Kh?c ph?c: Không th? k?t n?i v?i SQL Server 2000 khi gi?y ch?ng nh?n quy?n tên là gi?ng như tên máy ch? lưu tr? c?a máy tính Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 302409 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?I #: 352847 (Shiloh_bugs)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u máy ch? ch?ng ch? đư?c cài đ?t trên m?t Microsoft Windows 2000 tính và gi?y ch?ng nh?n Authority (CA) tên là gi?ng như ho?c b?t đ?u v?i máy ch? tên, m?t n? l?c đ? k?t n?i v?i SQL Server 2000 không thành công.

Thông báo l?i sau xu?t hi?n khi b?n c? g?ng k?t n?i t? phân tích truy v?n c?a SQL Server:
Không th? k?t n?i đ?n h? ph?c v?. Máy ch? msg 18, c?p 16, nhà nư?c 1. [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver} [Chia s? b? nh?] L?i b?o m?t SSL
Thông báo l?i sau xu?t hi?n khi b?n c? g?ng k?t n?i t? SQL Enterprise Manager:
Không th? k?t n?i t?i h? ph?c v?. L? do: L?i b?o m?t SSL. ConnectionOpen (SECDoClientHandShake())...
SQLServerAgent d?ch v? c?ng không thành công v?i thông báo l?i sau:
Không th? kh?i đ?ng các d?ch v? SQLserverAgent trên máy tính đ?a phương. Các d?ch v? đ? không tr? l?i m?t l?i. Đi?u này có th? là m?t l?i bên trong Windows ho?c m?t d?ch v? n?i b? l?i. N?u l?i này v?n t?n t?i, h?y liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.
Ch? nh? các k?t n?i cùng m?t l?i ra trư?c đó, m?t n? l?c đ? cài đ?t Microsoft SQL Server 2000 c?ng có th? không.

N?u b?n c? g?ng c?a Microsoft SQL Server cài đ?t trên m?t máy tính mà trên đó các máy ch? ch?ng ch? và các Gi?y ch?ng nh?n Authority(CA) tên cùng tên ho?c b?t đ?u v?i các máy tính tên máy ch?, SQL Server cài đ?t trên máy tính đó có th? th?t b?i t?i các c?u h?nh sân kh?u. Trong giai đo?n c?u h?nh cài đ?t quá tr?nh, chương tr?nh thi?t l?p làm cho m?t k?t n?i đ?n máy ch? SQL.

Đi?u này v?n đ? áp d?ng cho b?t k? ?n b?n c?a Microsoft SQL Server, bao g?m c? Microsoft Máy tính đ? bàn công c? (MSDE) cài đ?t.

Microsoft SQL Server vi?c cài đ?t có th? th?t b?i v?i thông báo l?i sau:
Thi?t l?p không th? c?u h?nh h? ph?c v?. Đ? c?p đ?n các b?n ghi l?i máy ch? và C:\WINNT\sqlstp.log cho bi?t thêm thông tin.
N?u các thông báo l?i x?y ra, SQL Server vi?t các thông tin sau trong t?p tin Cnfgsvr.out trong SQL Server Cài đ?t thư m?c con:

###############################################################################


Starting Service ...

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

-m -Q -T4022 -T3659

Connecting to Server ...

driver={sql server};server=Instance_Name;UID=<username>;PWD=<strong password>;database=master

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SSL Security error

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]ConnectionOpen (SECDoClientHandshake()).

driver={sql server};server=ORLANDO;UID=<username>;PWD=<strong password>;database=master

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SSL Security error

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]ConnectionOpen (SECDoClientHandshake()).

driver={sql server};server=ORLANDO;UID=<username>;PWD=<strong password>;database=master

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SSL Security error

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]ConnectionOpen (SECDoClientHandshake()).

SQL Server configuration failed.

