JAK: Udostępnianie plików i folderów przez sieć dla grup roboczych w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 301281 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL301281
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak udostępniać foldery w komputerze, który należy do grupy roboczej, jak skonfigurować zabezpieczenia folderów, podfolderów i plików udostępnionych oraz jak przez sieć podłączyć się do folderów udostępnionych na innych komputerach, które należą do grupy roboczej.

Załóżmy na przykład, że trzeba ustawić udostępnianie plików na komputerze z systemem Windows, który należy do grupy roboczej. Trzeba utworzyć udziały z plikami dotyczącymi należności, i które będą używane wyłącznie przez pracowników działu księgowości i sprzedaży w firmie. Trzeba też tak skonfigurować zabezpieczenia, aby tylko upoważnieni użytkownicy mieli dostęp do danych zapisanych w tym udziale. Pracownicy działu księgowości mogą odczytywać, zmieniać, usuwać i tworzyć pliki w udziale, a pracownicy działu sprzedaży mogą tylko odczytywać te pliki. Kierownik działu księgowości (Janina Borowik) jest jedynym użytkownikiem, który może zmieniać uprawnienia w obrębie utworzonego udziału.

W komputerze są dyski C i D i zostanie utworzony folder na dysku D, w którym będą przechowywane dane.

Ustawianie zabezpieczeń w folderze przed jego udostępnieniem

 1. Zaloguj się na komputerze jako użytkownik należący do grupy użytkowników zaawansowanych lub do grupy administratorów. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. Kliknij dysk lub folder, w którym chcesz utworzyć nowy folder.
 3. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder. Wpisz nazwę dla nowego folderu (na przykład Należności) i naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 5. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Zezwalaj na propagowanie uprawnień dziedzicznych obiektu nadrzędnego do tego obiektu. W oknie dialogowym Zabezpieczenia kliknij przycisk Kopiuj.

  UWAGA: Dziedziczone uprawnienia są kopiowane bezpośrednio do tego folderu.
 6. Aby dodać grupę uprawnień, w oknie dialogowym Właściwości na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub grupy kliknij dwukrotnie odpowiednie konta lub grupy kont użytkownika (na przykład Księgowość, Sprzedaż, Janina Borowik). Kiedy zostaną wybrani wszyscy użytkownicy lub grupy, którym będą przypisywane uprawnienia, kliknij przycisk OK.
Dodane grupy i użytkownicy są razem z grupą Wszyscy wyświetlani w górnej części karty Zabezpieczenia. Wykonaj następujące kroki, aby zakończyć proces:
 1. Na liście Nazwa kliknij kolejno każdego użytkownika lub grupę i ustaw odpowiednie uprawnienia na liście Uprawnienia. Na przykład dla grupy Księgowość przy uprawnieniu Modyfikacja zaznacz pole Zezwalaj. W przypadku grupy Sprzedaż dla uprawnienia Zapis i wykonanie zaznacz pole Zezwalaj. Dla użytkownika Janina Borowik kliknij pole Zezwalaj przy uprawnieniu Pełna kontrola.
 2. Po ustawieniu odpowiednich uprawnień kliknij grupę Wszyscy i kliknij przycisk Usuń.

Udostępnianie folderu

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni folder (na przykład Należności) i kliknij polecenie Udostępnianie.
 3. We właściwościach folderu zaznacz opcję Udostępnij ten folder. Użyj domyślnej nazwy udziału. Kliknij przycisk Uprawnienia.
 4. W oknie dialogowym Uprawnienia dla kliknij przycisk Dodaj.
 5. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub grupy kliknij dwukrotnie grupę Użytkownicy uwierzytelnieni, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W oknie dialogowym Uprawnienia dla kliknij grupę Użytkownicy uwierzytelnieni.
 7. Na liście Uprawnienia przy uprawnieniu Pełna kontrola kliknij pole Zezwalaj. Po ustawieniu odpowiednich uprawnień kliknij grupę Wszyscy i kliknij przycisk Usuń.

