JAK: Używanie narzędzia Sysprep.exe do automatyzacji wdrażania systemu Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 302577 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL302577
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano używanie narzędzia Sysprep.exe do zautomatyzowania procesu wdrażania systemu Windows XP.

Używanie narzędzia Sysprep.exe do automatyzacji wdrażania systemu Windows XP

Narzędzie Sysprep.exe dołączone do systemu Windows XP umożliwia użycie następujących parametrów:

 • -activated - Nie resetuje okresu wstępnego dla aktywacji systemu Windows. Tego parametru należy używać tylko wtedy, gdy instalację systemu Windows uaktywniono fabrycznie.

  WAŻNE: Klucz produktu służący do uaktywniania instalacji systemu Windows musi być zgodny z kluczem, który znajduje się na naklejce z certyfikatem autentyczności dołączonej do danego komputera.
 • -audit - Ponownie uruchamia komputer w trybie ustawień fabrycznych, nie wymagając generowania nowych identyfikatorów zabezpieczeń (SID) ani przetwarzania żadnych rekordów w sekcji [OEMRunOnce] pliku Winbom.ini. Tego parametru wiersza polecenia należy używać tylko wtedy, gdy komputer znajduje się już w trybie ustawień fabrycznych.
 • -bmsd - Wypełnia sekcję [SysprepMassStorage] nazwami wszystkich dostępnych masowych urządzeń magazynujących.
 • -clean - Czyści bazę danych urządzeń krytycznych, których nazwy znajdują się w sekcji [SysprepMassStorage] pliku Sysprep.inf.
 • -factory - Ponownie uruchamia komputer w trybie z obsługą sieci, nie wyświetlając ekranu powitalnego Windows ani miniinstalacji. Parametr ten jest przydatny do aktualizowania sterowników, uruchamiania wyliczeń Plug and Play, instalowania programów, testowania i konfigurowania komputera przy użyciu danych klienta oraz do wprowadzania innych zmian konfiguracyjnych w środowisku ustawień fabrycznych. W firmach, które korzystają z oprogramowania do tworzenia obrazów (klonowania) dysku, tryb ustawień fabrycznych może zmniejszyć liczbę wymaganych obrazów.

  Po ustawieniu żądanego zestawu zadań w trybie ustawień fabrycznych należy uruchomić program Sysprep.exe przy użyciu parametru -reseal, aby przygotować komputer na dostawę do użytkownika końcowego.
 • -forceshutdown - Wyłącza komputer po zakończeniu pracy programu Sysprep.exe.

  UWAGA: Tego parametru należy używać na komputerach, na których domyślne zachowanie programu Sysprep.exe powoduje nieprawidłowe wyłączenie komputera przez system ACPI w systemie BIOS.
 • -mini - Konfiguruje system Windows XP Professional do używania miniinstalacji, zamiast ekranu powitalnego Windows. Ten parametr nie jest w ogóle uwzględniany w systemie Windows XP Home Edition, gdzie przy pierwszym uruchomieniu systemu zawsze jest wyświetlany ekran powitalny Windows.

  Planując używanie pliku konfiguracyjnego sysprep.inf do zautomatyzowania etapu miniinstalacji, należy pamiętać, że trzeba uruchomić polecenie sysprep przy użyciu przełącznika -mini lub kliknąć w celu zaznaczenia pola wyboru Miniinstalacja w interfejsie GUI. Jeśli nie wybrano opcji uruchamiania miniinstalacji, system Windows XP Professional uruchomi domyślnie aplet System Windows — Zapraszamy!.
 • -noreboot - Modyfikuje klucze rejestru (SID, OemDuplicatorString itd.) bez konieczności ponownego uruchamiania komputera ani przygotowywania do duplikacji. Ten parametr służy głównie do testowania, a w specyficznych wypadkach do sprawdzania, czy rejestr został zmodyfikowany właściwie. Jest to opcja niezalecana, ponieważ wprowadzanie zmian na komputerze, na którym uruchomiono program Sysprep.exe, może unieważnić przygotowania wykonane przez ten program. Nie należy korzystać z tego parametru w środowisku produkcyjnym.
 • -nosidgen - Uruchamia program Sysprep.exe, nie generując nowych identyfikatorów SID. Z tego parametru należy korzystać w sytuacji, gdy duplikowany komputer nie jest tym, na którym uruchomiono program Sysprep.exe, lub podczas wstępnego instalowania kontrolerów domeny.
 • -pnp - Uruchamia pełne wyliczanie oraz instalację urządzeń Plug and Play w trakcie miniinstalacji. Ten parametr wiersza polecenia nie jest uwzględniany przy pierwszym uruchomieniu apletu System Windows — Zapraszamy!.

