XADM: Cách gi?i quy?t cho v?n đ? v?i Mbconn.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301585 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Bài vi?t này mô t? cách gi?i quy?t cho v?n đ? đư?c bi?t đ?n sau trong Mbconn Phiên b?n 6.0.4417:
 • Mbconn b? ch? hoa legacyExchangeDN delimiters, mà nguyên nhân máy khách Outlook đ? không th? xu?t b?n thông tin r?nh/b?n c?a h?.
 • Mbconn b?t ng? ra kh?i sau khi s? d?ng h?p tho?i duy?t t?p tin.
 • Nh?p kh?u Ldifde không làm vi?c v? các h? sơ đư?c đ?nh d?ng không đúng cách trong t?p tin xu?t kh?u Mbconn.
 • B?n nh?n đư?c "Không có đ?i tư?ng" ho?c "Không có tư nhân databases đư?c t?m th?y trên máy ch? này" thông báo l?i.
 • T?t c? các h?p thư reconnections đư?c báo cáo là th?t b?i, m?c dù các reconnections th?c s? làm vi?c.

  LƯU ?: Có th? m?t 10 phút ho?c dài hơn đ? h?p thư đ? tr? thành có th? truy c?p sau khi m?t ho?t đ?ng tái k?t n?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Exchange 2000 Server. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301378 XGEN: Làm th? nào đ? có đư?c các Exchange 2000 Server Service Pack m?i nh?t

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh nh?ng v?n đ? Mbconn đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này, s? d?ng nh?ng cách gi?i quy?t trong các ph?n sau (như đư?c áp d?ng):

Mbconn b? ch? hoa LegacyExchangeDN Delimiters

M?t máy khách Outlook s? không x? l? thông tin r?nh/b?n đúng n?u các thu?c tính legacyExchangeDN c?a đ?i tư?ng ngư?i dùng owning có ch? hoa delimiters. Ví d?, m?t đi?n h?nh legacyExchangeDN trông tương t? như này:
/ o = t? ch?c/ou = trang web/cn = ngư?i nh?n/cn = ngư?i dùng
M?t legacyExchangeDN MBCONN t?o ra s? trông tương t? như này:
/ O = t? ch?c/OU = trang web/CN = ngư?i nh?n/CN = ngư?i dùng
Công c? Fbfix.exe có th? đư?c s? d?ng đ? t? đ?ng s?a v?n đ? này.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286783 XADM: L?i thông đi?p C?p Nh?t d? li?u mi?n phí và b?n r?n trong Exchange 2000
Ngoài ra, b?n có th? xu?t kh?u và nh?p kh?u các đ?i tư?ng b? ?nh hư?ng b?ng cách s? d?ng Ldifde.exe, mà đ? đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh trên Windows 2000 server.

 1. T?o ra m?t đ?nh d?ng LDIF xu?t kh?u t?p tin có ch?a t?t c? các đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng ph?i đư?c thay đ?i. B?n có th? làm đi?u này trên m?t cơ s? cho m?i tên mi?n. N?u tên mi?n Active Directory là headquarters.mycompany.com, và b? ki?m soát mi?n trong mi?n đó đư?c g?i là DC01, Ldifde l?nh s? xu?t chuy?n t?t c? các đ?i tư?ng trong các tên mi?n có m?t giá tr? legacyExchangeDN:
  LDIFDE -F E:\LEGACY.LDF -D "DC = T?NG HÀNH DINH, DC = MYCOMPANY, DC = COM" -R "(LEGACYEXCHANGEDN=*)"
  Trong l?nh trư?c, các tham s? -L h?n ch? đ?u ra cho m?i đ?i tư?ng đ? ch? legacyExchangeDN value, do đó làm cho nó d? dàng ch?nh s?a các t?p tin cho re-import.

