Cac may in s dung cng khng bt u bng COM, LPT hoc USB khng c chuyn hng trong phin may ban t xa hoc dich vu u cui

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 302361 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M t? s? c?

Khi ban s dung Kt ni May ban T xa hoc May khach Dich vu u cui phin ban 4.0, 5.0 hoc 6.0 kt ni vi may tinh khac chay trn Windows t mt may tinh, may in cuc b cua ban se khng c chuyn hng. Kt qua la may in cuc b cua ban khng kha dung trong phin may ban t xa hoc dich vu u cui.

Vi du: nu may tinh chay trn Windows XP cua ban co thit bi in a nng s dung cng DOT4, may tinh o co th khng c chuyn hng trong phin may ban t xa ti may tinh chay trn Windows 2000 hoc Windows Server 2003.

? ?c chng ti kh?c ph?c s? c? ny giup ban, b?n hay vo ph?n "Kh?c ph?c s? c? giup ti". ? t? kh?c ph?c s? c? ny, hay vo ph?n " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti

? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng r?i th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c?.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50180


Ch ? thu?t s? ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

Ti?p theo, h?y vo ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".


? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows XP
khc phuc s c nay trn may tinh khng chay Windows Server 2003 la May chu u cui, hay buc tt ca cac cng (bao gm DOT4) trn may khach c loc chuyn hng. thc hin iu nay, hay thm gia tri DWORD co tn FilterQueueType vao HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR va t d liu gia tri thanh FFFFFFFF.

H?y lm theo nh?ng b?c sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. inh vi ri bm khoa sau trong s ng ky:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Nhp FilterQueueType ri nhn ENTER.
 5. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 6. Nhp FFFFFFFF ri bm OK.
 7. ong Registry Editor.
 8. Kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n.
Vic nay cho phep tt ca cac cng trn may khach c chuyn hng.

khc phuc s c nay trn may khach co thit bi in a nng, hay thay i cng ma thit bi in a nng o s dung t DOT4 thanh cng LPT.

Vi du: cu hinh thit bi in a nng s dung cng LPT trn may tinh chay trn Windows XP, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong Pa-nen iu khin, mMay in va May fax.
 2. Bm chut phai vao may in cuc b khng c chuyn hng ri bm Thuc tinh.
 3. Bm vao tab Cng, bm vao cng LPT ri bm Ap dung.

  By gi may in se xut hin bn canh cng o.
 4. ong ca s Thuc tinh May in ri kt ni lai bng cach s dung May ban T xa.
Quan trong Khi may in a nng s dung cng LPT chun thay vi cng DOT4, may in se mt kha nng a nng, nh quet, fax hoc sao chep. ly lai kha nng a nng, thit bi in phai s dung cng DOT4.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.

THNG TIN THM

xem tn cng cho may in cua ban hoc xac inh xem thit bi co s dung cng DOT4 hay khng, hay xem thuc tinh cua may in o ri bm vao tab Cng(hoc Chi tit).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 302361 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Nm 2010 - Xem xt l?i: 6.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
T? kha:
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbenv kbnofix kbprb kbprint KB302361

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com