Połączenie z folderem udostępnionym

Kiedy folder jest udostępniony, użytkownicy innych komputerów mogą połączyć się z tym folderem przez sieć komputerową. Kiedy użytkownicy łączą się z folderem udostępnionym, mogą otwierać, zapisywać i usuwać pliki, tworzyć, zmieniać lub usuwać foldery oraz wykonywać inne zadania, zależnie od udzielonych im uprawnień. Istnieje kilka sposobów otwierania udziałów na innym komputerze:
 • Moje miejsca sieciowe
 • Format UNC (Universal Naming Convention)
 • Mapowany dysk sieciowy

Aby połączyć się z folderem, korzystając z apletu Moje miejsca sieciowe

 1. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Moje miejsca sieciowe.
 2. Kliknij dwukrotnie polecenie Komputery w pobliżu.
 3. Kliknij dwukrotnie komputer w swojej grupie roboczej. Po pojawieniu się monitu wpisz nazwę użytkownika i hasło wymagane do uzyskania dostępu do komputera, z którym się łączysz. Jeśli wpisane informacje są poprawne, zostanie wyświetlone okno dialogowe ze wszystkimi udostępnionymi udziałami i drukarkami w tym komputerze.
 4. Kliknij dwukrotnie folder udostępniony, do którego chcesz uzyskać dostęp. Zostaną wyświetlone wszystkie podfoldery i pliki tego folderu. To, co możesz wykonać z tymi podfolderami i plikami, zależy od udzielonych uprawnień.

Aby połączyć się z folderem udostępnionym, korzystając z formatu UNC (Universal Naming Convention)

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom i wpisz nazwę, stosując składnię UNC, gdzie nazwakomputera jest nazwą komputera, z którym się łączysz, a nazwaudziału jest nazwą udostępnionego folderu w tym komputerze:
  \\nazwakomputera\nazwaudziału
  Na przykład jeśli chcesz połączyć się z udziałem o nazwie Dane na komputerze o nazwie Fileserver, wpisz \\Fileserver\Dane.
 2. Wpisz też nazwę użytkownika i hasło wymagane do uzyskania dostępu do tego komputera. Jeśli wpiszesz poprawne informacje, zostanie wyświetlone okno dialogowe z zawartością wybranych udziałów.

Aby połączyć się z folderem udostępnionym, korzystając z dysku mapowanego

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy.
 3. W polu Dysk kliknij literę dysku, której chcesz używać jako litery dysku mapowanego. Nie można używać liter, które są już używane przez dyski w Twoim komputerze.
 4. W polu Folder wpisz nazwę udziału, z którym chcesz się połączyć, stosując składnię UNC:
  \\nazwakomputera\nazwaudziału
  Można też mapować dyski na podfoldery w folderze udostępnionym, podając odpowiednią informację, na przykład:
  \\nazwakomputera\nazwaudziału\subfolder
  Możesz też kliknąć przycisk Przeglądaj i zlokalizować komputer, z którym chcesz się połączyć, udział w tym komputerze lub podfolder w tym udziale.

Uwagi

 • System Windows domyślnie próbuje nawiązać połączenie z dyskami mapowanymi przy każdym następnym logowaniu się do systemu. Jeśli takie zachowanie jest niepożądane, należy wyczyścić pole wyboru Podłącz ponownie po zalogowaniu.
 • Domyślnie użytkownik jest łączony z innym komputerem przy wykorzystaniu użyciu bieżącej nazwy i hasła. Jeśli trzeba użyć innych danych, kliknij przycisk Połącz używając innej nazwy użytkownika, a następnie wpisz nową nazwę użytkownika i hasło, aby połączyć się z wybranym zasobem sieciowym.
 • Utworzony mapowany dysk sieciowy jest widoczny w panelu Foldery w programie Eksplorator Windows razem z innymi dyskami obecnymi w komputerze. Dostęp do plików zapisanych w folderze udostępnianym można uzyskać za pomocą dowolnego programu, wpisując literę mapowanego dysku.

