Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng cho m?t NTFS ho?c phân ho?ch FAT trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301680 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng cho Microsoft Windows NT ho?c Microsoft Windows 2000 đ? truy c?p vào m?t ? đ?a v?i m?t tr?nh kh?i đ?ng b? l?i trên m?t Intel d?a trên máy tính.

Yêu c?u

 • Đ?a tr?ng
 • Windows 2000 ho?c Windows NT CD-ROM ho?c m?t ho?t đ?ng Windows 2000 ho?c Windows NT d?a trên máy tính

T?o đ?a m?m kh?i đ?ng

Các th? t?c c? th? khác nhau tùy thu?c vào m?t cho dù b?n có quy?n truy c?p vào m?t máy tính d?a trên Windows NT.

T?o m?t đ?a m?m kh?i đ?ng v?i m?t máy tính Windows NT

Trong th? t?c này, b?n s? t?o ra m?t kh?i đ?ng đ?a m?m b?ng cách s? d?ng m?t máy tính d?a trên Windows NT.
 1. Đ?nh d?ng đ?a m?m b?ng cách s? d?ng các ti?n ích đ?nh d?ng Windows NT. Ví d?, t?i d?u nh?c l?nh lo?i:
  đ?nh d?ng a:
 2. Sao Ntldr t?p t? đ?a CD-ROM thi?t l?p Windows NT, Windows NT thi?t l?p đ?a m?m, ho?c t? m?t máy tính đang ch?y cùng m?t phiên b?n c?a Windows NT như máy tính b?n mu?n truy c?p vào v?i đ?a m?m kh?i đ?ng. B?n có th? c?n ph?i m? r?ng t?p tin này t? Ntldr. _ đ? Ntldr b?ng cách s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
  m? r?ng Ntldr. _ Ntldr
 3. Sao chép các t?p tin Ntdetect.com vào đ?a.
 4. T?o m?t t?p Boot.ini ho?c b?n sao m?t trong nh?ng t? máy tính đang ch?y Windows NT và s?a đ?i nó đ? phù h?p v?i máy tính mà b?n đang truy c?p. Ví d? sau s? làm vi?c cho m?t phân vùng ? đ?a SCSI v?i Windows NT cài đ?t dư?i \WINNT, nhưng giá tr? chính xác trong [h? đi?u hành] ph?n ph? thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính Windows NT mà b?n đang truy c?p:
  [t?i kh?i đ?ng]
  th?i gian ch? = 30
  M?c đ?nh = scsi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (1) \winnt

  [h? đi?u hành]
  SCSI (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (1) \winnt="Windows NT"
  N?u máy tính c?a b?n kh?i đ?ng t? m?t ? đ?a c?ng IDE, EIDE ho?c ESDI, thay th? scsi(0) v?i multi(0). N?u b?n đang s? d?ng scsi(x) trong các Boot.ini, sao chép tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đúng cho b? đi?u khi?n SCSI trong s? d?ng trên máy tính và đ?i tên nó NTBOOTDD.SYS. N?u b?n đang s? d?ng multi(x) trong các Boot.ini, b?n không c?n ph?i làm đi?u này.
 5. Kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a m?m, và sau đó đăng nh?p vào Windows NT.

T?o m?t đ?a m?m kh?i đ?ng mà không có m?t máy tính d?a trên Windows NT

Trong th? t?c này, b?n s? t?o ra m?t kh?i đ?ng đ?a m?m mà không c?n s? d?ng máy tính d?a trên Windows NT.
 1. T?o m?t b?n sao c?a đ?a thi?t l?p Windows NT đ?u tiên b?ng cách s? d?ng các DISKCOPY ch? huy, và sau đó xóa t?t c? các t?p trên đ?a m?i.
 2. Sao chép các t?p tin Ntdetect.com và Ntldr t? thư m?c i386 trên đ?a CD-ROM đ?a m?i.
 3. Ñoåi teân taäp tin Ntldr
  Setupldr.bin
 4. T?o m?t t?p Boot.ini. Ví d? sau ho?t đ?ng cho m?t phân vùng ? đ?a SCSI v?i Windows NT cài đ?t dư?i \WINNT, nhưng giá tr? chính xác trong [h? đi?u hành] ph?n ph? thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính Windows NT b?n mu?n kh?i đ?ng:
  [t?i kh?i đ?ng]
  th?i gian ch? = 30
  M?c đ?nh = scsi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (1) \winnt

  [h? đi?u hành]
  SCSI (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (1) \winnt="Windows NT"
  N?u máy tính c?a b?n kh?i đ?ng t? m?t ? đ?a c?ng IDE, EIDE ho?c ESDI, thay th? scsi(0) v?i multi(0). N?u b?n đang s? d?ng scsi(x) trong các Boot.ini, sao chép tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đúng cho b? đi?u khi?n SCSI trong s? d?ng trên máy tính, và sau đó đ?i tên nó Ntbootdd.sys. N?u b?n đang s? d?ng multi(x) trong các Boot.ini, b?n không c?n ph?i làm đi?u này.
 5. Kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a m?m, và sau đó đăng nh?p vào Windows NT.

Khắc phục sự cố

N?u đư?ng d?n tr? đ?n t?p tin h? th?ng không đúng ho?c bao g?m các k? t? ? đ?a, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows NT không th? kh?i đ?ng v? c?a v?n đ? sau đây ARC ph?n v?ng kh?i đ?ng c?u h?nh:
Đ? không t?o đúng ra ARC tên cho HAL và h? th?ng đư?ng d?n. H?y ki?m tra các tài li?u Windows NT (TM) v? tùy ch?n c?u h?nh ARC và c?a b?n hư?ng d?n s? d?ng ph?n c?ng tài li?u tham kh?o cho thông tin b? sung. Kh?i đ?ng th?t b?i.
N?u tr?nh đi?u khi?n SCSI không chính xác đ? đư?c l?a ch?n ho?c t?p tin Ntbootdd.sys không t?n t?i, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows NT không th? kh?i đ?ng v? c?a m?t máy tính v?n đ? c?u h?nh ph?n c?ng đ?a. Không th? đ?c t? đ?a đ? ch?n kh?i đ?ng. Ki?m tra kh?i đ?ng đư?ng d?n và đ?a c?ng. H?y ki?m tra các tài li?u Windows NT (TM) v? c?u h?nh ph?n c?ng đ?a và c?u h?nh đ?a c?ng c?a b?n và c?a b?n hư?ng d?n s? d?ng ph?n c?ng tài li?u tham kh?o cho thông tin b? sung. Kh?i đ?ng th?t b?i.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
102873 KH?I Đ?NG.INI và ARC đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên và cách s? d?ng


Thu?c tính

ID c?a bài: 301680 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB301680 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301680

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com