  Z parametru -pnp należy korzystać tylko wtedy, gdy trzeba wykryć i zainstalować starsze urządzenia, w których nie jest obsługiwany standard Plug and Play. Nie należy używać polecenia sysprep -pnp na komputerach, które korzystają wyłącznie z urządzeń Plug and Play. W przeciwnym razie zwiększy się ilość czasu potrzebnego do pierwszego uruchomienia systemu, a użytkownik nie odniesie żadnych dodatkowych korzyści.
 • -quiet - Uruchamia program Sysprep.exe, nie wyświetlając na ekranie komunikatów potwierdzających. Jest to użyteczne podczas automatyzowania programu Sysprep.exe. Na przykład planując uruchomienie programu Sysprep.exe od razu po instalacji nienadzorowanej, dodaj polecenie sysprep -quiet do sekcji [GuiRunOnce] pliku Unattend.txt.
 • -reboot - Wymusza automatyczne ponowne uruchomienie komputera, a następnie uruchomienie miniinstalacji apletu System Windows — Zapraszamy! albo systemu w trybie ustawień fabrycznych (w zależności od ustawień). Jest to użyteczne podczas przeprowadzania inspekcji komputera i sprawdzania, czy po pierwszym uruchomieniu działa on poprawnie.
 • -reseal - Czyści dzienniki Podglądu zdarzeń i przygotowuje komputer do dostarczenia do klienta. Przy kolejnym rozruchu zostanie uruchomiony aplet System Windows — Zapraszamy! lub miniinstalacja. Po uruchomieniu polecenia sysprep -factory należy w ostatnim kroku instalacji wstępnej zapieczętować instalację, uruchamiając polecenie sysprep -reseal lub klikając przycisk Zapieczętuj ponownie w oknie dialogowym programu Sysprep.
UWAGA: Nie istnieje parametr określający nazwę pliku odpowiedzi Kreatora miniinstalacji. Nazwę pliku odpowiedzi należy zmienić na Sysprep.inf, a plik musi się znajdować w folderze Sysprep w katalogu głównym na dysku, na którym zainstalowano system Windows XP. Jeśli folder Sysprep będzie miał inną nazwę, zostanie zignorowany przez Instalatora.

Plik Sysprep.inf musi się znajdować w tej samej lokalizacji, co pliki Sysprep.exe i Setupcl.exe. Te pliki programu Sysprep mogą się znajdować w folderze %systemdrive%\Sysprep (umieszczonym na dysku twardym komputera docelowego) lub na dyskietce.

Po uruchomieniu programu Sysprep.exe z folderu %systemdrive%\Sysprep folder ten zostanie usunięty wraz z całą zawartością.

 • Format i parametry pliku odpowiedzi Sysprep.inf są takie same, jak w pliku Unattended.txt dla systemu Windows XP, ale obsługiwane są tylko następujące sekcje i parametry:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Obsługuje taki sam zestaw rekordów, jak w pliku Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  Obsługuje taki sam zestaw rekordów, jak w pliku Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  Obsługuje taki sam zestaw rekordów, jak w pliku Unattend.txt.
  [Display]
  Obsługuje taki sam zestaw rekordów, jak w pliku Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  Obsługuje taki sam zestaw rekordów, jak w pliku Unattend.txt.
  [Networking]
  Obsługuje taki sam zestaw rekordów, jak w pliku Unattend.txt.
  [Identification]
  Obsługuje taki sam zestaw rekordów, jak w pliku Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Automatycznie generuje wpisy w sekcji [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Zezwala na korzystanie z tego samego obrazu na komputerach wyposażonych w odmienne masowe urządzenia magazynujące.

  Plik odpowiedzi można utworzyć za pomocą edytora tekstów lub narzędzia Setupmgr.exe dołączonego do zestawu Microsoft Windows XP Resource Kit.
UWAGA: W celu uniknięcia konfliktów z systemem NetBIOS zaleca się, aby po uruchomieniu programu Sysprep.exe na komputerze wzorcowym oddzielić wzorzec od sieci lokalnej (LAN), gdzie mogą się znajdować kolejno umieszczane obrazy. Dzięki temu program Sysprep.exe będzie mógł zakończyć instalację, dołączyć komputer do określonej domeny oraz użyć nowej nazwy komputera, określonej w pliku Sysprep.inf.Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania pliku Sysprep.inf do obsługi wielu języków, zobacz pomoc online.

Bardziej szczegółowe objaśnienia dotyczące plików odpowiedzi i prawidłowych wartości ich parametrów można znaleźć w pliku Ref.chm w folderze \Support\Tools\Deploy.cab na dysku CD z systemem Windows XP Professional.

Właściwości

Numer ID artykułu: 302577 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbsetup KB302577

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com