Làm th? nào đ? thi?t l?p, xem, thay đ?i ho?c lo?i b? ki?m toán cho m?t t?p tin ho?c thư m?c trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301640 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t-by-step này cung c?p thông tin v? làm th? nào đ? thi?t l?p, xem, thay đ?i ho?c lo?i b? ki?m toán cho m?t t?p tin ho?c thư m?c trong Microsoft Windows 2000.

Thi?t l?p, xem, ho?c lo?i b? ki?m toán cho t?p ho?c c?p

Ki?m toán t?p tin và thư m?c, b?n ph?i đăng nh?p như m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c đ? đư?c c?p qu?n l? ki?m toán và b?o m?t đăng nh?p quy?n trong chính sách nhóm. B?n có th? đ?t t?p tin và thư m?c ki?m toán ch? trên ? đ?a đư?c đ?nh d?ng đ? s? d?ng NTFS. B?i v? Nh?t k? b?o m?t đư?c gi?i h?n trong kích thư?c, c?n th?n l?a ch?n các t?p và c?p ph?i đư?c ki?m toán. C?ng nên có dung lư?ng đ?a b?n đang s?n sàng đ? c?ng hi?n cho s? ghi b?o m?t. Kích thư?c t?i đa đư?c xác đ?nh trong Event Viewer.

Đ? thi?t l?p, xem, thay đ?i ho?c lo?i b? ki?m toán cho t?p ho?c c?p:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m Windows Explorer. Xác đ?nh v? trí t?p ho?c c?p b?n mu?n ki?m toán.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t?p tin ho?c thư m?c, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Bảo mật tab.
 3. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m các Ki?m toán tab.
 4. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  • Đ? thi?t l?p ki?m toán cho m?t nhóm m?i ho?c ngư?i s? d?ng, h?y nh?p vào Thêm. G? tên ngư?i dùng b?n trong các Tên h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  • Đ? xem ho?c thay đ?i ki?m toán cho m?t ngư?i dùng ho?c nhóm hi?n có, nh?p vào tên và b?m Xem/S?a.
  • Đ? lo?i b? ki?m toán cho m?t ngư?i dùng ho?c nhóm hi?n có, nh?p vào tên, b?m vào Gỡ bỏ, và sau đó b? qua bư?c 5 đ?n 7.
 5. N?u c?n thi?t, trong h?p tho?i nh?p c?nh ki?m toán, ch?n nơi b?n mu?n ki?m toán đưa ra trong các Áp d?ng lên h?p. Các Áp d?ng lên h?p có s?n ch? cho thư m?c.
 6. Dư?i Truy c?p, b?m Thành công, Th?t b?i, ho?c c? hai cho m?i truy c?p b?n mu?n ki?m toán.
 7. N?u b?n mu?n ngăn ch?n t?p tin và thư m?c con trong cây t? k? th?a nh?ng ki?m toán m?c, nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng nh?ng m?c ki?m đ?nh h?p ki?m.
LƯU ?: N?u vi?c ki?m tra h?p dư?i Truy c?p không có s?n trong h?p tho?i nh?p c?nh ki?m toán, ho?c n?u các Gỡ bỏ nút không s?n dùng th?a trong h?p tho?i thi?t đ?t đi?u khi?n truy c?p, ki?m toán đ? đư?c hư?ng t? thư m?c chính.

Khắc phục sự cố

Trư?c khi Windows 2000 có th? ki?m tra quy?n truy c?p vào các t?p tin và thư m?c, b?n ph?i s? d?ng chính sách nhóm-theo đ? kích ho?t các thi?t l?p ki?m toán đ?i tư?ng truy c?p vào chính sách ki?m đ?nh. N?u b?n không, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n thi?t l?p ki?m toán cho t?p và c?p, và không có t?p tin ho?c thư m?c s? đư?c ki?m toán. Sau khi ki?m toán đư?c kích ho?t trong chính sách nhóm, xem s? ghi b?o m?t trong tr?nh xem s? ki?n đ? xem l?i nh?ng n? l?c thành công ho?c không thành công đ? truy c?p đư?c ki?m toán các t?p tin và thư m?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 301640 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB301640 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301640

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com