  L?nh này s? t?o ra m?t t?p tin xu?t kh?u có ch?a m?t s? m?c tương t? như sau:
  DN: CN = Doe\, John, OU = công ty, DC = t?ng hành dinh, DC = Mycompany, DC = com
  changetype: thêm
  legacyExchangeDN: / O = t? ch?c/OU = công ty/CN = ngư?i nh?n/CN = JohnD
  DN: CN = Doe\, Jane, OU = công ty, DC = t?ng hành dinh, DC = Mycompany, DC = com
  changetype: thêm
  legacyExchangeDN: / O = t? ch?c/OU = công ty/CN = ngư?i nh?n/CN = JaneD
 2. Ch?nh s?a file cho re-import.

  Nó d? dàng hơn đ? thay đ?i t?p tin xu?t kh?u vào m?t t?p tin chuy?n nh?p thích h?p n?u b?n có m?t tr?nh so?n th?o văn b?n đó h? tr? t?m ki?m và thay th? trên toàn ng?t d?ng. Notepad không h? tr? kh? năng này, nhưng Microsoft Word không. Các hư?ng d?n đư?c đưa ra ? đây đ? ch?nh s?a các t?p tin cho Word, nhưng có th? làm vi?c trong các thành viên khác.

  Cú pháp LDIF t?p tin khi s?a đ?i các đ?i tư?ng hi?n có là khá khác nhau t? cú pháp cho vi?c thêm các đ?i tư?ng. Xu?t kh?u theo đ?nh d?ng "thêm", và ph?i đư?c chuy?n đ?i sang đ?nh d?ng "s?a đ?i".

  M?i h? sơ ph?i đư?c thay đ?i t? đ?nh d?ng này:
  DN: CN = Doe\, John, OU = công ty, DC = t?ng hành dinh, DC = Mycompany, DC = com
  changetype: thêm
  legacyExchangeDN: / O = t? ch?c/OU = công ty/CN = ngư?i nh?n/CN = JohnD
  đ? đ?nh d?ng này:
  DN: CN = Doe\, John, OU = công ty, DC = t?ng hành dinh, DC = Mycompany, DC = com
  changetype: s?a đ?i
  thay th?: legacyExchangeDN
  legacyExchangeDN: / o = t? ch?c/ou = công ty/cn = ngư?i nh?n/cn = JohnD
  C? th?, b?n ph?i th?c hi?n nh?ng thay đ?i sau:

  • B?n ph?i thay đ?i changetype giá tr? t? thêm vào s?a đ?i.
  • B?n ph?i thêm m?t d?ng bên dư?i d?ng changetype l?n đ?c thay th?: legacyExchangeDN.
  • B?n ph?i thay đ?i /O =, /OU =, và /CN = k? t? trong legacyExchangeDN đ? ch? thư?ng.
  • B?n ph?i thêm m?t d?u n?i hàng t? sau m?i m?c, và ph?i có m?t d?ng tr?ng b? sung tách m?c.
  LƯU ?: Các đ?nh d?ng LDIF chuy?n nh?p ph?i đư?c tôn nghiêm tr?ng; đ? l?ch th?m chí nh? gây ra l?i khi b?n c? g?ng chuy?n nh?p t?p. Có ph?i là m?t không gian và ch? có m?t không gian sau khi m?i ru?t trong m?i m?c. N?u b?n c?n ph?i phá v? hàng dài, b?n ph?i th?t l? vi?c ti?p t?c m?i d?ng chính xác m?t không gian. Vào cu?i c?a t?p tin, cu?i c?ng ph?i có m?t d?u n?i, và m?t d?ng tr?ng dư?i d?u n?i, ho?c các t?p tin không nh?p kh?u m?t cách chính xác.

  Nhi?u văn b?n biên t?p, bao g?m các t?, s? d?ng các k? t? ^ p đ? đ?i di?n cho ng?t d?ng. ("^ p" không đ?ng cho "CONTROL + P", nhưng đ?i v?i các nhân v?t caret (^) theo sau là m?t trư?ng h?p th?p hơn p.) Sau b?ng s? d?ng các ^ p ư?c đ? đ?i di?n cho m?t ng?t d?ng, và đ?nh ngh?a m?i l?n t?m ki?m và thay th? thay đ?i c?n thi?t trong Word đ? bi?n đ?i các t?p tin:
  Search for . . .       Replace with. . . 
  
