Làm th? nào đ? chia s? t?p tin và thư m?c trên m?ng (tên mi?n) trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301198 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Hư?ng d?n t?ng bư?c này mô t? cách đ? chia s? thư m?c trong Windows 2000 d?a trên máy tính là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n.


Ví d?, gi? s? r?ng b?n là ngư?i qu?n tr? c?a m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000. B?n nh?n đư?c m?t cu?c g?i t? Fran, ngư?i qu?n l? c?a ph?ng k? toán c?a b?n. Ph?ng k? toán làm vi?c trên m?t chính d? án và mu?n có m?t v? trí trung tâm đ? lưu các t?p tin làm vi?c. T?nh bán hàng c?n đ? có th? đ?c nh?ng t?p tin này, nhưng không ph?i là có th? ch?nh s?a chúng ho?c thêm b?t k? t?p tin m?i. B?n c?n ph?i t?o m?t thư m?c đư?c chia s? trên máy ch? Windows 2000 d?a trên t?p tin đ? cho phép các ph?ng ban k? toán và kinh doanh đ? truy c?p d? li?u.

Chia s? m?t thư m?c

Trư?c khi b?n chia s? m?t thư m?c, b?n nên đ?t c?u h?nh các cho phép t?p tin và thư m?c đ? ngăn ch?n ngư?i s? d?ng nên có gi?i h?n truy c?p k?t n?i t?i c?p qua m?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p b?o m?t t?p tin và thư m?c trư?c khi b?n chia s? các thư m?c, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301195 Làm th? nào đ? c?u h?nh b?o m?t cho t?p và c?p trên m?ng (tên mi?n)

Đ? chia s? m?t thư m?c

 1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? Windows 2000 d?a trên như ngư?i qu?n tr? máy tính.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m Windows Explorer.
 3. M? r?ng Máy tính của tôi, và sau đó b?m vào ? đ?a ho?c thư m?c mà b?n mu?n t?o m?t thư m?c m?i.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Cặp.
 5. G? tên cho thư m?c m?i, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c và b?m Chia s?.
 7. Trong thu?c tính thư m?c, nh?p vào Chia s? c?p này.

  Lưu ? r?ng Windows 2000 s? t? đ?ng cho vi?c chia s? cùng tên như thư m?c (n?u không đ? chia s? m?t v?i tên đó trên máy tính). B?n có th? thay đ?i tên chia s? m?t cái g? đó hơn mô n?u b?n mu?n.

C?u h?nh chia s? quy?n

Đ? c?u h?nh chia s? quy?n:
 1. Trên các Chia s? tab, b?m vào Cấp phép.
 2. Trong các C?p phép chia s? h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
 3. Trong các Ch?n ngư?i dùng, máy tính, ho?c các nhóm h?p tho?i h?p, b?m đúp vào tài kho?n ngư?i dùng thích h?p ho?c nhóm (ví d?, các k? toán và kinh doanh nhóm).
 4. Khi b?n đ? l?a ch?n t?t c? các ngư?i dùng và các nhóm mà b?n mu?n gán quy?n, h?y nh?p vào Ok. Nhóm và ngư?i dùng b?n thêm vào, cùng v?i t?t c? m?i ngư?i trong nhóm, đư?c hi?n th? trong n?a trên c?a các Bảo mật tab.
 5. Trong các Tên danh sách, b?m vào m?i ngư?i dùng ho?c nhóm t?i m?t th?i gian, và sau đó áp d?ng các c?p phép chính xác trong các Cấp phép danh sách. Ví d?, cho nhóm k? toán cho các Thay đổi s? cho phép, nh?p vào Cho phép. Đ?i v?i nhóm bán hàng, cho các Đọc s? cho phép, nh?p vào Cho phép.
 6. Sau khi b?n đ? thi?t l?p cho phép thích h?p, b?m các Mọi người nhóm, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.

Khắc phục sự cố

Ngư?i dùng không th? truy nh?p t?p và c?p r?ng h? s? có th? đ? khi đăng nh?p c?c b?

Chia s? quy?n truy nh?p đư?c k?t h?p t? b?t k? đi?u kho?n đư?c phân công tr?c ti?p cho ngư?i s? d?ng và nh?ng ngư?i đư?c giao cho b?t k? nhóm nào mà ngư?i dùng là thành viên. Ví d?, gi? s? là ngư?i dùng tên Frank là m?t thành viên c?a c? nhóm k? toán và qu?n l? nhóm. Trên m?t thư m?c đư?c chia s?, Frank có quy?n đ?c, và nhóm k? toán đ? đư?c c?p phép bi?n đ?i. B?i v? Frank là m?t thành viên c?a nhóm k? toán, c?a m?nh quy?n có hi?u l?c s? là đ?c và bi?n đ?i.

Ngo?i l? cho quy t?c này là n?u có m?t s? cho phép t? ch?i r? ràng vào thư m?c ho?c t?p tin. Đi?u này x?y ra v? t? ch?i quy?n đư?c li?t kê trư?c khi Windows 2000 xác đ?nh có hay không m?t ngư?i dùng c? th? có th? th?c hi?n m?t nhi?m v? c? th?. Ví d?, n?u th?ng th?n là m?t thành viên c?a m?t nhóm có T? ch?i ông đ? ch?n cho phép đ?c, không th? đ?c t?p ho?c c?p, ngay c? khi c?p phép khác nên cho phép anh ta làm như v?y. V? v?y, b?n nên tránh s? d?ng r? ràng t? ch?i quy?n (t?c là, tránh b?m đ? ch?n m?t h?p ki?m trong c?t t? ch?i) tr? khi có không có cách nào khác đ? đ?t đư?c s? pha tr?n quy?n mà b?n c?n.

Quy?n h?n c?a chia s? và các cho phép t?p tin và thư m?c có th? đư?c áp d?ng cho tài nguyên trên m?t ? đ?a có s? d?ng h? th?ng t?p tin NTFS đư?c c? hai áp d?ng n?u m?t ngư?i s? d?ng k?t n?i đ?n m?t ngu?n tài nguyên đư?c chia s? qua m?ng. N?u các c?p phép chia s? trông như th? h? nên cho phép cho m?t m?c đ? c? th? truy c?p, nhưng ngư?i s? d?ng là có v?n đ? th?c s? đ?t đư?c r?ng m?c đ? truy c?p, h?y ki?m tra các cho phép t?p tin và thư m?c đ? đ?m b?o r?ng h? không ngăn ch?n truy nh?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 301198 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB301198 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301198

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com