Làm th? nào đ? vi?t m?t d?ch v? Web đơn gi?n b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301273 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? vi?t m?t d?ch v? Web đơn gi?n, đư?c g?i là MathService, mà cho th?y nhi?u phương pháp đ? thêm, tr?, chia, và nhân hai con s?.

Yêu c?u

Các m?c sau đây mô t? các ph?n c?ng đư?c gi?i thi?u, ph?n m?m, m?ng cơ s? h? t?ng, k? năng và ki?n th?c, và d?ch v? gói đư?c b?t bu?c:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003 ho?c Windows NT 4.0 Máy chủ
 • Microsoft Internet thông tin Server 4.0 ho?c Internet D?ch v? thông tin 5,0 ho?c m?i hơn
 • Microsoft Visual Studio.NET ho?c Microsoft Visual Studio 2005
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i sau các ch? đ?:
 • Làm th? nào đ? s? d?ng Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005 môi trư?ng phát tri?n tích h?p

Vi?t đơn gi?n .asmx d?ch v? Web

 1. B?t đ?u Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005.
 2. T?o ra m?t m?i Active Server Pages (ASP).NET Web d?ch v? d? án. Tên d?ch v? Web MathService và đi?m các v? trí đ?n m?t máy ch? Web thích h?p đang ch?y ASP.NET n?u c?n thi?t.
 3. Ñoåi teân taäp tin gi?i phápMathService cho nh?t quán.
 4. Thay đ?i tên c?a d?ch v? Web m?c đ?nh đư?c t?o ra t? Service1.asmx đ? MathService.asmx.
 5. Nh?p vào Click vào đây đ? chuy?n sang m? xem trong môi trư?ng thi?t k? đ? chuy?n sang m? xem.

  Thay đ?i tên l?p t? Công c?ng l?p Service1 đ? Công c?ng l?p MathService.
 6. Xác đ?nh mà gói g?n các ch?c năng c?a các phương pháp c?a b?n d?ch v?. M?i phương pháp mà s? đư?c ti?p xúc t? d?ch v? ph?i đư?c g?n c? v?i m?t WebMethod thu?c tính ? phía trư?c c?a nó. Mà không có thu?c tính này, phương pháp này s? không đư?c ti?p xúc kh?i d?ch v?.

  LƯU ?: Phương pháp không ph?i t?t c? c?n có các WebMethod thu?c tính. Nó r?t h?u ích đ? ?n m?t s? chi ti?t th?c hi?n đư?c g?i là phương pháp d?ch v? Web công c?ng ho?c v? các trư?ng h?p trong đó các WebService l?p c?ng đư?c s? d?ng trong các ?ng d?ng đ?a phương. M?t ?ng d?ng đ?a phương có th? s? d?ng b?t k? l?p h?c công c?ng, nhưng ch? WebMethod phương pháp s? có th? truy c?p t? xa như d?ch v? Web.

  Thêm các phương pháp sau đây đ? các MathServices l?p mà b?n v?a t?o ra:
  <WebMethod()> Public Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer
    Return(a + b)
  End Function
  
  <WebMethod()> Public Function Subtract(A As System.Single, B As System.Single) As System.Single
      Return A - B
  End Function
  
  <WebMethod()> Public Function Multiply(A As System.Single, B As System.Single) As System.Single
      Return A * B
  End Function
  
  <WebMethod()> Public Function Divide(A As System.Single, B As System.Single) As System.Single
  If B = 0
  Return -1
  End If
  Return Convert.ToSingle(A / B)
  End Function
  					
 7. Nh?p vào Xây d?ng trên các Xây d?ng Menu đ? xây d?ng các d?ch v? Web.
 8. Duy?t t?i trang d?ch v? MathService.asmx Web đ? ki?m tra các D?ch v? web. N?u b?n thi?t l?p máy tính c?c b? đ? lưu tr? trang, URL là http://localhost/MathService/MathService.asmx.

  ASP.NET runtime tr? v? m?t d?ch v? giúp Trang Web mô t? các d?ch v? Web. Đi?u này trang c?ng cho phép b?n th? nghi?m phương pháp d?ch v? Web khác nhau.

Tiêu th? m?t d?ch v? Web

 1. B?t đ?u Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005.
 2. T?o m?t d? án ?ng d?ng giao di?n đi?u khi?n m?i.
 3. Thêm m?t tham chi?u cho các d?ch v? Web MathService đ?n m?i giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng.

  Bư?c này t?o ra m?t l?p h?c ?y quy?n trên máy khách máy tính. Sau khi l?p h?c ?y quy?n t?n t?i, b?n có th? t?o các đ?i tư?ng d?a trên các l?p h?c. M?i cu?c g?i phương pháp đó đư?c làm b?ng các đ?i tư?ng, sau đó đi ra ngoài đ? các đ?nh danh tài nguyên th?ng nh?t (URI) c?a các d?ch v? Web (thư?ng là m?t xà ph?ng yêu c?u).
  1. Trên các Dự án tr?nh đơn, nh?p vào Thêm trang Web tham kh?o.
  2. Trong các Thêm trang Web tham kh?o h?p tho?i, g? URL c?a các d?ch v? Web trong các Đ?a ch? h?p văn b?n và nh?n ENTER. N?u b?n thi?t l?p máy tính c?c b? đ? lưu tr? d?ch v? Web, URL này http://localhost/MathService/MathService.asmx.
  3. Nh?p vào Thêm tài li?u tham kh?o.
  4. M? r?ng các Web tham kh?o ph?n c?a gi?i pháp Explorer và lưu ? không gian tên đư?c s? d?ng.
 4. T?o m?t th? hi?n c?a đ?i tư?ng proxy đư?c t?o ra. Đ?t m? này trong th? t?c chính c?a mô-đun Module1:
  Dim myMathService As localhost.MathService = New localhost.MathService()
  					
 5. G?i m?t phương pháp trên đ?i tư?ng proxy đư?c t?o ra trong các trang trư?c bư?c:
  Console.Write("2 + 4 = {0}", myMathService.Add(2,4))
  					
 6. Đóng và lưu d? án.

THAM KH?O

L?p tr?nh Web v?i d?ch v? Web (Visual Studio.NET Tr? giúp)

ASP.D?ch v? NET Web và ASP.NET Web d?ch v? khách hàng (Microsoft .NET Framework Developer Guide)

C?c XML: Quick: m?t trang Web XML D?ch v? (MSDN Voices c?t):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms950813.aspx
Ngôn ng? mô t? d?ch v? web công c? (Wsdl.exe) (Microsoft.NET Khuôn kh? công c?)

DHTML Dude: Truy c?p vào d?ch v? Web t? DHTML (MSDN Voices c?t):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/bb263974.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem đào t?o Microsoft sau & Ch?ng nh?n khóa h?c:
T?p đoàn Microsoft 2524 Phát tri?n Web d?ch v? b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Studio.NET
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem cu?n sách sau đây:
Balena, Francesco. L?p tr?nh Microsoft Visual Basic.NET (Core tham kh?o). Microsoft Press, 2002.

Thu?c tính

ID c?a bài: 301273 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005applies kbvs2005swept kbhowtomaster kbmt KB301273 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301273

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com