  /O=              /o=
  
  /OU=             /ou=
  
  /CN=             /cn=
  
  ^p^p             ^p-^p^p
  
  changetype: add^p       changetype: modify^preplace: legacyExchangeDN^p
  					
  QUAN TR?NG: N?u b?n s? d?ng Word ho?c chương tr?nh x? l? t? khác đ? s?a t?p, h?y ch?c ch?n lưu t?p như văn b?n thu?n. Ki?m tra các t?p tin trong Notepad sau khi b?n lưu t?p tin đ? ch?c ch?n r?ng t?p tin là có th? đ?c đư?c và đư?c đ?nh d?ng đúng như văn b?n thu?n.
 3. Nh?p kh?u xu?t kh?u.LDF tr? l?i vào thư m?c ho?t đ?ng b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
LDIFDE-TÔI -F DI S?N.LDF
T?t c? các đ?i tư?ng nên chuy?n nh?p thành công. N?u có b?t k? v?n đ?, Ldifde báo cáo d?ng mà trên đó m?t v?n đ? x?y ra. Đi?u tra v?n đ? như v?y b?ng m?t cách c?n th?n ki?m tra các b?n ghi b? ?nh hư?ng trong file nh?p. Đ?i v?i h?u h?t các l?i, Ldifde d?ng l?i th? t?c nh?p kh?u t?i các l?i đ?u tiên, ngay c? khi h? sơ sau khi l?i là t?t. N?u nguyên nhân gây ra m?t l?i không r? ràng ngay l?p t?c, nó có th? hi?u qu? hơn đ? lo?i b? h? sơ v?n đ?, hoàn thành vi?c nh?p kh?u và sau đó t? s?a đ?i các đ?i tư?ng đ? không nh?p kh?u b?ng cách s? d?ng ADSIEdit ho?c Ldp.

B?n có th? xác minh r?ng t?t c? các đ?i tư?ng đư?c c?i ti?n b?ng cách ch?y l?nh ldifde b?n đ? s? d?ng trư?c đó đ? xu?t kh?u các đ?i tư?ng. B?n không c?n có th? t?m th?y ch? hoa /O, /OU ho?c /CN giá tr? trong các t?p tin.

Sau khi b?n s?a đ?i các giá tr? legacyExchangeDN, b?n c?n ph?i d?ng l?i và kh?i đ?ng l?i t?t c? các d?ch v? trao đ?i 2000, bao g?m h? th?ng attendant.

Mbconn Quits đ?t nhiên sau khi b?n g? tên t?p s? ghi trong h?p tho?i duy?t

Mbconn t? đ?ng t?o m?t t?p tin đăng nh?p c?a ho?t đ?ng kinh doanh Mbconn trong thư m?c mà Mbconn.exe n?m trong. N?u v? trí này không ph?i là có th? ghi (ví d?, n?u Mbconn.exe trên m?t chia s? ch?-đ?c), Mbconn s? nh?c b?n ch?n v? trí t?p tin đăng nh?p khác nhau. H?p tho?i ch?n t?p tin tiêu chu?n s? đư?c hi?n th?. B?t k? v? trí ho?c tên t?p b?n ch?n, c?a Mbconn ra kh?i b?t ng?.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, sao Mbconn đ?n m?t đ?a đi?m có th? ghi, ho?c nh?p vào H?y b? trong t?p tin tr?nh duy?t h?p tho?i đ? s? d?ng Mbconn mà không đăng nh?p.

Mbconn Quits đ?t nhiên sau khi b?n duy?t t?m v? trí t?p tin xu?t kh?u

Khi b?n t?o m?t t?p tin xu?t kh?u, n?u b?n b?m vào các t?p tin Tr?nh duy?t nút, Mbconn ra kh?i b?t ng?.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, g? tên t?p và b?m Generate đ? t?o m?t t?p tin xu?t kh?u.

