Làm th? nào đ? c?u h?nh b?o m?t cho t?p và c?p trên m?ng (tên mi?n) trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301195 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Hư?ng d?n t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh b?o m?t cho t?p và c?p trên m?ng đ? b?o v? d? li?u kh?i truy c?p trái phép.

Ví d?, gi? s? b?n nh?n đư?c m?t cu?c g?i t? Fran, ngư?i qu?n l? c?a b? ph?n kho?n thu c?a b?n. Fran đ? làm vi?c trên m?t s? b?ng tính đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? t?p tin trong tên mi?n c?a b?n, và là quan tâm r?ng nhân viên không nên truy c?p vào các t?p tin này có th? m? và ch?nh s?a các t?p tin. Các t?p tin trong m?t thư m?c có tên C:\Accounts trên máy ch?, và thư m?c đư?c chia s? tài kho?n. C?p phép chia s? trên các tài kho?n chia s? cho ngư?i s? d?ng tên mi?n thành viên đư?c thi?t l?p đ? ki?m soát đ?y đ?. Fran mu?n đ? cho phép các thành viên c?a nhóm k? toán đ? ch?nh s?a các t?p tin và thêm t?p m?i, và các thành viên c?a nhóm bán hàng đ? có th? đ?c các t?p tin, nhưng không ch?nh s?a chúng. Fran nên là là ngư?i duy nh?t có th? th?c hi?n b?t k? thay đ?i cho các đi?u kho?n, và không ai khác c?n ph?i có b?t k? quy?n truy c?p vào các t?p tin.

Thi?t đ?t b?o m?t trên m?t thư m?c

C?u h?nh b?o m?t thư m?c và t?p tin:
 1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m Windows Explorer.
 3. M? r?ng Máy tính của tôi, và sau đó b?m vào ? đ?a có ch?a các thư m?c b?n mu?n c?u h?nh. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c b?n mu?n b?o đ?m (ví d?, k? toán), sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Bảo mật tab, và sau đó b?m Xóa các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này h?p ki?m.
 5. Trong các Bảo mật h?p tho?i h?p, b?m vào Sao.

  LƯU ?: Các c?p phép đư?c th?a k? s? đư?c sao chép tr?c ti?p cho c?p này.
 6. Đ? thêm m?t t?p h?p các đi?u kho?n, trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, trên các Bảo mật tab, b?m vào Thêm. Trong các Ch?n ngư?i dùng, máy tính, ho?c các nhóm h?p tho?i h?p, b?m đúp vào tài kho?n ngư?i dùng thích h?p ho?c các nhóm. Khi b?n đ? l?a ch?n t?t c? các ngư?i dùng và các nhóm mà b?n mu?n gán quy?n, h?y nh?p vào Ok. Nhóm và ngư?i dùng b?n thêm vào, cùng v?i t?t c? m?i ngư?i trong nhóm, đư?c hi?n th? trong n?a trên c?a các Bảo mật tab.
 7. Trong các Tên danh sách, ch?n m?i ngư?i dùng ho?c nhóm t?i m?t th?i gian, và sau đó áp d?ng các c?p phép chính xác trong các Cấp phép danh sách.

  M?c đ?nh Cho phép thi?t đ?t cho Đ?c n?i dung danh sách c?pĐ?c & th?c hi?n quy?n cho phép các nhóm bán hàng m?c quy?n thích h?p. Cho nhóm k? toán cho các S?a đ?i s? cho phép, nh?p vào Cho phép, do đó các thành viên c?a nhóm đó có th? thêm t?p m?i vào thư m?c ho?c ch?nh s?a các t?p tin trong thư m?c. Fran c?a ngư?i dùng tài kho?n, cho các Toàn quyền s? cho phép, nh?p vào Cho phép, cho phép Fran đ? đ?c, ch?nh s?a, xóa và thay đ?i quy?n trên thư m?c và n?i dung c?a nó.
 8. Sau khi b?n thi?t l?p cho phép thích h?p, b?m các Mọi người nhóm, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.

Khắc phục sự cố

Ngư?i dùng không th? truy nh?p t?p và c?p r?ng h? s? có th? đ? khi đăng nh?p c?c b?

Quy?n truy nh?p đư?c k?t h?p t? b?t k? đi?u kho?n đư?c phân công tr?c ti?p cho ngư?i s? d?ng và nh?ng ngư?i đư?c giao cho b?t k? nhóm nào mà ngư?i dùng là thành viên.

