Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t máy tính đ? nh?n đư?c h? tr? t? xa cung c?p trong Windows Server 2003 và Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301527 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh m?t máy tính đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003 đ? nh?n đư?c h? tr? t? xa cung c?p.

Công c? h? tr? t? xa có th? đư?c c?u h?nh đ? cho phép ngư?i dùng chuyên gia đ? b?t đ?u m?t phiên h? tr? t? xa b?ng cách s? d?ng các tính năng cung c?p h? tr? t? xa. Phiên làm vi?c h? tr? t? xa cho phép s? giúp đ? thông th?o m?t ngư?i dùng m?i.

Tính năng này đ?i h?i máy tính c?a ngư?i s? d?ng chuyên gia và máy tính c?a ngư?i s? d?ng ngư?i m?i là các thành viên c?a cùng m?t tên mi?n hay các thành viên c?a tên mi?n đáng tin c?y. Tên mi?n đư?c s? d?ng trong m?ng doanh nghi?p đ? b?o m?t. Tên mi?n thư?ng đư?c qu?n l? b?i m?t qu?n tr? m?ng. Các tính năng cung c?p h? tr? t? xa không ph?i là m?t l?a ch?n thi?t th?c nh?t nhà d?a trên m?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? t? xa, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300546T?ng quan v? h? tr? t? xa trong Windows XP
308013 Làm th? nào đ? s? d?ng thi?t đ?t chính sách "Cung c?p h? tr? t? xa"

Yêu c?u

C?u h?nh máy tính c?a ngư?i s? d?ng ngư?i m?i đ? ch?p nh?n cung c?p h? tr? t? xa, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng các yêu c?u sau đây đư?c đáp ?ng:
 • Chính sách nhóm cho máy tính c?a ngư?i s? d?ng ngư?i m?i ph?i đư?c c?u h?nh đ? cho phép cung c?p h? tr? t? xa.
 • Các máy tính novice và chuyên gia ngư?i dùng ph?i là thành viên c?a cùng m?t tên mi?n ho?c thành viên c?a tên mi?n đáng tin c?y.
 • C? hai máy tính ph?i có Windows XP ho?c Windows Server 2003 cài đ?t.
Đ? c?u h?nh chính sách nhóm cho các công c? h? tr? t? xa, b?n c?n m?t danh sách các chuyên gia v? ngư?i dùng mà t? đó các máy tính c?a ngư?i s? d?ng ngư?i m?i có th? ch?p nh?n cung c?p h? tr? t? xa. Danh sách này ph?i ch?a các nhóm ngư?i dùng thu?c vùng và trương m?c ngư?i dùng thu?c vùng.

Chú ý Các chuyên gia s? d?ng cung c?p h? tr? t? xa s? không th? k?t n?i vào máy tính c?a ngư?i dùng m?i khi xin h? tr? t? xa vô hi?u hóa trên máy ngư?i dùng m?i. (V?n đ? này không x?y ra trên máy tính đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 2.)

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
826088N?u chính sách xin h? tr? t? xa b? t?t, b?n không th? cung c?p s? tr? giúp cho m?t máy tính Novice

Trong m?t môi trư?ng tên mi?n, chính sách nhóm đư?c dùng đ? c?u h?nh h? tr? t? xa thư?ng đư?c b? trí t? d?ch v? thư m?c Active directory. B?n làm đi?u này b?ng cách liên k?t m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPO) đ? m?t đơn v? t? ch?c (OU) mà máy ngư?i dùng m?i cư trú.

Các bư?c sau phác th?o c?u h?nh này và cho r?ng c?u trúc OU đ? đư?c hi?n nay. Như là m?t th? t?c thay th?, b?n có th? s? d?ng chính sách C?c b? trên máy tính c?a m?i ngư?i dùng m?i. Chính sách này có s?n thông qua GPEdit.msc. Tuy nhiên, th? t?c này đ?i h?i nhi?u hơn n?a trên cao hành chính, và chúng tôi không khuyên b?n nên nó.

Làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t chính sách cung c?p h? tr? t? xa

 1. Đăng nh?p vào b? ki?m soát mi?n ho?c m?t máy tr?m hành chính như ngư?i qu?n tr? c?a tên mi?n, và sau đó m? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào OU mà máy ngư?i dùng m?i cư trú, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Chính sách Nhóm tab, b?m vào M?i, và sau đó nh?p tên cho GPO m?i đư?c thành l?p.
 4. Trên các Chính sách Nhóm tab, ch?n GPO m?i đư?c t?o ra, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 5. Trong ngăn d?n hư?ng c?a b? so?n đ?i tư?ng chính sách nhóm, m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Hành chính Templates, m? r?ng Các vấn đề, sau đó b?m H? tr? t? xa.
 6. Trong ngăn chi ti?t c?a so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, h?y nh?p vào Được kích hoạt Đ?i v?i các Cung c?p h? tr? t? xa chính sách.
 7. Dư?i Cho phép đi?u khi?n t? xa c?a máy tính này, ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:
  • Cho phép ngư?i tr? giúp đ? ch? xem các máy tính.
  • Cho phép ngư?i tr? giúp đ? đi?u khi?n t? xa máy tính.
  Các tùy ch?n tương ?ng v?i các hành đ?ng mà b?n mu?n ngư?i dùng chuyên gia đ? m?t.
 8. Nh?p vào Hi?n th?.
 9. Nh?p vào Thêm thêm trương m?c ngư?i dùng tên mi?n ho?c nhóm ngư?i dùng tên mi?n.

  Chú ý Nh?ng kho?n m?c nên dùng m?t trong các đ?nh d?ng sau:
  • domain_name\user_name
  • domain_name\GROUP_NAME
  Ví d?, các m?c nh?p có th? "contoso\Domain qu?n tr? viên."
 10. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Hi?n th? n?i dung h?p tho?i, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Cung c?p thu?c tính h? tr? t? xa h?p tho?i.
 11. Đóng so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm.
Quan tr?ng C?n th?n khi b?n cư thu?c tính cung c?p t? xa h? tr? Group Policy v? b?n không th? xác nh?n các tài kho?n tên mi?n mà b?n nh?p vào. Chúng tôi đ? ngh? b?n r?ng r?i th? nghi?m này chính sách thi?t l?p trư?c khi b?n th?c hi?n m?t bu?i gi?i thi?u chính sách l?n.

Chú ý Chính sách cung c?p h? tr? t? xa không ph?i là có s?n trong Windows XP Home Edition.

Chú ý H? tr? t? xa s? d?ng DCOM. Trong Windows XP và Windows Server 2003, m?c nh?p DCOM đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
Chu?i giá tr? c?a m?c DCOM là EnableDCOM = Y. N?u giá tr? này đư?c thi?t l?p đ? "N", ho?c n?u giá tr? này là m?t tích, h? tr? t? xa s? không ho?t đ?ng.

Làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a c?a Windows đ? đư?c cung c?p d?a trên h? tr? t? xa

 1. Đăng nh?p vào b? ki?m soát mi?n ho?c m?t máy tr?m hành chính như ngư?i qu?n tr? c?a tên mi?n, và sau đó m? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào OU mà máy ngư?i dùng m?i cư trú, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Chính sách Nhóm tab, b?m vào M?i, và sau đó nh?p tên cho GPO m?i đư?c thành l?p.