Mbconn không kê khai trao đ?i cơ s? d? li?u

Sau khi b?n xác đ?nh b? đi?u khi?n vùng và trao đ?i máy tính mà b?n mu?n Mbconn k?t n?i, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Không có cơ s? d? li?u tư nhân đư?c t?m th?y trên máy ch? trao đ?i này
- hay -
H?p thư k?t n?i l?i

K?t n?i đ?n máy ch? th?t b?i.
ExServer: Exchange1
DC: DC1

HRESULT: ERROR_DS_NO_SUCH_OBJECT
AD l?i: 0000208D: NameErr: DSID-031001C9, v?n đ? năm 2001 (NO_OBJECT), d? li?u 0, xu?t s?c nh?t tr?n đ?u c?a:
' DC = tên mi?n, DC = tên mi?n, DC = com'

Không có các đ?i tư?ng như v?y không có trên h? ph?c v?.
V?n đ? này có th? x?y ra khi các qu?n tr? viên không đăng nh?p b?ng tài kho?n Microsoft Windows mà thu?c v? các tên mi?n ph? huynh c?a container Active Directory c?u h?nh. Các thùng ch?a c?u h?nh đư?c t?o ra như là m?t sub-container tên mi?n đ?u tiên đư?c cài đ?t trong m?t r?ng Active Directory. N?u các r?ng ch?a nhi?u cây, có th? không đư?c r? ràng mà cây ch?a các thùng ch?a c?u h?nh. Đ? khám phá tên mi?n là các ph? huynh c?a container c?u h?nh:
 1. B?t đ?u bàn đi?u khi?n qu?n tr?, ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.
 2. B?m vào các Các trang web đ?i tư?ng và sau đó m? thu?c tính c?a nó.
 3. B?m vào các Đ?i tư?ng tab. N?u các tên mi?n ph? huynh là tên mi?n.com, nó đư?c li?t kê trên tab trong đ?nh d?ng sau:
  tên mi?n.com/Configuration/sites
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này và s? d?ng Mbconn, b?n ph?i đăng nh?p vào Windows v?i m?t tài kho?n t? tên mi?n này, b?t k? c?a v? trí c?a đi?u khi?n vùng ho?c Exchange 2000 server mà b?n đang làm vi?c.

Mbconn báo cáo r?ng tái k?t n?i không làm vi?c ngay c? khi tái k?t n?i thành công

N?u Mbconn thành công reconnects m?t h?p thư cho ngư?i dùng, nhưng Mbconn v?n có th? báo cáo r?ng t?t c? các reconnections không làm vi?c. N?u qu?n tr? viên b?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?, và sau đó ch?y tác nhân Cleanup đ? xác minh tr?ng thái k?t n?i c?a t?t c? các h?p thư, các đ?i l? Cleanup không ho?t đ?ng, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i x? l? n?i b? đ? x?y ra. H?y th? kh?i đ?ng l?i tr?nh qu?n l? h? th?ng trao đ?i ho?c d?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft, ho?c c? hai.

ID s?: c1041724
Thông báo l?i sau đây đư?c đăng nh?p đ?ng th?i trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
S? ki?n th? lo?i: t?ng
ID s? ki?n: 9562
Ngày: 6/14/2001
Th?i gian: 6: 30: 42 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: EXCHANGE1
Mô t?: Th?t b?i trong vi?c đ?c thu?c tính msExchUserAccountControl t? Active Directory cho /O = MICROSOFT/OU = EXCHANGE/CN = ngư?i nh?n/CN = COMMONNAME.
N?u b?n c? g?ng k?t n?i l?i m?t ngư?i dùng không thành công trong c?a s? h?p thư trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thao tác không th? đư?c th?c hi?n do h?p thư này đ? k?t n?i l?i đ? ngư?i dùng hi?n có.
N?u b?n kh?i đ?ng l?i d?ch v? ho?c h? th?ng qu?n l?, nó không r? ràng sai. Trong h?u h?t trư?ng h?p, kho?ng 10 phút đi trư?c khi các h?p thư tr? thành có th? truy c?p. (Khi b?n có th? ch?y d?n d?p đ?i l? thành công m?t l?n n?a, quá tr?nh tái k?t n?i đ? hoàn thành.)

