B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Clip ngư?i t? ch?c không th? hoàn thành the Operation" khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u t? ch?c Clip

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 302375 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a bài vi?t trư?c đây có s?n sau đây: 827808
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u t? ch?c Clip Microsoft, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
l?i trong .dll
m? l?i 0x800401f9
- hay -
T? ch?c clip không th? hoàn t?t thao tác. H? ph?c v? RPC không s?n dùng. M? l?i 0x800706BA.
- hay -
T? ch?c ngh? thu?t clip không th? hoàn t?t tác v? đư?c yêu c?u. L?p h?c không đư?c đăng k?. M? l?i 0x80040154.
Khi b?n b?m vào Ok, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
T? ch?c clip không th? hoàn t?t thao tác. M? l?i 0x80040E21.
- hay -
Microsoft Clipart Organizer
T? ch?c clip không th? hoàn t?t thao tác.
Không có giao di?n như v?y đư?c h? tr?.
M? l?i 0x80004002

NGUYÊN NHÂN

M?t phiên b?n c? c?a Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n đ? đư?c cài đ?t máy tính c?a b?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC), phiên b?n 2,5 ho?c m?i hơn. Đ? th?c hi?n vi?c này, tr?nh duy?t đ? sau Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937695.aspx

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? r?i m?t v?n đ? tương t?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

889885 B?n nh?n đư?c m?t l?i "Clipart không th? hoàn t?t thao tác" tin nh?n khi b?n c? g?ng đ? Chèn clip ngh? thu?t trong m?t chương tr?nh Office XP ho?c trong m?t chương tr?nh Office 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n MDAC, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301202 Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n MDAC

Thu?c tính

ID c?a bài: 302375 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio for Enterprise Architects 2002
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB302375 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:302375

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com