###############################################################################
				

Theo m?c đ?nh, thi?t l?p Microsoft SQL Server Desktop công c? không t?o ra m?t t?p tin Cnfgsvr.out. Chương tr?nh cài đ?t có th? không c?u h?nh SQL Server và các thông báo l?i sau đây có th? xu?t hi?n:
Thi?t l?p không th? c?u h?nh h? ph?c v?. Tham kh?o các b?n ghi l?i máy ch? và thi?t l?p các b?n ghi l?i cho bi?t thêm thông tin.
Tuy nhiên, lưu ? r?ng m?t c?u h?nh s? th?t b?i có th? x?y ra do l? do khác so v?i cái đư?c mô t? trong bài vi?t này.

NGUYÊN NHÂN

 • Gi?y ch?ng nh?n Authority (CA) tên c?a ch?ng ch? H? ph?c v? là r?t quan tr?ng khi b?n có SQL Server 2000 trên cùng m?t máy ch? lưu tr?. Khi SQL Server 2000 b?t đ?u và t?m th?y m?t ch?ng ch? v?i tên máy tương t? như các ch? đ? này, SQL Server c? g?ng s? d?ng nó cho s? m?t m?, m?c dù nó không ph?i là m?t SQL Server m? hoá ch?ng ch? h?p l?. V? v?y, b?t k? c? g?ng đ? k?t n?i v?i SQL Server máy tính th?t b?i v?i l?i đư?c hi?n th? trong "Tri?u ch?ng" keá tieáp.

 • Vi?c lo?i b? các máy ch? ch?ng ch? t? Microsoft H? ph?c v? Windows 2000 không lo?i b? các phím Certification Authority. Các trư?c đây đ? đư?c cài đ?t phím v?n c?n ?nh hư?ng đ?n máy tính đang ch?y SQL H? ph?c v?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c các m?i nh?t gói d?ch v? cho SQL Server 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290211 INF: Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 Service Pack m?i nh?t
 • N?u b?n chưa cài đ?t ch?ng ch? máy ch?, không s? d?ng tên máy ch? tên gi?y ch?ng nh?n Authority (CA) cho s? đ?c l?p Ch?ng ch? máy ch?.
  - hay -
 • N?u b?n đ? cài đ?t các máy ch? ch?ng ch? và tên máy ch? đư?c s? d?ng như là m?t ph?n c?a khóa CA, s? d?ng ti?n ích Certutil.exe đ? H?y b? các phím gi?y ch?ng nh?n Authority (CA) có ch?a tên máy ch?. Đ? lo?i b? các phím đó ch?a tên máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c l?nh g? l?nh sau đây vào danh sách t?t c? các các hi?n t?i và đ? cài đ?t trư?c gi?y ch?ng nh?n Authority (CA) phím:
  certutil-phím
 2. t m?t d?u nh?c l?nh g? l?nh sau đ? lo?i b? các Gi?y ch?ng nh?n Authority (CA) khóa ch?a tên máy ch?:
  certutil - delkey "CA_name"
 3. Kh?i đ?ng l?i máy ch? Microsoft Windows 2000.
LƯU ?: Sau khi b?n xóa b? các phím gi?y ch?ng nh?n Authority (CA), t?t c? các ch?ng ch? đ? ban hành b?i gi?y ch?ng nh?n Authority (CA) không c?n làm vi?c. Đó là b?i v? CA là g?c r? c?a h? t?ng khóa công khai (PKI) và c?a nó khóa riêng đư?c dùng đ? k? đi?n t? cho t?t c? các c?p gi?y ch?ng nh?n. Và, b?n s? c?ng m?t vi?c s? d?ng t?t c? các trang Web, e-mail, và gi?y ch?ng nh?n ph?n m?m.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong SQL Server 2000. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong SQL Server 2000 D?ch v? gói 1.

THÔNG TIN THÊM

Sau khi cài đ?t SQL Server 2000, n?u b?n v?n c?n yêu c?u các Ch?ng ch? máy ch? v?i tên máy ch? như là m?t ph?n quan tr?ng CA, xin vui l?ng cài đ?t SQL Server 2000 SP1.

Cho thêm thông tin v? cài đ?t SQL Server 2000 SP1, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290211 INF: Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 Service Pack m?i nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 302409 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix kbmt KB302409 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:302409

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com