Ngo?i l? cho quy t?c này là n?u có m?t s? cho phép t? ch?i r? ràng vào thư m?c ho?c t?p tin. Đi?u này x?y ra v? t? ch?i quy?n đư?c li?t kê trư?c khi Windows 2000 xác đ?nh có hay không m?t ngư?i dùng c? th? có th? th?c hi?n m?t nhi?m v? c? th?. V? v?y, b?n nên tránh s? d?ng r? ràng t? ch?i c?p phép (t?c là, tránh b?m đ? ch?n m?t h?p ki?m ? các T? ch?i c?t) tr? khi có không có cách nào khác đ? đ?t đư?c s? pha tr?n quy?n mà b?n c?n.

Ngư?i dùng có th? truy c?p các t?p tin và thư m?c b?ng c?p phép không chính xác khi đăng nh?p c?c b?

Ví d?, ngư?i dùng có th? vi?t thay v? ch? c?n đ?c khi h? đăng nh?p t?i đ?a phương. Quy?n, theo m?c đ?nh, đư?c th?a k? t? c?p có ch?a các đ?i tư?ng. N?u b?n đang g?p các c?p phép không phù h?p, ki?m tra cho c? hai c?p phép đư?c th?a k? là không chính xác cho đ?i tư?ng này và cho thành viên nhóm có th? c?p cho c?p đ? khác nhau c?a quy?n h?n hơn b?n mu?n có.

Ngư?i dùng không th? truy nh?p t?p và c?p mà h? nên có th? truy c?p qua m?ng

Khi b?n truy c?p d? li?u qua m?ng, c? hai đ?u chia s? quy?n và t?p tin và thư m?c cho phép áp d?ng. Chia s? quy?n truy nh?p đư?c k?t h?p t? b?t k? đi?u kho?n đư?c phân công tr?c ti?p cho ngư?i s? d?ng và nh?ng ngư?i đư?c ch? đ?nh cho b?t k? nhóm nào mà ngư?i dùng là thành viên. Ngo?i l? cho đi?u này là n?u có m?t s? cho phép t? ch?i r? ràng vào thư m?c ho?c t?p tin. Đi?u này x?y ra v? t? ch?i quy?n đư?c li?t kê trư?c khi Windows 2000 xác đ?nh có hay không m?t ngư?i dùng c? th? có th? th?c hi?n m?t nhi?m v? c? th?. V? v?y, n?u th?ng th?n, ch?ng h?n, là m?t thành viên c?a m?t nhóm có các T? ch?i h?p ki?m ch?n cho Đọc trong các T? ch?i c?t, ông không th? đ?c t?p ho?c c?p, ngay c? khi c?p phép khác nên cho phép anh ta làm như v?y.

B?n nên tránh s? d?ng r? ràng t? ch?i c?p phép (t?c là, tránh b?m đ? ch?n m?t h?p ki?m ? các T? ch?i c?t) tr? khi có không có cách nào khác đ? đ?t đư?c s? pha tr?n quy?n mà b?n c?n. Ki?m tra các c?p phép chia s? và các t?p tin và thư m?c cho phép cho b?t k? nhóm nào trong đó h? là m?t thành viên và ngư?i dùng.

Không có không có Tab b?o m?t trong h?p tho?i thu?c tính c?p

N?u b?n không th?y các Bảo mật tab trong thu?c tính c?p, nó có kh? năng r?ng b?n đang s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT hay FAT32. Windows 2000 bao g?m m?t ti?n ích m?t cách an toàn có th? chuy?n đ?i các ? đ?a c?a b?n t? h? th?ng t?p tin FAT hay FAT32 NTFS các t?p tin h? th?ng.

C?NH BÁO: Convert ? đ?a c?a b?n n?u b?n đang ch?y c? Windows 2000 và h? đi?u hành khác trên máy tính (có ngh?a là, n?u nó là m?t máy tính kh?i đ?ng đôi) và h? đi?u hành khác không th? đ?c ? đ?a NTFS.

Đ? chuy?n đ?i m?t phân vùng NTFS:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m D?u nh?c l?nh.
 2. Lo?i chuy?n đ?i ? đ?a: /FS:NTFS, nơi ? đ?a là ? đ?a mà b?n mu?n chuy?n đ?i.

  Ví d?, đ? chuy?n đ?i ? đ?a D NTFS, g? d?ng sau:
  chuy?n đ?i D: /FS:NTFS
 3. N?u b?n c? g?ng đ? chuy?n đ?i m?t ? đ?a trong khi đang đư?c truy c?p b?i Windows 2000, Windows 2000 hi?n th? m?t thông báo nh?c b?n đ? chuy?n đ?i các ? đ?a khi máy tính kh?i đ?ng l?i. Nh?p vào Có, thoát kh?i m?i chương tr?nh đang ch?y, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 301195 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB301195 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301195

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com