B?n có th? s? d?ng Ldifde đ? ki?m tra các homeMDBmailNickname thu?c tính c?a m?t ngư?i s? d?ng. N?u các thu?c tính này t?n t?i, các Mbconn ph?n c?a quá tr?nh tái k?t n?i th?c s? thành công. S? d?ng Ldifde đ? ki?m tra các homeMDBmailNickname thu?c tính c?a m?t ngư?i s? d?ng, b?n ph?i bi?t tên phân bi?t c?a trương m?c ngư?i dùng. Trong ch? đ? xem trư?c c?a nó, Mbconn hi?n th? tên phân bi?t c?a trương m?c ngư?i dùng Mbconn d? đ?nh đ? liên k?t v?i m?t h?p thư. Ví d?, n?u b?n ch?y l?nh sau đây
LDIFDE -F CON -D "CN = Common Name, OU = Container, DC = tên mi?n, DC = COM" -L homeMDB, mailNickname
dư?i đây là m?t m?u c?a các đ?u ra đư?c t?o ra:
E:\>LDIFDE -F CON -D "cn = Common Name, ou = Container, dc = Tên mi?n, dc = com" -L homeMDB, mailNickname
K?t n?i v?i "dc1.domain.com"
Đăng nh?p như ngư?i dùng hi?n th?i b?ng cách s? d?ng SSPI
Xu?t chuy?n thư m?c v?i t?p tin côn
T?m ki?m m?c...
Vi?t ra entries.dn: CN = Common Name, OU = Container, DC = tên mi?n, DC = com
changetype: thêm
homeMDB:
CN = tư nhân lưu tr? thông tin (DC1), CN = đ?u tiên Storage Group, CN = InformationStore, CN = DC1, CN = máy ch?,
CN = Exchange, CN = qu?n tr? nhóm, CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = c?u h?nh,
DC = tên mi?n, DC = com
mailNickname: CommonName
1 m?c xu?t kh?u

L?nh đ? hoàn t?t thành công
LƯU ?: B?t k? c?a cho dù b?n t?m th?y các homeMDBmailNickname thu?c tính cho ngư?i s? d?ng, Ldifde nên báo cáo "1 m?c xu?t." N?u Ldifde báo cáo "không t?m th?y m?i", Ldifde đ? không th? đ?c đ?i tư?ng ngư?i dùng t? thư m?c. B?n có th? g? tên phân bi?t không chính xác, b?n có th? không có đ? quy?n đ? xem các đ?i tư?ng ho?c b?n có th? không có thoát kh?i k? t? đ?i h?i ph?i thoát ra. (Đ? thêm thông tin v? k? t? đ?i h?i ph?i thoát, h?y xem ph?n "Xu?t kh?u File báo cáo l?i trong th?i gian ho?t đ?ng thư m?c nh?p" c?a bài vi?t này.)

Nếu homeMDBmailNickname thu?c tính là hi?n nay, và b?n có th? ch?y d?n d?p đ?i l? thành công, có th? d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n không th? hoàn t?t quá tr?nh tái k?t n?i b?i dán tem thu?c tính b? sung trên đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng. N?u các đ?i tư?ng ngư?i dùng không có m?t proxyAddresses thu?c tính, d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? không x? đư?c l? đ?i tư?ng.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này và tránh các v?n đ? tái k?t n?i r? ràng nh?t, thêm d?ng sau vào m?i b?n ghi trong t?p tin xu?t kh?u Mbconn:
msExchUserAccountControl: 0
Đ? thêm thông tin v? các msExchUserAccountControl có giá tr?, h?y xem ph?n "Xu?t kh?u File báo cáo l?i trong th?i gian ho?t đ?ng thư m?c nh?p".