  Ho?c, b?n có th? b? qua bư?c này và đi đ?n bư?c 4. Trong trư?ng h?p này, s? d?ng các chính sách mà b?n đ? t?o trong ph?n "Làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t chính sách cung c?p h? tr? t? xa".
 4. Trên các Chính sách Nhóm tab, ch?n GPO, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 5. Trong ngăn d?n hư?ng c?a b? so?n đ?i tư?ng chính sách nhóm, m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Hành chính Templates, m? r?ng Các vấn đề, m? r?ng Mạng, m? r?ng K?t n?i m?ng, m? r?ng Tường lửa của Windows, sau đó b?m C?u h?nh tên mi?n.
 6. Trong ngăn chi ti?t c?a so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, h?y nh?p vào Được kích hoạt Đ?i v?i các Tư?ng l?a c?a Windows: Xác đ?nh chương tr?nh ngo?i l? chính sách.
 7. Nh?p vào Hi?n th? đ? hi?n th? các Hi?n th? n?i dung h?p tho?i.
 8. Nh?p vào Thêm đ? thêm ngo?i l? sau đây:
  • %WINDIR%\SYSTEM32\Sessmgr.exe:*:enabled:Remote h? tr?
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:enabled:offer h? tr? t? xa
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe:*:enabled:Remote h? tr?-Windows Messenger và ti?ng nói
 9. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Hi?n th? n?i dung h?p tho?i, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Tư?ng l?a c?a Windows: Xác đ?nh chương tr?nh ngo?i l? thu?c tính h?p tho?i.
 10. Trong ngăn chi ti?t c?a so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, h?y nh?p vào Được kích hoạt Đ?i v?i các Tư?ng l?a c?a Windows: Xác đ?nh c?ng trư?ng h?p ngo?i l? chính sách.
 11. Nh?p vào Hi?n th? đ? hi?n th? các Hi?n th? n?i dung h?p tho?i.
 12. Nh?p vào Thêm đ? thêm ngo?i l? sau đây:
  "135:TCP: *: kích ho?t: cung c?p h? tr? t? xa"
 13. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Hi?n th? n?i dung h?p tho?i, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Tư?ng l?a c?a Windows: Xác đ?nh chương tr?nh ngo?i l? thu?c tính h?p tho?i.
 14. Đóng so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm.

Làm th? nào đ? c?u h?nh chính sách đ? cho phép k?t n?i t? xa

 1. Đăng nh?p vào b? ki?m soát mi?n ho?c m?t máy tr?m hành chính như ngư?i qu?n tr? c?a tên mi?n, và sau đó m? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào OU mà máy ngư?i dùng m?i cư trú, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Chính sách Nhóm tab, b?m vào M?i, và sau đó nh?p tên cho GPO m?i đư?c thành l?p.

  Ho?c, b?n có th? b? qua bư?c này và đi đ?n bư?c 4. Trong trư?ng h?p này, s? d?ng các chính sách mà b?n đ? t?o trong ph?n "Làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t chính sách cung c?p h? tr? t? xa".
 4. Trên các Chính sách Nhóm tab, ch?n GPO, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 5. Trong ngăn d?n hư?ng c?a b? so?n đ?i tư?ng chính sách nhóm, m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Hành chính Templates, m? r?ng C?u ph?n c?a Windows, sau đó b?m D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i.
 6. Trong ngăn chi ti?t c?a so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, h?y nh?p vào Được kích hoạt Đ?i v?i các Cho phép ngư?i dùng k?t n?i t? xa b?ng cách s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i chính sách.
 7. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Cho phép ngư?i dùng k?t n?i t? xa b?ng cách s? d?ng tài s?n d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i h?p tho?i.
 8. Đóng so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm.

Cân nh?c b? sung

H? tr? t? xa d?a trên toàn b? m?ng k?t n?i gi?a các chuyên gia c?a ngư?i s? d?ng máy tính và máy tính c?a ngư?i dùng m?i trên c?ng m?ng sau đây:
 • C?ng TCP 135
 • TCP c?ng 3389
 • T?t c? các c?ng TCP l?n hơn 1024
N?u c?ng l?c t?n t?i đ?i v?i b?t k? các c?ng gi?a hai máy tính, h? tr? t? xa s? không ho?t đ?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? h?n ch? các c?ng đư?c yêu c?u cho RPC, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300083Làm th? nào đ? h?n ch? TCP/IP c?ng trên Windows 2000 và Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 301527 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowtomaster kbenv kbmt KB301527 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301527

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com