Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t hành chính văn ph?ng XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301348 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t khu v?c hành chính cài đ?t chuyên bi?t c?a Microsoft Office XP.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t công c?ng trên khách hàng máy tính, xem các TÀI LI?U THAM KH?Oph?n c?a bài vi?t này.

T?i v? khu v?c hành chính C?p Nh?t

Đ? t?i v? m?t C?p Nh?t công c?ng cho m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính Văn ph?ng XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đi?m tr?nh duy?t c?a b?n đ? s? d?ng các Đ?a ch? Web thích h?p đ? t?i v? b?n C?p Nh?t.

  Microsoft văn ph?ng XP khu v?c C?p Nh?t, truy c?p vào Microsoft văn ph?ng XP tài nguyên Kit Web site sau:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/orkXP/HA101691361033.aspx
 2. Nh?p vào liên k?t đ? t?i v? các t?p tin mà b?n mu?n.
 3. B?m chu?t Lưu chương tr?nh này vào đ?a, và sau đó nh?p vào OK.
 4. Nh?p vào lưu.
 5. Trong Window Explorer, b?m đúp vào t?p tin mà b?n t?i v?. Nh?p vào khi b?n đư?c nh?c đ? trích xu?t n?i dung c?a b?n C?p Nh?t đ? m?t m?c tin thư thoại m?i.
 6. Lo?i C:\adminUpdate trong cácH?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các chi?t xu?t t?p tin h?p, và sau đó nh?p vào OK. Nh?p vào khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.

Khu v?c hành chính C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hành chính C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?n ph?i ch?y l?nh này t? m?t máy tính đ? có các Windows Installer cài đ?t chuyên bi?t.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y. G? l?nh sau đây trong các m? h?p, và sau đó nh?p vào OK
  Msiexec/a đư?ng d?n admin\MSI t?p tin /p C:\adminUpdate\T?p tin MSP SHORTFILENAMES = 1
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và nơi T?p tin MSI là MSI gói b? máy cơ s? d? li?u cho các s?n ph?m Office XP (cho Ví d?, ProPlus.msi), và

  nơi T?p tin MSPlà tên C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính công c?ng.

  Lưu ? N?u đư?ng d?n admin ho?c đư?ng d?n đ?n MSP t?p tin ch?a m?t nhân v?t space, đư?ng ph?i đư?c bao quanh b?i các d?u ki?m ngo?c kép (ví d?, "C:\OfficeXP Admin").

  Lưu ? B?n có th? thêm /QB+ l?nh trư?c đó d?ng đ? tránh nh?n đư?c các Office XP hành chính cài đ?t chuyên bi?t h?p và h?p đi?u khi?n Th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng .

 2. Nh?p vào ti?p theo trong các Microsoft Office XP hành chính cài đ?t chuyên bi?t hộp thoại.

  Lưu ? Không thay đ?i c?a b?n đ?a compact Key, cài đ?t chuyên bi?t v? trí, ho?c tên công ty trong các Microsoft Office XP hành chính cài đ?t chuyên bi?t hộp thoại h?p.
 3. B?m chu?t Tôi ch?p nh?n các đi?u kho?n trong gi?y phép Th?a thu?n, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 4. N?u b?n C?p Nh?t ch?a nhi?u MSP t?p tin, ho?c n?u b?n mu?n đ? áp d?ng nhi?u C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t qu?n tr? m?ng c?a b?n, h?y l?p l?i Bư?c 1 đ?n 3 cho các t?p tin c?n l?i c?a MSP.
T?i th?i đi?m này, cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m c?a b?n là C?p Nh?t. Ti?p theo, b?n ph?i c?p nh?t các máy tr?m đ? đư?c ban đ?u đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? này cài đ?t chuyên bi?t hành chính. Đ? làm đi?u này, h?y xem các C?p nh?t các máy tr?m c?a b?n ph?n sau đó trong bài vi?t này. B?t k? cài đ?t chuyên bi?t m?i mà b?n ch?y t? đây cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m s? bao g?m các b?n C?p Nh?t.

C?nh báo B?t k? máy tr?m đ? đư?c ban đ?u đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đây cài đ?t chuyên bi?t hành chính trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t không th? s? d?ng các cài đ?t chuyên bi?t hành chính cho các hành đ?ng như s?a ch?a văn ph?ng ho?c thêm m?i tính năng cho đ?n khi b?n hoàn t?t các bư?c ? các C?p nh?t các máy tr?m c?a b?n ph?n cho các máy tr?m này.

C?p nh?t các máy tr?m c?a b?n

Đ? c?p nh?t các máy tr?m làm vi?c, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Ch?y Setup.exe t? cài đ?t chuyên bi?t hành chính C?p Nh?t văn ph?ng đ? tương tác C?p Nh?t m?t máy tr?m.
 • S? d?ng các phương pháp sau đây đ? c?p nh?t các máy tr?m trên đó Văn ph?ng XP đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m c?a b?n. Các bư?c này ph?i đư?c th?c hi?n cho m?i tr?m làm vi?c.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y. G? l?nh sau đây trong các m? h?p, và sau đó b?m OK:
   Msiexec/i Đư?ng d?n admin\MSI t?p tin cài đ?t chuyên bi?t L?I =Danh sách tính năng REINSTALLMODE = vomus
   nơi Đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),

   nơi MSI t?p tin b? máy cơ s? d? li?u c?a MSI gói cho các s?n ph?m Office XP (ví d?, ProPlus.msi), và

   nơi Danh sách tính năng là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n C?p Nh?t.

   Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng tên, h?y xem các TÀI LI?U THAM KH?O ph?n sau đó ? đây Bài vi?t.

   Đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c?.
  2. B?m vào OK đ? thông báo r?ng cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t thành công.
  3. B?m n?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.

Làm th? nào đ? áp d?ng nhi?u b?n C?p Nh?t cho máy tr?m

Như đ? nêu trư?c đó, b?n có th? áp d?ng các C?p Nh?t nhi?u đ? các các cài đ?t chuyên bi?t hành chính t?i m?t th?i gian và sau đó c?p nh?t các máy tr?m làm vi?c cùng m?t cho t?t c? các b?n C?p Nh?t. B?n có th? làm theo các bư?c tương t? trong các C?p nh?t các máy tr?m c?a b?n ph?n. B?n có th? k?t h?p t?t c? các tính năng tên cho tài s?n cài đ?t chuyên bi?t l?i , ho?c ch? bao g?m t?t c? các tính năng này b?ng cách s? d?ng sau đây dòng lệnh
Msiexec/i Admin Path\MSI t?p tin cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? REINSTALLMODE = vomus
nơi Đư?ng d?n admin là các đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và

nơi MSI t?p tin là các MSI gói ph?n m?m b? máy cơ s? d? li?u cho các s?n ph?m Office XP (ví d?, ProPlus.msi).

Tham kh?o

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t Office XP C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305095L?ch s? c?a b?n C?p Nh?t Office XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai, nâng c?p, qu?n l?, và h? tr? Office XP, h?y xem Microsoft văn ph?ng XP tài nguyên Kit. Đ? làm như v?y, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/orkXP/HA101691361033.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 301348 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbsetup kbhowtomaster kbmt KB301348 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 301348

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com