?n tài li?u XML:
  myXslTransform.Transform("books.xml", "ISBNBookList.xml")
  					
 8. Xây d?ng và ch?y d? án c?a b?n. B?n có th? t?m th?y t?p k?t qu? ISBNBookList.xml t?p tin trong thư m?c \Bin dư?i c?a b?n t?p tin d? án thư m?c.

M? hoàn ch?nh m?u

Imports System.Xml
Imports System.Xml.Xsl
Module Module1

  Sub Main()
    Dim myXslTransform As XslTransform
    myXslTransform = New XslTransform()
    myXslTransform.Load("books.xsl")
    myXslTransform.Transform("books.xml", "ISBNBookList.xml")
  End Sub

End Module
				

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? các XslTransform l?p, xem Microsoft sau.Thư vi?n l?p NET Framework tài li?u:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.xml.XSL.xsltransform (VS.71) .aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? các XslTransform l?p h?c v?i các XslTransform đ?i tư?ng, xem Microsoft sau.NET Framework nhà phát tri?n Tài li?u hư?ng d?n:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa735781.aspx
Đ? so sánh th?c t? XSLT và ASP.NET, xem dư?i đây MSDN tr?c tuy?n Voices c?c XML c?t:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms950754.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? XML trong.NET, xem XML"trong.NET: .NET Framework XML Classes and C# cung c?p đơn gi?n, kh? năng m? r?ng d? li?u Manipulation" bài vi?t t? MSDN t?p chí t?i Microsoft Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/msdnmag/issues/01/01/XML/Default.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, là cu?n sách sau đây:
R. Allen Wyke, Sultan Rehman, Brad Leupen. L?p tr?nh (Core tham kh?o) XML. Microsoft Press, 2001
Đ? bi?t thêm chi ti?t, đ? c?p đ?n vi?c đào t?o Microsoft sau đây & Ch?ng nh?n khóa h?c:
T?p đoàn Microsoft 2500 Introduction to XML và Microsoft.NET Platform

Thu?c tính

ID c?a bài: 300929 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB300929 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300929

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com