Làm th? nào đ? t? xây d?ng l?i các giá tr? hi?u su?t truy c?p thư vi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300956 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách t? xây d?ng l?i các hi?u su?t truy c?p thư vi?n các giá tr?.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Khi b?n s? d?ng công c? System Monitor, m?t s? qu?y có th? b? thi?u ho?c không ch?a d? li?u truy c?p. Các thi?t l?p cơ s? c?a hi?u su?t truy c?p thư vi?n có th? b? h?ng và có th? c?n ph?i đư?c xây d?ng l?i. Ngoài ra, b?n có th? c?n ph?i xây d?ng l?i b?t k? tu? (.Boä ñeám NET Framework ?ng d?ng t?o ra) ho?c b?t c? qu?y m? r?ng.

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t s? m? r?ng qu?y h?ng s? đăng k?, ho?c n?u m?t s? qu?n l? c?a Windows Thi?t b? đo đ?c (WMI)-d?a trên các chương tr?nh s?a đ?i s? đăng k?.

Xây d?ng l?i các qu?y hi?u su?t cơ b?n

M? r?ng S? lư?t truy c?p thông tin đư?c lưu tr? trong c? hai đ?a đi?m sau đây:
 • Registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Perflib\009
 • T?p %Systemroot%\System32\Perfc009.dat và t?p %Systemroot%\System32\Perfh009.dat
Đ? xây d?ng l?i thư vi?n s? lư?t truy c?p hi?u su?t cơ b?n b?ng tay, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? r?ng các Perfc009.dat t?p tin và cácPerfh009.dat t?p tin. Nh?ng t?p tin n?m trên đ?a cài đ?t Windows. Nén t?p tin đư?c t?m th?y t?i DriveLetter: \i386\perfc009.da_ và t?i DriveLetter: \i386\perfh009.da_. Thay th? t?p trong c?p %Systemroot%\System32.
 2. B?t đ?u Registry Editor, và sau đó xác đ?nh v? trí phím sau đây trong đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib
 3. Trong đăng k?, thay đ?i các S? lư?t truy c?p cu?igiá tr? cho 1846 (th?p phân), và thay đ?i các Tr? giúp cu?i giá tr? cho 1847 (th?p phân).
 4. Xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây đ? t?m ki?m các d?ch v? có m?t Performancesubkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
 5. Lo?i b? các giá tr? sau đây t? hi?u su?t subkey (n?u có):
  • S? lư?t truy c?p đ?u tiên
  • Tr? giúp đ?u tiên
  • S? lư?t truy c?p cu?i
  • Tr? giúp cu?i
  B?n c?ng có th? s? d?ng công c? Exctrlst.exe đ? xác đ?nh v? trí các hi?u su?t truy c?p năng đ?ng liên k?t t?p thư vi?n (dll) đư?c cài đ?t, và sau đó truy c?p registry đ? lo?i b? các giá tr? DWORD. Bây gi? b?n có m?t hoàn toàn kh? thi s? đăng k? hi?u su?t có ch?a ch? h? th?ng cơ s? qu?y.

  Chú ý Lo?i b? các giá tr? t? hi?u su?t trong registry subkey có th? làm b?t k? cài đ?t.NET Framework ?ng d?ng không làm vi?c sau khi h? đang b?t đ?u. N?u đi?u này x?y ra, s? d?ng các lodctr /R l?nh trong ph?n "Thêm l?i các qu?y m? r?ng" đ? xây d?ng l?i các qu?y hi?u su?t. N?u b?n ti?p t?c có nh?ng v?n đ? khi b?n b?t đ?u m?t.NET Framework ?ng d?ng, xem cài đ?t các "l?i b?t k? tùy ch?nh.NET Framework h?i hi?u su?t qu?y"ph?n trong bài vi?t này.

Thêm l?i các qu?y m? r?ng

B?n ph?i thêm l?i các m? r?ng b? đ?m t? danh sách các d?ch v?. Trư?c khi b?n làm đi?u này, b?n ph?i xác đ?nh t?p tin rules.ini đư?c s? d?ng đ? t?i các qu?y:
 1. Mở cửa sổ Dấu nhắc Lệnh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? đ?a CD %SystemRoot%\System32, sau đó nh?n ENTER.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? FINDSTR drivername *.ini, sau đó nh?n ENTER.
 4. Lưu ? tên t?p tin rules.ini cho m?i drivername trong các danh sách.
 5. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  lodctrinifile>
  Chú ý Trong l?nh này, <inifile></inifile> đ?i di?n cho tên c?a phiên t?p tr?nh đi?u khi?n mà b?n mu?n t?i l?i.
  Ví d?, n?u b?n mu?n t?i l?i tr?nh đi?u khi?n ASP, danh sách mà b?n đ? lưu ? trong bư?c 4 cho th?y r?ng Axperf.ini là t?p tin rules.ini tr?nh đi?u khi?n ASP (axperf.ini:drivername=ASP). V? v?y, t?i l?i tr?nh đi?u khi?n ASP, g? lodctr axperf.ini t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.
 6. L?p l?i bư?c 5 cho m?i t?p tin rules.ini trong danh sách.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Đ? xây d?ng l?i t?t c? các qu?y hi?u su?t trong đó m? r?ng và bên th? ba qu?y trong Windows Server 2003, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh. Nh?n ENTER sau m?i l?nh.
cd\windows\system32
lodctr /R
Chú ý
 • /R là ch? hoa. B?n ph?i có quy?n qu?n tr? trên máy tính đ? thành công th?c hi?n l?nh này.
 • Trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit c?a Windows XP, các Lodctr /R:tên t?p tin> l?nh là phương pháp tiêu chu?n đ? khôi ph?c l?i hi?u su?t truy c?p đăng k? dây và thông tin b?ng cách s? d?ng m?t tên t?p tin.
Windows Server 2003 xây d?ng l?i t?t c? các qu?y v? nó đ?c t?t c? các phiên ?nh trong thư m?c C:\Windows\inf\009 cho h? đi?u hành ti?ng Anh.

