Làm th? nào đ? t?o t? ch?c linh ho?t charts trong Visio

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301576 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t-by-step này th?o lu?n v? phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? t?o ra b?ng x?p h?ng t? ch?c linh ho?t trong Microsoft Visio 2010, trong Microsoft Visio 2007, in Microsoft Visio 2003, ho?c trong Microsoft 2002. Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n như sau:
 • Làm cho bi?u đ? t? ch?c c?a b?n d? dàng s?a đ?i
 • S?a đ?i cơ c?u báo cáo, lo?i v? trí và v? trí c?a h?nh d?ng
 • So sánh hai phiên b?n c?a cùng m?t bi?u đ? t? ch?c và t?o ra m?t báo cáo v? nh?ng thay đ?i
 • Lưu tr? d? li?u trong bi?u đ? t? ch?c c?a b?n và t?o các báo cáo

THÔNG TIN THÊM

Làm cho bi?u đ? t? ch?c c?a b?n d? dàng s?a đ?i

Đ? làm cho bi?u đ? t? ch?c c?a b?n d? dàng s?a đ?i trong tương lai, s? d?ng m?t ho?c c? hai phương pháp sau đây:
 • T?o sơ đ? t? ch?c b?ng cách s? d?ng các gi?i pháp đ? t? ch?c. Gi?i pháp đ? t? ch?c là m?t t?p h?p h?nh dáng thi?t k? đ?c bi?t, tr?nh thu?t, và các công c? khác.

  Đ? m? các m?u đ? t? ch?c, trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, đi?m đ?n Sơ đ? t? ch?c, sau đó b?m Sơ đ? t? ch?c.

  Chú ý Visio 2007 và 2010, nh?p vào M?i trên các Tệp tr?nh đơn, ch?n Business, ch?n Sơ đ? t? ch?c, sau đó b?m Tạo.
 • H?y đ? các m?u đ? t? ch?c t? đ?ng rút ra các ti?p thi?t l?p báo cáo các m?i quan h? trong bi?u đ? t? ch?c c?a b?n.

  Đ? t? đ?ng thi?t l?p m?t m?i quan h? báo cáo, kéo m?t h?nh t? các H?nh d?ng bi?u đ? t? ch?c stencil, và sau đó th? h?nh tr?c ti?p trên đ?u trang c?a h?nh d?ng đ?i di?n cho các v? trí mà nó báo cáo.

S?a đ?i cơ c?u báo cáo, lo?i v? trí và v? trí c?a h?nh d?ng

Đ? s?a đ?i cơ c?u báo cáo, lo?i v? trí và v? trí c?a h?nh d?ng trong bi?u đ? t? ch?c c?a b?n, s? d?ng ho?c nhi?u hơn các phương pháp sau đây:
 • Đ? nhanh chóng t?o báo cáo các m?i quan h? gi?a m?t giám sát viên và c?p dư?i nhi?u, kéo ho?c các Nhi?u h?nh d?ng h?nh d?ng hay các Ba v? trí h?nh d?ng trên đ?u trang c?a h?nh d?ng giám sát viên.
 • Đ? chuy?n đ?i lo?i v? trí m?t trong nh?ng h?nh d?ng m?t lo?i v? trí khác nhau, b?m chu?t ph?i vào h?nh d?ng, h?y nh?p vào Thay đ?i v? trí ki?u, b?m vào lo?i v? trí mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 • Đ? ch? đ?nh m?t v? trí và c?p dư?i c?a nó cho m?t giám sát viên m?i, kéo h?nh d?ng đ?i di?n cho các v? trí c?p dư?i trên đ?u trang c?a h?nh d?ng đ?i di?n cho v? trí giám sát mà b?n mu?n các v? trí c?p dư?i đ? báo cáo.
 • Đ? di chuy?n v? trí và gi? cùng m?t c?u trúc báo cáo, b?m vào h?nh đ?i di?n cho các v? trí, đi?m đ?n Di chuy?n c?p dư?i trên các Sơ đ? t? ch?c tr?nh đơn, và sau đó b?m vào m?t trong hai Trái/lên ho?c Right/xu?ng.