Xu?t kh?u t?p tin báo cáo l?i trong khi chuy?n nh?p thư m?c đang ho?t đ?ng

Sau đây là các đ?nh d?ng chung c?a m?i LDIF ghi trong t?p tin xu?t kh?u:
DN: CN = tên g?i thông thư?ng, OU = Container, DC = tên mi?n, DC = com
changetype: thêm
UserAccountControl: 66048
displayName: tên g?i thông thư?ng
CN: tên g?i thông thư?ng
objectClass: ngư?i dùng
samAccountName: CommonName
givenName: thông thư?ng
SN: tên
Đây là đi?n h?nh l?nh cú pháp đ? chuy?n nh?p t?p:
LDIFDE.EXE-TÔI -K -F MBCONN.TXT
N?u cú pháp ho?c đ?nh d?ng l?i x?y ra trong khi chuy?n nh?p, Ldifde d?ng vi?c nh?p kh?u và thông báo d?ng trong t?p tin mà t?i đó các h? sơ v?n đ? b?t đ?u. (Ví d?, m?t l?i trong muïc löu ñaàu tieân đư?c báo cáo như là m?t l?i ? d?ng 1.) N?u m?c nh?p đ? t?n t?i trong Active Directory, n? l?c th? hai đ? chuy?n nh?p t?p k?t qu? trong m?t l?i tr? khi b?n s? d?ng các -K chuy?n đ?i. B?n không th? s?a đ?i trư?c đó t?o ra m?c b?ng cách thêm thu?c tính l?p m?t k? l?c và re-importing các b?n ghi. Tiêu chu?n LDIF cung c?p đ? s?a đ?i các đ?i tư?ng thư m?c hi?n có, nhưng các đ?nh d?ng và cú pháp là r?t khác nhau t? các đ?nh d?ng đ? t?o h? sơ.

Nói chung, đ? kh?c ph?c m?t LDIF, nh?p kh?u, b?n c?n ph?i xác đ?nh v? trí d?ng có ch?a các b?n ghi đó là l?i, và sau đó ki?m tra h? sơ cho m?t v?n đ? c? th?.

Sau đây là v?n đ? thư?ng đư?c g?p trong các Mbconn t?p tin xu?t kh?u:
 • K? t? trong tên phân bi?t này có th? không đư?c thoát kh?i đúng cách. Ph?i đư?c thoát kh?i các k? t? sau khi đư?c s? d?ng trong m?t tên phân bi?t:

  • d?u ph?y ()
  • đăng nh?p b?ng (=)
  • c?ng v?i (+)
  • d?u chéo ngư?c (\)
  • d?u ch?m ph?y (;)
  • d?u ngo?c kép (")
  • d?u ngo?c góc (<>)
  V?n đ? này thư?ng x?y ra v? c?a d?u ph?y trong giá tr? CN (ch?ng h?n như "CN = cu?i, ngư?i đ?u tiên" thay v? "CN = đ?u tiên cu?i cùng"). Đ?nh d?ng LDIF s? d?ng m?t d?u ph?y như m?t delimiter gi?a các phân đo?n c?a m?t tên phân bi?t hoàn toàn. Đ? s? d?ng m?t d?u ph?y trong m?t phân đo?n, b?n ph?i thoát kh?i d?u ph?y v?i m?t d?u chéo ngư?c (ví d?, "Last\, l?n đ?u tiên").
 • Các SN l?nh v?c (h?) có th? đư?c đ? tr?ng. Trong cơ s? d? li?u b?ng h?p thư không ch?a givenNameSN các l?nh v?c; V? v?y, Mbconn xác là t?t nh?t nó có th? nh?ng g? các giá tr? nên, gi? đ?nh r?ng m?t không gian trong CN cho th?y m?t b? ph?n. N?u không có không có không gian trong CN, Mbconn x? l? toàn b? CN là các givenName, và lá các SN tr?ng. B?i v? b?t k? thu?c tính đư?c thi?t k? trong m?t LDIF chuy?n nh?p t?p ph?i có m?t giá tr?, chuy?n nh?p không ho?t đ?ng. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, th?c hi?n m?t t?m ki?m và thay th? đ? cung c?p cho t?t c? các tr?ng SN thu?c tính chung h?.
 • Có th? có nhân v?t b?t h?p pháp trong samAccountName. M?t samAccountName ph?i ch?a không quá 20 k? t? và không th? bao g?m m?t không gian ho?c b?t k? các k? t? sau:

  • d?u hoa th? (*)
  • đăng nh?p b?ng (=)
  • c?ng v?i (+)
  • d?u ngo?c ([])
  • d?u chéo ngư?c (\)
  • d?c thanh (|)
  • d?u ch?m ph?y (;)
  • ru?t (:))
  • d?u ngo?c kép (")
  • d?u ph?y ()
  • d?u ngo?c góc (<>)
  • giai đo?n (.)
  • đánh d?u d?u g?ch chéo (/)
  • câu h?i mark (?)
  Mbconn xây d?ng samAccountName t? CN; V? v?y, th?n kinh trung ương h?u h?t có ch?a k? t? đ?i h?i ph?i thoát c?ng ch?a b?t h?p pháp samAccountNames.
T?p tin th?c thi sau đây có th? đúng nh?ng v?n đ? ba cho h?u h?t MBconn t?p tin xu?t kh?u. T?p tin th?c thi là g?p đôi kho?ng cách, v?i m?t d?ng tr?ng gi?a m?i d?ng trong t?p tin. Đ?nh d?ng này cho phép b?n d? dàng xác đ?nh d?ng mà có th? có gói không đúng trên màn h?nh c?a b?n.

S?a t?p tin th?c thi nào b?n đi?u:
 • Thêm k? t? thoát ra giá tr? DN, khi c?n thi?t.
 • D?i b?t h?p pháp nhân v?t trong samAccountName.
 • Cho bi?t thêm các msExchUserAccountControl giá tr? cho m?i b?n ghi.
 • Lo?i b? các đư?ng givenName, sn và cn t? m?i b?n ghi. (N?u b?n mu?n gi? nh?ng d?ng này, b?n có th? s?a t?p tin th?c thi đ? b?o t?n chúng.)
T?p tin th?c thi này ch?y trên Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows NT 4.0, mi?n là các ph?n m? r?ng d?ng l?nh m?c đ?nh đư?c kích ho?t.

Hi?n có hai tham s? b?t bu?c: tên g?i c?a Mbconn xu?t kh?u t?p tin và tên t?p tin m?i cho nh?ng thay đ?i, ví d?:
E:\>MBCONNFIX.DƠI MBCONN.TXT MBCONNFIX.TXT
Clip và dán t?p tin th?c thi vào m?t tr?nh so?n th?o văn b?n đơn gi?n, và sau đó lưu các t?p tin th?c thi như Mbconnfix.bat.
:MBCONNFIX.BAT

@echo off

setlocal

set infile=%1

set outfile=%2

if exist %outfile% del %outfile%

echo Please Wait...

for /f "delims=" %%A in (%infile%) do call :DO_EACH_LINE "%%A"

