Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các công c? h? tr? Windows 2000 v?i m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301423 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:

2438651 How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13, 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13, 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

H? tr? nhân viên và m?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng công c? h? tr? Windows 2000 đ? giúp qu?n l? m?ng c?a h? và kh?c ph?c s? c?. Lưu ? r?ng b?n nên cài đ?t chuyên bi?t các công c? h? tr? Windows 2000 trư?c khi b?n liên h? v?i Microsoft đ? h? tr?. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các công c? h? tr? Windows 2000 v?i m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server.

cài đ?t chuyên bi?t công c? h? tr? Windows 2000

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các công c? h? tr? Windows 2000:
  1. B?t đ?u Windows 2000. Lưu ? r?ng b?n ph?i kí nh?p dư?i tên m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? cài đ?t chuyên bi?t nh?ng công c? này.
  2. Đưa đ?a Windows 2000 CD-ROM vào ổ đĩa compact.
  3. B?m Tr?nh duy?t này CD, và sau đó m? m?c tin thư thoại Support\Tools.
  4. Nh?p đúp vào Setup.exe, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh.
Các công c? sau đây đư?c bao g?m trong Windows 2000:
Acldiag.exe
Adsiedit.msc
Apcompat.exe
Apmstat.exe
Browstat.exe
Clonepr.dll
Dcdiag.exe
Depends.exe
Dfsutil.exe
Dnscmd.exe
Dommig.doc
Dsacls.exe
Dsastat.exe
Dskprobe.exe
DumpChk.exe
Filever.exe
Gflags.exe
Kill.exe
Ksetup.exe
Ktpass.exe
LDP.exe
Memsnap.exe
Movetree.exe
Msicuu.exe
Msinfo32.exe
Msizap.exe
Netdiag.exe
Netdom.exe
Nltest.exe
Pmon.exe
Poolmon.exe
PPTP Ping
Pviewer.exe
Reg.exe
Remote.exe
Repadmin.exe
Replmon.exe
Rsdiag.exe
Rsdir.exe
Sdcheck.exe
Search.VBS
SIDWalker
Snmputilg.exe
Tlist.exe
W2000msgs.chm
Windiff.exe
Winrep.exe
Wsremote.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 301423 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbmsicuu2 kbhowtomaster kbsetup kbmt KB301423 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 301423

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com