  Chú ýVisio 2010, "Di chuy?n Subordinates" là bây gi? các Di chuy?n trái/lênDi chuy?n quy?n/xu?ngcác nút trong cácS?p x?p nhóm c?a các Org Chart tab trên băng.
 • Đ? thay đ?i cách b? trí c?a các v? trí trong m?t c?u trúc báo cáo, b?m chu?t ph?i vào h?nh d?ng mà đ?i di?n c?p cao nh?t c?a các c?u trúc m?, và sau đó nh?p vào S?p x?p c?p dư?i. Nh?p vào phong cách b? trí mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

So sánh hai phiên b?n c?a cùng m?t bi?u đ? t? ch?c và t?o ra m?t báo cáo v? nh?ng thay đ?i

B?n có th? so sánh hai phiên b?n khác nhau c?a cùng m?t bi?u đ? t? ch?c, và sau đó t?o ra m?t báo cáo v? s? khác nhau gi?a các phiên b?n c? hơn và các phiên b?n m?i hơn. B?n có th? s? d?ng các thông tin trong báo cáo C?p nh?t thông tin trong m?t phiên b?n c? c?a m?t bi?u đ? t? ch?c. Đ? so sánh hai phiên b?n khác nhau c?a cùng m?t bi?u đ? t? ch?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? ho?c phiên b?n m?i hơn c?a sơ đ? t? ch?c ho?c phiên b?n c? c?a sơ đ? t? ch?c.
 2. Trên các Sơ đ? t? ch?c tr?nh đơn, nh?p vào So sánh d? li?u t? ch?c.

  Chú ýTrong Visio 2010, b?m các Org Charttab, và sau đó nh?p vào So sánh trong các T? ch?c d? li?unhóm.
 3. Trong các Rút đ? so sánh nó v?i h?p, b?m vào Tr?nh duy?t, xác đ?nh v? trí các phiên b?n c?a bi?u đ? t? ch?c mà b?n mu?n so sánh, và sau đó nh?p vào M?.
 4. Dư?i So sánh các lo?i, s? d?ng m?t trong nh?ng sau bư?c, tùy thu?c vào t?nh h?nh c?a b?n:
  • Nh?p vào B?n v? c?a tôi là l?n tu?i. Hi?n th? m?t báo cáo v? nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các b?n v? khác.
  • Nh?p vào B?n v? c?a tôi là m?i hơn. Hi?n th? m?t báo cáo v? nh?ng thay đ?i tôi đ? th?c hi?n b?n v? c?a tôi.
 5. Dư?i Báo cáo lo?i, ch? đ?nh các tùy ch?n mà b?n mu?n.
 6. Nh?p vào Ok.
Sau đây là ví d? v? t?nh hu?ng mà b?n có th? mu?n so sánh hai phiên b?n c?a m?t bi?u đ? t? ch?c:
 • B?n có hai phiên b?n c?a m?t bi?u đ? t? ch?c khoa. M?t phiên b?n là đ? phân ph?i, và các phiên b?n khác là đ? s? d?ng tư nhân. Phiên b?n mà b?n gi? cho s? d?ng tư nhân có ch?a d? li?u bí m?t, ch?ng h?n như nhân viên ngày đ?n cho thuê, ti?n lương, và c?p l?p. Khi t? ch?c t?nh thay đ?i, b?n ch? c?n ph?i c?p nh?t phiên b?n công c?ng. B?ng cách so sánh phiên b?n công c?ng v?i phiên b?n tư nhân, b?n có th? t? C?p Nh?t thay đ?i c?u trúc mà không ?nh hư?ng đ?n d? li?u bí m?t.
 • B?n C?p Nh?t m?t bi?u đ? t? ch?c khoa đ? ph?n ánh thay đ?i nhân s? g?n đây. Bi?u đ? t? ch?c khoa C?p Nh?t ch?a thông tin m?i và không đ?ng b? hóa v?i các bi?u đ? t? ch?c t?ng th? cho công ty c?a b?n. B?ng cách so sánh bi?u đ? t?nh v?i đ? t? ch?c t?ng th? cho công ty c?a b?n, b?n có th? t?o ra m?t báo cáo v? s? khác bi?t và g?i báo cáo cho b? ph?n nhân s? c?a b?n do đó đ? t? ch?c cho công ty toàn b? c?a b?n có th? đư?c C?p Nh?t.
 • B?n đ? dành r?t nhi?u th?i gian đ?nh d?ng và đ?t ra m?t phiên b?n đ?c bi?t c?a m?t bi?u đ? t? ch?c cho m?t bu?i tr?nh bày. Sau đó, ch? c?n trư?c khi tr?nh bày, b?n t?m hi?u r?ng t? ch?c đ? thay đ?i. B?ng cách so sánh bi?u đ? đư?c đ?nh d?ng v?i m?t bi?u đ? đ?i di?n cho các t? ch?c m?i, b?n có th? d? dàng c?p nh?t các bi?u đ? đư?c đ?nh d?ng mà không m?t b?t k? đ?nh d?ng.