start notepad %outfile%

goto :EOF

:DO_EACH_LINE

REM   Strip quotes from around the line

set line=%1

set line=%line:"=%

REM   Escape or remove illegal and odd characters

if "%line:~0,4%"=="dn: " GOTO :FIXDN

if "%line:~0,16%"=="samAccountName: " GOTO :FIXSAM

if "%line:~0,4%"=="sn: " GOTO :FIXSN

REM  The next two lines remove cn and givenName lines from the ldif file

if "%line:~0,4%"=="cn: " GOTO :EOF

if "%line:~0,11%"=="givenName: " GOTO :EOF

echo %line%>>%outfile%

goto :EOF

:FIXDN

set line=%line:+=\+%

set line=%line:\=\\%

set line=%line:;=\;%

set line=%line:"=\"%

set line=%line:<=\<%

set line=%line:>=\>%

set line=%line:,=\,%

set line=%line:\,OU=,OU%

set line=%line:\,DC=,DC%

set line=%line:\,CN=,CN%

echo %line%>>%outfile%

goto :EOF

:FIXSAM

set line=%line:samAccountName: =%

set line=%line:+=%

set line=%line:[=%

set line=%line:]=%

set line=%line:\=%

set line=%line:|=%

set line=%line:;=%

set line=%line::=%

set line=%line:"=%

set line=%line:,=%

set line=%line:<=%

set line=%line:.=%

set line=%line:>=%

set line=%line:/=%

set line=%line:?=%

set line=%line: =%

set line=samAccountName: %line%

echo %line%>>%outfile%

goto :EOF

:FIXSN

rem   To keep the sn line in the ldif file, un-rem the next two lines

rem if "%line%"=="sn: " set line=sn: Surname

rem echo %line%>>%outfile%

echo msExchUserAccountControl: ^0>>%outfile%

echo.>>%outfile%

goto :EOF

				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Microsoft Exchange 2000 Server. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Ti?n ích Mbconn.exe đư?c bao g?m trong Exchange 2000 Server CD-ROM. Nó đư?c s? d?ng thư?ng xuyên nh?t k?t h?p v?i Exmerge.exe trong th?i gian ph?c h?i cơ s? d? li?u máy ch? thay th?. Trong m?t ph?c h?i máy ch? thay th?, m?t cơ s? d? li?u Exchange 2000 t? m?t Active Directory r?ng đư?c b?t đ?u trên m?t máy ch? ph?c h?i trong m?t r?ng, thư?ng đ? c?u h? d? li?u t? cơ s? d? li?u đó. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? s? d?ng Mbconn đ? t?o tài kho?n ngư?i dùng Active Directory cho m?i h?p thư mà b?n mu?n khôi ph?c. B?n có th? s? d?ng Exmerge đ? nh?p d? li?u t? cơ s? d? li?u ph?c h?i l?i cho cơ s? d? li?u s?n xu?t.

Mbconn có th? t?o ra m?t t?p tin đ?nh d?ng LDIF, mà b?n có th? nh?p vào thư m?c ho?t đ?ng v?i Ldifde.exe. T?p tin xu?t kh?u Mbconn th?c hi?n m?t ch?c năng mà là tương t? như DS / là nh?t quán adjuster trong phiên b?n trư?c c?a Exchange Server; t?p tin xu?t kh?u Mbconn t?o ra trương m?c thư m?c phù h?p v?i h?p thư "m? côi" trong m?t cơ s? d? li?u Exchange, cho phép b?n truy c?p vào các h?p thư m?t l?n n?a. B?n có th? ch?nh s?a các t?p tin xu?t kh?u đ? lo?i b? tài kho?n ho?c thêm thu?c tính trư?c khi b?n chuy?n nh?p t?p tin xu?t kh?u.

LƯU ?: V? b?ng h?p thư trong cơ s? d? li?u có ch?a ch? là m?t t?p nh? các thu?c tính liên k?t h?p thư đ?n m?t tài kho?n ngư?i dùng c? th?, nó là không th? t? đ?ng repopulate các thư m?c v?i thu?c tính tùy ch?n, ch?ng h?n như s? đi?n tho?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? th? t?c nói chung đ? thi?t l?p máy ch? thay th? ph?c h?i, xem gi?y tr?ng "Ph?c h?i cơ s? d? li?u Exchange 2000 Server" t?i Web site sau Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/Exchange/2000/support/dbrecovr.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 301585 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbexchange2000sp2fix kbfix kbmt KB301585 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301585

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com