Làm th? nào đ? prestage m?t máy khách RIS b?ng cách s? d?ng ADSI

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 302467 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Các netbootGUID thu?c tính c?a m?t đ?i tư?ng máy tính trong Active Directory đư?c thi?t l?p đ? c? hai máy tính GUID, n?u có s?n, ho?c m?t giá tr? đư?c tính d?a trên đ?a ch? th? m?ng cho m?t máy tính đ? đư?c cho phép đ? s? d?ng d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS). Các netbootGUID thu?c tính đư?c đ?t trong giai đo?n prestaging máy tính khách hàng. B?ng cách s? d?ng Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI), máy tính khách hàng có th? đư?c l?p tr?nh prestaged b?ng cách thi?t l?p đ?i tư?ng máy tính netbootGUID thu?c tính trong Active Directory.

THÔNG TIN THÊM

Khi m?t máy tính khách hàng RIS trên m?ng b?t đ?u nó s? kh?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? m?ng. Các máy ch? RIS (s? d?ng d?ch v? kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p [BINL]) ph?i ki?m tra Active Directory cho s? t?n t?i c?a m?t tài kho?n máy tính khách hàng prestaged phù h?p v?i máy tính khách hàng. BINL ki?m tra s? t?n t?i c?a m?t máy tính khách hàng b?i câu Active Directory cho m?t máy tính đ?i tư?ng mà netbootGUID tr?n đ?u GUID trong yêu c?u.

Các m?u đư?c cung c?p trong ph?n này ch?ng minh:
 • Làm th? nào đ? l?p tr?nh prestage máy tính khách hàng b?ng cách thi?t l?p các netbootGUID thu?c tính trong Active Directory.
 • Làm th? nào đ? xác đ?nh nh?ng g? các netbootGUID thu?c tính nên đư?c đ?t thành.

M?u m?

L?p tr?nh Prestage khách hàng

Các m?u sau đây s? d?ng Microsoft Visual Basic đ? ch?ng minh làm th? nào đ? l?p tr?nh prestage máy tính khách hàng b?ng cách thi?t l?p giá tr? chu?i octet c?a các netbootGUID thu?c tính vào đ?i tư?ng máy tính trong Active Directory.
'Here is an example of using the CLSIDFromString function to set
'netbootGUID attribute on an existing computer object.
'You can also set netbootGUID at the creation time of the computer object

Private Declare Function CLSIDFromString _
  Lib "ole32.dll" (ByVal lpszProgID As Long, _
          pCLSID As Byte) As Long

Private Sub Form_Load()
 Dim oComp As IADs
 Dim retval As Long
 Dim strGUID As String
 Dim pGUID(0 To 15) As Byte

 strGUID = "{EEF00083-8597-4c2c-9ACB-FC860480FC5D}"
 retval = CLSIDFromString(StrPtr(strGUID), pGUID(0))
 Set oComp = GetObject("LDAP://cn=comp1,cn=computers,dc=mydomain,dc=com")
 oComp.Put "netbootGUID", CVar(pGUID)
 oComp.SetInfo 
 Set oComp = nothing
End Sub
				

L?p tr?nh xác đ?nh giá tr? NetbootGUID

Các m?u sau đây s? d?ng Microsoft Visual Basic Script đ? ch?ng minh làm th? nào đ? l?p tr?nh xác đ?nh nh?ng g? các netbootGUID giá tr? thu?c tính nên đư?c đ?t đ? cho m?t máy tính.
'The sample uses WMI to return the UUID on the system.
'If a UUID can not be found on the system it returns all F's.
'What RIS does in this case is it uses a zero'd out version of the MAC 
'address of the NIC the machine is booting off of. 
'This sample will return the value required to set the 
'netbootGUID attribute

Option Explicit

Dim boolWFMCapable
Dim szUUID
Dim szMac
Dim SystemSet
Dim szAdapterDescription
Dim SystemItem
Dim NetworkAdapterSet
Dim NetworkAdapter
Dim iMacCount
 
Set SystemSet = GetObject("winmgmts:").InstancesOf ("Win32_ComputerSystemProduct")
 
For Each SystemItem In SystemSet
 szUUID = SystemItem.UUID
 If szUUID = "FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF" Then
  MsgBox "No system UUID could be found. This system does " & _
      "not appear to support Intel's Wired For Management " & _
      "specification. This script will now try and retrive " & _
      "a MAC based UUID.", vbInformation, "Not WFM capable"
  boolWFMCapable = 0
 Else
  InputBox "Successfully retrieved a system UUID, " & szUUID & _
       ". This UUID has been placed in the text area below " & _
       "for your convenience.", "WFM Capable", szUUID
  boolWFMCapable = 1
 End If
Next
 
If boolWFMCapable = 0 Then
 Set NetworkAdapterSet = GetObject("winmgmts:").InstancesOf ("Win32_NetworkAdapter")
 
 iMACCount = 0
 For Each NetworkAdapter In NetworkAdapterSet
  If NetworkAdapter.AdapterType = "Ethernet 802.3" Then
   szAdapterDescription = NetworkAdapter.Description
   If NetworkAdapter.Description <> "Packet Scheduler Miniport" Then
    szMAC = NetworkAdapter.MACAddress
    szUUID = "00000000-0000-0000-0000-"&Replace(szMAC, ":", "")
    InputBox "Based on the network adapter with the description """ & _
         szAdapterDescription & """, your system's UUID would " & _
         "be " & szUUID & ". This UUID has been placed in the " & _
         "text area below for your convenience." , _<BR/>
         "Not WFM Capable", szUUID
   End If 
  End If
  iMACCount = iMACCount + 1
 Next
End If
				

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ADSI, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
T?ng quan v? giao di?n d?ch v? thư m?c đang ho?t đ?ng
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/2000/bb735360.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các d?ch v? cài đ?t t? xa, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
RIS khách hàng cài đ?t và tùy ch?n c?u h?nh hành chính
http://pssweb/EPS/Performance/mnp_default.asp?loadtype=Dynamic&loadurl=/EPS/Performance/MSI/Documentation/risclient.htm

Cài đ?t h? đi?u hành t? xa
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb742586.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?p tr?nh xác đ?nh máy tính c?a GUID, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
198871IShellFolder::GetDisplayNameOf tr? v? tên v?i GUIDs
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào máy tính c?a GUID đư?c t?o ra b?i đ?a kh?i đ?ng cài đ?t t? xa, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242920Làm th? nào đ?a kh?i đ?ng cài đ?t t? xa ho?t đ?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CLSIDFromString, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms680589.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
183544Làm th? nào đ? g?i CLSID và ProgID liên quan đ?n COM API trong Visual Basic
Đ?i v?i m?t t?ng quan v? WMI, truy c?p vào MSDN Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb985153.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 302467 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbdswadsi2003swept kbhowto kbmt KB302467 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:302467

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com