Lưu tr? d? li?u trong bi?u đ? t? ch?c c?a b?n và t?o các báo cáo

B?n có th? thêm d? li?u như e-mail đ?a ch? và s? đi?n tho?i vào h?nh d?ng trong bi?u đ? t? ch?c c?a b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong bi?u đ? t? ch?c c?a b?n, b?m chu?t ph?i vào h?nh d?ng mà b?n mu?n thêm d? li?u, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Trong các Thu?c tính tùy ch?nh h?p tho?i, lo?i d? li?u mà b?n mu?n thêm, và sau đó nh?p vào Ok.
Lưu ? r?ng b?n c?ng có th? t?o các l?nh v?c tùy ch?nh b?t đ?ng s?n cho d? li?u mà b?n mu?n thêm vào h?nh d?ng trong bi?u đ? t? ch?c c?a b?n. Sau đây là hai ví d? v? t?nh hu?ng mà b?n có th? mu?n đ? lưu tr? d? li?u trong h?nh d?ng trong bi?u đ? t? ch?c c?a b?n:
 • B?n có mu?n đ? t? ch?c đ? ph?c v? như m?t ngu?n d? li?u công c?ng và đ?i di?n cho cơ c?u t? ch?c. Ví d?, n?u b?n lưu tr? nhân viên s? đi?n tho?i và đ?a ch? e-mail trong t? ch?c bi?u đ? h?nh d?ng, b?n có th? b?t bi?u đ? t? ch?c c?a b?n vào m?t thư m?c giao ti?p.
 • B?n có mu?n đ? t? ch?c đ? ph?c v? như Trung tâm kho cho m?t trong hai d? li?u công c?ng hay tư nhân viên. Ví d?, b?n mu?n đ? lưu tr? các s? đi?n tho?i, ngày đ?n cho thuê, ti?n lương, và c?p l?p trong bi?u đ? t? ch?c c?a b?n. Ngoài ra, b?n mu?n t?o ra m?t báo cáo t? đ? t? ch?c. B?n có th? lưu báo cáo như m?t b?ng tính Microsoft Office Excel, như t?p HTML, như t?p XML, ho?c là m?t b?ng tính Excel đư?c nhúng trong m?t h?nh trong b?n v? c?a b?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng b?ng x?p h?ng t? ch?c trong Visio 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
M?t gi?i thi?u nhanh đ? t? ch?c charts
Làm cho thông minh hơn t? ch?c bi?u đ? v?i Visio
G? r?i các t? ch?c charts
Làm cho b?ng x?p h?ng t? ch?c Visio t? t?p tin nhân s?
Đi?u g? là khác bi?t v? b?ng x?p h?ng t? ch?c trong Visio 2003 Service Pack 1

Thu?c tính

ID c?a bài: 301576 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
T? khóa: 
kborgchart kbhowto kbinfo kbmt KB301576 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301576

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com