Rozwiązywanie problemów

Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do plików i folderów, które powinny być dostępne po zalogowaniu się lokalnie

Uprawnienia dostępu wynikają z innych uprawnień udzielonych bezpośrednio użytkownikowi oraz udzielonych grupie, do której użytkownik należy.

Wyjątkiem od tej reguły jest uprawnienie Odmawiaj przypisane do pliku lub folderu. Uprawnienia Odmawiaj są sprawdzane jako pierwsze, kiedy system Windows określa, czy dany użytkownik może wykonać określone zadanie. Z tego powodu należy unikać jawnego udzielania uprawnień Odmawiaj (to znaczy, należy unikać zaznaczania pola wyboru w kolumnie Odmawiaj), chyba że nie ma innego sposobu udzielenia żądanego połączenia uprawnień.

Użytkownicy zalogowani lokalnie mogą mieć dostęp do plików i folderów z nieprawidłowymi uprawnieniami

Na przykład, użytkownicy zalogowani lokalnie mają uprawnienia do zapisu, a nie do odczytu. Uprawnienia są domyślnie dziedziczone z folderu, który zawiera obiekt. Jeśli występuje nieprawidłowe przypisanie poziomów uprawnień, należy sprawdzić uprawnienia dziedziczone, które nie są poprawne zarówno dla obiektu jak i dla członków grupy, i które mogą przyczynić się do udzielenia innych uprawnień, niż planowano.

Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do plików i folderów, które powinny być dostępne w sieci

Przy dostępie do danych przez sieć mają zastosowanie uprawnienia dla plików i folderów. Uprawnienia dostępu wynikają z innych uprawnień udzielonych bezpośrednio użytkownikowi oraz udzielonych grupie, do której użytkownik należy. Wyjątkiem od tej reguły jest uprawnienie Odmawiaj przypisane do pliku lub folderu. Uprawnienia Odmawiaj są sprawdzane jako pierwsze, kiedy system Windows określa, czy dany użytkownik może wykonać określone zadanie. Dlatego, jeśli użytkownik, na przykład Marek, jest członkiem grupy, która ma zaznaczone pole wyboru Odmawiaj przy uprawnieniu Odczyt w kolumnie Odmawiaj, to nie może on odczytać plików w tym folderze, nawet jeśli inne uprawnienia mu na to pozwalają.

Z tego powodu należy unikać jawnego udzielania uprawnień Odmawiaj (to znaczy, należy unikać zaznaczania pola wyboru w kolumnie Odmawiaj), chyba że nie ma innego sposobu udzielenia żądanego połączenia uprawnień. Należy przy tym sprawdzać uprawnienia dostępu oraz uprawnienia dla plików i folderów udzielone użytkownikom lub grupie, do której użytkownik należy.

W oknie dialogowym Właściwości folderu nie ma karty Zabezpieczenia

Jeżeli karta Zabezpieczenia nie jest wyświetlana w oknie Właściwości folderu, to prawdopodobnie system operacyjny korzysta z systemu plików FAT lub FAT32. W systemie Windows znajduje się narzędzie, które służy do bezpiecznej konwersji dysku z systemu FAT lub FAT 32 na system NTFS.

OSTRZEŻENIE: Nie można konwertować dysku, jeśli poza Windows znajduje się na nim inny system operacyjny (tzn. jeśli jest to komputer z podwójnym rozruchem), który nie odczytuje dysków zapisanych w systemie NTFS.

Aby przeprowadzić konwersję partycji na system NTFS:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. Wpisz polecenie convert dysk: /FS:NTFS, gdzie dysk jest oznaczeniem dysku, który będzie konwertowany.

  Na przykład aby przeprowadzić konwersję dysku D na system plików NTFS, należy wpisać następujące polecenie:
  convert D: /FS:NTFS
 3. Jeżeli konwersja dotyczy dysku, z którego korzysta system Windows, to zostanie wyświetlony komunikat z monitem o przeprowadzenie konwersji po ponownym uruchomieniu komputera. Kliknij przycisk Tak, zamknij wszystkie działające programy i ponownie uruchom komputer.

Właściwości

Numer ID artykułu: 301281 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB301281

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com