Làm th? nào đ? s? d?ng ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n trên máy tính không b?t đ?u trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301645 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách h?i ph?c m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 Server không b?t đ?u.

Ch?y Recovery Console trên m?t máy tính mà không b?t đ?u

LƯU ?: B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c sau đây. Ngoài ra, n?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i đ?n m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? khi?n b?n hoàn t?t th? t?c này.

Ch?y Recovery Console trên m?t máy tính không b?t đ?u:
 1. Đưa đ?a Windows 2000 Server thi?t l?p đ?a 1 đ?a m?m vào ? đ?a c?a b?n, ho?c, n?u b?n có m?t ? đ?a CD-ROM kh?i đ?ng, b?n có th? thay v? đưa CD-ROM máy ch? Windows 2000 vào ? đ?a CD-ROM.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 3. Làm theo các ch? d?n đư?c hi?n th? trên màn h?nh. N?u b?n đang s? d?ng đ?a thi?t l?p, b?n đư?c nh?c đưa đ?a cài đ?t khác vào ? đ?a. Nó có th? m?t vài phút đ? t?i các t?p tin. Ch?n tùy ch?n thích h?p đ? s?a ch?a c?a b?n cài đ?t Windows 2000 và b?t đ?u ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n.
 4. M?t l?n trong Console ph?c h?i, g? Tr? giúp, sau đó nh?n ENTER đ? xem danh sách các l?nh.

  LƯU ?: Là m?t thay th?, b?n có th? cài đ?t Recovery Console trên máy tính c?a b?n v? v?y, nó luôn luôn là có s?n. H?y xem ph?n "Các bi?n pháp ph?ng ng?a" c?a bài vi?t này đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Recovery Console trên m?t máy tính làm vi?c.

Làm th? nào đ? lo?i b? Recovery Console

Đ? ph?ng ng?a, b?n nên không lo?i b?nh thư?ng b? Recovery Console. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n lo?i b? Recovery Console, b?n ph?i làm như v?y theo cách th? công.

Đ? lo?i b? Recovery Console:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?m đúp vào Máy tính của tôi, và sau đó b?m đúp chu?t vào đ?a c?ng mà trên đó b?n cài đ?t Recovery Console. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p, sau đó b?m các Xem tab.
 2. N?u c?n thi?t, h?y nh?p vào Hi?n th? các t?p và c?p ?n, nh?n vào đây đ? xóa các ?n các t?p tin đư?c b?o v? h? đi?u hành ki?m tra h?p và b?m Ok.
 3. Xóa thư m?c Cmdcons t? thư m?c g?c, và sau đó xóa các t?p tin Cmldr.
 4. Trong thư m?c g?c, b?m chu?t ph?i vào t?p Boot.ini, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Nh?n vào đây đ? xóa các Ch? đ?c ki?m tra h?p và b?m Ok.
 5. LƯU ?: N?u b?n không chính xác thay đ?i t?p Boot.ini, máy tính c?a b?n có th? không kh?i đ?ng đúng. V? ch? xóa các m?c nh?p cho Recovery Console t? t?p Boot.ini.

  S? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n (ví d? như Notepad) đ? m? t?p tin Boot.ini, và sau đó lo?i b? các m?c nh?p cho Recovery Console. Các m?c nh?p nên trông gi?ng như v?i c?m t? này:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows 2000 Recovery Console" /cmdcons
  Lưu và đóng tệp.

  LƯU ?: Bây gi? b?n nên thay đ?i các thu?c tính cho t?p Boot.ini quay l?i ch?-đ?c.

Các bi?n pháp ph?ng ng?a

Làm th? nào đ? cài đ?t Recovery Console như là m?t giao di?n đi?u khi?n kh?i đ?ng

Nó có th? h?u ích đ? cài đ?t Recovery Console trên máy tính đang ho?t đ?ng đúng đ? cho nó có s?n đ? s? d?ng sau khi m?t l?i h? th?ng. Bi?n pháp đ? ph?ng này có th? ti?t ki?m th?i gian nên b?n ph?i s? d?ng Recovery Console.

LƯU ?: B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c sau đây. Ngoài ra, n?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i đ?n m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? khi?n b?n hoàn t?t th? t?c này.

Đ? cài đ?t Recovery Console là m?t tùy ch?n kh?i đ?ng:
 1. Trong khi Windows đang ch?y, h?y đưa Windows 2000 Professional CD-ROM vào ? đ?a CD-ROM.
 2. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? nâng c?p lên Windows 2000, h?y nh?p vào Không.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, chuy?n sang ? đ?a CD-ROM, lo?i\i386\winnt32.exe /cmdcons, sau đó nh?n ENTER.
 4. Theo các ch? d?n trên màn h?nh. Đ? s? d?ng Windows 2000 Recovery Console, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ch?n Windows 2000 Recovery console t? các Kh?i đ?ng tr?nh đơn.

Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a s?a ch?a kh?n c?p

B?n c?ng có th? s? d?ng m?t Windows 2000 kh?n c?p s?a ch?a đ?a (ERD) đ? s?a v?n đ? ngăn ch?n máy tính c?a b?n b?t đ?u. Nó có th? h?u ích đ? chu?n b? m?t ERD khi máy tính c?a b?n đang ho?t đ?ng t?t, do đó, b?n có th? đư?c chu?n b? s?n sàng đ? s? d?ng nó n?u b?n c?n ph?i s?a ch?a h? th?ng t?p tin. Đ? b?t đ?u m?t máy tính c?n s?a ch?a, s? d?ng Windows 2000 thi?t l?p đ?a CD-ROM hay đ?a m?m b?n đ? t?o t? đ?a CD-ROM và ch?n phương pháp s?a ch?a đ? t?n d?ng ERD. Vi?c s?a ch?a có th? đư?c v?i phương pháp này đư?c gi?i h?n cơ b?n h? th?ng t?p, khu v?c kinh t? kh?i đ?ng phân vùng và môi trư?ng kh?i đ?ng. Quá tr?nh s?a ch?a không khôi ph?c s? đăng k?.

LƯU ?: The ERD không sao lưu d? li?u ho?c các chương tr?nh, và không ph?i là m?t thay th? cho thư?ng xuyên sao lưu các máy tính c?a b?n. Đ? thay th? cơ quan đăng k? t?p tin, s? d?ng Recovery Console.

Ghi chú r?ng ti?n tr?nh s?a ch?a d?a trên thông tin đư?c lưu trong thư m?c SystemRoot\Repair. B?n không ph?i thay đ?i ho?c xóa b? c?p này. N?u b?n c?ng sao lưu s? đăng k? vào thư m?c s?a ch?a, b?n có th? lưu t?p tin đăng k? hi?n t?i c?a b?n trong m?t thư m?c bên trong thư m?c SystemRoot\Repair c?a b?n. Đi?u này r?t h?u ích n?u b?n ph?i khôi ph?c h? th?ng c?a b?n trong trư?ng h?p đó đ?a c?ng c?a b?n không thành công.

Đ? t?o m?t ERD:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m Sao lưu.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào T?o đ?a s?a ch?a kh?n c?p.
 3. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 301645 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB301645 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301645

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com