Straipsnio ID: 301057 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Gali pasireik?ti vienas arba abu toliau pateikti po?ymiai.
 • J?s? aplankas ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai) gali naudoti daugiau vietos diske, nei nurod?te lauke Amount of disk space to use (Galima naudoti vieta diske) (nor?dami rasti lauk? Amount of disk space to use (Galima naudoti vieta diske), dialogo lango Internet Options (Interneto parinktys) skirtuko lape General (Bendra) spustel?kite Settings (Parametrai).
 • Dialogo lango Internet Options (Interneto parinktys) skirtuko lape General (Bendra) spustel?jus parinkt? Delete Files (Naikinti failus) ir pa?ym?jus ?ym?s langel? Delete all offline content (Naikinti vis? turin?, skirt? naudoti neprisijungus), i? ?iniatinklio svetaini? atsisi?sti failai gali likti j?s? aplanke ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai) (nors jie n?ra matomi nar?ykl?je ?Windows Explorer?).

  PASTABA: numatyta, kad ?Windows Explorer? naudoja Desktop.ini ir Index.dat failus, kad gal?t? teikti laikin?j? interneto fail? apvalkalo pl?tinio funkcij?. Index.dat yra ?Internet Explorer? talpyklos rodykl?s failas. Jis padeda nar?ykl?s talpyklos mechanizmui, kuris leid?ia grei?iau pasiekti da?niausiai naudojamus tinklalapius atliekant skirtingus nar?ykl?s procesus tame pa?iame vartotojo kontekste. Taip pat rodomi slapukai, kai per?i?rite aplank? ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai) nar?ykl?je ?Windows Explorer?, bet ?ie failai yra fizi?kai laikomi aplanke ?Cookies? (Slapukai); tai taip yra numatyta. Nor?dami gauti papildomos informacijos, kaip panaikinti slapukus, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
  278835 Kaip panaikinti slapuk? failus

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti d?l vienos i? toliau pateikt? prie?as?i?.

Tinklalapio turinys atsisi?stas tik i? dalies (pvz., kol puslapis buvo atidaromas spustel?jote Stop (Stabdyti) arba per?jote ? kit? puslap? prie? pasibaigiant puslapio atsisiuntimui). Bandote atsisi?sti perduodam? vaizdo sraut?, naudodami AxisCamControl ?ActiveX? valdikl? (j? platina ?Axis Communications?), kuris naudojamas tiesioginei vaizdo transliacijai i? kameros perduoti. Kai kurie aplanke ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai) esantys failai yra pasl?pti, juos naudoja kiti procesai arba jie yra kitaip apsaugoti.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, perkelkite laikin?j? interneto fail? aplank? ? kit? viet?, panaikinkite sen?j? aplank?, tada (jei norite) perkelkite laikin?j? interneto fail? aplank? atgal ? pradin? viet?. Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? ar sait? Spr?sti ?i? problem?. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.
Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50472

Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Dalyje ?My Computer? (Mano kompiuteris) arba nar?ykl?je ?Windows Explorer? sukurkite nauj? aplank?.
 2. Nar?ykl?s ?Internet Explorer? meniu Tools (?rankiai) spustel?kite Internet Options (Interneto parinktys).
 3. Skirtuko lapo General (Bendra) dalyje Temporary Internet Files (Laikinieji interneto failai) spustel?kite Settings (Parametrai).
 4. Dialogo lango Settings (Parametrai) dalyje Temporary Internet Files folder (Aplankas Laikinieji interneto failai) spustel?kite Move Folder (Perkelti aplank?).
 5. Spustel?kite aplank?, kur? suk?r?te atlikdami 1 veiksm?, tada spustel?kite OK (Gerai).
 6. Jei esate paraginami atsijungti, spustel?kite Yes (Taip), tada v?l prisijunkite prie ?Windows?. Jei nesate raginami atsijungti, spustel?dami OK (Gerai) u?darykite visus dialogo langus.
 7. Dalyje ?My Computer? (Mano kompiuteris) arba nar?ykl?je ?Windows Explorer? panaikinkite sen?j? aplank? ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai), tada sukurkite nauj? aplank? toje pa?ioje vietoje ir tokiu pa?iu pavadinimu.
 8. Kartokite antr? ? ?e?t? veiksmus, bet atlikdami penkt? veiksm? spustel?dami pa?ym?kite nauj? aplank?, kur? suk?r?te atlikdami septint? veiksm?.
PASTABA: turite pakartoti ?? proces?, prisijung? kaip kiekvienas kompiuterio vartotojas.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? ?io straipsnio prad?ioje, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 301057 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 28 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Rakta?od?iai: 
kbenv kbnetwork kbprb kbmsifixme kbfixme KB301057

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com