Chú ý
 • N?u b?n đang ch?y m?t c?m ho?c trung tâm d? li?u s?n ph?m, b?n ph?i không qua nút làm tươi danh sách truy c?p. B?n ph?i làm đi?u này sau khi b?n th?c hi?n các bư?c thêm dư?i "l?i các qu?y m? r?ng" cho c? hai b? đ?m cơ s? và m? r?ng qu?y.
 • Trên các h? th?ng đang ch?y các ?ng d?ng mà thêm các b? đ?m hi?u su?t c?a h?, ch?ng h?n như Microsoft Exchange ho?c SQL Server, t?p tin rules.ini đư?c s? d?ng đ? t?i qu?y hi?u su?t có th? không đ?t trong % Systemroot%\System32. Nh?ng t?p tin rules.ini thư?ng có th? đư?c t?m th?y dư?i các c?u trúc thư m?c ?ng d?ng.
 • N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i v? thư vi?n hi?u su?t khi b?n s? d?ng các bư?c trư?c đó, b?n có th? ph?i l?y và t?i l?i các IIS hi?u su?t năng đ?ng liên k?t thư vi?n (dll). Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  267831T? ch?c s? ki?n ID 2003 c?nh báo đăng nh?p khi t?i hi?u su?t counters
 • N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ? khi b?n b?t đ?u m?t.NET Framework ?ng d?ng, xem cài đ?t các "l?i b?t k? tùy ch?nh.NET Framework h?i hi?u su?t qu?y"ph?n.

Cài đ?t l?i b?t k? tùy ch?nh.NET Framework h?i hi?u su?t counters

N?u b?n ti?p t?c có nh?ng v?n đ? khi b?n b?t đ?u m?t.NET Framework ?ng d?ng sau khi b?n th?c hi?n các th? t?c đư?c li?t kê ? đây, b?n có th? ph?i xây d?ng l?i các qu?y hi?u su?t cho các tùy ch?nh.NET Framework ?ng d?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các "/ tôi" tùy ch?n trong các.NET Framework cài đ?t công c? (Installutil.exe). B?n ph?i bi?t tên t?p tin c?a các t?p tin DLL t?o các qu?y hi?u su?t.

Ví d?

N?u b?n làm theo các th? t?c và lo?i b? các qu?y t? s? đăng k? cho t?t c? các d?ch v? đư?c cài đ?t trên m?t h? th?ng có Microsoft System Center Operations Manager 2007 đư?c cài đ?t, b?n có th? có m?t máy ch? qu?n l? b? h?ng. Đi?u này là do các qu?y cho c?u h?nh d?ch v?, d?ch v? SDK và cơ s? d? li?u vi?t mô-đun không đư?c cung c?p ? d?ng m? r?ng qu?y trong t?p tin này. Thay vào đó, h? đư?c đăng k? t?i th?i đi?m cài đ?t. V? v?y, khi b?n c? g?ng đ? kh?i đ?ng h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây v? các qu?y hi?u su?t b? thi?u:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: OpsMgr SDK Service
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 26380
Ngày: ngày
Thời gian: thời gian
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: MOM
Mô t?: H? th?ng Trung tâm Operations Manager SDK d?ch v? không do m?t ngo?i l? unhandled.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007, b?n ph?i cài đ?t l?i các.NET Framework h?i chúng t?o ra các qu?y hi?u su?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các tùy ch?n/i trong nh?ng.NET Framework cài đ?t công c? (Installutil.exe) đ? cài đ?t l?i h?i đ?ng sau đây:
 • Microsoft.Mom.ConfigService.dll
 • Microsoft.Mom.SDK.ServiceDataLayer.dll
 • Microsoft.Mom.DatabaseWriteModules.dll
 • Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.modules.DataWarehouse.dll
Ví d?, t?i d?u nh?c l?nh, g? các l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER sau m?i l?nh:
InstallUtil/i Microsoft.Mom.ConfigService.dll

InstallUtil/i Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll

InstallUtil/i Microsoft.Mom.DatabaseWriteModules.dll

InstallUtil/i Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll
Chú ý B?n ph?i có quy?n qu?n tr? trên máy tính đ? thành công th?c hi?n các l?nh này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300956 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB300956 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300956

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com